رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

احتمال افزایش مجدد نرخ فروش محصولات/تعدیل مجدد سود 94 محتمل است
اهمیت : خیلی مهم

9

شرکت کمباین سازی ایران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 94 خود را با افزایش 53 درصدی سود برآوردی نسبت به آخرین بودجه اعلامی سال مالی جاری منتشر کرده است.
بورس نیوز: شرکت کمباین سازی ایران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۴ خود را با افزایش ۵۳ درصدی سود برآوردی نسبت به آخرین بودجه اعلامی سال مالی جاری منتشر کرده است.

دلایل برآورد رشد ۵۳ درصدی سود سال مالی ۹۴

در همین ارتباط، مدیر مالی شرکت کمباین سازی ایران در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز در بیان دلایل برآورد رشد سودآوری برای سال مالی آینده گفت: برآورد رشد 50 درصدی تولید طی سال مالی آینده نسبت به امسال از جمله اصلی ترین عامل اثرگذار بر افزایش تولید سود برآوردی "تکمبا" به شمار می رود که این امر نیز از افزایش دستگاه ها و ماشین آلات خطوط تولید ، تأمین به موقع قطعات مصرفی، حمایت دولت در بخش کشاورزی و افزایش نیروی انسانی نشأت می گیرد. براین اساس مجموعه روزانه سه دستگاه کمباین سبک تولید می کند. احتمال افزایش مجدد نرخ فروش محصولات مسعود زارعی به نرخ فروش محصولات طی سال آینده اشاره کرد و ابراز داشت: بودجه سال آینده شرکت با برآورد رشد حداقل 10 درصدی نرخ فروش 200 دستگاه تدوین شده که پیش بینی می شود این میزان افزایش نرخ متناسب با افزایش قیمت خرید قطعات اولیه مصرفی و رشد هزینه های شرکت اعمال می شود. وی همچنین با اشاره به رشد مقدار فروش دستگاه های تولیدی، در این خصوص افزود: مقدار فروش محصولات تولیدی در حالی طی سال 90، 13 میلیارد تومان بوده و طی سال جاری به 100 میلیارد تومان افزایش یافته که این رقم طی سال مالی 94 به حدود 112 میلیارد تومان رسیده است که این امر خود بیانگر شرایط مناسب فروش محصولات شرکت می باشد صادرات 100 دستگاه برای سال آینده مدیر مالی شرکت کمباین سازی ایران در خصوص فروش خارجی محصولات "تکمبا" ابراز داشت: دستگاه های تولیدی به کشور تاجیکستان صادر می شود و برای سال مالی آینده فروش خارجی 100 دستگاه برآورد شده که درآمدهای حاصل از آن با ارز مبادله ای در صورت های مالی شرکت تسعیر می شود. علاوه بر این، "تکمبا" در حال بازاریابی در کشورهای سودان و قزاقستان می باشد تا پس از تأمین نیاز داخلی، مازاد تولید به کشورهای مذکور صادر گردد. برنامه های "تکمبا" برای واردات کمباین و تراکتور سنگین زارعی در خاتمه به برنامه های این مجموعه جهت واردات کمباین و تراکتور سنگین اشاره کرد و گفت: با توجه به درخواست مرکز مکانیزاسیون جهاد کشاورزی و آمادگی شرکت برای واردات دستگاه های مذکور مقرر گردید تا واردات کمباین و تراکتور سنگین از هر کدام 50 دستگاه با ارز مبادله ای تخصیصی از سوی دولت انجام شود که در حال حاضر مبالغ واردات سه دستگاه به حساب شرکت واریز شده و از این رو، مجموعه در حال انجام این درخواست می باشد. این در حالی است که آثار مثبت ناشی از این امر در بودجه سال مالی آینده لحاظ نشده تا مجموعه نسبت به تداوم واردات این دستگاه ها به قطعیت برسد که در صورت قطعیت بودجه اعلامی تعدیل خواهد شد.

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر نماد ، مثبت خواهد بود.

این شرکت در سال 93 حاشیه های بسیار زیادی داشته و در آخرین گزارش خودسودسال 94را 53 درصد تعدیل کرده. در سال 93 مدیر عامل شرکت راهی کشور های نظیر ارمنستان و آذربایجان شد تاقرارداد صادرات کمباین با این دو کشور را ببندد.به طور کلی صورت های مالی سال 92 این شرکت با سال 93 کاملا متفاوت می‌باشد و شرکت در سال 93 توانسته بود تا محصولات خود را از لحاظ فروش پوشش کامل دهد و همجنین میزان ارزآوری را در صورت مالی خود لحاظ نمایید.

