رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

تقویم اقتصادی و شاخصهای مالی جهان در هفته پیش رو
اهمیت : مهم

20

از مهمترین رویدادهای اقتصادی در هفته جاری می توان به آمار اشتغال و نرخ بیکاری آمریکا، تراز تجاری آمریکا، انتشار بیانیه سیاست پولی و نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس و برخی آمار اقتصادی چین اشاره کرد.
نهایت‌نگر:

رویدادهای مهم اقتصادی جهان که بر بازارهای مالی دنیا بویژه بازار طلا و بازار سهام تاثیرگذار می باشند به شرح زیر می باشد:

.

دوشنبه (۳ آگوست ) ۱۲ مرداد

۰۴:۰۰ شاخص کارخانه ای گروه صنعتی استرالیا (AIG) (رقم قبلی ۴۴.۲)

۰۵:۳۰ شاخص فروش خانه های جدید استرالیا (رقم قبلی -۲.۳%)

۰۶:۰۰ شاخص آگهی های شغلی ANZ استرالیا (رقم قبلی ۱.۳%)

۰۶:۰۵ شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ای ژاپن (رقم قبلی ۵۱.۴- رقم پیش بینی ۵۱.۴)

۰۶:۱۵ شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ای کایکسین چین (رقم قبلی ۴۸.۲ - رقم پیش بینی ۴۸.۳)

۱۱:۴۵ شاخص خرید کارخانه ای اروپا (اسپانیا) (رقم قبلی ۵۴.۵- رقم پیش بینی ۵۴.۲)

۱۲:۰۰ شاخص خرید مدیران کارخانه ای سویس (رقم قبلی ۵۰.۰ – رقم پیش بینی ۵۰.۶)

۱۲:۱۵ شاخص خرید مدیران کارخانه ای اروپا (ایتالیا) (رقم قبلی ۵۴.۱- رقم پیش بینی ۵۴.۶)

۱۲:۲۰ شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ای اروپا (فرانسه) (رقم قبلی ۴۹.۶- رقم پیش بینی ۴۹.۶)

۱۲:۲۵ شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ای اروپا (آلمان) (رقم قبلی ۵۱.۵ –رقم پیش بینی ۵۱.۵)

۱۲:۳۰ شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ای اروپا (رقم قبلی ۵۲.۲ – رقم پیش بینی ۵۲.۲)

۱۳:۰۰ شاخص خرید مدیران کارخانه ای انگلیس (رقم قبلی ۵۱.۴ – رقم پیش بینی ۵۱.۶)

۱۷:۰۰ شاخص خالص بهای مصرف کنندگان آمریکا (رقم قبلی ۰.۱%-رقم پیش بینی ۰.۱%)

۱۷:۰۰ شاخص هزینه های شخصی آمریکا (رقم قبلی ۰.۹% - رقم پیش بینی ۰.۲%)

۱۷:۰۰ شاخص درآمد شخصی آمریکا (رقم قبلی ۰.۵% - رقم پیش بینی ۰.۴%)

۱۸:۱۵ شاخص خرید نهای مدیران کارخانه ای آمریکا (رقم قبلی ۵۳.۸ – رقم پیش بینی ۵۳.۸)

۱۸:۳۰ شاخص مخارج ساخت و ساز آمریکا (رقم قبلی ۰.۸%- رقم پیش بینی۰.۸%)

۱۸:۳۰ شاخص بهای کارخانه ایISM آمریکا (رقم قبلی ۴۹.۵ – رقم پیش بینی ۴۹.۵)

۱۸:۳۰ شاخص خرید مدیران کارخانه ای ISM آمریکا (رقم قبلی ۵۳.۵- رقم پیش بینی ۵۳.۶)

۱۹:۲۰ سخنرانی پاول یکی از اعضای بانک مرکزی آمریکا

تمام روز ؛ بانک های کانادا و استرالیا تعطیل هستند.

تمام روز ؛ شاخص مجموع فروش خودروهای آمریکا (رقم قبلی ۱۷.۲M – رقم پیش بینی ۱۷.۲M)

.

