رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

افزایش قیمت پلی پروپیلن در جنوب شرق آسیا
اهمیت : مهم

4

آخرین قیمت پلی پروپیلن
نهایت‌نگر:

قیمت پلی پروپیلن در تاریخ ۱۲ فوریه در جنوب شرق آسیاروندی افزایشی یافت و در چین ثابت ماند.

به گزارش «پتروتحلیل»، قیمت پلی پروپیلن فیلم (BOPP) در تاریخ یاد شده به صورت همه منظوره در جنوب شرق آسیا ۱۵ دلار افزایش داشت و در محدوده ۸۷۰ تا ۹۳۵ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده است.

همچنین پلی اتیلن سبک فیلم در جنوب شرق آسیا با گمرکی هم ۸۷۰ تا ۸۸۰ دلار و بدون گمرک هم ۹۰۵ تا ۹۳۵دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که به ترتیب ۱۵ و ۱۰ دلار نسبت به هفته قبل رشد کرده است. قیمت این کالا در چین نیز روندی ثابت داشته و در محدوه ۸۰۵ تا ۸۳۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده است.

در همین حال قیمت پلی پروپیلن فیلم (ipp) به صورت همه منظوره و در جنوب شرق آسیا با رشد ۱۵ دلاری به رقم ۸۷۵ تا ۹۴۰ دلار در هر تن سی اف آر رسیده است. قیمت این کالا در جنوب شرق آسیا با گمرکی نیز با رشد ۱۵ دلاری در محدوده ۸۷۵ تا ۸۸۵ دلار و بدون گمرکی با افزایش ۱۰ دلاری در محدوده ۹۱۰ تا ۹۴۰ دلار در هر تن سی اف آر قرار گرفت.

در تاریخ یاد شده قیمت پلی پروپیلن تزریقی نیز به صورت همه منظوره و در جنوب شرق آسیا به ۸۸۵ تا ۹۰۰ دلار در هر تن سی اف آر رسید که ۱۵ دلار نسبت به هفته قبل رشد را نشان می دهد. قیمت این کالا در جنوب شرق آسیا به گمرکی ۸۵۵ تا ۸۶۵ و بدون گمرکی ۸۸۰ تا ۹۰۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که به ترتیب ۱۵ و ۱۰ دلار رشد داشته است.

قیمت این کالا به صورت همه منظوره و در ویتنام نیز در محدوده ۸۴۰ تا ۸۵۰ دلار و در چین ۸۰۰ تا ۸۴۰ دلار در هر تن سی اف آر ثابت بوده است.

در همین حال قیمت پلی پروپیلن رافیا در جنوب شرق آسیا نیز با رشد روبه رو شد، به طوری که قیمت این کالا به صورت همه منظوره با افزایش ۱۵ دلاری به رقم ۸۵۵ تا ۹۰۰ دلار در هر تن سی اف آر رسید. قیمت این کالا با گمرکی ۸۵۵ تا ۸۷۰ و بدون گمرکی هم ۸۸۰ تا ۹۰۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که نسبت به هفته قبل به ترتیب ۱۵ و ۱۰ دلار رشد کرده است. در ویتنام و چین هم قیمت این کالا به ترتیب در محدوده ۸۴۰ تا ۸۶۰ و ۸۰۰ تا ۸۳۰ دلار در هر تن سی اف آر اعلام شده که روندی ثابت داشته است.

در همین حال در تاریخ یاد شده قیمت پلی پروپیلن مشکی کوپلیمر به صورت همه منظوره و در جنوب شرق آسیا نیز با رشد ۱۵ دلاری به رقم ۹۳۵ تا ۱۰۰۰ دلار در هر تن سی اف آر رسید. قیمت این کالا در جنوب شرق آسیا با گمرکی ۹۳۵ تا ۹۵۰ و بدون گمرکی ۹۷۰ تا ۱۰۰۰ دلار در هر تن سی اف آر اعلام شده که نسبت به هفته قبل به ترتیب ۱۵ و ۱۰ دلار رشد داشته است. همچنین قیمت این کالا در چین در محدوده ۹۰۰ تا ۹۳۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که تغییری نسبت به هفته قبل نداشته است.

همچنین قیمت پلی پروپیلن Random کوپلیمر نیز در این تاریخ در جنوب شرق آسیا ۹۹۵ تا ۱۰۸۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که ۱۵ دلار رشد کرده است. قیمت این کالا در جنوب شرق آسیا و با گمرکی ۹۹۵ تا ۱۰۲۰ و بدون گمرکی ۱۰۶۵ تا ۱۰۸۰ دلار در هر تن سی اف آر اعلام شده که به ترتیب ۱۵ و ۵ دلار رشد داشته است. همچنین قیمت این کالا در چین در محدوده ۹۳۰ تا ۱۱۰۰ دلار در هر تن سی اف آر ثابت مانده است.


