رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

سه راهكار پیشگیری از تضعیف صنعت سیمان
اهمیت : مهم

4

پس از دو سال از روند كاهش مستمر قیمت سیمان در كشور به‌ویژه در استان تهران كه پایین‌ترین سطح قیمت سیمان در كشور را دارد، قیمت‌های سیمان در اواسط دی ماه 1394 تثبیت و از دهه دوم بهمن روند افزایشی به خود گرفته است. تامل و تدبیر در اعطای مجوز برای ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید٬ تامل و تدبیر در جایگاه صادرات در صنعت سیمان و عدم مداخله دولت در بازار و قیمت‌گذاری سیمان سه راهکار پیشنهادی برای صنعت سیمان می‌باشد.
دنیای اقتصاد:

پس از دو سال از روند کاهش مستمر قیمت سیمان در کشور به ویژه در استان تهران که پایین ترین سطح قیمت سیمان در کشور را دارد، قیمت های سیمان در اواسط دی ماه ۱۳۹۴ تثبیت و از دهه دوم بهمن روند افزایشی به خود گرفته است. این اتفاق که می تواند از تعطیلی تعداد زیادی از کارخانه های سیمان و افزایش بیکاری و معضلات مترتب جلوگیری کند و امیدبخش است ولیکن شرایط دشوار صنعت سیمان طی دو سال اخیر معلول اتفاقاتی است که دولت تدبیر و امید باید به جهت حفظ این صنعت استراتژیک و حفظ جایگاه ممتاز جهانی ایران در این صنعت از جمله جایگاه چهارم در تولید و جایگاه اول در صادرات به آنها عنایت ویژه داشته باشد:

  1. تامل و تدبیر در اعطای مجوز برای ایجاد ظرفیت های جدید تولید: یکی از تهدیدات جدی کارخانه های سیمان کشور مازاد ظرفیت عرضه به تقاضا در دو سال اخیر بوده است، تحقیقات نشان می دهد 91 درصد از تغییرات مصرف سیمان در کشور به تغییرات تولید ناخالص داخلی (GDP) وابسته است، بنابراین اعطای هرگونه مجوز جدید برای احداث واحدهای تولید سیمان در کشور بدون لحاظ کردن چشم انداز واقع بینانه از رشد اقتصادی کشور در دهه پیش رو، همچنین توجه به ظرفیت های موجود تولید و پروژه های زیاد در دست احداث ممکن است موجب تضییع منابع و کاهش بهره وری این صنعت و نهایتا اقتصاد کشور شود. در روزهای اخیر شاهد کلنگ زدن احداث چند کارخانه سیمان در کشور بوده ایم، امید می رود چنین اقداماتی با مطالعه و بررسی کارشناسی انجام شده باشد تا کلنگی بر آغاز نابودی کارخانه های موجود سیمان نباشد.
  2. تامل و تدبیر در جایگاه صادرات در صنعت سیمان: طبق تعاریف جهانی، سیمان کالایی است که به صورت محلی تولید و مصرف می شود، حجم کم تجارت بین المللی سیمان خود گواه این مدعا است. در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت هدف صادراتی سیمان ایران در افق 1404 برابر 32میلیون تن و معادل 26 درصد ظرفیت تولید دیده شده است و حال آنکه عمده همسایه های نیازمند سیمان ایران به غیر از افغانستان به سرعت در حال افزایش ظرفیت های تولید داخلی خود هستند، از جمله کشور جمهوری آذربایجان در سال 2015 به خودکفایی تولید رسیده است و کشور عراق به عنوان بزرگ ترین واردکننده سیمان ایران، حجم واردات سالانه 12 میلیون تنی خود را تا سال 2017 به کمتر از 5 میلیون تن در سال خواهد رساند. بنابراین ضروری است سیاست گذاران ضمن خودداری از پذیرش مفروضات غیرواقعی در زمینه امکان صادرات گسترده سیمان، میانگین نرخ جهانی تجارت این کالا را مبنای برنامه ریزی قرار دهند.
  3. عدم مداخله دولت در بازار و قیمت گذاری سیمان: به رغم آنکه سیمان به عنوان یک کالای بدون جایگزین و استراتژیک، کشش قیمتی کمی نسبت به تقاضا دارد، با این حال طی دو سال اخیر بسیاری از کارخانه های سیمان با رقابت های شدید که هدف آن عمدتا جذب نقدینگی از محل درآمد های عملیاتی بود، این صنعت را تا مرز نابودی پیش بردند، نکته حائز اهمیت آن است که رفتار دو سال اخیر کارخانه های سیمان در بازار معلول سیاست های نادرست دولت در سال های گذشته به دلیل دخالت در قیمت گذاری سیمان و تعیین سقف قیمت فروش برای آن است. دخالت دولت در بازار و قیمت گذاری سیمان در سنوات گذشته موجب انتقال سودآوری تولید از جیب کارخانه ها به جیب تجار واسطه و نهایتا منجر به تضعیف بنیه مالی شرکت های سیمان در سال های متمادی شد که اثرات مخرب آن در دوره رکود نمایان شده است.

با توجه به موارد فوق و نیز موضوع کاهش سود سپرده های بانکی, چنانچه بخشی از سرمایه های خوابیده در سپرده ها به سمت بازار مسکن سرازیر شود و بودجه عمرانی مناسب هم برای انبوه سازی اختصاص داده شود, می توان به روشن شدن موتور این صنعت و سود آوری آن امیدوار شد. همچنین افزایش صادرات در این صنعت درصورت رفع موانع موجود٬می‌تواند تحولی عظیم دراین صنعت ایجاد کند.