سه شنبه (۴ آگوست ) ۱۳ مرداد

۰۴:۲۰ شاخص پایه پولی ژاپن (رقم قبلی ۳۴.۲%- رقم پیش بینی ۳۲.۲%)

۰۵:۳۰ شاخص بهای کالاهای بانک مرکزی نیوزیلند (رقم قبلی -۳.۱%)

۰۶:۰۰ میانگین درآمد نقدی ژاپن( رقم قبلی ۰.۷%- رقم پیش بینی ۰.۹%)

*۰۶:۰۰ شاخص خرده فروشی استرالیا (رقم قبلی ۰.۳% - رقم پیش بینی ۰.۵%)

*۰۶:۰۰ شاخص تراز تجاری استرالیا (رقم قبلی -۲.۷۵B – رقم پیش بینی -۳.۰۶B)

۰۸:۱۵ حراج اوراق قرضه ۱۰ ساله ژاپن (رقم قبلی ۰.۵۱|۲.۶)

*۰۹:۰۰ اعلام نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا (رقم قبلی ۲.۰۰% - رقم پیش بینی ۲.۰۰%)

*۰۹:۰۰ بیانیه بانک مرکزی استرالیا

۱۰:۳۰ شاخص سراسری بهای مسکن انگلیس (رقم قبلی -۰.۲% - رقم پیش بینی -۰.۲%)

۱۱:۰۰ شاخص بهای کالاهای استرالیا (رقم قبلی -۱۷.۹%)

۱۱:۳۰ شاخص نرخ بیکاری اروپا (اسپانیا) (رقم قبلی -۹۴.۷K – رقم پیش بینی -۴۵.۶K)

*۱۳:۰۰ شاخص خرید مدیران بخش ساخت و ساز انگلیس (رقم قبلی ۵۸.۱ – رقم پیش بینی ۵۸.۶)

* احتمالی ؛ شاخص بهای موسسه GDT نیوزیلند (رقم قبلی -۱۰.۷%)

(۴ تا ۷ آگوست – ۱۳ تا ۱۶ مرداد) شاخص بهای مسکن هالیفیکس انگلیس (رقم قبلی ۱.۷% - رقم پیش بینی ۰.۵%)

۱۳:۳۰ شاخص بهای تولید کنندگان اروپا (رقم قبلی ۰.۰%- رقم پیش بینی -۰.۱%)

احتمالی ؛ حراج اوراق قرضه ۱۰ ساله انگلیس

۱۸:۳۰ شاخص سفارشات کارخانه ای آمریکا (رقم قبلی -۱۰.% - رقم پیش بینی ۱.۸%)

.

چهار شنبه (۵ آگوست ) ۱۴ مرداد

*۰۳:۱۵ شاخص تغییرات اشتغال نیوزیلند (رقم قبلی ۰.۷%- رقم پیش بینی ۰.۵%)

*۰۳:۱۵ شاخص نرخ بیکاری نیوزیلند (رقم قبلی ۵.۸%- رقم پیش بینی ۵.۹%)

۰۳:۱۵ شاخص هزینه های کارگران بخش خصوصی نیوزیلند (رقم قبلی ۰.۳%- رقم پیش بینی ۰.۵%)

۰۳:۳۱ شاخص بهای فروشگاههای BRC انگلیس (رقم قبلی -۱.۳%)

۰۴:۰۰ شاخص خدمات کارخانه ای گروه صنعتی استرالیا (AIG) (رقم قبلی ۵۱.۲)

۰۶:۱۵ شاخص خرید مدیران کایکسین چین (رقم قبلی ۵۱.۸- رقم پیش بینی ۵۲.۲)

۱۱:۴۵ شاخص بهای مصرف کنندگان سویس (رقم قبلی ۰.۱% - رقم پیش بینی -۰.۴%)

۱۱:۴۵ شاخص خرید مدیران بخش خدمات اروپا (اسپانیا) (رقم قبلی ۵۶.۱-رقم پیش بینی ۵۵.۶)

۱۲:۱۵ شاخص خرید مدیران بخش خدمات اروپا (ایتالیا) (رقم قبلی ۵۳.۴- رقم پیش بینی ۵۳.۶)

