رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

مازاد تجدید ارزیابی، شناسایی سود محقق نشده
اهمیت : مهم

7

مازاد تجدید ارزیابی، درآمد تحقق نیافته است و مناسب است که حرفه حسابداری و تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری در این خصوص توجه ویژه داشته باشند.
سنا:

مطابق برنامه سوم و در راستای اصلاح ساختار مالی شرکت های دولتی و امکان واگذاری آنها، شرکت های دولتی می توانستند اقدام به تجدید ارزیابی کنند و مازاد تجدید ارزیابی را به حساب افزایش سرمایه منظور کنند. در سال 90 نیز بر اساس قانون بودجه، این اجازه به شرکت های خصوصی داده شد که اقدام به تجدید ارزیابی کرده و از این محل افزایش سرمایه دهند.

سوال این است که چرا استانداردهای بین المللی عنوان کرده است مازاد تجدید ارزیابی تحت همین سرفصل در حقوق صاحبان سهام به صورت جداگانه طبقه بندی شود و در صورت سود و زیان جامع منعکس شود. البته بر اساس استانداردهای ملی (استاندارد ۱۱ بند ۳۹) نیز نحوه برخورد با تجدید ارزیابی همین گونه است.

در بندهایی از این استاندارد همواره عنوان می شود مازاد تجدید ارزیابی، درآمد غیرعملیاتی تحقیق نیافته است و در بند 42 استاندارد 11 عنوان می کند از آنجا که مازاد مزبور درآمد تحقق نیافته است، لذا افزایش سرمایه به طور غیر مستقیم از محل آن مجاز نیست. البته در همین بند اشاره می شود در مواردی که به موجب قانون، افزایش سرمایه تجویز شده باشد، می توان از محل مازاد تجدید ارزیابی اقدام به افزایش سرمایه کرد.

با توجه به مراتب فوق، چرا در قوانین، اجازه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داده شده است؟ چرا شرکت ها قبل از قانون فوق اقدام به تجدید ارزیابی نمی کردند؟ تجدید ارزیابی چه کمکی به شرکت ها کرده است؟

به نظر می رسد با توجه به شرایط تورمی سالیان اخیر، قیمت تمام شده دارایی ها از ارزش روز آنها فاصله زیادی گرفته باشد و لذا صورت های مالی، اطلاعاتی غیرواقع بینانه از وضعیت مالی شرکت ها ارائه می دهد و همین امر باعث می شود که تصمیمات مدیریتی نیز گاهاً بر اساس اطلاعات نادرست اخذ شود و بر همین اساس، ضرورت افشای اطلاعات تکمیلی مناسب بر اساس ارزش های روز و منصفانه بیش از پیش احساس می شود و تجدید ارزیابی می توانست به این منظور کمک کند. اما آنچه اتفاق می افتد ارزیابی هایی است که اولا بخشی است و عمدتاً شامل زمین می شود و سایر طبقه های دارایی های ثابت که استهلاک پذیر هستند کمتر مورد نظر قرار گرفته اند و نهایتاً به نظر می رسد که ارزیابی ها از آنجا که بازار منصفانه برای قیمت گذاری وجود ندارد بدون اتکا صورت می پذیرد. خصوصاً زمین هایی که کارخانه و خطوط تولید شرکت ها در آنها مستقر است. در سال های قبل چون تجدید ارزیابی مشمول مالیات می شد، شرکت ها انگیزه ای برای این اقدام نداشتند؛ درحالی که در قوانین می شد به جای این که شرط معافیت مالیاتی را افزایش سرمایه از این محل تعیین کرد، اجازه داد شرکت ها اقدام به تجدید ارزیابی کلیه دارایی های خود مطابق استانداردهای حسابداری (عدم انتقال به افزایش سرمایه و انعکاس آن به صورت جداگانه در سرفصل حقوق صاحبان سهام) کنند و مشمول مالیات نشوند یا حتی به صورت کلی این موضوع درقوانین از مالیات معاف می شد تا شرکت ها رویه ای یکسان برای این منظور اتخاذ و هر سه سال یا پنج سال یک بار مطابق استانداردهای حسابداری اقدام به تجدید ارزیابی می کردند.

همان گونه که در بندهای استاندارد اشاره شده است، مازاد تجدید ارزیابی، درآمد تحقق نیافته است و افزایش سرمایه از محل درآمد تحقق نیافته صحیح نیست و متاسفانه با چنین مجوزی که هیچ تأثیری در عملکرد و نقدینگی شرکت ها ندارد، فرصتی را برای افراد سودجو و رانتی بوجود آورده است تا با استفاده از اطاعات نهایی در خصوص زمان اجرای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی و رقیق شدن قیمت سهام که ارتباطی با نسبت قیمت به درآمد نداشته سودهای کلانی را به جیب خود سرازیر کنند.

