رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب سید یاسر مهدی مهرآور
ارتباطات سید یاسر مهدی مهرآور
...

عنوان بلاگ : بررسی سرمایه گذاری دربورس و دریافت سود نقدی وایجاد دارایی مولد: (همراه اول)


خلاصه در این نوشتار یکی از شرکت‌های موجود در صنعت وسایل ارتباطی، با نام همراه اول را انتخاب نمودیم تا با این استراتژی میزان بازدهی آنان را مورد ارزیابی قرار دهیم.

صنعت وسایل ارتباطی از صنایع مهم این دوران بشمار می آید. با توجه به افزایش ضریب استفاده از خدمات الکترونیک و نسل جدید خدمات ارتباطی از طریق تلفن همراه و روند رو به رشد مصرف این خدمات توسط جامعه ایران، اینطور می توان گفت که شرکت هایی که این خدمات را ارائه می دهند در مدار رشد بوده و درآینده در این صنعت شاهد رشد بیشتری خواهیم بود.

با این اوصاف روش سرمایه گذاری فوق، به صنعت برتر توجه کرده و سود تقسیمی شرکتها و پایدار بودن آنها در شرایط مختلف اقتصادی را ملاک قرار می دهد و سعی می نماید تا حداکثر ظرف مدت ۵ سال، اصل مبلغ سرمایه گذاری شده را از محل دریافت سود نقدی، بازگرداند.

بررسی ۵ سال گذشته شرکت از نظر سود تقسیمی:

بررسی سرمایه گذاری دربورس و دریافت سود نقدی وایجاد دارایی مولد: (همراه اول)

حال به بررسی این مورد می پردازیم که اگر یک سرمایه گذار طرح سرمایه گذاری خود را، ۵ساله و با فرض دریافت سود نقدی و شرکت در افزایش سرمایه وخارج از نوسانات بازار تدوین می کرده است، آیا این طرح سرمایه گذاری منجر به بازگشت پول اولیه در طی مدت ۵ سال شده است ودر نهایت سرمایه گذار توانسته است نوعی ازدارایی را برای خود خلق نماید که تا آخر عمر فعالیت شرکت، سود نقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه سهام خود را بفروشد)؟

با توجه به نمودار بالا، فرض کنید شخصی در حدود۵ سال پیش در این موقع (۱۳۹۰.۷.۱۹) معادل ۱ سهم به قیمت ۵۰۰۲.۷ تومان خریداری کرده است. در طی این سالها در۶مجمع شرکت نموده است (۵ مجمع سالیانه و ۱مجمع افزایش سرمایه از محل انباشته).

تاریخ مجمعنوع مجمعسود تقسیمی هرسهم ودرآمد کل سرمایه گذار
۹۱.۱.۳۰عادی سالیانه۷۴۰ تومان
۹۲.۲.۱عادی سالیانه۹۰۲ تومان
۹۳.۱.۳۱عادی سالیانه۱۰۸۵ تومان
۹۳.۲.۳۰فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۹۴ درصد و از انباشته می باشد. لذا سرمایه گذار نیازی به آورده نقدی نداشته و این افزایش سرمایه به عنوان سهام جایزه در نظر گرفته می شود. لذا سرمایه گذار با احتساب ۱ سهم اولیه در حال حاضر مالک۱.۹۴ سهم می گردد.
۹۴.۱.۳۱عادی سالیانه۵۴۱ تومان به ازای هرسهم و با توجه به مالکیت ۱.۹۴ سهم درکل ۱۰۴۹.۵ تومان سود نقدی دریافت می نماید.
۹۵.۱.۳۱عادی سالیانه۶۰۲.۵ تومان به ازای هرسهم و با توجه به مالکیت ۱.۹۴ سهم درکل ۱۱۶۸.۹تومان سود نقدی دریافت می نماید.
مجموع سود تقسیمی دریافتی۴۹۴۵.۴تومان
دارایی در انتهای دوره۱.۹۴سهم

درحال حاضر در تاریخ ۹۵.۷.۱۹ قیمت سهم ۳۳۱۷.۶تومان بوده و p/e سهم معادل ۴.۷۱می باشد.

با توجه به موارد بالا به این جمع بندی می رسیم که:

  1. کل مبلغ سرمایه گذاری با احتساب قیمت اول دوره، معادل 5002.7 تومان شده است.
  2. مجموع سود تقسیمی دریافتی معادل ۴۹۴۵.۴تومان گردیده است.
  3. ارزش روز دارایی ما به ازای 94سهم * 3317.6 تومان، معادل 6436.1 تومان شده است.

با مطالعه موارد بالا درمی یابیم که سرمایه گذار در مدت۵ سال سرمایه گذاری خود، توانسته است کل مبلغ سرمایه گذاری خود را بازگرداند.

اما نکته حائز اهمیت در این نوع سرمایه گذاری که هدف اصلی ما می باشد، خلق یک دارایی مولد مجانی است. در حال حاضر سرمایه گذار 1.94 سهم به ارزش 6436.1 تومان دارد که مادامیکه شرکت در حال ارائه خدمات می باشد، می تواند سالیانه سود نقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه دارایی مولد خود را که همان گاو شیرده می باشد، بفروشد).