۱۲:۲۰ شاخص نهایی خرید مدیران بخش خدمات اروپا (فرانسه) (رقم قبلی ۵۲.۰- رقم پیش بینی ۵۲.۱)

۱۲:۲۵ شاخص نهایی خرید مدیران بخش خدمات اروپا (آلمان)(رقم قبلی ۵۳.۷- رقم پیش بینی ۵۳.۷)

۱۲:۳۰ شاخص نهایی خرید مدیران بخش خدمات اروپا (رقم قبلی ۵۳.۸- رقم پیش بینی ۵۳.۸)

۱۲:۳۰ شاخص تولیدات صنعتی اروپا (ایتالیا) (رقم قبلی ۰.۹%- رقم پیش بینی -۰.۲%)

۱۳:۰۰ شاخص خرید مدیران بخش خدمات انگلیس (رقم قبلی ۵۸.۵- رقم پیش بینی ۵۸.۱)

۱۳:۳۰ شاخص خرده فروشی اروپا (رقم قبلی ۰.۲%- رقم پیش بینی -۰.۱%)

۱۶:۴۵ شاخص تغییرات اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا (رقم قبلی ۲۳۷K-رقم پیش بینی ۲۱۸K)

*۱۷:۰۰ شاخص تراز تجاری کانادا (رقم قبلی -۳.۳B – رقم پیش بینی -۲.۸B)

۱۷:۰۰ شاخص تراز تجاری آمریکا (رقم قبلی -۴۱.۹B- رقم پیش بینی-۴۲.۶B)

۱۸:۱۵ شاخص نهایی بخش خدمات آمریکا (رقم قبلی ۵۵.۲- رقم پیش بینی ۵۵.۲)

۱۸:۳۰ شاخص خرید مدیران غیر کارخانه ای ISM آمریکا (رقم قبلی ۵۶.۰ – رقم پیش بینی ۵۶.۴)

۱۹:۰۰ شاخص موجودی ذخایر نفتی آمریکا (رقم قبلی -۴.۲M)

.

پنج شنبه (۶آگوست ) ۱۵ مرداد

*۰۶:۰۰ شاخص تغییرات اشتغال استرالیا (رقم قبلی ۷.۳K- رقم پیش بینی ۱۲.۵K)

*۰۶:۰۰ شاخص نرخ بیکاری استرالیا (رقم قبلی ۶.۰%- رقم پیش بینی ۶.۱%)

۱۰:۳۰ شاخص سفارشات کارخانه ای اروپا (آلمان) (رقم قبلی -۰.۲% - رقم پیش بینی ۰.۴%)

۱۲:۳۰ شاخص بهای مواد خام اروپا (رقم قبلی ۵۰.۴)

احتمالی ؛ حراج اوراق قرضه ۱۰ ساله اروپا (اسپانیا)

احتمالی ؛ حراج اوراق قرضه ۱۰ ساله اروپا (فرانسه)

*۱۳:۰۰ شاخص تولیدات کارخانه ای انگلیس (رقم قبلی -۰.۶%- رقم پیش بینی ۰.۲%)

۱۳:۰۰ شاخص تولیدات صنعتی انگلیس (رقم قبلی ۰.۴%- رقم پیش بینی ۰.۱%)

۱۵:۳۰ اعلام سیاستگذاری پولی بانک مرکزی انگلیس (رقم قبلی ۳۷۵B – رقم پیش بینی ۳۷۵B)

۱۵:۳۰ اعلام تصمیمات (خرید اوراق قرضه )بانک مرکزی انگلیس (رقم قبلی ۰-۰-۹- رقم پیش بینی ۰-۰-۹)

*۱۵:۳۰ گزارش شاخص تورم بانک مرکزی انگلیس

۱۵:۳۰ انتشار بیانیه سیاست پولی انگلیس (رقم قبلی ۰-۰-۹ – رقم پیش بینی ۲-۰-۷)

۱۵:۳۰ تعیین نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس (رقم قبلی ۰.۵۰% - رقم پیش بینی ۰.۵۰%)

