رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها
اهمیت : مهم

17

معاون اقتصادی بانک مرکزی از ابلاغ نسبت های جدید سپرده قانونی بانک ها خبر داد و گفت: بانک ها از صفر تا ۳ واحد درصد مشمول تخفیف نسبت سپرده قانونی شدند.بانک‌ها حسب بهبود عملکرد خود از کاهش بیشتر سپرده قانونی برخوردار خواهند شد. همچنین در صورتی که رتبه یک بانک در ارزیابی‌های آتی بانک مرکزی کاهش یابد، نسبت سپرده قانونی آن بانک افزایش خواهد یافت.
نهایت‌نگر:

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران:

پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی ٬ با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار در رابطه با سیاست های تحریک رشد اقتصادی گفت: مجموعه سیاست های مصوب شورا در خصوص تحریک رشد اقتصادی در بردارنده ابعاد مقداری برای حمایت از آن بخش از واحدهای تولیدی که دچار افت تولید و انباشت موجودی انبار بوده اند و نیز سیاست های با رویکرد قیمتی برای کاهش غیردستوری نرخ های سود بانکی بوده که کاهش نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری و موسسات اعتباری در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد یکی از رویکردهای مربوطه در حوزه سیاست های پولی و اعتباری بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک مرکزی نسبت های جدید سپرده قانونی را ابلاغ کرد اظهارداشت: بر اساس ارزیابی به عمل آمده در بانک مرکزی از عملکرد بانک های تجاری در رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار، بانک ها از صفر تا ۳ واحد درصد مشمول تخفیف نسبت سپرده قانونی شدند.

قربانی با تاکید بر این موضوع که جهت گیری بانک مرکزی در تعیین نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری و موسسات اعتباری افزایش نظم و انضباط در بازار پول و کاهش هزینه تجهیز پول در بانک ها در راستای کاهش هزینه تامین منابع مالی است تصریح کرد: بانک مرکزی در تعیین نسبت های جدید، عملکرد بانک ها را بر اساس شاخص هایی نظیر رعایت همکاری با بازرسان حوزه نظارت بانک مرکزی، میزان پایبندی به ضوابط افشا و شفافیت، ارایه اطلاعات مورد نیاز بخش های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی و به ویژه رعایت سقف نرخ های سود تسهیلات و سپرده های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار ارزیابی کرده است.

وی یادآور شد: ارزیابی بانک مرکزی از عملکرد بانک ها مستمر بوده و در فواصل زمانی سه ماهه تکرار خواهد شد و بانک ها حسب بهبود عملکرد خود از کاهش بیشتر سپرده قانونی برخوردار خواهند شد. همچنین در صورتی که رتبه یک بانک در ارزیابی های آتی بانک مرکزی کاهش یابد، نسبت سپرده قانونی آن بانک افزایش خواهد یافت.

این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: سپرده قانونی آزاد شده بانک ها بر مبنای مانده سپرده ها در هفته منتهی به ۱۳۹۴/۹/۱۹ محاسبه خواهد شد و پس از کسر بدهی احتمالی بانک ها به بانک مرکزی، منابع آزاد شده از این محل به حساب بانک های تجاری و موسسات اعتباری واریز می شود که توان تسهیلات دهی آنها را افزایش می دهد.

قربانی در تبیین دستاوردهای این اقدام بانک مرکزی و تاثیر آن بر تداوم کاهش نرخ های سود در بازار بین بانکی اظهارداشت: اتخاذ این رویکرد در کنار سایر اقدامات بانک مرکزی در زمینه ساماندهی اضافه برداشت ها و تبدیل آنها به خطوط اعتباری و کاهش قابل ملاحظه نرخ های سود در بازار بین بانکی از محدوده بیش از ۲۸ درصد در اوایل سال جاری به محدوده ۲۱.۵ درصد و کمتر از آن در هفته های اخیر، شرایط مساعدی را برای کاهش نرخ سود به شیوه غیردستوری فراهم کرده که مشروح این اقدامات در آینده نزدیک اطلاع رسانی خواهد شد.


