رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

تاثیر ورود ۸۰۰هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری به کشور
اهمیت : خیلی مهم

8

کارشناسان اقتصادی معتقدند، هر چند سرمایه‌گذاری عامل موثری در این رابطه است، اما تامین منابع مالی به تنهایی نمی‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی به‌شمار آید، بلکه در کنار سایر متغیرها می‌تواند موثر واقع شود. از این‌رو در وهله نخست، باید مشکلات اقتصادی ایران مانند بهره‌وری پایین، نفت‌زدایی، کوچک‌سازی دولت و تقویت بخش خصوصی را در اولویت قرار داد تا پس از آن با افزایش سرمایه‌گذاری شاهد رشد اقتصادی در کشور بود.
گسترش صمت:

وزیر اقتصاد و امور دارایی نیاز به ۷۵۰هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری را برای رشد اقتصادی ضروری می داند و محمدحسین فروزان مهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور نیز معتقد است که برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی، نیازمند بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تجهیز منابع مالی در سال هستیم. نیاز به این میزان سرمایه گذاری در کشور در حالی مورد تایید مسئولان اقتصادی برای رشد قرار گرفته که کارشناسان اقتصادی معتقدند، هر چند سرمایه گذاری عامل موثری در این رابطه است، اما تامین منابع مالی به تنهایی نمی تواند زمینه ساز رشد اقتصادی به شمار آید، بلکه در کنار سایر متغیرها می تواند موثر واقع شود

نگاه کل نگر را دنبال کنیم

رضا امین فر، عضو هیات اجرایی و رییس کمیسیون مشاوره اقتصادی انجمن اقتصاددانان ایران و کارشناس اقتصادی در گفت وگو با صمت اظهار کرد: رشد اقتصادی مجموعه ای از متغیرها را می طلبد، از این رو برای رشد اقتصادی تنها بحث نقدینگی مطرح نیست، البته نقدینگی یکی از این متغیرهاست که در جایگاه خودش باید به آن توجه کرد. این در حالی است که در رشد اقتصادی ۳۵ تا ۴۰ متغیر اقتصادی تاثیرگذارند. ماهیت بحث های اقتصادی به گونه ای است که باید کل این متغیرها را در کنار هم قرار داد تا به آن هدف مورد نظر رسید.

امین فر با اشاره به این موضوع که مدیران اقتصادی در کشور برای حل مشکلات اقتصادی تنها به چند متغیر اقتصادی اکتفا می کنند، گفت: این در حالی است که برای حل مشکلات اقتصادی به دید کلان نیاز داریم که مسائل از کل به جز نگریسته شوند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی یک موضوع کمی است، در حالی که توسعه یک مبحث کیفی است، از این رو اینکه برای رسیدن به رشد اقتصادی که توسعه را به دنبال داشته باشد، تنها یک بخش مالی را در نظر بگیریم، جوابگو نخواهد بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه هم اکنون در اقتصاد با رکود یا به عبارتی رکود تورمی روبه رو هستیم، یادآور شد: در حقیقت رکودهای تورمی ناشی از بحران های مالی است. چون بودجه کشور وابسته به نفت بوده و طبیعی است زمانی که با کاهش قیمت نفت مواجه می شویم با بحران های مالی دیگر نیز روبه رو می شویم که نتیجه آن منجر به رکود خواهد شد. از این رو مهم ترین اولویت ما در شرایط کنونی که زمینه ساز رشد اقتصادی خواهد شد، این موضوع است که اقتصاد ایران را از وابستگی به نفت برهانیم.

تامین مالی شرط لازم است اما کافی نیست

بهنام ملکی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با صمت اظهار کرد: سرمایه را تنها عامل رشد و توسعه دانستن، نگاه درستی نیست. نگاه توسعه ای تنها به دنبال منابع مالی برای ایجاد اشتغال نیست. چراکه در اطراف ما کشورهایی مانند چین هستند که با منابع کمتر از ما به رتبه بالاتری از رشد اقتصادی و اشتغال رسیده اند. این در حالی است که ما در دوره های مختلف میلیاردها پول نقد به واسطه فروش نفت به دست آورده ایم که با بدترین شکل ممکن آنها را به باد داده ایم. ملکی با اشاره به اینکه سرمایه شرط لازم برای رشد اقتصادی است، اما شرط کافی نیست، خاطرنشان کرد: شروط کافی برای رشد اقتصادی شامل مدیریت صحیح، بهره وری بالا، سیاست های درست، رانت و فسادزدایی، داشتن استراتژی برای تولیدات پیشتاز و... است که بدون در نظر گرفتن این عوامل به بیراهه خواهیم رفت.