احتمالی ؛ بیانیه بانک مرکزی انگلیس

۱۶:۱۵ سخنرانی کارنی رییس بانک مرکزی انگلیس

۱۷:۰۰ شاخص مدعیان بیمه بیکاری آمریکا (رقم قبلی ۲۶۷K- رقم پیش بینی ۲۶۹K)

۱۸:۳۰ شاخص تمایلات تولید ناخالص داخلی NIESR انگلیس (رقم قبلی ۰.۷%)

(۶تا ۱۳ آگوست- ۱۵تا ۲۲ مرداد) شاخص تخلفات وام های مسکن آمریکا (رقم قبلی ۵.۵۴%)

۱۹:۰۰ شاخص ذخایر گازهای طبیعی آمریکا (رقم قبلی ۵۲B)

.

جمعه (۷آگوست ) ۱۶ مرداد

۰۴:۰۰ شاخص ساخت و ساز AIG استرالیا (رقم قبلی ۴۶.۴)

*۰۶:۰۰ شاخص سیاستهای پولی بانک مرکزی استرالیا

*احتمالی ؛ شاخص سیاستهای پولی بانک مرکزی ژاپن

*احتمالی ؛ کنفرانس خبری رییس بانک مرکزی ژاپن

۰۶:۰۰ شاخص وام های خانگی استرالیا (رقم قبلی -۶.۱% رقم پیش بینی ۵.۲%)

۱۰:۱۵ شاخص نرخ بیکاری سویس (رقم قبلی ۳.۳% - رقم پیش بینی ۳.۳%)

۱۰:۳۰ شاخص تولیدات صنعتی اروپا (آلمان) (رقم قبلی ۰.۰% - رقم پیش بینی ۰.۳%)

۱۰:۳۰ شاخص تراز تجاری اروپا (آلمان) (رقم قبلی ۲۲.۸B – رقم پیش بینی ۲۳.۲B)

۱۱:۱۵ شاخص بودجه عمومی بانک مرکزی اروپا (فرانسه) (رقم قبلی -۶۳.۹B – رقم پیش بینی ۰.۳%)

۱۱:۱۵ شاخص تولیدات صنعتی اروپا (فرانسه) (رقم قبلی ۰.۴% - رقم پیش بینی ۰.۳%)

۱۱:۱۵ شاخص تراز تجاری اروپا (فرانسه) (رقم قبلی -۴.۰B – رقم پیش بینی -۳.۷B)

۱۱:۳۰ شاخص ذخایر ارز خارجی سویس (رقم قبلی ۵۱۶.۲B)

۱۳:۰۰ شاخص تراز تجاری انگلیس (رقم قبلی -۸.۰B- رقم پیش بینی -۹.۱B)

*۱۷:۰۰ شاخص مجوز ساختمان سازی کانادا (رقم قبلی -۱۴.۵%رقم پیش بینی۲.۶%)

*۱۷:۰۰ شاخص تغییرات اشتغال کانادا (رقم قبلی -۶.۴K - رقم پیش بینی ۵.۷K)

*۱۷:۰۰ شاخص نرخ بیکاری کانادا (رقم قبلی ۶.۸% - رقم پیش بینی ۶.۸%)

*۱۷:۰۰ شاخص تغییرات اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا (رقم قبلی ۲۲۳K – رقم پیش بینی ۲۲۴K)

*۱۷:۰۰ شاخص نرخ بیکاری آمریکا (رقم قبلی ۵.۳% - رقم پیش بینی ۵.۳%)

۱۷:۰۰ شاخص میانگین درآمد ساعتی آمریکا (رقم قبلی ۰.۰% - رقم پیش بینی ۰.۲%)

*۱۸:۳۰ شاخص خرید مدیران کانادا (رقم قبلی ۵۵.۹ – رقم پیش بینی ۵۶.۲)

۲۳:۳۰ شاخص بهای مصرف کنندگان اعتباری آمریکا (رقم قبلی ۱۶.۱B- رقم پیش بینی ۱۷.۲B)

.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، منفی خواهد بود.
باتوجه به ادامه دار بودن بحران اقتصادی در چین ، انتشار آمارهای مثبت اقتصادی و در پی آن تقویت دلار می توان انتظار کاهش ارزش انس را در روزهای آینده داشت .

