رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

رفع ابهام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
اهمیت : خیلی مهم

46

صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت ها از محل تجدید ارزیابی دارایی با شرایط معاف از مالیات، منوط به ارائه مستندات مربوط به انجام مکاتبات با کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه مبنی بر انتخاب هیئت کارشناسی (حداقل 3 نفر) برای هر طبقه دارایی ها و پاسخ دریافتی از کانون یا مرکز مربوطه و همچنین گزارش هیئت کارشناسی منتخب کانون یا مرکز مربوطه خواهد بود که همگی این مدارک و مستندات بایستی در سال 94 صورت گرفته باشد.
سنا:

مطابق ماده ۲ آیین ­نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امرصادرات و اصلاحیه آن، بنگاه ­های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود نکرده اند در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیـین نامه، دارایی های خود را از تاریخ ۲۵ شهریور۹۱ تا ۲۴ شهریور ۹۶ تجدیـد ارزیابی کرده و مازاد حاصـل از آن را به حسـاب سرمایه مـنظور کنند مشـمول معافیت مالیاتی خواهند بود.

حسن امیری عضو هیأت ­مدیره و معاون نظارت بر بورس­ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب فوق در خصوص انجام افزایش سرمایه شرکت ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در گفتگو با سنا عنوان کرد: بر این اساس شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت رعایت رویه اجرایی مصوب هیأت مدیره این سازمان و مفاد آیین نامه مذکور، می توانستند نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود توسط هیأت کارشناسی واجد شرایط و منتخب کانون کارشناسان دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوهقضائیه اقدام کرده و مجوز انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها نیز در صورت رعایت قوانین مربوطه در مورد آنها توسط سازمان بورس صادر می­شد.

به گفته امیری با ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات مستقیم (مصوبه مورخ ۳۱ تیر ۹۴ مجلس محترم شورای اسلامی) احکام مالیاتی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامیننیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات از ابتدای سال ۹۵ لغو شد. ضمن آنکه مطابق ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات­های مستقیم و تبصرۀ آن، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نبوده و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود و در زمان فروش یا معاوضه دارایی­ های تجدید ارزیابی شده، مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می شود.

وی ادامه داد: در تبصره 1 ماده 149 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مقرر شده بود که آیین نامه اجرائی نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی، با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران برسد. بر همین اساس آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ­ها، مصوب و ابلاغ شد که به استناد ماده 10 این آیین نامه، "افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود."

امیری خاطر نشان کرد: بنابراین از ابتدای سال 95 افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ­ها مشمول پرداخت مالیات است و مهلت قانونی مقرر در آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه آن (تاریخ 24 شهریور 96) دیگر ملاک عمل نخواهد بود.

این مقام مسئول درخصوص آخرین وضعیت معافیت مالیاتی افزایش سرمایه شرکت ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی­ ها عنوان کرد: در تبصره ۳ ماده ۲ آیین­ نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثراستفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه آن، به این موضوع اشاره شده بود که اگر اشخاص حقوقی تا پایان سال تجدید ارزیابی، افزایشسرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکت ها ثبت نکنند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی ها، در اداره ثبت شرکت ­ها ثبت و ظرف همین مدتبه حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابیمنظور کنند.

وی در ادامه افزود: با توجه به این تبصره، این سازمان پیگیری ­های لازم را درخصوص وضعیت معافیت مالیاتی ناشی از انجام افزایش سرمایه شرکت ها از محل مازاد تجدید ارزیابی در سال ۹۴ از سازمان امور مالیاتی به عمل آورد که براساس پاسخ دریافتی از سازمان مذکور شرکت هایی که در سال ۹۴ اقدام به تجدید ارزیابی دارایی ها و ثبت مبلغ مازاد مزبور در دفاتر خود کرده باشند، در صورت رعایت تمامی قوانین و رویه های مربوطه، از معافیت مالیاتی مربوطه برخوردار شوند.