از طرفی این روزها صحبت هایی درخصوص کاهش سرمایه به گوش می خورد. پس از قانون امکان افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی و درخواست برخی از شرکت ها مبنی بر کاهش سرمایه پس از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، از سازمان امور مالیاتی در این خصوص استعلام به عمل آمد و در پاسخ طی نامه شماره ۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۴ فروردین ۹۱ اشاره داشتند تا زمانی که دارایی های تجدید ارزیابی شده از حساب دارایی ها خارج نشده است (فروش یا معارضه)، کاهش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به جهت جبران زیان سنواتی و اصلاح صورت های مالی، هدف قانونگذاری نبوده و در صورت کاهش سرمایه از محل زیان های سنواتی، مازاد مذکور مشمول مالیات خواهد بود. پاسخ سازمان امور مالیاتی به نظر می رسد در راستای بند ۴۱ استاندارد شماره ۱۱ صورت گرفته باشد.

از آنجا که اصولاً نباید در قانون اجازه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داده می شد، چرا که درآمد تحقق نیافته است، اصولاً کاهش سرمایه سنواتی از این محل، بدین معناست که مازاد تجدید ارزیابی بدون خروج دارایی (برکناری یا واگذار) که سود و زیان محق می شود، به حساب سود و زیان انباشته منظور می شود.

حتی در صورت قبول شرکت ها بر پرداخت مالیات، کاهش سرمایه و از بین بردن زیان انباشته (پس از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی) بدعتی است بسیار خطرناک که استانداردهای حسابداری را به سخره گرفته و حساب آرایی را به حد اعلای خود خواهد رساند.

برای چندمین بار ضرورت دارد که تأکید شود مازاد تجدید ارزیابی، درآمد تحقق نیافته است و مناسب است که حرفه حسابداری و تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری در این خصوص توجه ویژه داشته باشند و منافع شخصی مانع از برخورد منطقی با این موضوع نشود.

*امیرحمزه مالمیر؛ عضو هیات مدیره و معاون سرمایه گذاری شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان


برچسب‌ها:


مازاد تجدید ارزیابی، درآمد تحقق نیافته است و مناسب است که حرفه حسابداری و تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری در این خصوص توجه ویژه داشته باشند.
سنا:

مطابق برنامه سوم و در راستای اصلاح ساختار مالی شرکت های دولتی و امکان واگذاری آنها، شرکت های دولتی می توانستند اقدام به تجدید ارزیابی کنند و مازاد تجدید ارزیابی را به حساب افزایش سرمایه منظور کنند. در سال 90 نیز بر اساس قانون بودجه، این اجازه به شرکت های خصوصی داده شد که اقدام به تجدید ارزیابی کرده و از این محل افزایش سرمایه دهند.

سوال این است که چرا استانداردهای بین المللی عنوان کرده است مازاد تجدید ارزیابی تحت همین سرفصل در حقوق صاحبان سهام به صورت جداگانه طبقه بندی شود و در صورت سود و زیان جامع منعکس شود. البته بر اساس استانداردهای ملی (استاندارد ۱۱ بند ۳۹) نیز نحوه برخورد با تجدید ارزیابی همین گونه است.

در بندهایی از این استاندارد همواره عنوان می شود مازاد تجدید ارزیابی، درآمد غیرعملیاتی تحقیق نیافته است و در بند 42 استاندارد 11 عنوان می کند از آنجا که مازاد مزبور درآمد تحقق نیافته است، لذا افزایش سرمایه به طور غیر مستقیم از محل آن مجاز نیست. البته در همین بند اشاره می شود در مواردی که به موجب قانون، افزایش سرمایه تجویز شده باشد، می توان از محل مازاد تجدید ارزیابی اقدام به افزایش سرمایه کرد.