از مهمترین رویدادهای اقتصادی در هفته جاری می توان به آمار اشتغال و نرخ بیکاری آمریکا، تراز تجاری آمریکا، انتشار بیانیه سیاست پولی و نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس و برخی آمار اقتصادی چین اشاره کرد.
نهایت‌نگر:

رویدادهای مهم اقتصادی جهان که بر بازارهای مالی دنیا بویژه بازار طلا و بازار سهام تاثیرگذار می باشند به شرح زیر می باشد:

.

دوشنبه (۳ آگوست ) ۱۲ مرداد

۰۴:۰۰ شاخص کارخانه ای گروه صنعتی استرالیا (AIG) (رقم قبلی ۴۴.۲)

۰۵:۳۰ شاخص فروش خانه های جدید استرالیا (رقم قبلی -۲.۳%)

۰۶:۰۰ شاخص آگهی های شغلی ANZ استرالیا (رقم قبلی ۱.۳%)

۰۶:۰۵ شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ای ژاپن (رقم قبلی ۵۱.۴- رقم پیش بینی ۵۱.۴)

۰۶:۱۵ شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ای کایکسین چین (رقم قبلی ۴۸.۲ - رقم پیش بینی ۴۸.۳)

۱۱:۴۵ شاخص خرید کارخانه ای اروپا (اسپانیا) (رقم قبلی ۵۴.۵- رقم پیش بینی ۵۴.۲)

۱۲:۰۰ شاخص خرید مدیران کارخانه ای سویس (رقم قبلی ۵۰.۰ – رقم پیش بینی ۵۰.۶)

۱۲:۱۵ شاخص خرید مدیران کارخانه ای اروپا (ایتالیا) (رقم قبلی ۵۴.۱- رقم پیش بینی ۵۴.۶)

۱۲:۲۰ شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ای اروپا (فرانسه) (رقم قبلی ۴۹.۶- رقم پیش بینی ۴۹.۶)

۱۲:۲۵ شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ای اروپا (آلمان) (رقم قبلی ۵۱.۵ –رقم پیش بینی ۵۱.۵)

۱۲:۳۰ شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ای اروپا (رقم قبلی ۵۲.۲ – رقم پیش بینی ۵۲.۲)

۱۳:۰۰ شاخص خرید مدیران کارخانه ای انگلیس (رقم قبلی ۵۱.۴ – رقم پیش بینی ۵۱.۶)

۱۷:۰۰ شاخص خالص بهای مصرف کنندگان آمریکا (رقم قبلی ۰.۱%-رقم پیش بینی ۰.۱%)

۱۷:۰۰ شاخص هزینه های شخصی آمریکا (رقم قبلی ۰.۹% - رقم پیش بینی ۰.۲%)

۱۷:۰۰ شاخص درآمد شخصی آمریکا (رقم قبلی ۰.۵% - رقم پیش بینی ۰.۴%)

۱۸:۱۵ شاخص خرید نهای مدیران کارخانه ای آمریکا (رقم قبلی ۵۳.۸ – رقم پیش بینی ۵۳.۸)

۱۸:۳۰ شاخص مخارج ساخت و ساز آمریکا (رقم قبلی ۰.۸%- رقم پیش بینی۰.۸%)

۱۸:۳۰ شاخص بهای کارخانه ایISM آمریکا (رقم قبلی ۴۹.۵ – رقم پیش بینی ۴۹.۵)

۱۸:۳۰ شاخص خرید مدیران کارخانه ای ISM آمریکا (رقم قبلی ۵۳.۵- رقم پیش بینی ۵۳.۶)

۱۹:۲۰ سخنرانی پاول یکی از اعضای بانک مرکزی آمریکا

تمام روز ؛ بانک های کانادا و استرالیا تعطیل هستند.

تمام روز ؛ شاخص مجموع فروش خودروهای آمریکا (رقم قبلی ۱۷.۲M – رقم پیش بینی ۱۷.۲M)

.