امیری خاطر نشان کرد: بر این اساس صدور مجوز انجام افزایش سرمایه از این محل برای شرکت­ های ثبت شده نزد سازمان منوط به ارائه مستندات مربوط به انجام مکاتبات با کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا وکارشناسان قوه قضائیه مبنی بر انتخاب هیئت کارشناسی (حداقل ۳ نفر) برای هر طبقه دارایی ها و پاسخ دریافتی از کانون یا مرکزمربوطه و همچنین گزارش هیأت کارشناسی منتخب کانون یا مرکزمربوطه خواهد بود که همگی این مدارک و مستندات بایستی در سال ۹۴ صورت گرفته باشد.

وی ادامه داد: همچنین ثبت های حسابداری مربوط به شناسایی مبلغ مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در سال مالی 94 در دفاتر شرکت می بایست پس از تایید حسابرس و بازرس قانونی شرکت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شود. بدیهی است ارائه سایر مدارک و مستندات شامل اسناد مالکیت دارایی ­های تجدید ارزیابی شده، گزارش توجیهی هیئت مدیره مبنی بر لزوم انجام افزایش سرمایه، تکمیل فرم بیانیه ثبت و غیره به سازمان الزامی است. به گفته امیری از این رو درصورتی که تمامی اقدامات لازم را در این خصوص در سال 94 انجام داده اند و لیکن تاکنون موفق به اخذ مجوز از این سازمان و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده با دستور جلسه افزایش سرمایه نشده اند می توانند نسبت به ارسال مدارک و مستندات مربوطه اقدام کنند، تا پس از بررسی مدارک و مستندات دریافتی از شرکت، در صورت رعایت کامل قوانین و مقررات و دستورالعمل ­های مربوطه در این خصوص، مجوز برگزاری مجمع عمومی فوق­ العاده جهت تصویب انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها صادر خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که نماد شرکت هایی که به دلیل برگزاری مجمع عمومی فوق العاده با دستور جلسه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی در سال ۹۴ متوقف شده چه زمانی بازگشایی می شود عنوان کرد: با توجه به پاسخ دریافتی از سازمان امور مالیاتی و رفع ابهام در این خصوص، نماد آنها به زودی بازگشایی خواهد شد.


برچسب‌ها:


صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت ها از محل تجدید ارزیابی دارایی با شرایط معاف از مالیات، منوط به ارائه مستندات مربوط به انجام مکاتبات با کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه مبنی بر انتخاب هیئت کارشناسی (حداقل 3 نفر) برای هر طبقه دارایی ها و پاسخ دریافتی از کانون یا مرکز مربوطه و همچنین گزارش هیئت کارشناسی منتخب کانون یا مرکز مربوطه خواهد بود که همگی این مدارک و مستندات بایستی در سال 94 صورت گرفته باشد.
سنا:

مطابق ماده ۲ آیین ­نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امرصادرات و اصلاحیه آن، بنگاه ­های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود نکرده اند در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیـین نامه، دارایی های خود را از تاریخ ۲۵ شهریور۹۱ تا ۲۴ شهریور ۹۶ تجدیـد ارزیابی کرده و مازاد حاصـل از آن را به حسـاب سرمایه مـنظور کنند مشـمول معافیت مالیاتی خواهند بود.

حسن امیری عضو هیأت ­مدیره و معاون نظارت بر بورس­ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب فوق در خصوص انجام افزایش سرمایه شرکت ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در گفتگو با سنا عنوان کرد: بر این اساس شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت رعایت رویه اجرایی مصوب هیأت مدیره این سازمان و مفاد آیین نامه مذکور، می توانستند نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود توسط هیأت کارشناسی واجد شرایط و منتخب کانون کارشناسان دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوهقضائیه اقدام کرده و مجوز انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها نیز در صورت رعایت قوانین مربوطه در مورد آنها توسط سازمان بورس صادر می­شد.

به گفته امیری با ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات مستقیم (مصوبه مورخ ۳۱ تیر ۹۴ مجلس محترم شورای اسلامی) احکام مالیاتی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامیننیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات از ابتدای سال ۹۵ لغو شد. ضمن آنکه مطابق ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات­های مستقیم و تبصرۀ آن، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نبوده و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود و در زمان فروش یا معاوضه دارایی­ های تجدید ارزیابی شده، مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می شود.

