رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

مصوبات جدید برای شرکت های پتروشیمی و پالایشگاهی در ۸ بند
اهمیت : مهم

3

کمیته ثبات بازارسرمایه تصمیمات جدیدی برای شرکت های دو صنعت پتروشیمی و پالایشی در ۸ بند مصوب کرد.
بورس پرس:

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، جدیدترین تصمیمات گرفته شده برای شرکت های پتروشیمی و پالایشگاهی حکایت از مصوبات تازه دارد. به این ترتیب که
کمیته ثبات بازار سرمایه بعد از اتخاذ تصمیماتی راه گشا برای صنعت پالایشگاهی و دیگر صنایع دارای ابهام ، برای شرکت های دو صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی تصمیمات جدیدی گرفته است.

مصوبات این کمیته که به تائید معاون هماهنگی معاون اول رئیس جمهور، معاونان وزارتخانه های اقتصاد، نفت، صنعت و معدن و تجارت، رفاه و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده، شامل 8 بند است:

صنعت پتروشیمی:

1- تعیین نرخ خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای پتروشیمی موضوع جزء 4 بند الف مادۀ 1طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورخ 19 آذر 93 مورد تایید و حمایت دولت بوده و با توجه به ضرورت اقدامات موثر و عاجل در این خصوص، وزارتخانه ­های نفت، صنعت و معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ قانون مذکور نسبت به تعیین نرخ خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای پتروشیمی و همچنین تهیه آیین نامه اجرایی آن اقدام نمایند. به­ گونه ­ای که مفاد قانون مذکور و آیین نامه مربوطه از زمان ابلاغ توسط مجلس شورای اسلامی و تأئید نهایی شورای نگهبان، اجرایی گردد.

2- مطالبات قطعی شده شرکت­ های پتروشیمی پردیس­، شیراز، کرمانشاه، خراسان و رازیبابت اوره تحویلی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سال­های قبل از 91، حداکثر تا پایان سال جاری تعیین تکلیف، تهاتر و یا تسویه می گردد.

3- در اجرای صحیح مفاد تبصره 1 مادۀ 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق با نظر مجلس مبنی بر عدم مطالبه یک درصد عوارض آلایندگی از شرکت ­های پتروشیمیکه موفق به اخذ تاییدیـه سازمان حفاظت محیط زیست شده ­اند، اقدام خواهد کرد.

4- بهای خوراک فروخته شده به واحدهای پتروشیمی حسب تبصره 2 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه­ ها (مصوب 23 دی 88 مجلس شورای اسلامی) براساس قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه، بصورت ریالی محاسبه و دریافت می­ گردد.صنعت پالایش فراورده­ های نفتی:

1- متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه "موضوع جزء 2 بند الف تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 93 که مبنای نرخ خوراک تحویلی به پالایشگاه ها می باشد، توسط وزارت نفت حداکثر ۱۰ روز پس از پایان هرماه بصورت علی الحساب و پس از ۳۰ روز از تاریخ اعلام علی الحساب، بصورت قطعی به پالایشگاه ها اعلام می گردد.

2- برای رفع اختلاف در ثبت حساب فروش و خرید فرآورده های نفتی بین شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت های پالایشی، مبنای تبادل اعلامیه های تحویل و تحول فرآورده ها و ثبت حسابها در دفاتر مالی طرفین زمان تحویل فرآورده ها به شرکت ملی پالایش و پخش در دیواره خروجی پالایشگاه ها می باشد.

3- فروش داخلی و صادراتی فرآورده های ویژه تولیدی شرکت های پالایشی (به جز 5 فرآورده اصلی و سوخت هوایی) به شرط تعیین تکلیف بدهی آنها به وزارت نفت بابت خوراک و تسویه (نقدی یا اسنادی به تشخیص وزارت نفت) آن می تواند رأسـاً توسط شرکت های پالایشی انجام شود.

4- برای تأمین منابع ارزی مورد نیاز جهت اجرای طرح های توسعه ای و نوسازی شرکت های پالایشی از محل منابع صندوق توسعه ملی حمایت و مساعدت های لازم در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه صورت پذیرد.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
..

