رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

نگاهی بر عملکرد 6 ماهه مهندسی نصیر ماشین
اهمیت : مهم

1

شرکت مهندسی نصیر ماشین طی دوره 6 ماهه نخست سال با اختصاص 112 ریال سود به ازای هر سهم معادل 34 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.
سنا:

شرکت مهندسی نصیر ماشین طی دوره ۶ ماهه نخست سال با اختصاص ۱۱۲ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۳۴ درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، شرکت مهندسی نصیر ماشین پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۳ را با سرمایه ۴۰ میلیارد ریال مبلغ ۴۶۰ ریال و در اسفند ماه ۹۲ به صورت حسابرسی شده و در تیر ماه ۹۳ با اعمال سرمایه ۵۵ میلیارد ریالی مبلغ ۳۳۲ ریال و در آبان ماه ۹۳ مبلغ ۳۲۷ ریال اعلام کرده بود که مطابق اطلاعات حسابرسی شده در آذر ماه سال جاری مبلغ ۳۲۷ ریال اعلام شده است و طی دوره ۶ ماهه نخست سال با اختصاص ۱۱۲ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۳۴ درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.

این شرکت پیش بینی سود هر سهم تلفیقی سال مالی ۹۳ را با سرمایه ۴۰ میلیارد ریال مبلغ ۷۱۲ ریال و با اعمال سرمایه ۵۵ میلیارد ریال به مبلغ ۵۰۸ ریال و در تیر ماه ۹۳ مبلغ ۴۳۴ و در آبان ماه ۹۳ مبلغ ۴۳۰ ریال اعلام کرده بود که اظهار نظر حسابرس در خصوص اطلاعات پیش بینی تلفیقی ارایه نشده است.

"خنصیر" پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۲ را با سرمایه ۴۰ میلیارد ریال مبلغ ۳۹ ریال و با اعمال سرمایه ۵۵ میلیارد ریال مبلغ ۵۲۰ ریال اعلام کرده بود که مطابق اطلاعات واقعی ۱۲ ماهه حسابرسی نشده و صورت های مالی حسابرسی شده به ترتیب با سرمایه ۴۰ میلیارد ریال مبلغ ۷۸۶ و ۸۰۶ ریال محقق شده است که با اعمال سرمایه ۵۵ میلیارد ریالی به مبلغ ۵۷۱ و ۵۸۶ ریال بالغ می شود.

این شرکت پیش بینی سود هر سهم تلفیقی سال مالی ۹۲ را با سرمایه ۴۰ میلیارد ریال مبلغ ۱۱۷ ریال ، در آذر ما ۹۲ مبلغ ۱۹۱ ریال ، در دی ماه مبلغ ۳۶۹ ریال و در اسفند ماه ۹۲ مبلغ ۸۹۰ ریال اعلام کرده بود که با توجه به افزایش سرمایه مصوب مجمع با اعمال سرمایه ۵۵ میلیارد ریال مبلغ ۶۴۷ ریال اعلام کرده که مطابق اطلاعات واقعی ۱۲ ماهه حسابرسی نشده در تاریخ سوم تیر ماه ۹۳ و صورت های مالی حسابرسی شده در۱۸ تیر ماه ۹۳ به ترتیب با سرمایه ۴۰ میلیارد ریالی مبلغ ۹۳۲ و ۹۳۶ ریال محقق شده است که با اعمال سرمایه ۵۵ میلیارد ریالی به مبلغ ۶۷۷ و ۶۸۰ ریال بالغ می شود.

لازم به ذکر است با توجه به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸ اسفند ماه ۹۲ افزایش سرمایه شرکت از تعداد ۴۰ میلیون سهم به ۵۵ میلیون سهم معادل ۵/۳۷ درصد (تعداد ۱۰ میلیون سهم از محل اندوخته طرح و توسعه و تعداد ۵ میلیون سهم از محل سود انباشته) مورد تصویب قرار گرفت که در تاریخ ۷ خرداد ماه ۹۳ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر نماد ، مثبت خواهد بود.
به نظر این گروه حرف برای گفتن زیاد دارن..