سه شنبه (۴ آگوست ) ۱۳ مرداد

۰۴:۲۰ شاخص پایه پولی ژاپن (رقم قبلی ۳۴.۲%- رقم پیش بینی ۳۲.۲%)

۰۵:۳۰ شاخص بهای کالاهای بانک مرکزی نیوزیلند (رقم قبلی -۳.۱%)

۰۶:۰۰ میانگین درآمد نقدی ژاپن( رقم قبلی ۰.۷%- رقم پیش بینی ۰.۹%)

*۰۶:۰۰ شاخص خرده فروشی استرالیا (رقم قبلی ۰.۳% - رقم پیش بینی ۰.۵%)

*۰۶:۰۰ شاخص تراز تجاری استرالیا (رقم قبلی -۲.۷۵B – رقم پیش بینی -۳.۰۶B)

۰۸:۱۵ حراج اوراق قرضه ۱۰ ساله ژاپن (رقم قبلی ۰.۵۱|۲.۶)

*۰۹:۰۰ اعلام نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا (رقم قبلی ۲.۰۰% - رقم پیش بینی ۲.۰۰%)

*۰۹:۰۰ بیانیه بانک مرکزی استرالیا

۱۰:۳۰ شاخص سراسری بهای مسکن انگلیس (رقم قبلی -۰.۲% - رقم پیش بینی -۰.۲%)

۱۱:۰۰ شاخص بهای کالاهای استرالیا (رقم قبلی -۱۷.۹%)

۱۱:۳۰ شاخص نرخ بیکاری اروپا (اسپانیا) (رقم قبلی -۹۴.۷K – رقم پیش بینی -۴۵.۶K)

*۱۳:۰۰ شاخص خرید مدیران بخش ساخت و ساز انگلیس (رقم قبلی ۵۸.۱ – رقم پیش بینی ۵۸.۶)

* احتمالی ؛ شاخص بهای موسسه GDT نیوزیلند (رقم قبلی -۱۰.۷%)

(۴ تا ۷ آگوست – ۱۳ تا ۱۶ مرداد) شاخص بهای مسکن هالیفیکس انگلیس (رقم قبلی ۱.۷% - رقم پیش بینی ۰.۵%)

۱۳:۳۰ شاخص بهای تولید کنندگان اروپا (رقم قبلی ۰.۰%- رقم پیش بینی -۰.۱%)

احتمالی ؛ حراج اوراق قرضه ۱۰ ساله انگلیس

۱۸:۳۰ شاخص سفارشات کارخانه ای آمریکا (رقم قبلی -۱۰.% - رقم پیش بینی ۱.۸%)

.

چهار شنبه (۵ آگوست ) ۱۴ مرداد

*۰۳:۱۵ شاخص تغییرات اشتغال نیوزیلند (رقم قبلی ۰.۷%- رقم پیش بینی ۰.۵%)

*۰۳:۱۵ شاخص نرخ بیکاری نیوزیلند (رقم قبلی ۵.۸%- رقم پیش بینی ۵.۹%)

۰۳:۱۵ شاخص هزینه های کارگران بخش خصوصی نیوزیلند (رقم قبلی ۰.۳%- رقم پیش بینی ۰.۵%)

۰۳:۳۱ شاخص بهای فروشگاههای BRC انگلیس (رقم قبلی -۱.۳%)

۰۴:۰۰ شاخص خدمات کارخانه ای گروه صنعتی استرالیا (AIG) (رقم قبلی ۵۱.۲)

۰۶:۱۵ شاخص خرید مدیران کایکسین چین (رقم قبلی ۵۱.۸- رقم پیش بینی ۵۲.۲)

۱۱:۴۵ شاخص بهای مصرف کنندگان سویس (رقم قبلی ۰.۱% - رقم پیش بینی -۰.۴%)

۱۱:۴۵ شاخص خرید مدیران بخش خدمات اروپا (اسپانیا) (رقم قبلی ۵۶.۱-رقم پیش بینی ۵۵.۶)

۱۲:۱۵ شاخص خرید مدیران بخش خدمات اروپا (ایتالیا) (رقم قبلی ۵۳.۴- رقم پیش بینی ۵۳.۶)

