رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

مقایسه سود و زیان ۶۹ شرکت برای سال جاری و آینده
اهمیت : مهم

15

مقایسه سود و زیان ۶۹ شرکت بورسی و فرابورسی برای سال جاری و آینده توسط یک کارشناس بازار سرمایه انجام و ارایه شد.
بورس پرس:

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در حالی تاکنون ۵0 درصد از شرکت ها اقدام به ارایه گزارش اولین پیش بینی سود و زیان سال آینده کرده اند که انتشار این گزارش ها همچنان در سایت کدال ادامه دارد.

بر این اساس ، هادی قره باغی از کارشناسان بازار سرمایه و سایت دیلی تحلیل، اقدام به تهیه جدولی از مقایسه سود و زیان ۶۹ شرکت بورسی و فرابورسی برای سال جاری و آینده کرده و در اختیار بورس پرس گذاشته است.

جدول مقایسه سود و زیان ۶۹ شرکت برای سال جاری و آینده

È

ردیفنمادپیش بینی ۹۳پیش بینی ۹۴درصد تغییر
۱قزوین-۵۰۱۴0
۲فاما۴۳۷۴۰۳-۸%
۳رکیش۳۷۷۴۰۰۶%
۴توریل۱۷۳۲۶۲۵۱%
۵شپترو۵۱0۶۳۵۲۵%
۶رانفور۱۶۱۲۱۷۹۹۱۲%
۷شاراک۱0۵۳۱۳۲۶۲۶%
۸پارسیان۴0۲۵۲۲۳0%
۹پاکشو۱۹0۹۲۲0۸۱۶%
۱0شکربن۲۱0۳۶۷۷۵%
۱۱فاسمین۵00۳۵۱-۳0%
۱۲ددام۱۳۹0۱۷00۲۲%
۱۳خلنت-۶۹۱۵
۱۴دابور۳۳۵۷۴۲۵۸۲۷%
۱۵خمحرکه۲0۴۱0۶-۴۸%
۱۶شتهران۱,۸۲۴۱۹۱0۵%
۱۷سفانو۱,۵۰۸۱۲۵۲-۱۷%
۱۸کدما۱۹۷۲۴۳۲۳%
۱۹دکوثر۶0۱۵۱0-۱۵%
۲0سخزر۵۱۹۵۴۲۴%
۲۱سقاین ۴,۴۷۳۳,۵۹۶-۲0%
۲۲کاذر۲,۰۹۸۲,۰۰۴-۴%
۲۳ونوین۳۸۰۴۰۲۶%
۲۴زمگسا۴,۲۵۵۴,۶۹۳۱0%
۲۵کبافق۴۸۳۵۰۷۵%
۲۶درازک۳,۳۳۲۳,۹۱۲۱۷%
۲۷قشیر-۱۳۴۱۵۲
۲۸دی۴۶0۵00۹%
۲۹جم۱,۵۵۸۱,۵۲۷-۲%
۳0کروی۳0۸۲۶۴-۱۴%
۳۱ونفت۱۳۸۱۶۸۲۲%
۳۲اخابر۵۳۵۵۵۹۴%
۳۳فسپا۳۳۴۵۱۱۵۳%
۳۴کسعدی۱۷۴۱0۳-۴۱%
۳۵شلعاب-۱۵۴۲۳۶
۳۶مداران۱۷۱۲۱۷۲۷%
۳۷سنیر۱,۷۶۱۱,۱۷۷-۳۳%
۳۸خساپا۹۵-۴۴%
۳۹فجام۱,۶۴۹۱,۳0۸-۲۱%
۴0فخاس۳۷۹۳۱۲-۱۸%
۴۱وایران۲۸۴۲۸0-۱%
۴۲ثعمرا۴۳۶۴۶۹۸%
۴۳شرانل*۳,00۴۳,۵۶۲۱۹%
۴۴قاسم۷۳۸۶۱۴-۱۷%
۴۵وخاور۲۲0۳0۲۳۷%
۴۶تکنو۴0۱00۱۵0%
۴۷فولای۵۵۲۴0۱-۲۷%
۴۸چفیبر-۲۱۶-۲۵۶۱۹%
۴۹تایرا۷۲0۵۵۳-۲۳%
۵0حپترو۹۹۱۲۱۲۲%
۵۱غشاذر۵۲۵۴۰۰%
۵۲وپخش۲,۵۷۲۲,۸۸۹۱۲%
۵۳ولیز۴۲0۴۷۱۱۲%
۵۴حسینا۳,۹۱۹۵,۳۴۷۳۶%
۵۵خفناور۴۰۰۲00-۵۰%
۵۶خکمک۴۲۴۵۷%
۵۷ستران۷۳0۶۶۱-۹%
۵۸فنوال۲۸۲۳۷۴۳۳%
۵۹کپارس۱,۵۷۸۱,۷۹۶۱۴%
۶0بالاس۴۸۴۶۲۷۳0%
۶۱دتولید۲,۲۱۶۲,۴۷۸۱۲%
۶۲ارفع۵۱۶۲۴۸-۵۲%
۶۳دامین۴0۶۴۲۴۴%
۶۴دزهراوی۶,۷۴۵۷,۴۳۴۱0%
۶۵دفارا۱,۸۸۹۱,۹۲۴۲%
۶۶خموتور۲۷۵۲۶۷-۳%
۶۷سبجنو۷۶۲۴۱۵-۴۶%
۶۸ساراب۵۱۱۵۱۶۱%
۶۹سبهان۸,۳۷۵۶,۳۹۶

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
.

