رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

دورنمای رشد اقتصادی در ایران
اهمیت : مهم

25

از نظر ارزش افزوده عمده ترین فعالیتهای صنعتی ایران در بخشهایی مانند محصولات شیمیایی، تولید فلزات اساسی، صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع تولید دیگر محصولات کانی غیرفلزی و صنایع تولید زغال کک، پالایشگاههای نفت و سوختهای هسته ای صورت می گیرد. نگاهی به ساختار فعلی نشان می دهد که به غیر از صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی، عمده فعالیت بخش صنعت ایران بر صنایع مبتنی بر نفت و گاز و مواد معدنی متمرکز شده است و در واقع می توان بخش صنعت را در ایران، بخشی متکی بر منابع دانست.
نهایت‌نگر:

به گزارش شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی:

ترکیبی از چالشها در سالهای اخیر سبب شد تا توان بالقوه بخش صنعت و رشد صنعتی در ایران کاهش یابد. بنابراین، نقش نفت و درآمدهای نفتی را نیز در رشد صنعتی باید در نظر گرفت.

مرکز پژوهشهای مجلس ذیل عنوان دورنمای رشد صنعتی در اقتصاد ایران، این مقوله را باهدف الگوسازی عوامل مؤثر بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران ـ در بلندمدت ـ بررسی کرد. مقدمه این گزارش به ارزش افزوده بخش صنعت و معدن طی سالهای ١٣٦٨ تا ١٣٩٣ اشاره دارد که به طور متوسط سالیانه ٦/٦ درصد رشد کرده است.

در این گزارش می خوانیم که برخی دانشمندان توسعه، دو ویژگی برای نقش صنعت در توسعه، بویژه در مراحل اولیه آن برشمرده اند: نخست، سهم صنعت در درآمدزایی برای کل اقتصاد در طول زمان در فرآیند توسعه افزایش می یابد و دیگری، سهم نیروی کار بخش صنعت نیز در طول فرآیند توسعه روندی صعودی دارد.ترکیب این دو ویژگی در طول فرآیند توسعه موجب افزایش درآمد سرانه خواهد شد.

این گزارش در بخش ساختار بخش صنعت در ایران تصریح می کند: ساختار صنعت ایران برحسب کدهای دورقمی ISIC بررسی می شود که با توجه به هدف از این گزارش که الگوسازی بخش صنعت در سطح کل بخش است، بیشتر به چگونگی ساختار فعلی بخش صنعت پرداخته می شود.

از نظر ارزش افزوده عمده ترین فعالیتهای صنعتی ایران در بخشهایی مانند محصولات شیمیایی، تولید فلزات اساسی، صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع تولید دیگر محصولات کانی غیرفلزی و صنایع تولید زغال کک، پالایشگاههای نفت و سوختهای هسته ای صورت می گیرد. نگاهی به ساختار فعلی نشان می دهد که به غیر از صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی، عمده فعالیت بخش صنعت ایران بر صنایع مبتنی بر نفت و گاز و مواد معدنی متمرکز شده است و در واقع می توان بخش صنعت را در ایران، بخشی متکی بر منابع دانست.

این گزارش می افزاید: برای الگوسازی تجربی ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در ایران، ابتدا باید با استفاده از مبانی نظری اقتصادی، عوامل مؤثر بر تولید صنعتی را معین کرد. به طورکلی عوامل متعددی بر رشد اقتصادی اثر می گذارند که تجربه تاریخی ثابت می کند که تولید و انتقال فناوری یکی از تعیین کننده های مهم رشد اقتصادی هستند.افزون بر آن، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه فیزیکی نیز یکی از عوامل اساسی مؤثر بر رشد اقتصادی است.