وی با تاکید بر این موضوع که رشد اقتصادی مقدمه توسعه است، یادآور شد: برای تامین مالی که منجر به رشد اقتصادی شود، موثرین منابع، نیروی انسانی است. اگر در سال های گذشته اصل۴۴ را به شکل صحیح اجرا می کردیم و خصوصی سازی واقعی انجام می شد، حتی اگر در حال حاضر هم انجام شود و اصلاحات ساختاری در سیستم مدیریتی انسانی انجام دهیم و دولت کوچک تر و کوچک تر شود و فضا برای بخش خصوصی مولد مهیا شود، زمینه برای اشتغالزایی بیشتر فراهم خواهد شد که می تواند زمینه ساز رشد اقتصادی شود، چراکه این بخش خصوصی است که می تواند در جذب سرمایه گذاری خارجی بیشترین سهم اشتغالزایی را داشته باشد. این کارشناس مسائل اقتصادی به «سرمایه های بی وطن» اشاره و عنوان کرد: در حال حاضر در سطح جهانی ما با سرمایه هایی با عنوان «سرمایه های بی وطن» روبه رو هستیم که اگر هر کشوری درست برنامه ریزی داشته باشد، می تواند منابع زیادی را از طریق این سرمایه های سرگردان جذب کند.

رشدی که در خود تحولات کیفی توسعه نداشته باشد، قطعی است که نداشتن آن بهتر از داشتنش است، چراکه منابع مالی بالا همواره فسادآور بوده است.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
با توجه به این موضوع که سه شنبه هفته جاری نشست یک روزه ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی برگزار می شود و سرانجام این پرونده مشخص می شود٬ و با توجه به رفت وآمدهای هیئت های تجاری به کشورمان و نیز توجه سرمایه گذاران به نتیجه نهایی این نشست٬ پر واضح است که اگر برای منابع سرمایه ای که در حال ورود به کشور هستند برنامه ریزی دقیقی صورت نپذیرد٬ رشد و شکوفایی اقتصادی که همه در انتظار آن هستند اتفاق نخواهد افتاد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند، هر چند سرمایه‌گذاری عامل موثری در این رابطه است، اما تامین منابع مالی به تنهایی نمی‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی به‌شمار آید، بلکه در کنار سایر متغیرها می‌تواند موثر واقع شود. از این‌رو در وهله نخست، باید مشکلات اقتصادی ایران مانند بهره‌وری پایین، نفت‌زدایی، کوچک‌سازی دولت و تقویت بخش خصوصی را در اولویت قرار داد تا پس از آن با افزایش سرمایه‌گذاری شاهد رشد اقتصادی در کشور بود.
گسترش صمت:

وزیر اقتصاد و امور دارایی نیاز به ۷۵۰هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری را برای رشد اقتصادی ضروری می داند و محمدحسین فروزان مهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور نیز معتقد است که برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی، نیازمند بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تجهیز منابع مالی در سال هستیم. نیاز به این میزان سرمایه گذاری در کشور در حالی مورد تایید مسئولان اقتصادی برای رشد قرار گرفته که کارشناسان اقتصادی معتقدند، هر چند سرمایه گذاری عامل موثری در این رابطه است، اما تامین منابع مالی به تنهایی نمی تواند زمینه ساز رشد اقتصادی به شمار آید، بلکه در کنار سایر متغیرها می تواند موثر واقع شود

نگاه کل نگر را دنبال کنیم

رضا امین فر، عضو هیات اجرایی و رییس کمیسیون مشاوره اقتصادی انجمن اقتصاددانان ایران و کارشناس اقتصادی در گفت وگو با صمت اظهار کرد: رشد اقتصادی مجموعه ای از متغیرها را می طلبد، از این رو برای رشد اقتصادی تنها بحث نقدینگی مطرح نیست، البته نقدینگی یکی از این متغیرهاست که در جایگاه خودش باید به آن توجه کرد. این در حالی است که در رشد اقتصادی ۳۵ تا ۴۰ متغیر اقتصادی تاثیرگذارند. ماهیت بحث های اقتصادی به گونه ای است که باید کل این متغیرها را در کنار هم قرار داد تا به آن هدف مورد نظر رسید.