مقایسه سود و زیان ۶۹ شرکت بورسی و فرابورسی برای سال جاری و آینده توسط یک کارشناس بازار سرمایه انجام و ارایه شد.
بورس پرس:

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در حالی تاکنون ۵0 درصد از شرکت ها اقدام به ارایه گزارش اولین پیش بینی سود و زیان سال آینده کرده اند که انتشار این گزارش ها همچنان در سایت کدال ادامه دارد.

بر این اساس ، هادی قره باغی از کارشناسان بازار سرمایه و سایت دیلی تحلیل، اقدام به تهیه جدولی از مقایسه سود و زیان ۶۹ شرکت بورسی و فرابورسی برای سال جاری و آینده کرده و در اختیار بورس پرس گذاشته است.

جدول مقایسه سود و زیان ۶۹ شرکت برای سال جاری و آینده

È

ردیفنمادپیش بینی ۹۳پیش بینی ۹۴درصد تغییر
۱قزوین-۵۰۱۴0
۲فاما۴۳۷۴۰۳-۸%
۳رکیش۳۷۷۴۰۰۶%
۴توریل۱۷۳۲۶۲۵۱%
۵شپترو۵۱0۶۳۵۲۵%
۶رانفور۱۶۱۲۱۷۹۹۱۲%
۷شاراک۱0۵۳۱۳۲۶۲۶%
۸پارسیان۴0۲۵۲۲۳0%
۹پاکشو۱۹0۹۲۲0۸۱۶%
۱0شکربن۲۱0۳۶۷۷۵%
۱۱فاسمین۵00۳۵۱-۳0%
۱۲ددام۱۳۹0۱۷00۲۲%
۱۳خلنت-۶۹۱۵
۱۴دابور۳۳۵۷۴۲۵۸۲۷%
۱۵خمحرکه۲0۴۱0۶-۴۸%
۱۶شتهران۱,۸۲۴۱۹۱0۵%
۱۷سفانو۱,۵۰۸۱۲۵۲-۱۷%
۱۸کدما۱۹۷۲۴۳۲۳%
۱۹دکوثر۶0۱۵۱0-۱۵%
۲0سخزر۵۱۹۵۴۲۴%
۲۱سقاین ۴,۴۷۳۳,۵۹۶-۲0%
۲۲کاذر۲,۰۹۸۲,۰۰۴-۴%
۲۳ونوین۳۸۰۴۰۲۶%
۲۴زمگسا۴,۲۵۵۴,۶۹۳۱0%
۲۵کبافق۴۸۳۵۰۷۵%
۲۶درازک۳,۳۳۲۳,۹۱۲۱۷%
۲۷قشیر-۱۳۴۱۵۲
۲۸دی۴۶0۵00۹%
۲۹جم۱,۵۵۸۱,۵۲۷-۲%
۳0کروی۳0۸۲۶۴-۱۴%
۳۱ونفت۱۳۸۱۶۸۲۲%
۳۲اخابر۵۳۵۵۵۹۴%
۳۳فسپا۳۳۴۵۱۱۵۳%
۳۴کسعدی۱۷۴۱0۳-۴۱%
۳۵شلعاب-۱۵۴۲۳۶
۳۶مداران۱۷۱۲۱۷۲۷%
۳۷سنیر۱,۷۶۱۱,۱۷۷-۳۳%
۳۸خساپا۹۵-۴۴%
۳۹فجام۱,۶۴۹۱,۳0۸-۲۱%
۴0فخاس۳۷۹۳۱۲-۱۸%
۴۱وایران۲۸۴۲۸0-۱%
۴۲ثعمرا۴۳۶۴۶۹۸%
۴۳شرانل*۳,00۴۳,۵۶۲۱۹%
۴۴قاسم۷۳۸۶۱۴-۱۷%
۴۵وخاور۲۲0۳0۲۳۷%
۴۶تکنو۴0۱00۱۵0%
۴۷فولای۵۵۲۴0۱-۲۷%
۴۸چفیبر-۲۱۶-۲۵۶۱۹%
۴۹تایرا۷۲0۵۵۳-۲۳%
۵0حپترو۹۹۱۲۱۲۲%
۵۱غشاذر۵۲۵۴۰۰%
۵۲وپخش۲,۵۷۲۲,۸۸۹۱۲%
۵۳ولیز۴۲0۴۷۱۱۲%
۵۴حسینا۳,۹۱۹۵,۳۴۷۳۶%
۵۵خفناور۴۰۰۲00-۵۰%
۵۶خکمک۴۲۴۵۷%
۵۷ستران۷۳0۶۶۱-۹%
۵۸فنوال۲۸۲۳۷۴۳۳%
۵۹کپارس۱,۵۷۸۱,۷۹۶۱۴%
۶0بالاس۴۸۴۶۲۷۳0%
۶۱دتولید۲,۲۱۶۲,۴۷۸۱۲%
۶۲ارفع۵۱۶۲۴۸-۵۲%
۶۳دامین۴0۶۴۲۴۴%
۶۴دزهراوی۶,۷۴۵۷,۴۳۴۱0%
۶۵دفارا۱,۸۸۹۱,۹۲۴۲%
۶۶خموتور۲۷۵۲۶۷-۳%
۶۷سبجنو۷۶۲۴۱۵-۴۶%
۶۸ساراب۵۱۱۵۱۶۱%
۶۹سبهان۸,۳۷۵۶,۳۹۶

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
.
1393/12/03
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333