رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

افزایش ۲۷ درصدی تسهیلات سرمایه در گردش
اهمیت : خیلی مهم

10

بانک مرکزی در گزارشی سهم بخش های مختلف اقتصادی از تسهیلات بانکی سال ۹۴ و همچنین مصارف این تسهیلات را به تفکیک منتشر کرده است
نهایت‌نگر:

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش های اقتصادی طی 12 ماهه سال 1394 مبلغ 2634.3هزار میلیارد ریال معادل 63.1 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با 12 ماهه سال 1393 مبلغ 563.5 هزار میلیارد ریال معادل 27.2 درصد افزایش داشته است.
توجه به این نکته دارای اهمیت است که افزایش حجم تسهیلات اعطایی از دو بعد قابل بررسی است؛ حالت مثبت و خوش بینانه آن افزایش جریان تامین مالی برای بنگاه های تولیدی و آغاز مسیر خروج از رکود می باشد؛ از سوی دیگر در بعد منفی آن باید گفت که مشخص نیست چه حجمی از این تسهیلات معوق شده و به چرخه منابع تولیدی بازنگشته است.
با توجه به رکود فعلی حاکم بر اقتصاد و تعمیق این رکود در سال گذشته انتظار می رود حجم قابل توجهی از این منابع توسط بنگاه ها بازپرداخت نشده باشد و نگرانی از کاهش منابع بانک ها را تشدید کرده باشد.1. کشاورزی


با توجه به نمودار فوق، 9 درصد از تسهیلات سال 94 به بخش کشاورزی اعطا شده است. به نظر می رسد راهبردی بودن این بخش و مزیت های طبیعی کشور در تولید کشاورزی در تسهیلات اعطایی بانکها لحاظ نشده است و آنچنان که بایسته است در تامین مالی بخش کشاورزی اقدام نشده است.
همچنین براساس این گزارش، بیش از 67 درصد تسهیلات بخش کشاورزی به سرمایه در گردش بنگاه ها مربوط است.


2. صنعت و معدن


براساس گزارش بانک مرکزی، 29 درصد از کل تسهیلات اعطایی در سال 94 به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 12 ماهه سال 1394 معادل 1002.8 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 38.1 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش های اقتصادی (مبلغ 2634.3 هزار میلیارد ریال) است.
ملاحظه می شود از 1219.5 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، معادل 82.2 درصد آن (مبلغ 1002.8 هزار میلیارد ریال) برای تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است. این موضوع بیانگر توجه و اولویت دهی سیستم بانکی به تامین منابع برای این بخش در سال 1394 است.
لازم به ذکر است، افزایش سهم سرمایه در گردش تخصیص یافته به بنگاه های صنعتی و رقم 82 درصدی سهم سرمایه در گردش به کل تسهیلات صنعتی حاکی از آغاز مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور است؛ این سهم قابل توجه در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی می تواند به معنای اولویت دهی به توسعه و تامین مالی صنایع کوچک و متوسط باشد.
نکته دیگر در بخش صنعت و معدن، کلیدی بودن آن در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی است؛ ارتباط های قوی پایین دستی و بالادستی صنعت با بخش های اقتصادی می تواند یکی از دلایل اهمیت توسعه و رونق صنعتی در اقتصاد کشور باشد.


3. مسکن و ساختمان


آمارهای منتشر شده نشان می دهد 10 درصد از تسهیلات اعطایی در 12 ماهه سال 94 به بخش مسکن اختصاص یافته است. خرید مسکن، سرمایه در گردش و ایجاد به ترتیب سه مورد از مصارف عمده بخش مسکن و ساختمان در دریافت تسهیلات بوده اند.


4. بازرگانی


گزارش بانک مرکزی حاکی از اختصاص 14 درصد منابع تسهیلاتی به بخش بازرگانی می باشد؛ در این میان بیش از 70 درصد تسهیلات این بخش به سرمایه در گردش بنگاه ها مربوط بوده است.


5. خدمات


سهم بخش خدمات از تسهیلات اعطایی سال 94 معادل 38 درصد از کل تسهیلات بوده است؛ در بخش تفکیک مصارف هم می توان اشاره کرد که در حدود 56 درصد از منابع تسهیلاتی در بخش خدمات به تامین سرمایه در گردش بنگاه های خدماتی اختصاص یافته است.

تداوم سایه رکود بر اقتصاد


بررسی آمارهای منتشر شده در گزارش بانک مرکزی نشان می دهد سهم تسهیلات به تفکیک مصارف برای ایجاد بنگاه های جدید و همچنین توسعه واحدهای فعال در تمام زیربخش های اقتصادی سهم اندک و ناچیزی بوده است.
عدم تمایل برای ایجاد کسب و کار جدید و همچنین رغبت نداشتن صاحبان بنگاه ها به توسعه و گسترش فعالیت خود حاکی از ادامه رکود، کاهش انگیزه سرمایه گذاری و بالا بودن ریسک اقتصادی است.
لازم به ذکر است اختصاص بزرگترین سهم تسهیلاتی به سرمایه در گردش بنگاه ها نیز می تواند نشاندهنده تلاش فعالین و صاحبان مشاغل برای بقای واحدهای تولیدی باشد. کمرنگ شدن کارآفرینی و تشدید آمار بیکاری از نتایج زیان بار رکود مزمن در اقتصاد خواهد بود.
همچنین در گزارش روابط عمومی بانک مرکزی آمده است که باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانک ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه ای کرد.