امین فر با اشاره به این موضوع که مدیران اقتصادی در کشور برای حل مشکلات اقتصادی تنها به چند متغیر اقتصادی اکتفا می کنند، گفت: این در حالی است که برای حل مشکلات اقتصادی به دید کلان نیاز داریم که مسائل از کل به جز نگریسته شوند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی یک موضوع کمی است، در حالی که توسعه یک مبحث کیفی است، از این رو اینکه برای رسیدن به رشد اقتصادی که توسعه را به دنبال داشته باشد، تنها یک بخش مالی را در نظر بگیریم، جوابگو نخواهد بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه هم اکنون در اقتصاد با رکود یا به عبارتی رکود تورمی روبه رو هستیم، یادآور شد: در حقیقت رکودهای تورمی ناشی از بحران های مالی است. چون بودجه کشور وابسته به نفت بوده و طبیعی است زمانی که با کاهش قیمت نفت مواجه می شویم با بحران های مالی دیگر نیز روبه رو می شویم که نتیجه آن منجر به رکود خواهد شد. از این رو مهم ترین اولویت ما در شرایط کنونی که زمینه ساز رشد اقتصادی خواهد شد، این موضوع است که اقتصاد ایران را از وابستگی به نفت برهانیم.

تامین مالی شرط لازم است اما کافی نیست

بهنام ملکی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با صمت اظهار کرد: سرمایه را تنها عامل رشد و توسعه دانستن، نگاه درستی نیست. نگاه توسعه ای تنها به دنبال منابع مالی برای ایجاد اشتغال نیست. چراکه در اطراف ما کشورهایی مانند چین هستند که با منابع کمتر از ما به رتبه بالاتری از رشد اقتصادی و اشتغال رسیده اند. این در حالی است که ما در دوره های مختلف میلیاردها پول نقد به واسطه فروش نفت به دست آورده ایم که با بدترین شکل ممکن آنها را به باد داده ایم. ملکی با اشاره به اینکه سرمایه شرط لازم برای رشد اقتصادی است، اما شرط کافی نیست، خاطرنشان کرد: شروط کافی برای رشد اقتصادی شامل مدیریت صحیح، بهره وری بالا، سیاست های درست، رانت و فسادزدایی، داشتن استراتژی برای تولیدات پیشتاز و... است که بدون در نظر گرفتن این عوامل به بیراهه خواهیم رفت.

وی با تاکید بر این موضوع که رشد اقتصادی مقدمه توسعه است، یادآور شد: برای تامین مالی که منجر به رشد اقتصادی شود، موثرین منابع، نیروی انسانی است. اگر در سال های گذشته اصل۴۴ را به شکل صحیح اجرا می کردیم و خصوصی سازی واقعی انجام می شد، حتی اگر در حال حاضر هم انجام شود و اصلاحات ساختاری در سیستم مدیریتی انسانی انجام دهیم و دولت کوچک تر و کوچک تر شود و فضا برای بخش خصوصی مولد مهیا شود، زمینه برای اشتغالزایی بیشتر فراهم خواهد شد که می تواند زمینه ساز رشد اقتصادی شود، چراکه این بخش خصوصی است که می تواند در جذب سرمایه گذاری خارجی بیشترین سهم اشتغالزایی را داشته باشد. این کارشناس مسائل اقتصادی به «سرمایه های بی وطن» اشاره و عنوان کرد: در حال حاضر در سطح جهانی ما با سرمایه هایی با عنوان «سرمایه های بی وطن» روبه رو هستیم که اگر هر کشوری درست برنامه ریزی داشته باشد، می تواند منابع زیادی را از طریق این سرمایه های سرگردان جذب کند.

رشدی که در خود تحولات کیفی توسعه نداشته باشد، قطعی است که نداشتن آن بهتر از داشتنش است، چراکه منابع مالی بالا همواره فسادآور بوده است.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
با توجه به این موضوع که سه شنبه هفته جاری نشست یک روزه ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی برگزار می شود و سرانجام این پرونده مشخص می شود٬ و با توجه به رفت وآمدهای هیئت های تجاری به کشورمان و نیز توجه سرمایه گذاران به نتیجه نهایی این نشست٬ پر واضح است که اگر برای منابع سرمایه ای که در حال ورود به کشور هستند برنامه ریزی دقیقی صورت نپذیرد٬ رشد و شکوفایی اقتصادی که همه در انتظار آن هستند اتفاق نخواهد افتاد.
1394/09/01
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333