در کشورهایی مانند ایران که صادرکننده منابع زیرزمینی هستند، نوسانات این منابع نیز بر رشد اقتصادی اثرگذار است، زیرا با افزایش یا کاهش این منابع از یکسو منابع لازم برای دولت جهت فراهم کردن زیرساختها دچار نوسان می شوند و از سوی دیگر منابع لازم برای تجارت خارجی و واردات مواد و ماشین آلات موردنیاز برای تولید، بویژه تولید صنعتی نیز دچار اختلال می شوند؛ بنابراین، نقش نفت و درآمدهای نفتی را نیز در رشد صنعتی باید در نظر گرفت.

گزارش رشد صنعتی در اقتصاد ایران ادامه می دهد: سیاست ارزی نیز یکی دیگر از مهمترین عواملی است که بر رشد تولید در ایران اثرگذار است. این موضوعی است که در سالهای گذشته نیز تجربه شد. سیاستهای ارزی توان رقابت محصولات صنعتی را تحت تأثیر قرار می دهند. اگر نرخ ارز متناسب با شرائط اقتصادی، بویژه نرخ تورم تعدیل نشود، درنهایت محصولات صنعتی توان رقابت خود را ازدست داده و بخش صنعت دچار مشکل می شود.

بنابراین، درنتیجه گیری نهایی این مطالعه باید گفت که ترکیبی از سیاستهای نامناسب ارزی، تحریمهای اقتصادی و کاهش منابع نفتی، کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن و کاهش دسترسی به ماشین آلات و تجهیزات روزآمد از طریق بازارهای بین المللی در سالهای اخیر سبب شد تا درنهایت توان بالقوه بخش صنعت و رشد صنعتی در ایران کاهش یابد.


با توجه به موارد بالا می توان گفت سرمایه گذاری در بخش هایی که از نوسانات در سطح جهانی زیاد اثر نمی پذیرد با توجه به اوضاع کنونی نفت و صنایع معدنی٬ راه حل رهایی از اقتصاد وایسته به نفت می باشد. از جمله این صنایع که در ایران خیلی به آن پرداخته نمی شود٬ صنعت گردشگری با توجه به ظرفیت های بالای ایران می باشد.

از نظر ارزش افزوده عمده ترین فعالیتهای صنعتی ایران در بخشهایی مانند محصولات شیمیایی، تولید فلزات اساسی، صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع تولید دیگر محصولات کانی غیرفلزی و صنایع تولید زغال کک، پالایشگاههای نفت و سوختهای هسته ای صورت می گیرد. نگاهی به ساختار فعلی نشان می دهد که به غیر از صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی، عمده فعالیت بخش صنعت ایران بر صنایع مبتنی بر نفت و گاز و مواد معدنی متمرکز شده است و در واقع می توان بخش صنعت را در ایران، بخشی متکی بر منابع دانست.
نهایت‌نگر:

به گزارش شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی:

ترکیبی از چالشها در سالهای اخیر سبب شد تا توان بالقوه بخش صنعت و رشد صنعتی در ایران کاهش یابد. بنابراین، نقش نفت و درآمدهای نفتی را نیز در رشد صنعتی باید در نظر گرفت.

مرکز پژوهشهای مجلس ذیل عنوان دورنمای رشد صنعتی در اقتصاد ایران، این مقوله را باهدف الگوسازی عوامل مؤثر بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران ـ در بلندمدت ـ بررسی کرد. مقدمه این گزارش به ارزش افزوده بخش صنعت و معدن طی سالهای ١٣٦٨ تا ١٣٩٣ اشاره دارد که به طور متوسط سالیانه ٦/٦ درصد رشد کرده است.

در این گزارش می خوانیم که برخی دانشمندان توسعه، دو ویژگی برای نقش صنعت در توسعه، بویژه در مراحل اولیه آن برشمرده اند: نخست، سهم صنعت در درآمدزایی برای کل اقتصاد در طول زمان در فرآیند توسعه افزایش می یابد و دیگری، سهم نیروی کار بخش صنعت نیز در طول فرآیند توسعه روندی صعودی دارد.ترکیب این دو ویژگی در طول فرآیند توسعه موجب افزایش درآمد سرانه خواهد شد.