افزایش 27 درصدی تسهیلات سرمایه در گردش

منبع: بانک توسعه صادرات


برچسب‌ها:


بانک مرکزی در گزارشی سهم بخش های مختلف اقتصادی از تسهیلات بانکی سال ۹۴ و همچنین مصارف این تسهیلات را به تفکیک منتشر کرده است
نهایت‌نگر:

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش های اقتصادی طی 12 ماهه سال 1394 مبلغ 2634.3هزار میلیارد ریال معادل 63.1 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با 12 ماهه سال 1393 مبلغ 563.5 هزار میلیارد ریال معادل 27.2 درصد افزایش داشته است.
توجه به این نکته دارای اهمیت است که افزایش حجم تسهیلات اعطایی از دو بعد قابل بررسی است؛ حالت مثبت و خوش بینانه آن افزایش جریان تامین مالی برای بنگاه های تولیدی و آغاز مسیر خروج از رکود می باشد؛ از سوی دیگر در بعد منفی آن باید گفت که مشخص نیست چه حجمی از این تسهیلات معوق شده و به چرخه منابع تولیدی بازنگشته است.
با توجه به رکود فعلی حاکم بر اقتصاد و تعمیق این رکود در سال گذشته انتظار می رود حجم قابل توجهی از این منابع توسط بنگاه ها بازپرداخت نشده باشد و نگرانی از کاهش منابع بانک ها را تشدید کرده باشد.1. کشاورزی


با توجه به نمودار فوق، 9 درصد از تسهیلات سال 94 به بخش کشاورزی اعطا شده است. به نظر می رسد راهبردی بودن این بخش و مزیت های طبیعی کشور در تولید کشاورزی در تسهیلات اعطایی بانکها لحاظ نشده است و آنچنان که بایسته است در تامین مالی بخش کشاورزی اقدام نشده است.
همچنین براساس این گزارش، بیش از 67 درصد تسهیلات بخش کشاورزی به سرمایه در گردش بنگاه ها مربوط است.


2. صنعت و معدن


براساس گزارش بانک مرکزی، 29 درصد از کل تسهیلات اعطایی در سال 94 به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 12 ماهه سال 1394 معادل 1002.8 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 38.1 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش های اقتصادی (مبلغ 2634.3 هزار میلیارد ریال) است.
ملاحظه می شود از 1219.5 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، معادل 82.2 درصد آن (مبلغ 1002.8 هزار میلیارد ریال) برای تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است. این موضوع بیانگر توجه و اولویت دهی سیستم بانکی به تامین منابع برای این بخش در سال 1394 است.
لازم به ذکر است، افزایش سهم سرمایه در گردش تخصیص یافته به بنگاه های صنعتی و رقم 82 درصدی سهم سرمایه در گردش به کل تسهیلات صنعتی حاکی از آغاز مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور است؛ این سهم قابل توجه در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی می تواند به معنای اولویت دهی به توسعه و تامین مالی صنایع کوچک و متوسط باشد.
نکته دیگر در بخش صنعت و معدن، کلیدی بودن آن در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی است؛ ارتباط های قوی پایین دستی و بالادستی صنعت با بخش های اقتصادی می تواند یکی از دلایل اهمیت توسعه و رونق صنعتی در اقتصاد کشور باشد.


3. مسکن و ساختمان


آمارهای منتشر شده نشان می دهد 10 درصد از تسهیلات اعطایی در 12 ماهه سال 94 به بخش مسکن اختصاص یافته است. خرید مسکن، سرمایه در گردش و ایجاد به ترتیب سه مورد از مصارف عمده بخش مسکن و ساختمان در دریافت تسهیلات بوده اند.


4. بازرگانی


گزارش بانک مرکزی حاکی از اختصاص 14 درصد منابع تسهیلاتی به بخش بازرگانی می باشد؛ در این میان بیش از 70 درصد تسهیلات این بخش به سرمایه در گردش بنگاه ها مربوط بوده است.


5. خدمات


سهم بخش خدمات از تسهیلات اعطایی سال 94 معادل 38 درصد از کل تسهیلات بوده است؛ در بخش تفکیک مصارف هم می توان اشاره کرد که در حدود 56 درصد از منابع تسهیلاتی در بخش خدمات به تامین سرمایه در گردش بنگاه های خدماتی اختصاص یافته است.

تداوم سایه رکود بر اقتصاد


بررسی آمارهای منتشر شده در گزارش بانک مرکزی نشان می دهد سهم تسهیلات به تفکیک مصارف برای ایجاد بنگاه های جدید و همچنین توسعه واحدهای فعال در تمام زیربخش های اقتصادی سهم اندک و ناچیزی بوده است.
عدم تمایل برای ایجاد کسب و کار جدید و همچنین رغبت نداشتن صاحبان بنگاه ها به توسعه و گسترش فعالیت خود حاکی از ادامه رکود، کاهش انگیزه سرمایه گذاری و بالا بودن ریسک اقتصادی است.
لازم به ذکر است اختصاص بزرگترین سهم تسهیلاتی به سرمایه در گردش بنگاه ها نیز می تواند نشاندهنده تلاش فعالین و صاحبان مشاغل برای بقای واحدهای تولیدی باشد. کمرنگ شدن کارآفرینی و تشدید آمار بیکاری از نتایج زیان بار رکود مزمن در اقتصاد خواهد بود.
همچنین در گزارش روابط عمومی بانک مرکزی آمده است که باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانک ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه ای کرد.

افزایش 27 درصدی تسهیلات سرمایه در گردش

منبع: بانک توسعه صادرات


برچسب‌ها:

1395/02/13
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333