۱۲:۲۰ شاخص نهایی خرید مدیران بخش خدمات اروپا (فرانسه) (رقم قبلی ۵۲.۰- رقم پیش بینی ۵۲.۱)

۱۲:۲۵ شاخص نهایی خرید مدیران بخش خدمات اروپا (آلمان)(رقم قبلی ۵۳.۷- رقم پیش بینی ۵۳.۷)

۱۲:۳۰ شاخص نهایی خرید مدیران بخش خدمات اروپا (رقم قبلی ۵۳.۸- رقم پیش بینی ۵۳.۸)

۱۲:۳۰ شاخص تولیدات صنعتی اروپا (ایتالیا) (رقم قبلی ۰.۹%- رقم پیش بینی -۰.۲%)

۱۳:۰۰ شاخص خرید مدیران بخش خدمات انگلیس (رقم قبلی ۵۸.۵- رقم پیش بینی ۵۸.۱)

۱۳:۳۰ شاخص خرده فروشی اروپا (رقم قبلی ۰.۲%- رقم پیش بینی -۰.۱%)

۱۶:۴۵ شاخص تغییرات اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا (رقم قبلی ۲۳۷K-رقم پیش بینی ۲۱۸K)

*۱۷:۰۰ شاخص تراز تجاری کانادا (رقم قبلی -۳.۳B – رقم پیش بینی -۲.۸B)

۱۷:۰۰ شاخص تراز تجاری آمریکا (رقم قبلی -۴۱.۹B- رقم پیش بینی-۴۲.۶B)

۱۸:۱۵ شاخص نهایی بخش خدمات آمریکا (رقم قبلی ۵۵.۲- رقم پیش بینی ۵۵.۲)

۱۸:۳۰ شاخص خرید مدیران غیر کارخانه ای ISM آمریکا (رقم قبلی ۵۶.۰ – رقم پیش بینی ۵۶.۴)

۱۹:۰۰ شاخص موجودی ذخایر نفتی آمریکا (رقم قبلی -۴.۲M)

.

پنج شنبه (۶آگوست ) ۱۵ مرداد

*۰۶:۰۰ شاخص تغییرات اشتغال استرالیا (رقم قبلی ۷.۳K- رقم پیش بینی ۱۲.۵K)

*۰۶:۰۰ شاخص نرخ بیکاری استرالیا (رقم قبلی ۶.۰%- رقم پیش بینی ۶.۱%)

۱۰:۳۰ شاخص سفارشات کارخانه ای اروپا (آلمان) (رقم قبلی -۰.۲% - رقم پیش بینی ۰.۴%)

۱۲:۳۰ شاخص بهای مواد خام اروپا (رقم قبلی ۵۰.۴)

احتمالی ؛ حراج اوراق قرضه ۱۰ ساله اروپا (اسپانیا)

احتمالی ؛ حراج اوراق قرضه ۱۰ ساله اروپا (فرانسه)

*۱۳:۰۰ شاخص تولیدات کارخانه ای انگلیس (رقم قبلی -۰.۶%- رقم پیش بینی ۰.۲%)

۱۳:۰۰ شاخص تولیدات صنعتی انگلیس (رقم قبلی ۰.۴%- رقم پیش بینی ۰.۱%)

۱۵:۳۰ اعلام سیاستگذاری پولی بانک مرکزی انگلیس (رقم قبلی ۳۷۵B – رقم پیش بینی ۳۷۵B)

۱۵:۳۰ اعلام تصمیمات (خرید اوراق قرضه )بانک مرکزی انگلیس (رقم قبلی ۰-۰-۹- رقم پیش بینی ۰-۰-۹)

*۱۵:۳۰ گزارش شاخص تورم بانک مرکزی انگلیس

۱۵:۳۰ انتشار بیانیه سیاست پولی انگلیس (رقم قبلی ۰-۰-۹ – رقم پیش بینی ۲-۰-۷)

۱۵:۳۰ تعیین نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس (رقم قبلی ۰.۵۰% - رقم پیش بینی ۰.۵۰%)

