رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

بررسی تاثیر کاهش نرخ روغن خام بر "غمارگ" و "غبشهر"
اهمیت : عادی

44

در پی کاهش نرخ روغن خام و تداوم نزول قیمیتی آن در چند ماه اخیر لازم است مفروضات شرکت هایی که بیشتر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت مورد بررسی قرار گیرد. در میان شرکت های بورسی دو شرکت صنعتی بهشهر و مارگارین برای بررسی در این مطالعه انتخاب شده اند. لذا برای درک بهتر ابتدا نمودار تغییرات قیمتی نرخ روغن خام و آخرین قیمتی که در تاریخ گزارش بر اساس آن روغن خام ارزش گذاری شده است ارائه خواهد شد.
بورس نیوز: نکته: تحلیل صورت گرفته تنها اثر کاهش روغن خام بر بهای تمام شده شرکت های "غبشهر" و "غمارگ" را مورد بررسی قرار می دهد و از نظر جمیع جوانب به تحلیل بنیادی این دو سهم نمی پردازد. از همین رو برآورد های عنوان شده برای سود هر سهم امکان تحقق ضعیف تری خواهند داشت و تنها تحلیل حساست بهای تمام شده را نشان می دهند و لزوما به معنای تعدیل مثبت شرکتهای مذکور نیست.

در پی کاهش نرخ روغن خام و تداوم نزول قیمیتی آن در چند ماه اخیر لازم است مفروضات شرکت هایی که بیشتر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت مورد بررسی قرار گیرد. در میان شرکت های بورسی دو شرکت صنعتی بهشهر و مارگارین برای بررسی در این مطالعه انتخاب شده اند. لذا برای درک بهتر ابتدا نمودار تغییرات قیمتی نرخ روغن خام و آخرین قیمتی که در تاریخ گزارش بر اساس آن روغن خام ارزش گذاری شده است ارائه خواهد شد.

بررسی تاثیر کاهش نرخ روغن خام بر

نمودار و اطلاعات مرتبط با نرخ روغن خام از سایت http://www.indexmundi.com استخراج شده است. با توجه به اعلام نرخ روغن از سایت رسمی http://www.indexmundi.com نرخ جاری روغن ۶۵۶ دلار است که اگر با نرخ دلار ۳۲۳۷۰ ریال آن را تسعیر کنیم نرخ روغن خام ۲۱۲۳۴ ریال به دست خواهد امد.

بنابراین برای شروع تحلیل، به بررسی نرخی که صنعتی غبشهر و مارگارین در گزارشات خود برای روغن خام پیش بینی نموده اند پرداخته میشود:

بررسی تاثیر کاهش نرخ روغن خام بر

منبع نرخ های ذکر شده در جدول ۲ گزارشات ۹ ماهه دو شرکت مورد بررسی است. همان طور که مشاهده میشود، نرخی که غبشهر در گزارش پیش بینی خود بر اساس گزارش ۹ ماهه برای مصرف روغن خام در نظر گرفته است ۲۹۷۶۷ ریال است. نرخ روغن موجود در انبارهای شرکت هم ۲۹۹۸۴ ریال میباشد.

برای شرکت مارگارین نیز نرخ روغن پیش بینی شده برای مصرف ۲۸۷۸۴ ریال و نرخ موجودی ها ۳۰۲۹۳ ریال است. حال انکه با توجه به اعلام نرخ روغن از سایت رسمیhttp://www.indexmundi.com نرخ جاری روغن ۶۵۶ دلار است که اگر با نرخ دلار ۳۲۳۷۰ ریال آن را تسعیر کنیم نرخ روغن خام ۲۱۲۳۴ ریال به دست خواهد آمد. مشاهده میشود که نرخ جاری ۲۱۲۰ تومان شد و نرخ مصرفی شرکت غبشهر حدود ۲۹۷۰و مارگارین ۲۸۷۰ تومان گزارش شده است.