شرکت کمباین سازی ایران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 94 خود را با افزایش 53 درصدی سود برآوردی نسبت به آخرین بودجه اعلامی سال مالی جاری منتشر کرده است.
بورس نیوز: شرکت کمباین سازی ایران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۴ خود را با افزایش ۵۳ درصدی سود برآوردی نسبت به آخرین بودجه اعلامی سال مالی جاری منتشر کرده است.

دلایل برآورد رشد ۵۳ درصدی سود سال مالی ۹۴

در همین ارتباط، مدیر مالی شرکت کمباین سازی ایران در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز در بیان دلایل برآورد رشد سودآوری برای سال مالی آینده گفت: برآورد رشد 50 درصدی تولید طی سال مالی آینده نسبت به امسال از جمله اصلی ترین عامل اثرگذار بر افزایش تولید سود برآوردی "تکمبا" به شمار می رود که این امر نیز از افزایش دستگاه ها و ماشین آلات خطوط تولید ، تأمین به موقع قطعات مصرفی، حمایت دولت در بخش کشاورزی و افزایش نیروی انسانی نشأت می گیرد. براین اساس مجموعه روزانه سه دستگاه کمباین سبک تولید می کند. احتمال افزایش مجدد نرخ فروش محصولات مسعود زارعی به نرخ فروش محصولات طی سال آینده اشاره کرد و ابراز داشت: بودجه سال آینده شرکت با برآورد رشد حداقل 10 درصدی نرخ فروش 200 دستگاه تدوین شده که پیش بینی می شود این میزان افزایش نرخ متناسب با افزایش قیمت خرید قطعات اولیه مصرفی و رشد هزینه های شرکت اعمال می شود. وی همچنین با اشاره به رشد مقدار فروش دستگاه های تولیدی، در این خصوص افزود: مقدار فروش محصولات تولیدی در حالی طی سال 90، 13 میلیارد تومان بوده و طی سال جاری به 100 میلیارد تومان افزایش یافته که این رقم طی سال مالی 94 به حدود 112 میلیارد تومان رسیده است که این امر خود بیانگر شرایط مناسب فروش محصولات شرکت می باشد صادرات 100 دستگاه برای سال آینده مدیر مالی شرکت کمباین سازی ایران در خصوص فروش خارجی محصولات "تکمبا" ابراز داشت: دستگاه های تولیدی به کشور تاجیکستان صادر می شود و برای سال مالی آینده فروش خارجی 100 دستگاه برآورد شده که درآمدهای حاصل از آن با ارز مبادله ای در صورت های مالی شرکت تسعیر می شود. علاوه بر این، "تکمبا" در حال بازاریابی در کشورهای سودان و قزاقستان می باشد تا پس از تأمین نیاز داخلی، مازاد تولید به کشورهای مذکور صادر گردد. برنامه های "تکمبا" برای واردات کمباین و تراکتور سنگین زارعی در خاتمه به برنامه های این مجموعه جهت واردات کمباین و تراکتور سنگین اشاره کرد و گفت: با توجه به درخواست مرکز مکانیزاسیون جهاد کشاورزی و آمادگی شرکت برای واردات دستگاه های مذکور مقرر گردید تا واردات کمباین و تراکتور سنگین از هر کدام 50 دستگاه با ارز مبادله ای تخصیصی از سوی دولت انجام شود که در حال حاضر مبالغ واردات سه دستگاه به حساب شرکت واریز شده و از این رو، مجموعه در حال انجام این درخواست می باشد. این در حالی است که آثار مثبت ناشی از این امر در بودجه سال مالی آینده لحاظ نشده تا مجموعه نسبت به تداوم واردات این دستگاه ها به قطعیت برسد که در صورت قطعیت بودجه اعلامی تعدیل خواهد شد.

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر نماد ، مثبت خواهد بود.

این شرکت در سال 93 حاشیه های بسیار زیادی داشته و در آخرین گزارش خودسودسال 94را 53 درصد تعدیل کرده. در سال 93 مدیر عامل شرکت راهی کشور های نظیر ارمنستان و آذربایجان شد تاقرارداد صادرات کمباین با این دو کشور را ببندد.به طور کلی صورت های مالی سال 92 این شرکت با سال 93 کاملا متفاوت می‌باشد و شرکت در سال 93 توانسته بود تا محصولات خود را از لحاظ فروش پوشش کامل دهد و همجنین میزان ارزآوری را در صورت مالی خود لحاظ نمایید.
1394/01/08
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333