این گزارش در بخش ساختار بخش صنعت در ایران تصریح می کند: ساختار صنعت ایران برحسب کدهای دورقمی ISIC بررسی می شود که با توجه به هدف از این گزارش که الگوسازی بخش صنعت در سطح کل بخش است، بیشتر به چگونگی ساختار فعلی بخش صنعت پرداخته می شود.

از نظر ارزش افزوده عمده ترین فعالیتهای صنعتی ایران در بخشهایی مانند محصولات شیمیایی، تولید فلزات اساسی، صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع تولید دیگر محصولات کانی غیرفلزی و صنایع تولید زغال کک، پالایشگاههای نفت و سوختهای هسته ای صورت می گیرد. نگاهی به ساختار فعلی نشان می دهد که به غیر از صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی، عمده فعالیت بخش صنعت ایران بر صنایع مبتنی بر نفت و گاز و مواد معدنی متمرکز شده است و در واقع می توان بخش صنعت را در ایران، بخشی متکی بر منابع دانست.

این گزارش می افزاید: برای الگوسازی تجربی ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در ایران، ابتدا باید با استفاده از مبانی نظری اقتصادی، عوامل مؤثر بر تولید صنعتی را معین کرد. به طورکلی عوامل متعددی بر رشد اقتصادی اثر می گذارند که تجربه تاریخی ثابت می کند که تولید و انتقال فناوری یکی از تعیین کننده های مهم رشد اقتصادی هستند.افزون بر آن، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه فیزیکی نیز یکی از عوامل اساسی مؤثر بر رشد اقتصادی است.

در کشورهایی مانند ایران که صادرکننده منابع زیرزمینی هستند، نوسانات این منابع نیز بر رشد اقتصادی اثرگذار است، زیرا با افزایش یا کاهش این منابع از یکسو منابع لازم برای دولت جهت فراهم کردن زیرساختها دچار نوسان می شوند و از سوی دیگر منابع لازم برای تجارت خارجی و واردات مواد و ماشین آلات موردنیاز برای تولید، بویژه تولید صنعتی نیز دچار اختلال می شوند؛ بنابراین، نقش نفت و درآمدهای نفتی را نیز در رشد صنعتی باید در نظر گرفت.

گزارش رشد صنعتی در اقتصاد ایران ادامه می دهد: سیاست ارزی نیز یکی دیگر از مهمترین عواملی است که بر رشد تولید در ایران اثرگذار است. این موضوعی است که در سالهای گذشته نیز تجربه شد. سیاستهای ارزی توان رقابت محصولات صنعتی را تحت تأثیر قرار می دهند. اگر نرخ ارز متناسب با شرائط اقتصادی، بویژه نرخ تورم تعدیل نشود، درنهایت محصولات صنعتی توان رقابت خود را ازدست داده و بخش صنعت دچار مشکل می شود.

بنابراین، درنتیجه گیری نهایی این مطالعه باید گفت که ترکیبی از سیاستهای نامناسب ارزی، تحریمهای اقتصادی و کاهش منابع نفتی، کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن و کاهش دسترسی به ماشین آلات و تجهیزات روزآمد از طریق بازارهای بین المللی در سالهای اخیر سبب شد تا درنهایت توان بالقوه بخش صنعت و رشد صنعتی در ایران کاهش یابد.


با توجه به موارد بالا می توان گفت سرمایه گذاری در بخش هایی که از نوسانات در سطح جهانی زیاد اثر نمی پذیرد با توجه به اوضاع کنونی نفت و صنایع معدنی٬ راه حل رهایی از اقتصاد وایسته به نفت می باشد. از جمله این صنایع که در ایران خیلی به آن پرداخته نمی شود٬ صنعت گردشگری با توجه به ظرفیت های بالای ایران می باشد.
1394/10/20
0
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333