پس از دو سال از روند كاهش مستمر قیمت سیمان در كشور به‌ویژه در استان تهران كه پایین‌ترین سطح قیمت سیمان در كشور را دارد، قیمت‌های سیمان در اواسط دی ماه 1394 تثبیت و از دهه دوم بهمن روند افزایشی به خود گرفته است. تامل و تدبیر در اعطای مجوز برای ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید٬ تامل و تدبیر در جایگاه صادرات در صنعت سیمان و عدم مداخله دولت در بازار و قیمت‌گذاری سیمان سه راهکار پیشنهادی برای صنعت سیمان می‌باشد.
دنیای اقتصاد:

پس از دو سال از روند کاهش مستمر قیمت سیمان در کشور به ویژه در استان تهران که پایین ترین سطح قیمت سیمان در کشور را دارد، قیمت های سیمان در اواسط دی ماه ۱۳۹۴ تثبیت و از دهه دوم بهمن روند افزایشی به خود گرفته است. این اتفاق که می تواند از تعطیلی تعداد زیادی از کارخانه های سیمان و افزایش بیکاری و معضلات مترتب جلوگیری کند و امیدبخش است ولیکن شرایط دشوار صنعت سیمان طی دو سال اخیر معلول اتفاقاتی است که دولت تدبیر و امید باید به جهت حفظ این صنعت استراتژیک و حفظ جایگاه ممتاز جهانی ایران در این صنعت از جمله جایگاه چهارم در تولید و جایگاه اول در صادرات به آنها عنایت ویژه داشته باشد:

  1. تامل و تدبیر در اعطای مجوز برای ایجاد ظرفیت های جدید تولید: یکی از تهدیدات جدی کارخانه های سیمان کشور مازاد ظرفیت عرضه به تقاضا در دو سال اخیر بوده است، تحقیقات نشان می دهد 91 درصد از تغییرات مصرف سیمان در کشور به تغییرات تولید ناخالص داخلی (GDP) وابسته است، بنابراین اعطای هرگونه مجوز جدید برای احداث واحدهای تولید سیمان در کشور بدون لحاظ کردن چشم انداز واقع بینانه از رشد اقتصادی کشور در دهه پیش رو، همچنین توجه به ظرفیت های موجود تولید و پروژه های زیاد در دست احداث ممکن است موجب تضییع منابع و کاهش بهره وری این صنعت و نهایتا اقتصاد کشور شود. در روزهای اخیر شاهد کلنگ زدن احداث چند کارخانه سیمان در کشور بوده ایم، امید می رود چنین اقداماتی با مطالعه و بررسی کارشناسی انجام شده باشد تا کلنگی بر آغاز نابودی کارخانه های موجود سیمان نباشد.
  2. تامل و تدبیر در جایگاه صادرات در صنعت سیمان: طبق تعاریف جهانی، سیمان کالایی است که به صورت محلی تولید و مصرف می شود، حجم کم تجارت بین المللی سیمان خود گواه این مدعا است. در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت هدف صادراتی سیمان ایران در افق 1404 برابر 32میلیون تن و معادل 26 درصد ظرفیت تولید دیده شده است و حال آنکه عمده همسایه های نیازمند سیمان ایران به غیر از افغانستان به سرعت در حال افزایش ظرفیت های تولید داخلی خود هستند، از جمله کشور جمهوری آذربایجان در سال 2015 به خودکفایی تولید رسیده است و کشور عراق به عنوان بزرگ ترین واردکننده سیمان ایران، حجم واردات سالانه 12 میلیون تنی خود را تا سال 2017 به کمتر از 5 میلیون تن در سال خواهد رساند. بنابراین ضروری است سیاست گذاران ضمن خودداری از پذیرش مفروضات غیرواقعی در زمینه امکان صادرات گسترده سیمان، میانگین نرخ جهانی تجارت این کالا را مبنای برنامه ریزی قرار دهند.
  3. عدم مداخله دولت در بازار و قیمت گذاری سیمان: به رغم آنکه سیمان به عنوان یک کالای بدون جایگزین و استراتژیک، کشش قیمتی کمی نسبت به تقاضا دارد، با این حال طی دو سال اخیر بسیاری از کارخانه های سیمان با رقابت های شدید که هدف آن عمدتا جذب نقدینگی از محل درآمد های عملیاتی بود، این صنعت را تا مرز نابودی پیش بردند، نکته حائز اهمیت آن است که رفتار دو سال اخیر کارخانه های سیمان در بازار معلول سیاست های نادرست دولت در سال های گذشته به دلیل دخالت در قیمت گذاری سیمان و تعیین سقف قیمت فروش برای آن است. دخالت دولت در بازار و قیمت گذاری سیمان در سنوات گذشته موجب انتقال سودآوری تولید از جیب کارخانه ها به جیب تجار واسطه و نهایتا منجر به تضعیف بنیه مالی شرکت های سیمان در سال های متمادی شد که اثرات مخرب آن در دوره رکود نمایان شده است.

با توجه به موارد فوق و نیز موضوع کاهش سود سپرده های بانکی, چنانچه بخشی از سرمایه های خوابیده در سپرده ها به سمت بازار مسکن سرازیر شود و بودجه عمرانی مناسب هم برای انبوه سازی اختصاص داده شود, می توان به روشن شدن موتور این صنعت و سود آوری آن امیدوار شد. همچنین افزایش صادرات در این صنعت درصورت رفع موانع موجود٬می‌تواند تحولی عظیم دراین صنعت ایجاد کند.
1394/12/01
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333