وی ادامه داد: در تبصره 1 ماده 149 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مقرر شده بود که آیین نامه اجرائی نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی، با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران برسد. بر همین اساس آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ­ها، مصوب و ابلاغ شد که به استناد ماده 10 این آیین نامه، "افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود."

امیری خاطر نشان کرد: بنابراین از ابتدای سال 95 افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ­ها مشمول پرداخت مالیات است و مهلت قانونی مقرر در آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه آن (تاریخ 24 شهریور 96) دیگر ملاک عمل نخواهد بود.

این مقام مسئول درخصوص آخرین وضعیت معافیت مالیاتی افزایش سرمایه شرکت ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی­ ها عنوان کرد: در تبصره ۳ ماده ۲ آیین­ نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثراستفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه آن، به این موضوع اشاره شده بود که اگر اشخاص حقوقی تا پایان سال تجدید ارزیابی، افزایشسرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکت ها ثبت نکنند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی ها، در اداره ثبت شرکت ­ها ثبت و ظرف همین مدتبه حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابیمنظور کنند.

وی در ادامه افزود: با توجه به این تبصره، این سازمان پیگیری ­های لازم را درخصوص وضعیت معافیت مالیاتی ناشی از انجام افزایش سرمایه شرکت ها از محل مازاد تجدید ارزیابی در سال ۹۴ از سازمان امور مالیاتی به عمل آورد که براساس پاسخ دریافتی از سازمان مذکور شرکت هایی که در سال ۹۴ اقدام به تجدید ارزیابی دارایی ها و ثبت مبلغ مازاد مزبور در دفاتر خود کرده باشند، در صورت رعایت تمامی قوانین و رویه های مربوطه، از معافیت مالیاتی مربوطه برخوردار شوند.

امیری خاطر نشان کرد: بر این اساس صدور مجوز انجام افزایش سرمایه از این محل برای شرکت­ های ثبت شده نزد سازمان منوط به ارائه مستندات مربوط به انجام مکاتبات با کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا وکارشناسان قوه قضائیه مبنی بر انتخاب هیئت کارشناسی (حداقل ۳ نفر) برای هر طبقه دارایی ها و پاسخ دریافتی از کانون یا مرکزمربوطه و همچنین گزارش هیأت کارشناسی منتخب کانون یا مرکزمربوطه خواهد بود که همگی این مدارک و مستندات بایستی در سال ۹۴ صورت گرفته باشد.

وی ادامه داد: همچنین ثبت های حسابداری مربوط به شناسایی مبلغ مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در سال مالی 94 در دفاتر شرکت می بایست پس از تایید حسابرس و بازرس قانونی شرکت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شود. بدیهی است ارائه سایر مدارک و مستندات شامل اسناد مالکیت دارایی ­های تجدید ارزیابی شده، گزارش توجیهی هیئت مدیره مبنی بر لزوم انجام افزایش سرمایه، تکمیل فرم بیانیه ثبت و غیره به سازمان الزامی است. به گفته امیری از این رو درصورتی که تمامی اقدامات لازم را در این خصوص در سال 94 انجام داده اند و لیکن تاکنون موفق به اخذ مجوز از این سازمان و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده با دستور جلسه افزایش سرمایه نشده اند می توانند نسبت به ارسال مدارک و مستندات مربوطه اقدام کنند، تا پس از بررسی مدارک و مستندات دریافتی از شرکت، در صورت رعایت کامل قوانین و مقررات و دستورالعمل ­های مربوطه در این خصوص، مجوز برگزاری مجمع عمومی فوق­ العاده جهت تصویب انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها صادر خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که نماد شرکت هایی که به دلیل برگزاری مجمع عمومی فوق العاده با دستور جلسه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی در سال ۹۴ متوقف شده چه زمانی بازگشایی می شود عنوان کرد: با توجه به پاسخ دریافتی از سازمان امور مالیاتی و رفع ابهام در این خصوص، نماد آنها به زودی بازگشایی خواهد شد.


برچسب‌ها:

1395/02/08
0
/
8
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333