رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

روند افزایش نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی
اهمیت : مهم

25

پایگاه خبری بانکداری الکترونیک - این گزارش به بررسی و واکاوی جایگاه شبکه شاپرک در اقتصاد ملی کشور پرداخته است. در همین راستا شاخص های مختلفی معرفی و محاسبه می شوند که از جمله آن می توان به نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی اشاره نمود و با مقایسه روند آن با روند نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی، می توان تغییرات رفتاری افراد جامعه در تمایل به پرداخت الکترونیکی را در طول زمان مورد بررسی قرار داد.
بانکداری الکترونیک:

نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی
این شاخص نشان می دهد که صنعت پرداخت الکترونیک تا چه میزان در اقتصاد ملی نقش داشته و چقدر در تسهیل مبادلات اقتصادی کشور مؤثر بوده است. برای بررسی نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی، درصدی از نقدینگی که به صورت الکترونیکی از شبکه شاپرک مورد پرداخت قرار می گیرد محاسبه می شود.
محاسبه این شاخص نیازمند آمار مربوط به میزان نقدینگی در کشور است که این آمار در سایت بانک مرکزی ایران منتشر می شود. در این ماه به دلیل عدم انتشار اطلاعات جدیدتر از حجم نقدینگی در سایت بانک مرکزی اطلاعات این شاخص در شماره پیشین بولتن مجدداً مورد استفاده قرار گرفته است.

روند افزایش نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی

مقایسه ماهانه نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی در سال ۱۳۹۴

همان طور که ملاحظه می شود در شهریورماه ارزش تراکنش های شاپرک 10/58 درصد از کل نقدینگی بوده است. این بدان مفهوم است که کل پول های در حال گردش در اقتصاد ملی حدود 10/6 درصد از آن به صورت الکترونیکی و از شبکه شاپرک مبادله شده است. مقایسه ماهانه نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی بیانگر روند نوسانی و در مجموع رو به رشد آن در دوره مورد بررسی (از فرودین تا شهریور ماه 1394) است.

در زیر نمودار نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی به صورت ماهانه برای سال های 1392 تا 1394 ترسیم شده است.

روند افزایش نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی

مقایسه شاخص نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی به صورت ماهانه برای سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴


شایان توجه است که روند افزایش نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی به دلیل تسویه های پایان سال شرکت ها و نیز افزایش تقاضا برای خریدهای نوروزی در بهمن و اسفند هر سال و همچنین کاهش تقاضا در فروردین ماه به دلیل تعطیلات نوروز، نوسانات مشابهی در سال های مورد نظر داشته و ه طور سیکلی تکرار می شود که رفتار عموم افراد جامعه را نشان می دهد. اما در مجموع این ضریب رو به افزایش بوده است.
لازم به ذکر است که با توجه به سیاست بانک مرکزی مبنی بر سقف مبلغی 500 میلیون ریالی در تراکنش های شاپرکی و ابلاغ آن در 20 فروردین 1394 و نیز روند شتابان رشد نقدینگی در کنار آن، کاهش بخشی از شاخص نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی در شش ماهه نخست سال 94 نسبت به مدت مشابه سال 93 قابل توجیه است.

نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی
این شاخص درصدی از نقدینگی است که به صورت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص جامعه وجود دارد و پرداخت ها از طریق آن ها به صورت نقدی انجام می گیرد. آخرین اطلاعات مربوط به اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص در سایت بانک مرکزی ایران تا شهریورماه 94 منتشر شده است. لذا به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات جدیدتر در این ماه، اطلاعات این شاخص در شماره پیشین بولتن مجدداً مورد استفاده قرار گرفته است.

مقایسه ماهانه نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی در سال ۱۳۹۴

ملاحظه می شود که در شهریورماه تنها 3/51 درصد از کل نقدینگی، متعلق به اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص بوده است و اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص سهم رو به کاهش از میزان نقدینگی را در مدت مورد بررسی داشته است.

مقایسه نسبت ارزش تراکنش های شاپرکی و اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی
در نمودار زیر روند دو شاخص مقایسه نسبت ارزش تراکنش های شاپرکی و اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی ترسیم شده است که با توجه به آن می توان تغییرات ارزش تراکنش های پرداخت الکترونیک و حجم اسکناس و مسکوکات را از کل نقدینگی در طول زمان قیاس نمود.
مقایسه نسبت ارزش تراکنش های شاپرکی و اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی

نمودار فوق بیانگر آن است که روند نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی در طول مدت مورد بررسی (ابتدای سال 1392 تا شهریور ماه 1394) به طور کلی صعودی بوده است و از 6/61 درصد در فروردین 1392 به 10/58 درصد در شهریور 1394 افزایش یافته است. این در حالی است که درصد اسکناس و مسکوکات به نقدینگی در طول این دو سال روندی کاهشی داشته و از 6/07 درصد به 3/51 درصد رسیده است. به عبارت دیگر، گسترش نفوذ ابزارهای پذیرش حتی در دورترین نقاط کشور، باعث شده است که تقاضای اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص، روندی کاهشی به خود بگیرد، به نحوی که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی در شهریورماه امسال نسبت به مدت مشابه دو سال پیش از آن، بیشتر از 2/5 واحد درصد کاهش را نشان می دهد و به نظر می رسد این روند همچنان ادامه داشته باشد. زیرا کاهش این نسبت به یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم سازی نقدینگی در بازه زمانی اخیر بوده و باعث شده تا برای تأمین نقدینگی، پول پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود و بخشی از نیاز به پول فیزیکی برای پرداخت بهای کالاها و خدمات مورد تقاضا، با گسترش زیرساخت های لازم توسط شبکه پرداخت الکترونیک کارت جبران شود.