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت ، مثبت خواهد بود.
با توجه به این موضوع که از منابع آزاد شده ابتدا بدهی های بانک ها کسر می شود و سپس باقیمانده به حساب بانک ها واریز می شود٬ بنابراین با توجه به بدهی بالای بانک های خصوصی نسبت به بانک های دولتی به نظر نمی رسد که تحول چندانی در اوضاع بانک های خصوصی ایجاد کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی از ابلاغ نسبت های جدید سپرده قانونی بانک ها خبر داد و گفت: بانک ها از صفر تا ۳ واحد درصد مشمول تخفیف نسبت سپرده قانونی شدند.بانک‌ها حسب بهبود عملکرد خود از کاهش بیشتر سپرده قانونی برخوردار خواهند شد. همچنین در صورتی که رتبه یک بانک در ارزیابی‌های آتی بانک مرکزی کاهش یابد، نسبت سپرده قانونی آن بانک افزایش خواهد یافت.
نهایت‌نگر:

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران:

پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی ٬ با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار در رابطه با سیاست های تحریک رشد اقتصادی گفت: مجموعه سیاست های مصوب شورا در خصوص تحریک رشد اقتصادی در بردارنده ابعاد مقداری برای حمایت از آن بخش از واحدهای تولیدی که دچار افت تولید و انباشت موجودی انبار بوده اند و نیز سیاست های با رویکرد قیمتی برای کاهش غیردستوری نرخ های سود بانکی بوده که کاهش نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری و موسسات اعتباری در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد یکی از رویکردهای مربوطه در حوزه سیاست های پولی و اعتباری بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک مرکزی نسبت های جدید سپرده قانونی را ابلاغ کرد اظهارداشت: بر اساس ارزیابی به عمل آمده در بانک مرکزی از عملکرد بانک های تجاری در رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار، بانک ها از صفر تا ۳ واحد درصد مشمول تخفیف نسبت سپرده قانونی شدند.

قربانی با تاکید بر این موضوع که جهت گیری بانک مرکزی در تعیین نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری و موسسات اعتباری افزایش نظم و انضباط در بازار پول و کاهش هزینه تجهیز پول در بانک ها در راستای کاهش هزینه تامین منابع مالی است تصریح کرد: بانک مرکزی در تعیین نسبت های جدید، عملکرد بانک ها را بر اساس شاخص هایی نظیر رعایت همکاری با بازرسان حوزه نظارت بانک مرکزی، میزان پایبندی به ضوابط افشا و شفافیت، ارایه اطلاعات مورد نیاز بخش های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی و به ویژه رعایت سقف نرخ های سود تسهیلات و سپرده های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار ارزیابی کرده است.

وی یادآور شد: ارزیابی بانک مرکزی از عملکرد بانک ها مستمر بوده و در فواصل زمانی سه ماهه تکرار خواهد شد و بانک ها حسب بهبود عملکرد خود از کاهش بیشتر سپرده قانونی برخوردار خواهند شد. همچنین در صورتی که رتبه یک بانک در ارزیابی های آتی بانک مرکزی کاهش یابد، نسبت سپرده قانونی آن بانک افزایش خواهد یافت.

این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: سپرده قانونی آزاد شده بانک ها بر مبنای مانده سپرده ها در هفته منتهی به ۱۳۹۴/۹/۱۹ محاسبه خواهد شد و پس از کسر بدهی احتمالی بانک ها به بانک مرکزی، منابع آزاد شده از این محل به حساب بانک های تجاری و موسسات اعتباری واریز می شود که توان تسهیلات دهی آنها را افزایش می دهد.

قربانی در تبیین دستاوردهای این اقدام بانک مرکزی و تاثیر آن بر تداوم کاهش نرخ های سود در بازار بین بانکی اظهارداشت: اتخاذ این رویکرد در کنار سایر اقدامات بانک مرکزی در زمینه ساماندهی اضافه برداشت ها و تبدیل آنها به خطوط اعتباری و کاهش قابل ملاحظه نرخ های سود در بازار بین بانکی از محدوده بیش از ۲۸ درصد در اوایل سال جاری به محدوده ۲۱.۵ درصد و کمتر از آن در هفته های اخیر، شرایط مساعدی را برای کاهش نرخ سود به شیوه غیردستوری فراهم کرده که مشروح این اقدامات در آینده نزدیک اطلاع رسانی خواهد شد.


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت ، مثبت خواهد بود.
با توجه به این موضوع که از منابع آزاد شده ابتدا بدهی های بانک ها کسر می شود و سپس باقیمانده به حساب بانک ها واریز می شود٬ بنابراین با توجه به بدهی بالای بانک های خصوصی نسبت به بانک های دولتی به نظر نمی رسد که تحول چندانی در اوضاع بانک های خصوصی ایجاد کند.
1394/09/28
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333