رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب مهدی کارنامه حقیقی
ارتباطات مهدی کارنامه حقیقی
...
\n\u00a0\u0634\u0627\u062e\u0635 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062e\u0631\u06cc\u062f \u0633\u0644\u0627\u0645\u062a \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0628\u062e\u0634 \u0633\u0627\u062e\u062a (Manufacturing) \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f. \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0627\u062e\u0635 \u0628\u0631 \u067e\u0627\u06cc\u0647 5 \u0646\u0645\u0627\u06af\u0631 \u0639\u0645\u062f\u0647 \u062a\u0634\u06a9\u06cc\u0644 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a:\n1) \u0633\u0641\u0627\u0631\u0634 \u0647\u0627\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f<\/b>\n2) \u0633\u0637\u062d \u0645\u0648\u062c\u0648\u062f\u06cc \u0627\u0646\u0628\u0627\u0631<\/b>\n3) \u0633\u0637\u062d \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f<\/b>\n4) \u0632\u0645\u0627\u0646 \u062a\u062d\u0648\u06cc\u0644 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644\u0627\u062a \u0628\u0647 \u0645\u0634\u062a\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0639\u0631\u0636\u0647 \u06a9\u0646\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646<\/b>\n5) \u0645\u062d\u06cc\u0637 \u0627\u0634\u062a\u063a\u0627\u0644<\/b>\n\u0647\u062f\u0641 \u0627\u0632 \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u0634\u0627\u062e\u0635 PMI \u0641\u0631\u0627\u0647\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u06a9\u0633\u0628 \u0648 \u06a9\u0627\u0631 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0635\u0645\u06cc\u0645 \u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0645\u062f\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u0647\u0627\u060c \u062a\u062d\u0644\u06cc\u0644 \u06af\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0639\u0627\u0645\u0644\u0627\u0646 \u062e\u0631\u06cc\u062f \u0627\u0633\u062a. \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u062d\u0627\u0633\u0628\u0647 \u0634\u0627\u062e\u0635 PMI \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0627\u0633\u062a \u0627\u0632 \u0639\u0627\u0645\u0644\u0627\u0646 \u062e\u0631\u06cc\u062f \u062a\u0642\u0631\u06cc\u0628\u0627\u0636 300 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u062c\u0645\u0639 \u0622\u0648\u0631\u06cc \u0645\u06cc \u06af\u0631\u062f\u062f.\u00a0\nPMI \u0628\u0627\u0644\u0627\u062a\u0631 \u0627\u0632 50 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f \u06a9\u0647 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0628\u062e\u0634 \u0633\u0627\u062e\u062a \u0646\u0633\u0628\u062a \u0628\u0647 \u0645\u0627\u0647 \u0642\u0628\u0644 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u06af\u0633\u062a\u0631\u0634 \u0627\u0633\u062a.<\/b>\nPMI \u00a0 \u067e\u0646\u062c\u0627\u0647 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f \u06a9\u0647 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0628\u062e\u0634 \u0633\u0627\u062e\u062a \u0646\u0633\u0628\u062a \u0628\u0647 \u0645\u0627\u0647 \u0642\u0628\u0644 \u0628\u062f\u0648\u0646 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u00a0\u0627\u0633\u062a.<\/b>\nPMI \u06a9\u0645\u062a\u0631 \u0627\u0632 50 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f \u06a9\u0647 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0628\u062e\u0634 \u0633\u0627\u062e\u062a \u0646\u0633\u0628\u062a \u0628\u0647 \u0645\u0627\u0647 \u0642\u0628\u0644 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0627\u0641\u062a \u0648 \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u0627\u0633\u062a.<\/b>","tags":{"discussion":{"1036":{"discussionId":"1036","discussionTitle":"\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u062a\u062d\u0644\u06cc\u0644 \u0628\u0646\u06cc\u0627\u062f\u06cc","discussionType":7}}}};contentTitle="مهدی کارنامه حقیقی";'>