پایگاه خبری بانکداری الکترونیک - این گزارش به بررسی و واکاوی جایگاه شبکه شاپرک در اقتصاد ملی کشور پرداخته است. در همین راستا شاخص های مختلفی معرفی و محاسبه می شوند که از جمله آن می توان به نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی اشاره نمود و با مقایسه روند آن با روند نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی، می توان تغییرات رفتاری افراد جامعه در تمایل به پرداخت الکترونیکی را در طول زمان مورد بررسی قرار داد.
بانکداری الکترونیک:

نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی
این شاخص نشان می دهد که صنعت پرداخت الکترونیک تا چه میزان در اقتصاد ملی نقش داشته و چقدر در تسهیل مبادلات اقتصادی کشور مؤثر بوده است. برای بررسی نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی، درصدی از نقدینگی که به صورت الکترونیکی از شبکه شاپرک مورد پرداخت قرار می گیرد محاسبه می شود.
محاسبه این شاخص نیازمند آمار مربوط به میزان نقدینگی در کشور است که این آمار در سایت بانک مرکزی ایران منتشر می شود. در این ماه به دلیل عدم انتشار اطلاعات جدیدتر از حجم نقدینگی در سایت بانک مرکزی اطلاعات این شاخص در شماره پیشین بولتن مجدداً مورد استفاده قرار گرفته است.

روند افزایش نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی

مقایسه ماهانه نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی در سال ۱۳۹۴

همان طور که ملاحظه می شود در شهریورماه ارزش تراکنش های شاپرک 10/58 درصد از کل نقدینگی بوده است. این بدان مفهوم است که کل پول های در حال گردش در اقتصاد ملی حدود 10/6 درصد از آن به صورت الکترونیکی و از شبکه شاپرک مبادله شده است. مقایسه ماهانه نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی بیانگر روند نوسانی و در مجموع رو به رشد آن در دوره مورد بررسی (از فرودین تا شهریور ماه 1394) است.

در زیر نمودار نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی به صورت ماهانه برای سال های 1392 تا 1394 ترسیم شده است.

روند افزایش نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی

مقایسه شاخص نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی به صورت ماهانه برای سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴


شایان توجه است که روند افزایش نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی به دلیل تسویه های پایان سال شرکت ها و نیز افزایش تقاضا برای خریدهای نوروزی در بهمن و اسفند هر سال و همچنین کاهش تقاضا در فروردین ماه به دلیل تعطیلات نوروز، نوسانات مشابهی در سال های مورد نظر داشته و ه طور سیکلی تکرار می شود که رفتار عموم افراد جامعه را نشان می دهد. اما در مجموع این ضریب رو به افزایش بوده است.
لازم به ذکر است که با توجه به سیاست بانک مرکزی مبنی بر سقف مبلغی 500 میلیون ریالی در تراکنش های شاپرکی و ابلاغ آن در 20 فروردین 1394 و نیز روند شتابان رشد نقدینگی در کنار آن، کاهش بخشی از شاخص نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی در شش ماهه نخست سال 94 نسبت به مدت مشابه سال 93 قابل توجیه است.

نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی
این شاخص درصدی از نقدینگی است که به صورت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص جامعه وجود دارد و پرداخت ها از طریق آن ها به صورت نقدی انجام می گیرد. آخرین اطلاعات مربوط به اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص در سایت بانک مرکزی ایران تا شهریورماه 94 منتشر شده است. لذا به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات جدیدتر در این ماه، اطلاعات این شاخص در شماره پیشین بولتن مجدداً مورد استفاده قرار گرفته است.

مقایسه ماهانه نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی در سال ۱۳۹۴

ملاحظه می شود که در شهریورماه تنها 3/51 درصد از کل نقدینگی، متعلق به اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص بوده است و اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص سهم رو به کاهش از میزان نقدینگی را در مدت مورد بررسی داشته است.

مقایسه نسبت ارزش تراکنش های شاپرکی و اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی
در نمودار زیر روند دو شاخص مقایسه نسبت ارزش تراکنش های شاپرکی و اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی ترسیم شده است که با توجه به آن می توان تغییرات ارزش تراکنش های پرداخت الکترونیک و حجم اسکناس و مسکوکات را از کل نقدینگی در طول زمان قیاس نمود.
مقایسه نسبت ارزش تراکنش های شاپرکی و اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی

نمودار فوق بیانگر آن است که روند نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی در طول مدت مورد بررسی (ابتدای سال 1392 تا شهریور ماه 1394) به طور کلی صعودی بوده است و از 6/61 درصد در فروردین 1392 به 10/58 درصد در شهریور 1394 افزایش یافته است. این در حالی است که درصد اسکناس و مسکوکات به نقدینگی در طول این دو سال روندی کاهشی داشته و از 6/07 درصد به 3/51 درصد رسیده است. به عبارت دیگر، گسترش نفوذ ابزارهای پذیرش حتی در دورترین نقاط کشور، باعث شده است که تقاضای اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص، روندی کاهشی به خود بگیرد، به نحوی که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی در شهریورماه امسال نسبت به مدت مشابه دو سال پیش از آن، بیشتر از 2/5 واحد درصد کاهش را نشان می دهد و به نظر می رسد این روند همچنان ادامه داشته باشد. زیرا کاهش این نسبت به یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم سازی نقدینگی در بازه زمانی اخیر بوده و باعث شده تا برای تأمین نقدینگی، پول پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود و بخشی از نیاز به پول فیزیکی برای پرداخت بهای کالاها و خدمات مورد تقاضا، با گسترش زیرساخت های لازم توسط شبکه پرداخت الکترونیک کارت جبران شود.

1394/12/15
0
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333