مسئله ای که در اینجا لازم است در نظر بگیریم موجودی های شرکت است که با نرخ های ۲۹۹۸۴ برای غبشهر و ۳۰۲۹۳ ریال برای مارگارین تهیه شده است. بدیهی است هر دو شرکت تا زمانی که موجودیهای خود را مصرف نکنند نمیتوان انتظار داشت تاثیر کاهش نرخ را در گزارشات آنها و در عملکردشان مشاهده نمود. بنابراین در این مرحله لازم است مقدار مصرف پیش بینی شده شرکت ها برای چند ماه باقی مانده از دوره مالی مورد بحث بررسی شود سپس متناسب با مقدار موجودیها و مصرف پیش بینی شده مقدار خرید جدید شرکت به دست آید و تاثیر کاهش نرخ را در این خریدهای جدید بررسی شود.

در جدول زیر این مقادیر ارائه شده است.

بررسی تاثیر کاهش نرخ روغن خام بر

همان طور که در جدول مشاهده میشود شرکت غبشهر پیش بینی نموده است در دوره ۳ ماهه باقی مانده از سال مالی خود مقدار ۵۴۱۱۴۰ تن روغن مصرف کند. که از این مقدار ۸۱۰۰۴ تن موجودی با نرخ ۲۹۹۸۴ ریال دارد و مابقی را در دوره باقیمانده لازم است خریداری کند، در این بررسی فرض میشود این مقدار باقیمانده با نرخ ۲۳۰۰۰ ریال خریداری شود. بنابراین مبلغ مصرف روغن خام غبشهر به کمک نرخ ها و مقادیر اعلام شده به مبلغ ۱۳۰۱۲۰۳۱ به دست خواهد آمد. مبلغ روغن خام پیش بینی شده برای مصرف در گزارش پیش بینی شرکت با نرخ های قبلی ۱۶۱۰۸۱۳۶ گزارش شده است که با عدد محاسبه شده به میزان ۳۰۹۶۱۰۵ تفاوت دارد. به این مفهوم که بهای تمام شده تولیدات شرکت غبشهر به این میزان کاهش میابد.

در مورد شرکت مارگارین هم به همین صورت بررسی میشود و تفاوت حاصله از نرخ ۲۳۰۰۰ ریال با نرخ های قبلی به میزان ۳۱۱۹۲۳ به دست خواهد آمد. یعنی بهای تمام شده تولیدات مارگارین نیز به میزان ۳۱۱۹۲۳ کاهش خواهد یافت. در مرحله ی بعد برای بررسی تاثیر این کاهش بر سود هر سهم شرکت، صورت های سود و زیان شرکت ها ارائه شده و بهای تمام شده برابر با مقادیر ذکر شده کاهش داده خواهد شد و سود هر سهم متناسب با بهای تمام شده جدید محاسبه میشود.

بررسی تاثیر کاهش نرخ روغن خام بر

نتیجه گیری:

همان طور که مشاهده میشود تغییر نرخ روغن خام برای ۳ ماهه باقیمانده از فعالیت این دو شرکت سود غبشهر را از ۱۲۶۸ ریال به ۳۵۵۳ ریال و غمارگ را از ۳۶۶ ریال ب ۱۹۰۶ ریال تغییر خواهد داد. اما نکته ای که لازم است با دقت مورد توجه قرار گیرد تغییر حاشیه سود ناخالص شرکت با نرخ های جدید روغن خام است. از آنجا که شرکتها همواره سعی میکنند نرخ حاشیه سود خود را با کمترین تغییرات حفظ کنند بنابراین انتظار نمیرود این دو شرکت سود خود را تا اعداد اعلام شده افزایش دهند. در این بررسی تنها تاثیر تغییر نرخ روغن خام با محاسبات کامل برای درک اثر کاهش نرخ روغن خام برای خواننده مورد تحلیل قرار گرفته است. قاعدتا انتظار میرود این کاهش نرخ باعث افزایش سوداوری شرکتهای مذکور گردد اما اینکه تا چه میزان تغییرات سودآوری گزارش شود بستگی به سیاست های این دو شرکت دارد.