با توجه به مراتب فوق، چرا در قوانین، اجازه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داده شده است؟ چرا شرکت ها قبل از قانون فوق اقدام به تجدید ارزیابی نمی کردند؟ تجدید ارزیابی چه کمکی به شرکت ها کرده است؟

به نظر می رسد با توجه به شرایط تورمی سالیان اخیر، قیمت تمام شده دارایی ها از ارزش روز آنها فاصله زیادی گرفته باشد و لذا صورت های مالی، اطلاعاتی غیرواقع بینانه از وضعیت مالی شرکت ها ارائه می دهد و همین امر باعث می شود که تصمیمات مدیریتی نیز گاهاً بر اساس اطلاعات نادرست اخذ شود و بر همین اساس، ضرورت افشای اطلاعات تکمیلی مناسب بر اساس ارزش های روز و منصفانه بیش از پیش احساس می شود و تجدید ارزیابی می توانست به این منظور کمک کند. اما آنچه اتفاق می افتد ارزیابی هایی است که اولا بخشی است و عمدتاً شامل زمین می شود و سایر طبقه های دارایی های ثابت که استهلاک پذیر هستند کمتر مورد نظر قرار گرفته اند و نهایتاً به نظر می رسد که ارزیابی ها از آنجا که بازار منصفانه برای قیمت گذاری وجود ندارد بدون اتکا صورت می پذیرد. خصوصاً زمین هایی که کارخانه و خطوط تولید شرکت ها در آنها مستقر است. در سال های قبل چون تجدید ارزیابی مشمول مالیات می شد، شرکت ها انگیزه ای برای این اقدام نداشتند؛ درحالی که در قوانین می شد به جای این که شرط معافیت مالیاتی را افزایش سرمایه از این محل تعیین کرد، اجازه داد شرکت ها اقدام به تجدید ارزیابی کلیه دارایی های خود مطابق استانداردهای حسابداری (عدم انتقال به افزایش سرمایه و انعکاس آن به صورت جداگانه در سرفصل حقوق صاحبان سهام) کنند و مشمول مالیات نشوند یا حتی به صورت کلی این موضوع درقوانین از مالیات معاف می شد تا شرکت ها رویه ای یکسان برای این منظور اتخاذ و هر سه سال یا پنج سال یک بار مطابق استانداردهای حسابداری اقدام به تجدید ارزیابی می کردند.

همان گونه که در بندهای استاندارد اشاره شده است، مازاد تجدید ارزیابی، درآمد تحقق نیافته است و افزایش سرمایه از محل درآمد تحقق نیافته صحیح نیست و متاسفانه با چنین مجوزی که هیچ تأثیری در عملکرد و نقدینگی شرکت ها ندارد، فرصتی را برای افراد سودجو و رانتی بوجود آورده است تا با استفاده از اطاعات نهایی در خصوص زمان اجرای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی و رقیق شدن قیمت سهام که ارتباطی با نسبت قیمت به درآمد نداشته سودهای کلانی را به جیب خود سرازیر کنند.

از طرفی این روزها صحبت هایی درخصوص کاهش سرمایه به گوش می خورد. پس از قانون امکان افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی و درخواست برخی از شرکت ها مبنی بر کاهش سرمایه پس از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، از سازمان امور مالیاتی در این خصوص استعلام به عمل آمد و در پاسخ طی نامه شماره ۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۴ فروردین ۹۱ اشاره داشتند تا زمانی که دارایی های تجدید ارزیابی شده از حساب دارایی ها خارج نشده است (فروش یا معارضه)، کاهش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به جهت جبران زیان سنواتی و اصلاح صورت های مالی، هدف قانونگذاری نبوده و در صورت کاهش سرمایه از محل زیان های سنواتی، مازاد مذکور مشمول مالیات خواهد بود. پاسخ سازمان امور مالیاتی به نظر می رسد در راستای بند ۴۱ استاندارد شماره ۱۱ صورت گرفته باشد.

از آنجا که اصولاً نباید در قانون اجازه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داده می شد، چرا که درآمد تحقق نیافته است، اصولاً کاهش سرمایه سنواتی از این محل، بدین معناست که مازاد تجدید ارزیابی بدون خروج دارایی (برکناری یا واگذار) که سود و زیان محق می شود، به حساب سود و زیان انباشته منظور می شود.

حتی در صورت قبول شرکت ها بر پرداخت مالیات، کاهش سرمایه و از بین بردن زیان انباشته (پس از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی) بدعتی است بسیار خطرناک که استانداردهای حسابداری را به سخره گرفته و حساب آرایی را به حد اعلای خود خواهد رساند.

برای چندمین بار ضرورت دارد که تأکید شود مازاد تجدید ارزیابی، درآمد تحقق نیافته است و مناسب است که حرفه حسابداری و تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری در این خصوص توجه ویژه داشته باشند و منافع شخصی مانع از برخورد منطقی با این موضوع نشود.

*امیرحمزه مالمیر؛ عضو هیات مدیره و معاون سرمایه گذاری شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان


برچسب‌ها:

1394/11/25
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333