رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب هادی پورحامدی
ارتباطات هادی پورحامدی
...
72

عنوان بلاگ : تحلیل جامع روند قیمتی نفت در تایم فریم هفتگی
دسته : بورس کالا و انرژی


خلاصه در این بلاگ روند قیمتی نفت به عنوان ماده ای استراتژیک برای اقتصاد ایران در تایم فریم هفتگی و در مقیاس لگاریتمی مورد آنالیز و بررسی قرار می گیرد.

تاریخ: ۹۵/۰۷/۱۷

در این بلاگ روند قیمتی نفت به عنوان ماده ای استراتژیک برای اقتصاد ایران مورد آنالیز و بررسی قرار می گیرد. بررسی ها در سه بعد قیمت و روند هارمونیک، زمان و الگوهای تکرارشونده انجام شده است.

ابتدا به بررسی ریتم حرکتی نمودار در بعد قیمت می پردازیم.

اگر مطابق شکل ۱، قیمت را در ریتمی هارمونیک در دو جهت کانالیزه نماییم مشخص می شود که در روند بلندمدت بالارو، در روند حاضر ترند قرمز رنگ اول، به عنوان مقاومت عمل کرده و از رشد بیشتر قیمت جلوگیری نموده است. از طرفی در روند پایین رو، قیمت پس از حمایت شدن در آهنگ مذکور از مقاومت اول نیز عبور کرده و در حال حاضر در حال نبرد با مقاومت دوم خود می باشد. با عنایت به تحلیل های در ابعاد دیگر که در ادامه خواهد آمد قیمتِ هدف، بر اساس هارمونی نمودار، محدوده ۶۰ دلار تخمین زده می شود که طبیعتاً در صورت تغییر آهنگ نیاز به بررسی مجدد خواهد داشت.

شکل 1
تحلیل جامع روند قیمتی نفت در تایم فریم هفتگی

در شکل ۲ نمودار نفت در بعد زمان بررسی شده است و مطابق شکل مذکور نسبتهای قابل اعتنایی در سیکلهایِ زمانی روندها حاکم می باشد. توجه به شکل ۲ نکات جالبی را نمایان می سازد. در این تحلیل از ارتباط زمانی سیکل های با درجه پایین تر برای پیش بینی آینده در سیکل درجه بالا بهره برداری شده است. مطابق ارتباطاتی که از سیکلهای ریزموج های مشخص شده با مستطیل استخراج شده است می توان نتیجه گرفت که در سیکل های صعودیِ قیمتِ نفت، ارتباط تکرار شونده ای میان ریزموج های داخل موج اصلی وجود دارد به طوری که در روندهای صعودی ریزموج های دوم و سوم ضریبی از ریزموج اول هستند و ریز موج های چهارم به بعد تکرار یکی از ریزموج های ۱ ،۲ یا ۳ می باشند.

در صورت تعمیم نسبتهای استخراجی به موج حاضر می توان روند قیمتی نفت را تا ماه آگوست ۲۰۲۰ با اصلاح های معمول صعودی دانست.

شکل 2
تحلیل جامع روند قیمتی نفت در تایم فریم هفتگی

همچنین بررسی هایی که در بعد الگوهای تکرار شونده انجام گردیده است (شکل ۳) نشان می دهد در روندهای صعودیِ نفت، الگوی کلاسیک اندینگ دیاگونال به صورت منظم تکرار می شود. همانگونه که در شکل ۳ نشان داده شده است ریزموج های اول در دو روند بلند مدت صعودی پس از رشد اولیه انفجاری، به صورت دیاگونال خسته شده اند و در دو روند مذکور طول ریزموج اول مورد مطالعه ۷۰ هفته بوده است. بنابراین انتظار می رود در حدود ۳۴ هفته آتی، قیمت نفت، روند ملایم صعودی با الگوی مشابه اندینگ دیاگونال را تجربه نماید.

در همین بعد نکته ای که قابل توجه و اهمیت است سقوط های شارپ نفت بعد از اتمام صعودها می باشد به نحوی که بعد از هر ریزموج یک سقوط مینور و بعد از ۳ سقوط مینور یک سقوط ماژور صورت می گیرد. بنابراین انتظار سقوط مینور، بعد از تکمیل ۷۰ هفته ای که از ژانویه ۲۰۱۴ آغاز شده انتظار بیهوده ای نخواهد بود.

