رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

کاهش ۲۲.۹ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران
اهمیت : مهم

5

مرکز آمار ایران از کاهش ۲۲.۹ درصدی واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و کاهش ۳.۶ درصدی آن در شهرداری‌های کشور در نیمه اول امسال خبر داد.
خبرگزاری مهر:

بررسی نتایج طرح «گردآوری اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور» در نیمه اول سال۱۳۹۳ نشان می دهد در نیمه اول سال ۱۳۹۴، تعداد ۳۷۶۵۶ واحد مسکونی در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش بینی شده که نسبت به نیمه اول سال قبل حدود ۲۲.۹ درصد کاهش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه ها ۸.۴ واحد بوده است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری تهران در نیمه ی اول سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۶/ ۶۷۰۶ هزار مترمربع بوده که نسبت به نیمه اول سال قبل حدود ۲۶.۴ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه ها در دوره مورد بررسی حدود ۱۴۹۰ مترمربع بوده است.

مجموع مساحت زمین پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود ۴.۱۳۹۳ هزار مترمربع بوده که نسبت به نیمه اول سال قبل ۲۶.۹ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان ۳۱۰ مترمربع بوده است.

توزیع پروانه های احداث ساختمان برحسب تعداد طبقات بنای آن ها در نیمه ی اول سال ۱۳۹۴ نشان می دهد که در حدود ۰.۴ درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های یک طبقه، ۰.۷ درصد برای احداث ساختمان های دو طبقه، ۱.۷ درصد برای احداث ساختمان های سه طبقه، ۵/۵ درصد برای احداث ساختمان های چهار طبقه ۹۱.۷ درصد برای احداث ساختمان های پنج طبقه و بیش تر صادر شده است.

توزیع پروانه های احداث ساختمان مسکونی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در بنای آن ها در نیمه اول سال ۱۳۹۴ نشان می دهد که ۳۳.۶ درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های اسکلت فلزی، ۶۶.۳ درصد برای احداث ساختمان های بتون آرمه و ۰.۱ درصد برای احداث ساختمان با سایر انواع اسکلت صادر شده است.

نقاط شهری

در نیمه اول سال ۱۳۹۴، تعداد ۱۷۹۰۸۹ واحد مسکونی در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های کشور، پیش بینی شده که نسبت به نیمه اول سال قبل حدود ۳.۶ درصد کاهش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان ۲.۹ واحد بوده است.

در نیمه اول سال ۱۳۹۴ صادر شده که نسبت به نیمه ی اول سال قبل حدود ۸.۱ درصد افزایش داشته است. مجموع مساحت زمین در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در نیمه ی اول سال ۱۳۹۴ حدود ۹. ۲۲۴۲۱ هزار مترمربع بوده که نسبت به نیمه اول سال قبل ۷.۸ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان ۳۶۲ مترمربع بوده است.

توزیع پروانه های احداث ساختمان برحسب تعداد طبقات بنای آن ها در نیمه ی اول سال ۱۳۹۴ نشان می دهد که در حدود ۲۹.۳ درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های یک طبقه، ۲۵.۷ درصد برای احداث ساختمان های دو طبقه، ۱۵.۳ درصد برای احداث ساختمان های سه طبقه، ۹.۷ درصد برای احداث ساختمان های چهار طبقه و ۲۰ درصد برای احداث ساختمان های پنج طبقه و بیش تر صادر شده است.

توزیع پروانه های احداث ساختمان مسکونی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده ی به کار رفته در بنای آن ها در نیمه ی اول سال ۱۳۹۴ نشان می دهد که ۲۰.۶ درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های اسکلت فلزی، ۵۷.۶ درصد برای احداث ساختمان های بتون آرمه، ۲۰.۷ درصد برای احداث ساختمان هایی با آجر و آهن و ۱/۱ درصد برای احداث ساختمان هایی با سایر مصالح بوده است.


برچسب‌ها:


مرکز آمار ایران از کاهش ۲۲.۹ درصدی واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و کاهش ۳.۶ درصدی آن در شهرداری‌های کشور در نیمه اول امسال خبر داد.
خبرگزاری مهر:

بررسی نتایج طرح «گردآوری اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور» در نیمه اول سال۱۳۹۳ نشان می دهد در نیمه اول سال ۱۳۹۴، تعداد ۳۷۶۵۶ واحد مسکونی در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش بینی شده که نسبت به نیمه اول سال قبل حدود ۲۲.۹ درصد کاهش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه ها ۸.۴ واحد بوده است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری تهران در نیمه ی اول سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۶/ ۶۷۰۶ هزار مترمربع بوده که نسبت به نیمه اول سال قبل حدود ۲۶.۴ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه ها در دوره مورد بررسی حدود ۱۴۹۰ مترمربع بوده است.

مجموع مساحت زمین پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود ۴.۱۳۹۳ هزار مترمربع بوده که نسبت به نیمه اول سال قبل ۲۶.۹ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان ۳۱۰ مترمربع بوده است.

توزیع پروانه های احداث ساختمان برحسب تعداد طبقات بنای آن ها در نیمه ی اول سال ۱۳۹۴ نشان می دهد که در حدود ۰.۴ درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های یک طبقه، ۰.۷ درصد برای احداث ساختمان های دو طبقه، ۱.۷ درصد برای احداث ساختمان های سه طبقه، ۵/۵ درصد برای احداث ساختمان های چهار طبقه ۹۱.۷ درصد برای احداث ساختمان های پنج طبقه و بیش تر صادر شده است.

توزیع پروانه های احداث ساختمان مسکونی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در بنای آن ها در نیمه اول سال ۱۳۹۴ نشان می دهد که ۳۳.۶ درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های اسکلت فلزی، ۶۶.۳ درصد برای احداث ساختمان های بتون آرمه و ۰.۱ درصد برای احداث ساختمان با سایر انواع اسکلت صادر شده است.

نقاط شهری

در نیمه اول سال ۱۳۹۴، تعداد ۱۷۹۰۸۹ واحد مسکونی در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های کشور، پیش بینی شده که نسبت به نیمه اول سال قبل حدود ۳.۶ درصد کاهش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان ۲.۹ واحد بوده است.

در نیمه اول سال ۱۳۹۴ صادر شده که نسبت به نیمه ی اول سال قبل حدود ۸.۱ درصد افزایش داشته است. مجموع مساحت زمین در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در نیمه ی اول سال ۱۳۹۴ حدود ۹. ۲۲۴۲۱ هزار مترمربع بوده که نسبت به نیمه اول سال قبل ۷.۸ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان ۳۶۲ مترمربع بوده است.

توزیع پروانه های احداث ساختمان برحسب تعداد طبقات بنای آن ها در نیمه ی اول سال ۱۳۹۴ نشان می دهد که در حدود ۲۹.۳ درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های یک طبقه، ۲۵.۷ درصد برای احداث ساختمان های دو طبقه، ۱۵.۳ درصد برای احداث ساختمان های سه طبقه، ۹.۷ درصد برای احداث ساختمان های چهار طبقه و ۲۰ درصد برای احداث ساختمان های پنج طبقه و بیش تر صادر شده است.

توزیع پروانه های احداث ساختمان مسکونی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده ی به کار رفته در بنای آن ها در نیمه ی اول سال ۱۳۹۴ نشان می دهد که ۲۰.۶ درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های اسکلت فلزی، ۵۷.۶ درصد برای احداث ساختمان های بتون آرمه، ۲۰.۷ درصد برای احداث ساختمان هایی با آجر و آهن و ۱/۱ درصد برای احداث ساختمان هایی با سایر مصالح بوده است.


برچسب‌ها:

1394/11/25
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333