رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
کیان طاهری
@taherime92
99

عنوان بلاگ : دلایل موفقیت رندی مک لین در بازارهای مالی
دسته : آموزشی


خلاصه ﺑﻪ گفته ﻣﮏ لین ﺍو هرگز ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮدﻥ در ﮐﻒ ها و ﺳﻘﻒ ﻫﺎ ﻧﺒﻮده و معتقد است ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮدﻥ در ﺍﯾﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ را ﺑﺮﺍی ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻌﻄﻞ ﮐﻨد ‏(ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﮏ و دودﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺍدﺍﻣﻪ روﻧﺪ وﺟﻮد دﺍرد) ﺑﻠﮑﻪ ﺍو ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣیماند ﺗﺎ روﻧﺪ ﺧﻮدﺵ را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺧﻮدﺵ را ﺑﻪ معامله ﮔﺮ متعهد ﮐﻨد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺍز ﻧﻈﺮ ﻣﮏ لین بهترین و ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ روﻧﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ و انتهای آﻥ...

ﺑﻪ گفته ﻣﮏ لین ﺍو هرگز ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮدﻥ در ﮐﻒ ها و ﺳﻘﻒ ﻫﺎ ﻧﺒﻮده و معتقد است ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮدﻥ در ﺍﯾﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ را ﺑﺮﺍی ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻌﻄﻞ ﮐﻨد (ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﮏ و دودﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺍدﺍﻣﻪ روﻧﺪ وﺟﻮد دﺍره) ﺑﻠﮑﻪ ﺍوﻥ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯿﻤاند ﺗﺎ روﻧﺪ ﺧﻮدﺵ رو ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺧﻮدﺵ را ﺑﻪ معامله ﮔﺮ متعهد ﮐﻨد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺍز ﻧﻈﺮ ﻣﮏ لین بهترین و ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ روﻧﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ و انتهای آﻥ.

ﺍز ﻧﻈﺮ ﻣﮏ لین ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در دوره ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎزﺍر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻮد آور ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮﺍ ﺗﻌﺪﺍد ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی غلط ﺍز ﺗﻌﺪﺍد ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی درست ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ.

ﻣﮏ لین دﻻﯾﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮدﺵ را ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎﻥ می کند :

۱- سیستم معاملاتی: ﺍﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﻮه ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮدﺵ. ﺷﯿﻮه ای ﮐﻪ ﺑﺘﻮاند ﺣﺎﻟﺖ و ﯾﺎ نیازهای ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺍﻧﯽ ﺍو را ﺑﺮ آورده ﮐﻨد.

۲- ﻣﺪیرﯾﺖ رﯾﺴﮏ: در ﺍﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﮏ لین هیچ وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍر ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ رﯾﺴﮏ ﻧﮑﺮده و ﺑﺮﺍی ﺍرﺿﺎی ﻧﯿﺎز ﺧﻮدش ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﮐﺮدﻥ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮﺍردی ﮐﻪ در دوره ﺳﻮد آوری و ﺍﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻔﺲ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده ﺑﯿﺸﺘﺮ رﯾﺴﮏ ﮐﺮده و در دوره ﻫﺎی ﺿﺮر ده ﺑﺸﺪت کاهشﺣﺠﻢ رو در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮدش ﻗﺮﺍر دﺍده است . ﻣﮏ لین ﺑﻪ ﺧﻮدﺵ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ روﻧﺪ ﻧﮕﺎه کرده و ﺍز ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺍﻓﺰﺍیش و کاهش ﺣﺠﻢ در ﻓﺮﺍز و ﻓﺮود ﻫﺎی روﻧﺪ ﺧﻮدش ﺍﺳﺘﻔﺎده کرده است.

۳- حد ضرر: ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی ﺍر ﭘﯿﺶ روی ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺿﺮر ده ﮐﻪ در ﺍﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ هم ﻣﻌﺘﻘﺪه است زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺿﺮر ده ﺍﺟﺎزه ﭘﯿﺶ روی داده ﺑﺸود ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺣﯿﻦ و ﺑﻌﺪ ﺍز آﻥ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮد .

۴- مکتوب کردن معاملات: ﺛﺒﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮ روی ﮐﺎرت ﺑﺮگ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ آنها ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍز ﺗﮑﺮﺍر ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺍز دﯾﮕﺮ دﻻﯾﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺶ می داند . ﺟﻨﺎب ﻣﮏ لین ﯾﮏ معامله ﮔﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑالی ﺑﻮده و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎدی رو ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯽ در ﻧﻈﺮ میگرفته است.