منابع:
  • تحلیلهای سید یاسر مهدی مهرآور
  • گزارشات مجامع و کدال

خلاصه در این نوشتار یکی از شرکت‌های موجود در صنعت وسایل ارتباطی، با نام همراه اول را انتخاب نمودیم تا با این استراتژی میزان بازدهی آنان را مورد ارزیابی قرار دهیم.

صنعت وسایل ارتباطی از صنایع مهم این دوران بشمار می آید. با توجه به افزایش ضریب استفاده از خدمات الکترونیک و نسل جدید خدمات ارتباطی از طریق تلفن همراه و روند رو به رشد مصرف این خدمات توسط جامعه ایران، اینطور می توان گفت که شرکت هایی که این خدمات را ارائه می دهند در مدار رشد بوده و درآینده در این صنعت شاهد رشد بیشتری خواهیم بود.

با این اوصاف روش سرمایه گذاری فوق، به صنعت برتر توجه کرده و سود تقسیمی شرکتها و پایدار بودن آنها در شرایط مختلف اقتصادی را ملاک قرار می دهد و سعی می نماید تا حداکثر ظرف مدت ۵ سال، اصل مبلغ سرمایه گذاری شده را از محل دریافت سود نقدی، بازگرداند.

بررسی ۵ سال گذشته شرکت از نظر سود تقسیمی:

بررسی سرمایه گذاری دربورس و دریافت سود نقدی وایجاد دارایی مولد: (همراه اول)

حال به بررسی این مورد می پردازیم که اگر یک سرمایه گذار طرح سرمایه گذاری خود را، ۵ساله و با فرض دریافت سود نقدی و شرکت در افزایش سرمایه وخارج از نوسانات بازار تدوین می کرده است، آیا این طرح سرمایه گذاری منجر به بازگشت پول اولیه در طی مدت ۵ سال شده است ودر نهایت سرمایه گذار توانسته است نوعی ازدارایی را برای خود خلق نماید که تا آخر عمر فعالیت شرکت، سود نقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه سهام خود را بفروشد)؟

با توجه به نمودار بالا، فرض کنید شخصی در حدود۵ سال پیش در این موقع (۱۳۹۰.۷.۱۹) معادل ۱ سهم به قیمت ۵۰۰۲.۷ تومان خریداری کرده است. در طی این سالها در۶مجمع شرکت نموده است (۵ مجمع سالیانه و ۱مجمع افزایش سرمایه از محل انباشته).

تاریخ مجمعنوع مجمعسود تقسیمی هرسهم ودرآمد کل سرمایه گذار
۹۱.۱.۳۰عادی سالیانه۷۴۰ تومان
۹۲.۲.۱عادی سالیانه۹۰۲ تومان
۹۳.۱.۳۱عادی سالیانه۱۰۸۵ تومان
۹۳.۲.۳۰فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۹۴ درصد و از انباشته می باشد. لذا سرمایه گذار نیازی به آورده نقدی نداشته و این افزایش سرمایه به عنوان سهام جایزه در نظر گرفته می شود. لذا سرمایه گذار با احتساب ۱ سهم اولیه در حال حاضر مالک۱.۹۴ سهم می گردد.
۹۴.۱.۳۱عادی سالیانه۵۴۱ تومان به ازای هرسهم و با توجه به مالکیت ۱.۹۴ سهم درکل ۱۰۴۹.۵ تومان سود نقدی دریافت می نماید.
۹۵.۱.۳۱عادی سالیانه۶۰۲.۵ تومان به ازای هرسهم و با توجه به مالکیت ۱.۹۴ سهم درکل ۱۱۶۸.۹تومان سود نقدی دریافت می نماید.
مجموع سود تقسیمی دریافتی۴۹۴۵.۴تومان
دارایی در انتهای دوره۱.۹۴سهم

درحال حاضر در تاریخ ۹۵.۷.۱۹ قیمت سهم ۳۳۱۷.۶تومان بوده و p/e سهم معادل ۴.۷۱می باشد.

با توجه به موارد بالا به این جمع بندی می رسیم که:

  1. کل مبلغ سرمایه گذاری با احتساب قیمت اول دوره، معادل 5002.7 تومان شده است.
  2. مجموع سود تقسیمی دریافتی معادل ۴۹۴۵.۴تومان گردیده است.
  3. ارزش روز دارایی ما به ازای 94سهم * 3317.6 تومان، معادل 6436.1 تومان شده است.

با مطالعه موارد بالا درمی یابیم که سرمایه گذار در مدت۵ سال سرمایه گذاری خود، توانسته است کل مبلغ سرمایه گذاری خود را بازگرداند.

اما نکته حائز اهمیت در این نوع سرمایه گذاری که هدف اصلی ما می باشد، خلق یک دارایی مولد مجانی است. در حال حاضر سرمایه گذار 1.94 سهم به ارزش 6436.1 تومان دارد که مادامیکه شرکت در حال ارائه خدمات می باشد، می تواند سالیانه سود نقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه دارایی مولد خود را که همان گاو شیرده می باشد، بفروشد).

منابع:
  • تحلیلهای سید یاسر مهدی مهرآور
  • گزارشات مجامع و کدال
1395/07/19 از نهایت‌نگر
0
/
5
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333