احتمالی ؛ بیانیه بانک مرکزی انگلیس

۱۶:۱۵ سخنرانی کارنی رییس بانک مرکزی انگلیس

۱۷:۰۰ شاخص مدعیان بیمه بیکاری آمریکا (رقم قبلی ۲۶۷K- رقم پیش بینی ۲۶۹K)

۱۸:۳۰ شاخص تمایلات تولید ناخالص داخلی NIESR انگلیس (رقم قبلی ۰.۷%)

(۶تا ۱۳ آگوست- ۱۵تا ۲۲ مرداد) شاخص تخلفات وام های مسکن آمریکا (رقم قبلی ۵.۵۴%)

۱۹:۰۰ شاخص ذخایر گازهای طبیعی آمریکا (رقم قبلی ۵۲B)

.

جمعه (۷آگوست ) ۱۶ مرداد

۰۴:۰۰ شاخص ساخت و ساز AIG استرالیا (رقم قبلی ۴۶.۴)

*۰۶:۰۰ شاخص سیاستهای پولی بانک مرکزی استرالیا

*احتمالی ؛ شاخص سیاستهای پولی بانک مرکزی ژاپن

*احتمالی ؛ کنفرانس خبری رییس بانک مرکزی ژاپن

۰۶:۰۰ شاخص وام های خانگی استرالیا (رقم قبلی -۶.۱% رقم پیش بینی ۵.۲%)

۱۰:۱۵ شاخص نرخ بیکاری سویس (رقم قبلی ۳.۳% - رقم پیش بینی ۳.۳%)

۱۰:۳۰ شاخص تولیدات صنعتی اروپا (آلمان) (رقم قبلی ۰.۰% - رقم پیش بینی ۰.۳%)

۱۰:۳۰ شاخص تراز تجاری اروپا (آلمان) (رقم قبلی ۲۲.۸B – رقم پیش بینی ۲۳.۲B)

۱۱:۱۵ شاخص بودجه عمومی بانک مرکزی اروپا (فرانسه) (رقم قبلی -۶۳.۹B – رقم پیش بینی ۰.۳%)

۱۱:۱۵ شاخص تولیدات صنعتی اروپا (فرانسه) (رقم قبلی ۰.۴% - رقم پیش بینی ۰.۳%)

۱۱:۱۵ شاخص تراز تجاری اروپا (فرانسه) (رقم قبلی -۴.۰B – رقم پیش بینی -۳.۷B)

۱۱:۳۰ شاخص ذخایر ارز خارجی سویس (رقم قبلی ۵۱۶.۲B)

۱۳:۰۰ شاخص تراز تجاری انگلیس (رقم قبلی -۸.۰B- رقم پیش بینی -۹.۱B)

*۱۷:۰۰ شاخص مجوز ساختمان سازی کانادا (رقم قبلی -۱۴.۵%رقم پیش بینی۲.۶%)

*۱۷:۰۰ شاخص تغییرات اشتغال کانادا (رقم قبلی -۶.۴K - رقم پیش بینی ۵.۷K)

*۱۷:۰۰ شاخص نرخ بیکاری کانادا (رقم قبلی ۶.۸% - رقم پیش بینی ۶.۸%)

*۱۷:۰۰ شاخص تغییرات اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا (رقم قبلی ۲۲۳K – رقم پیش بینی ۲۲۴K)

*۱۷:۰۰ شاخص نرخ بیکاری آمریکا (رقم قبلی ۵.۳% - رقم پیش بینی ۵.۳%)

۱۷:۰۰ شاخص میانگین درآمد ساعتی آمریکا (رقم قبلی ۰.۰% - رقم پیش بینی ۰.۲%)

*۱۸:۳۰ شاخص خرید مدیران کانادا (رقم قبلی ۵۵.۹ – رقم پیش بینی ۵۶.۲)

۲۳:۳۰ شاخص بهای مصرف کنندگان اعتباری آمریکا (رقم قبلی ۱۶.۱B- رقم پیش بینی ۱۷.۲B)

.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، منفی خواهد بود.
باتوجه به ادامه دار بودن بحران اقتصادی در چین ، انتشار آمارهای مثبت اقتصادی و در پی آن تقویت دلار می توان انتظار کاهش ارزش انس را در روزهای آینده داشت .
1394/05/12
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333