واحد تحلیل کارابورس- خدیجه ابراهیمی


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت غیرقابل پیش‌بینی است.
ال

در پی کاهش نرخ روغن خام و تداوم نزول قیمیتی آن در چند ماه اخیر لازم است مفروضات شرکت هایی که بیشتر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت مورد بررسی قرار گیرد. در میان شرکت های بورسی دو شرکت صنعتی بهشهر و مارگارین برای بررسی در این مطالعه انتخاب شده اند. لذا برای درک بهتر ابتدا نمودار تغییرات قیمتی نرخ روغن خام و آخرین قیمتی که در تاریخ گزارش بر اساس آن روغن خام ارزش گذاری شده است ارائه خواهد شد.
بورس نیوز: نکته: تحلیل صورت گرفته تنها اثر کاهش روغن خام بر بهای تمام شده شرکت های "غبشهر" و "غمارگ" را مورد بررسی قرار می دهد و از نظر جمیع جوانب به تحلیل بنیادی این دو سهم نمی پردازد. از همین رو برآورد های عنوان شده برای سود هر سهم امکان تحقق ضعیف تری خواهند داشت و تنها تحلیل حساست بهای تمام شده را نشان می دهند و لزوما به معنای تعدیل مثبت شرکتهای مذکور نیست.

در پی کاهش نرخ روغن خام و تداوم نزول قیمیتی آن در چند ماه اخیر لازم است مفروضات شرکت هایی که بیشتر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت مورد بررسی قرار گیرد. در میان شرکت های بورسی دو شرکت صنعتی بهشهر و مارگارین برای بررسی در این مطالعه انتخاب شده اند. لذا برای درک بهتر ابتدا نمودار تغییرات قیمتی نرخ روغن خام و آخرین قیمتی که در تاریخ گزارش بر اساس آن روغن خام ارزش گذاری شده است ارائه خواهد شد.

بررسی تاثیر کاهش نرخ روغن خام بر

نمودار و اطلاعات مرتبط با نرخ روغن خام از سایت http://www.indexmundi.com استخراج شده است. با توجه به اعلام نرخ روغن از سایت رسمی http://www.indexmundi.com نرخ جاری روغن ۶۵۶ دلار است که اگر با نرخ دلار ۳۲۳۷۰ ریال آن را تسعیر کنیم نرخ روغن خام ۲۱۲۳۴ ریال به دست خواهد امد.

بنابراین برای شروع تحلیل، به بررسی نرخی که صنعتی غبشهر و مارگارین در گزارشات خود برای روغن خام پیش بینی نموده اند پرداخته میشود:

بررسی تاثیر کاهش نرخ روغن خام بر

منبع نرخ های ذکر شده در جدول ۲ گزارشات ۹ ماهه دو شرکت مورد بررسی است. همان طور که مشاهده میشود، نرخی که غبشهر در گزارش پیش بینی خود بر اساس گزارش ۹ ماهه برای مصرف روغن خام در نظر گرفته است ۲۹۷۶۷ ریال است. نرخ روغن موجود در انبارهای شرکت هم ۲۹۹۸۴ ریال میباشد.

برای شرکت مارگارین نیز نرخ روغن پیش بینی شده برای مصرف ۲۸۷۸۴ ریال و نرخ موجودی ها ۳۰۲۹۳ ریال است. حال انکه با توجه به اعلام نرخ روغن از سایت رسمیhttp://www.indexmundi.com نرخ جاری روغن ۶۵۶ دلار است که اگر با نرخ دلار ۳۲۳۷۰ ریال آن را تسعیر کنیم نرخ روغن خام ۲۱۲۳۴ ریال به دست خواهد آمد. مشاهده میشود که نرخ جاری ۲۱۲۰ تومان شد و نرخ مصرفی شرکت غبشهر حدود ۲۹۷۰و مارگارین ۲۸۷۰ تومان گزارش شده است.