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.

آخرین قیمت پلی پروپیلن
نهایت‌نگر:

قیمت پلی پروپیلن در تاریخ ۱۲ فوریه در جنوب شرق آسیاروندی افزایشی یافت و در چین ثابت ماند.

به گزارش «پتروتحلیل»، قیمت پلی پروپیلن فیلم (BOPP) در تاریخ یاد شده به صورت همه منظوره در جنوب شرق آسیا ۱۵ دلار افزایش داشت و در محدوده ۸۷۰ تا ۹۳۵ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده است.

همچنین پلی اتیلن سبک فیلم در جنوب شرق آسیا با گمرکی هم ۸۷۰ تا ۸۸۰ دلار و بدون گمرک هم ۹۰۵ تا ۹۳۵دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که به ترتیب ۱۵ و ۱۰ دلار نسبت به هفته قبل رشد کرده است. قیمت این کالا در چین نیز روندی ثابت داشته و در محدوه ۸۰۵ تا ۸۳۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده است.

در همین حال قیمت پلی پروپیلن فیلم (ipp) به صورت همه منظوره و در جنوب شرق آسیا با رشد ۱۵ دلاری به رقم ۸۷۵ تا ۹۴۰ دلار در هر تن سی اف آر رسیده است. قیمت این کالا در جنوب شرق آسیا با گمرکی نیز با رشد ۱۵ دلاری در محدوده ۸۷۵ تا ۸۸۵ دلار و بدون گمرکی با افزایش ۱۰ دلاری در محدوده ۹۱۰ تا ۹۴۰ دلار در هر تن سی اف آر قرار گرفت.

در تاریخ یاد شده قیمت پلی پروپیلن تزریقی نیز به صورت همه منظوره و در جنوب شرق آسیا به ۸۸۵ تا ۹۰۰ دلار در هر تن سی اف آر رسید که ۱۵ دلار نسبت به هفته قبل رشد را نشان می دهد. قیمت این کالا در جنوب شرق آسیا به گمرکی ۸۵۵ تا ۸۶۵ و بدون گمرکی ۸۸۰ تا ۹۰۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که به ترتیب ۱۵ و ۱۰ دلار رشد داشته است.

قیمت این کالا به صورت همه منظوره و در ویتنام نیز در محدوده ۸۴۰ تا ۸۵۰ دلار و در چین ۸۰۰ تا ۸۴۰ دلار در هر تن سی اف آر ثابت بوده است.

در همین حال قیمت پلی پروپیلن رافیا در جنوب شرق آسیا نیز با رشد روبه رو شد، به طوری که قیمت این کالا به صورت همه منظوره با افزایش ۱۵ دلاری به رقم ۸۵۵ تا ۹۰۰ دلار در هر تن سی اف آر رسید. قیمت این کالا با گمرکی ۸۵۵ تا ۸۷۰ و بدون گمرکی هم ۸۸۰ تا ۹۰۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که نسبت به هفته قبل به ترتیب ۱۵ و ۱۰ دلار رشد کرده است. در ویتنام و چین هم قیمت این کالا به ترتیب در محدوده ۸۴۰ تا ۸۶۰ و ۸۰۰ تا ۸۳۰ دلار در هر تن سی اف آر اعلام شده که روندی ثابت داشته است.

در همین حال در تاریخ یاد شده قیمت پلی پروپیلن مشکی کوپلیمر به صورت همه منظوره و در جنوب شرق آسیا نیز با رشد ۱۵ دلاری به رقم ۹۳۵ تا ۱۰۰۰ دلار در هر تن سی اف آر رسید. قیمت این کالا در جنوب شرق آسیا با گمرکی ۹۳۵ تا ۹۵۰ و بدون گمرکی ۹۷۰ تا ۱۰۰۰ دلار در هر تن سی اف آر اعلام شده که نسبت به هفته قبل به ترتیب ۱۵ و ۱۰ دلار رشد داشته است. همچنین قیمت این کالا در چین در محدوده ۹۰۰ تا ۹۳۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که تغییری نسبت به هفته قبل نداشته است.

همچنین قیمت پلی پروپیلن Random کوپلیمر نیز در این تاریخ در جنوب شرق آسیا ۹۹۵ تا ۱۰۸۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که ۱۵ دلار رشد کرده است. قیمت این کالا در جنوب شرق آسیا و با گمرکی ۹۹۵ تا ۱۰۲۰ و بدون گمرکی ۱۰۶۵ تا ۱۰۸۰ دلار در هر تن سی اف آر اعلام شده که به ترتیب ۱۵ و ۵ دلار رشد داشته است. همچنین قیمت این کالا در چین در محدوده ۹۳۰ تا ۱۱۰۰ دلار در هر تن سی اف آر ثابت مانده است.


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
1394/11/25
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333