کمیته ثبات بازارسرمایه تصمیمات جدیدی برای شرکت های دو صنعت پتروشیمی و پالایشی در ۸ بند مصوب کرد.
بورس پرس:

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، جدیدترین تصمیمات گرفته شده برای شرکت های پتروشیمی و پالایشگاهی حکایت از مصوبات تازه دارد. به این ترتیب که
کمیته ثبات بازار سرمایه بعد از اتخاذ تصمیماتی راه گشا برای صنعت پالایشگاهی و دیگر صنایع دارای ابهام ، برای شرکت های دو صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی تصمیمات جدیدی گرفته است.

مصوبات این کمیته که به تائید معاون هماهنگی معاون اول رئیس جمهور، معاونان وزارتخانه های اقتصاد، نفت، صنعت و معدن و تجارت، رفاه و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده، شامل 8 بند است:

صنعت پتروشیمی:

1- تعیین نرخ خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای پتروشیمی موضوع جزء 4 بند الف مادۀ 1طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورخ 19 آذر 93 مورد تایید و حمایت دولت بوده و با توجه به ضرورت اقدامات موثر و عاجل در این خصوص، وزارتخانه ­های نفت، صنعت و معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ قانون مذکور نسبت به تعیین نرخ خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای پتروشیمی و همچنین تهیه آیین نامه اجرایی آن اقدام نمایند. به­ گونه ­ای که مفاد قانون مذکور و آیین نامه مربوطه از زمان ابلاغ توسط مجلس شورای اسلامی و تأئید نهایی شورای نگهبان، اجرایی گردد.

2- مطالبات قطعی شده شرکت­ های پتروشیمی پردیس­، شیراز، کرمانشاه، خراسان و رازیبابت اوره تحویلی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سال­های قبل از 91، حداکثر تا پایان سال جاری تعیین تکلیف، تهاتر و یا تسویه می گردد.

3- در اجرای صحیح مفاد تبصره 1 مادۀ 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق با نظر مجلس مبنی بر عدم مطالبه یک درصد عوارض آلایندگی از شرکت ­های پتروشیمیکه موفق به اخذ تاییدیـه سازمان حفاظت محیط زیست شده ­اند، اقدام خواهد کرد.

4- بهای خوراک فروخته شده به واحدهای پتروشیمی حسب تبصره 2 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه­ ها (مصوب 23 دی 88 مجلس شورای اسلامی) براساس قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه، بصورت ریالی محاسبه و دریافت می­ گردد.صنعت پالایش فراورده­ های نفتی:

1- متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه "موضوع جزء 2 بند الف تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 93 که مبنای نرخ خوراک تحویلی به پالایشگاه ها می باشد، توسط وزارت نفت حداکثر ۱۰ روز پس از پایان هرماه بصورت علی الحساب و پس از ۳۰ روز از تاریخ اعلام علی الحساب، بصورت قطعی به پالایشگاه ها اعلام می گردد.

2- برای رفع اختلاف در ثبت حساب فروش و خرید فرآورده های نفتی بین شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت های پالایشی، مبنای تبادل اعلامیه های تحویل و تحول فرآورده ها و ثبت حسابها در دفاتر مالی طرفین زمان تحویل فرآورده ها به شرکت ملی پالایش و پخش در دیواره خروجی پالایشگاه ها می باشد.

3- فروش داخلی و صادراتی فرآورده های ویژه تولیدی شرکت های پالایشی (به جز 5 فرآورده اصلی و سوخت هوایی) به شرط تعیین تکلیف بدهی آنها به وزارت نفت بابت خوراک و تسویه (نقدی یا اسنادی به تشخیص وزارت نفت) آن می تواند رأسـاً توسط شرکت های پالایشی انجام شود.

4- برای تأمین منابع ارزی مورد نیاز جهت اجرای طرح های توسعه ای و نوسازی شرکت های پالایشی از محل منابع صندوق توسعه ملی حمایت و مساعدت های لازم در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه صورت پذیرد.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
..
1393/11/13
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333