مسئله ای که در اینجا لازم است در نظر بگیریم موجودی های شرکت است که با نرخ های ۲۹۹۸۴ برای غبشهر و ۳۰۲۹۳ ریال برای مارگارین تهیه شده است. بدیهی است هر دو شرکت تا زمانی که موجودیهای خود را مصرف نکنند نمیتوان انتظار داشت تاثیر کاهش نرخ را در گزارشات آنها و در عملکردشان مشاهده نمود. بنابراین در این مرحله لازم است مقدار مصرف پیش بینی شده شرکت ها برای چند ماه باقی مانده از دوره مالی مورد بحث بررسی شود سپس متناسب با مقدار موجودیها و مصرف پیش بینی شده مقدار خرید جدید شرکت به دست آید و تاثیر کاهش نرخ را در این خریدهای جدید بررسی شود.

در جدول زیر این مقادیر ارائه شده است.

بررسی تاثیر کاهش نرخ روغن خام بر

همان طور که در جدول مشاهده میشود شرکت غبشهر پیش بینی نموده است در دوره ۳ ماهه باقی مانده از سال مالی خود مقدار ۵۴۱۱۴۰ تن روغن مصرف کند. که از این مقدار ۸۱۰۰۴ تن موجودی با نرخ ۲۹۹۸۴ ریال دارد و مابقی را در دوره باقیمانده لازم است خریداری کند، در این بررسی فرض میشود این مقدار باقیمانده با نرخ ۲۳۰۰۰ ریال خریداری شود. بنابراین مبلغ مصرف روغن خام غبشهر به کمک نرخ ها و مقادیر اعلام شده به مبلغ ۱۳۰۱۲۰۳۱ به دست خواهد آمد. مبلغ روغن خام پیش بینی شده برای مصرف در گزارش پیش بینی شرکت با نرخ های قبلی ۱۶۱۰۸۱۳۶ گزارش شده است که با عدد محاسبه شده به میزان ۳۰۹۶۱۰۵ تفاوت دارد. به این مفهوم که بهای تمام شده تولیدات شرکت غبشهر به این میزان کاهش میابد.

در مورد شرکت مارگارین هم به همین صورت بررسی میشود و تفاوت حاصله از نرخ ۲۳۰۰۰ ریال با نرخ های قبلی به میزان ۳۱۱۹۲۳ به دست خواهد آمد. یعنی بهای تمام شده تولیدات مارگارین نیز به میزان ۳۱۱۹۲۳ کاهش خواهد یافت. در مرحله ی بعد برای بررسی تاثیر این کاهش بر سود هر سهم شرکت، صورت های سود و زیان شرکت ها ارائه شده و بهای تمام شده برابر با مقادیر ذکر شده کاهش داده خواهد شد و سود هر سهم متناسب با بهای تمام شده جدید محاسبه میشود.

بررسی تاثیر کاهش نرخ روغن خام بر

نتیجه گیری:

همان طور که مشاهده میشود تغییر نرخ روغن خام برای ۳ ماهه باقیمانده از فعالیت این دو شرکت سود غبشهر را از ۱۲۶۸ ریال به ۳۵۵۳ ریال و غمارگ را از ۳۶۶ ریال ب ۱۹۰۶ ریال تغییر خواهد داد. اما نکته ای که لازم است با دقت مورد توجه قرار گیرد تغییر حاشیه سود ناخالص شرکت با نرخ های جدید روغن خام است. از آنجا که شرکتها همواره سعی میکنند نرخ حاشیه سود خود را با کمترین تغییرات حفظ کنند بنابراین انتظار نمیرود این دو شرکت سود خود را تا اعداد اعلام شده افزایش دهند. در این بررسی تنها تاثیر تغییر نرخ روغن خام با محاسبات کامل برای درک اثر کاهش نرخ روغن خام برای خواننده مورد تحلیل قرار گرفته است. قاعدتا انتظار میرود این کاهش نرخ باعث افزایش سوداوری شرکتهای مذکور گردد اما اینکه تا چه میزان تغییرات سودآوری گزارش شود بستگی به سیاست های این دو شرکت دارد.

واحد تحلیل کارابورس- خدیجه ابراهیمی


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت غیرقابل پیش‌بینی است.
ال
1393/08/14
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333