شرکت مهندسی نصیر ماشین طی دوره 6 ماهه نخست سال با اختصاص 112 ریال سود به ازای هر سهم معادل 34 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.
سنا:

شرکت مهندسی نصیر ماشین طی دوره ۶ ماهه نخست سال با اختصاص ۱۱۲ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۳۴ درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، شرکت مهندسی نصیر ماشین پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۳ را با سرمایه ۴۰ میلیارد ریال مبلغ ۴۶۰ ریال و در اسفند ماه ۹۲ به صورت حسابرسی شده و در تیر ماه ۹۳ با اعمال سرمایه ۵۵ میلیارد ریالی مبلغ ۳۳۲ ریال و در آبان ماه ۹۳ مبلغ ۳۲۷ ریال اعلام کرده بود که مطابق اطلاعات حسابرسی شده در آذر ماه سال جاری مبلغ ۳۲۷ ریال اعلام شده است و طی دوره ۶ ماهه نخست سال با اختصاص ۱۱۲ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۳۴ درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.

این شرکت پیش بینی سود هر سهم تلفیقی سال مالی ۹۳ را با سرمایه ۴۰ میلیارد ریال مبلغ ۷۱۲ ریال و با اعمال سرمایه ۵۵ میلیارد ریال به مبلغ ۵۰۸ ریال و در تیر ماه ۹۳ مبلغ ۴۳۴ و در آبان ماه ۹۳ مبلغ ۴۳۰ ریال اعلام کرده بود که اظهار نظر حسابرس در خصوص اطلاعات پیش بینی تلفیقی ارایه نشده است.

"خنصیر" پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۲ را با سرمایه ۴۰ میلیارد ریال مبلغ ۳۹ ریال و با اعمال سرمایه ۵۵ میلیارد ریال مبلغ ۵۲۰ ریال اعلام کرده بود که مطابق اطلاعات واقعی ۱۲ ماهه حسابرسی نشده و صورت های مالی حسابرسی شده به ترتیب با سرمایه ۴۰ میلیارد ریال مبلغ ۷۸۶ و ۸۰۶ ریال محقق شده است که با اعمال سرمایه ۵۵ میلیارد ریالی به مبلغ ۵۷۱ و ۵۸۶ ریال بالغ می شود.

این شرکت پیش بینی سود هر سهم تلفیقی سال مالی ۹۲ را با سرمایه ۴۰ میلیارد ریال مبلغ ۱۱۷ ریال ، در آذر ما ۹۲ مبلغ ۱۹۱ ریال ، در دی ماه مبلغ ۳۶۹ ریال و در اسفند ماه ۹۲ مبلغ ۸۹۰ ریال اعلام کرده بود که با توجه به افزایش سرمایه مصوب مجمع با اعمال سرمایه ۵۵ میلیارد ریال مبلغ ۶۴۷ ریال اعلام کرده که مطابق اطلاعات واقعی ۱۲ ماهه حسابرسی نشده در تاریخ سوم تیر ماه ۹۳ و صورت های مالی حسابرسی شده در۱۸ تیر ماه ۹۳ به ترتیب با سرمایه ۴۰ میلیارد ریالی مبلغ ۹۳۲ و ۹۳۶ ریال محقق شده است که با اعمال سرمایه ۵۵ میلیارد ریالی به مبلغ ۶۷۷ و ۶۸۰ ریال بالغ می شود.

لازم به ذکر است با توجه به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸ اسفند ماه ۹۲ افزایش سرمایه شرکت از تعداد ۴۰ میلیون سهم به ۵۵ میلیون سهم معادل ۵/۳۷ درصد (تعداد ۱۰ میلیون سهم از محل اندوخته طرح و توسعه و تعداد ۵ میلیون سهم از محل سود انباشته) مورد تصویب قرار گرفت که در تاریخ ۷ خرداد ماه ۹۳ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر نماد ، مثبت خواهد بود.
به نظر این گروه حرف برای گفتن زیاد دارن..
1393/09/08
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333