\n\u00a0\u0634\u0627\u062e\u0635 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062e\u0631\u06cc\u062f \u0633\u0644\u0627\u0645\u062a \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0628\u062e\u0634 \u0633\u0627\u062e\u062a (Manufacturing) \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f. \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0627\u062e\u0635 \u0628\u0631 \u067e\u0627\u06cc\u0647 5 \u0646\u0645\u0627\u06af\u0631 \u0639\u0645\u062f\u0647 \u062a\u0634\u06a9\u06cc\u0644 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a:\n1) \u0633\u0641\u0627\u0631\u0634 \u0647\u0627\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f<\/b>\n2) \u0633\u0637\u062d \u0645\u0648\u062c\u0648\u062f\u06cc \u0627\u0646\u0628\u0627\u0631<\/b>\n3) \u0633\u0637\u062d \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f<\/b>\n4) \u0632\u0645\u0627\u0646 \u062a\u062d\u0648\u06cc\u0644 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644\u0627\u062a \u0628\u0647 \u0645\u0634\u062a\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0639\u0631\u0636\u0647 \u06a9\u0646\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646<\/b>\n5) \u0645\u062d\u06cc\u0637 \u0627\u0634\u062a\u063a\u0627\u0644<\/b>\n\u0647\u062f\u0641 \u0627\u0632 \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u0634\u0627\u062e\u0635 PMI \u0641\u0631\u0627\u0647\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u06a9\u0633\u0628 \u0648 \u06a9\u0627\u0631 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0635\u0645\u06cc\u0645 \u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0645\u062f\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u0647\u0627\u060c \u062a\u062d\u0644\u06cc\u0644 \u06af\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0639\u0627\u0645\u0644\u0627\u0646 \u062e\u0631\u06cc\u062f \u0627\u0633\u062a. \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u062d\u0627\u0633\u0628\u0647 \u0634\u0627\u062e\u0635 PMI \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0627\u0633\u062a \u0627\u0632 \u0639\u0627\u0645\u0644\u0627\u0646 \u062e\u0631\u06cc\u062f \u062a\u0642\u0631\u06cc\u0628\u0627\u0636 300 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u062c\u0645\u0639 \u0622\u0648\u0631\u06cc \u0645\u06cc \u06af\u0631\u062f\u062f.\u00a0\nPMI \u0628\u0627\u0644\u0627\u062a\u0631 \u0627\u0632 50 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f \u06a9\u0647 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0628\u062e\u0634 \u0633\u0627\u062e\u062a \u0646\u0633\u0628\u062a \u0628\u0647 \u0645\u0627\u0647 \u0642\u0628\u0644 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u06af\u0633\u062a\u0631\u0634 \u0627\u0633\u062a.<\/b>\nPMI \u00a0 \u067e\u0646\u062c\u0627\u0647 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f \u06a9\u0647 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0628\u062e\u0634 \u0633\u0627\u062e\u062a \u0646\u0633\u0628\u062a \u0628\u0647 \u0645\u0627\u0647 \u0642\u0628\u0644 \u0628\u062f\u0648\u0646 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u00a0\u0627\u0633\u062a.<\/b>\nPMI \u06a9\u0645\u062a\u0631 \u0627\u0632 50 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f \u06a9\u0647 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0628\u062e\u0634 \u0633\u0627\u062e\u062a \u0646\u0633\u0628\u062a \u0628\u0647 \u0645\u0627\u0647 \u0642\u0628\u0644 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0627\u0641\u062a \u0648 \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u0627\u0633\u062a.<\/b>","tags":{"discussion":{"1036":{"discussionId":"1036","discussionTitle":"\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u062a\u062d\u0644\u06cc\u0644 \u0628\u0646\u06cc\u0627\u062f\u06cc","discussionType":7}}}};contentTitle="مهدی کارنامه حقیقی";'>
1395/05/16 از نهایت‌نگر
0
/
5
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333