رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

میانگین هر متر مربع آپارتمان در تهران ۴ میلیون و ۲۰۶ هزار تومان
اهمیت : عادی

6

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌ مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 42060 هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 4.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 13 درصد کاهش داشته است.
ایران اکونومیست:

ایران اکونومیست - به نقل از مرکز آمار ایران، با توجه به اینکه کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در مناطق شهر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کل شهر می شود از متوسط تعدیل شده (متوسط وزنی) که در آن وزن هر منطقه برابر سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه آن منطقه نیست به کل شهر تهران است، استفاده می شود تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۲۰۶۰ هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۴.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۳.۰ درصد کاهش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۰.۵ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۸.۴ درصد افزایش داشته است.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده در حدود ۸۴۲۵۵ هزار ریال در منطقه ۳ و کمترین آن در حدود ۱۴۲۷۷ هزار ریال در منطقه ۲۰ بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی در معاملات انجام شده بین حداقل ۱۰۰۰۰ هزار ریال در منطقه ۱۹ و حداکثر ۲۱۹۷۷ هزار ریال در منطقه یک بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران منطقه ۱ با ۸.۸ درصد دارای بیشترین سم و منطقه ۲۱ با ۱.۳ درصد دارای کمترین سهم می باشد.

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی

متوسط قیمت فروش هر متر زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۳۷۸۲۱ هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۳.۵ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۸ درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۱۳.۳ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸۰.۸ درصد افزایش داشته است.

در میان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در حدود ۷۷۹۵۴ هزار ریال در منطقه یک و کمترین آن در حدود ۱۸۸۸۲ هزار ریال در منطقه ۱۸ بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل ۶۸۶۸ هزار ریال در منطقه ۱۲ و حداکثر ۲۲۳۰۱۷ هزار ریال در منطقه ۲ بوده است.

تغییرات از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران منطقه ۵ با ۱۱.۶ درصد دارای بیشترین سهم و منطقه ۲۲ با ۰.۸ درصد دارای کمترین سهم می باشد.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
لیط

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌ مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 42060 هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 4.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 13 درصد کاهش داشته است.
ایران اکونومیست:

ایران اکونومیست - به نقل از مرکز آمار ایران، با توجه به اینکه کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در مناطق شهر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کل شهر می شود از متوسط تعدیل شده (متوسط وزنی) که در آن وزن هر منطقه برابر سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه آن منطقه نیست به کل شهر تهران است، استفاده می شود تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۲۰۶۰ هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۴.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۳.۰ درصد کاهش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۰.۵ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۸.۴ درصد افزایش داشته است.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده در حدود ۸۴۲۵۵ هزار ریال در منطقه ۳ و کمترین آن در حدود ۱۴۲۷۷ هزار ریال در منطقه ۲۰ بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی در معاملات انجام شده بین حداقل ۱۰۰۰۰ هزار ریال در منطقه ۱۹ و حداکثر ۲۱۹۷۷ هزار ریال در منطقه یک بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران منطقه ۱ با ۸.۸ درصد دارای بیشترین سم و منطقه ۲۱ با ۱.۳ درصد دارای کمترین سهم می باشد.

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی

متوسط قیمت فروش هر متر زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۳۷۸۲۱ هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۳.۵ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۸ درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۱۳.۳ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸۰.۸ درصد افزایش داشته است.

در میان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در حدود ۷۷۹۵۴ هزار ریال در منطقه یک و کمترین آن در حدود ۱۸۸۸۲ هزار ریال در منطقه ۱۸ بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل ۶۸۶۸ هزار ریال در منطقه ۱۲ و حداکثر ۲۲۳۰۱۷ هزار ریال در منطقه ۲ بوده است.

تغییرات از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران منطقه ۵ با ۱۱.۶ درصد دارای بیشترین سهم و منطقه ۲۲ با ۰.۸ درصد دارای کمترین سهم می باشد.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
لیط
1393/09/08
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333