منابع:
  • www.24fx.ir

خلاصه ﺑﻪ گفته ﻣﮏ لین ﺍو هرگز ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮدﻥ در ﮐﻒ ها و ﺳﻘﻒ ﻫﺎ ﻧﺒﻮده و معتقد است ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮدﻥ در ﺍﯾﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ را ﺑﺮﺍی ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻌﻄﻞ ﮐﻨد ‏(ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﮏ و دودﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺍدﺍﻣﻪ روﻧﺪ وﺟﻮد دﺍرد) ﺑﻠﮑﻪ ﺍو ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣیماند ﺗﺎ روﻧﺪ ﺧﻮدﺵ را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺧﻮدﺵ را ﺑﻪ معامله ﮔﺮ متعهد ﮐﻨد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺍز ﻧﻈﺮ ﻣﮏ لین بهترین و ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ روﻧﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ و انتهای آﻥ...

ﺑﻪ گفته ﻣﮏ لین ﺍو هرگز ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮدﻥ در ﮐﻒ ها و ﺳﻘﻒ ﻫﺎ ﻧﺒﻮده و معتقد است ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮدﻥ در ﺍﯾﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ را ﺑﺮﺍی ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻌﻄﻞ ﮐﻨد (ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﮏ و دودﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺍدﺍﻣﻪ روﻧﺪ وﺟﻮد دﺍره) ﺑﻠﮑﻪ ﺍوﻥ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯿﻤاند ﺗﺎ روﻧﺪ ﺧﻮدﺵ رو ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺧﻮدﺵ را ﺑﻪ معامله ﮔﺮ متعهد ﮐﻨد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺍز ﻧﻈﺮ ﻣﮏ لین بهترین و ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ روﻧﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ و انتهای آﻥ.

ﺍز ﻧﻈﺮ ﻣﮏ لین ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در دوره ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎزﺍر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻮد آور ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮﺍ ﺗﻌﺪﺍد ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی غلط ﺍز ﺗﻌﺪﺍد ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی درست ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ.

ﻣﮏ لین دﻻﯾﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮدﺵ را ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎﻥ می کند :

۱- سیستم معاملاتی: ﺍﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﻮه ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮدﺵ. ﺷﯿﻮه ای ﮐﻪ ﺑﺘﻮاند ﺣﺎﻟﺖ و ﯾﺎ نیازهای ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺍﻧﯽ ﺍو را ﺑﺮ آورده ﮐﻨد.

۲- ﻣﺪیرﯾﺖ رﯾﺴﮏ: در ﺍﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﮏ لین هیچ وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍر ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ رﯾﺴﮏ ﻧﮑﺮده و ﺑﺮﺍی ﺍرﺿﺎی ﻧﯿﺎز ﺧﻮدش ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﮐﺮدﻥ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮﺍردی ﮐﻪ در دوره ﺳﻮد آوری و ﺍﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻔﺲ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده ﺑﯿﺸﺘﺮ رﯾﺴﮏ ﮐﺮده و در دوره ﻫﺎی ﺿﺮر ده ﺑﺸﺪت کاهشﺣﺠﻢ رو در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮدش ﻗﺮﺍر دﺍده است . ﻣﮏ لین ﺑﻪ ﺧﻮدﺵ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ روﻧﺪ ﻧﮕﺎه کرده و ﺍز ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺍﻓﺰﺍیش و کاهش ﺣﺠﻢ در ﻓﺮﺍز و ﻓﺮود ﻫﺎی روﻧﺪ ﺧﻮدش ﺍﺳﺘﻔﺎده کرده است.

۳- حد ضرر: ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی ﺍر ﭘﯿﺶ روی ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺿﺮر ده ﮐﻪ در ﺍﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ هم ﻣﻌﺘﻘﺪه است زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺿﺮر ده ﺍﺟﺎزه ﭘﯿﺶ روی داده ﺑﺸود ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺣﯿﻦ و ﺑﻌﺪ ﺍز آﻥ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮد .

۴- مکتوب کردن معاملات: ﺛﺒﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮ روی ﮐﺎرت ﺑﺮگ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ آنها ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍز ﺗﮑﺮﺍر ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺍز دﯾﮕﺮ دﻻﯾﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺶ می داند . ﺟﻨﺎب ﻣﮏ لین ﯾﮏ معامله ﮔﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑالی ﺑﻮده و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎدی رو ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯽ در ﻧﻈﺮ میگرفته است.

منابع:
  • www.24fx.ir
1394/02/27 از نهایت‌نگر
0
/
17
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333