شکل 3
تحلیل جامع روند قیمتی نفت در تایم فریم هفتگی

نتیجه گیری

  • پس از بررسی جامع صورت گرفته انتظار می رود روند قیمتی نفت در اشل بلندمدت تا ماه آگوست 2020 و در اشل کوتاه مدت تا ماه می 2017 صعودی باشد که در مورد اشل کوتاه مدت، صعودی با شیب ملایم مد نظر است.
منابع:
  • دیدگاه شخصی نگارنده بلاگ

خلاصه در این بلاگ روند قیمتی نفت به عنوان ماده ای استراتژیک برای اقتصاد ایران در تایم فریم هفتگی و در مقیاس لگاریتمی مورد آنالیز و بررسی قرار می گیرد.

تاریخ: ۹۵/۰۷/۱۷

در این بلاگ روند قیمتی نفت به عنوان ماده ای استراتژیک برای اقتصاد ایران مورد آنالیز و بررسی قرار می گیرد. بررسی ها در سه بعد قیمت و روند هارمونیک، زمان و الگوهای تکرارشونده انجام شده است.

ابتدا به بررسی ریتم حرکتی نمودار در بعد قیمت می پردازیم.

اگر مطابق شکل ۱، قیمت را در ریتمی هارمونیک در دو جهت کانالیزه نماییم مشخص می شود که در روند بلندمدت بالارو، در روند حاضر ترند قرمز رنگ اول، به عنوان مقاومت عمل کرده و از رشد بیشتر قیمت جلوگیری نموده است. از طرفی در روند پایین رو، قیمت پس از حمایت شدن در آهنگ مذکور از مقاومت اول نیز عبور کرده و در حال حاضر در حال نبرد با مقاومت دوم خود می باشد. با عنایت به تحلیل های در ابعاد دیگر که در ادامه خواهد آمد قیمتِ هدف، بر اساس هارمونی نمودار، محدوده ۶۰ دلار تخمین زده می شود که طبیعتاً در صورت تغییر آهنگ نیاز به بررسی مجدد خواهد داشت.

شکل 1
تحلیل جامع روند قیمتی نفت در تایم فریم هفتگی

در شکل ۲ نمودار نفت در بعد زمان بررسی شده است و مطابق شکل مذکور نسبتهای قابل اعتنایی در سیکلهایِ زمانی روندها حاکم می باشد. توجه به شکل ۲ نکات جالبی را نمایان می سازد. در این تحلیل از ارتباط زمانی سیکل های با درجه پایین تر برای پیش بینی آینده در سیکل درجه بالا بهره برداری شده است. مطابق ارتباطاتی که از سیکلهای ریزموج های مشخص شده با مستطیل استخراج شده است می توان نتیجه گرفت که در سیکل های صعودیِ قیمتِ نفت، ارتباط تکرار شونده ای میان ریزموج های داخل موج اصلی وجود دارد به طوری که در روندهای صعودی ریزموج های دوم و سوم ضریبی از ریزموج اول هستند و ریز موج های چهارم به بعد تکرار یکی از ریزموج های ۱ ،۲ یا ۳ می باشند.

در صورت تعمیم نسبتهای استخراجی به موج حاضر می توان روند قیمتی نفت را تا ماه آگوست ۲۰۲۰ با اصلاح های معمول صعودی دانست.

شکل 2
تحلیل جامع روند قیمتی نفت در تایم فریم هفتگی

همچنین بررسی هایی که در بعد الگوهای تکرار شونده انجام گردیده است (شکل ۳) نشان می دهد در روندهای صعودیِ نفت، الگوی کلاسیک اندینگ دیاگونال به صورت منظم تکرار می شود. همانگونه که در شکل ۳ نشان داده شده است ریزموج های اول در دو روند بلند مدت صعودی پس از رشد اولیه انفجاری، به صورت دیاگونال خسته شده اند و در دو روند مذکور طول ریزموج اول مورد مطالعه ۷۰ هفته بوده است. بنابراین انتظار می رود در حدود ۳۴ هفته آتی، قیمت نفت، روند ملایم صعودی با الگوی مشابه اندینگ دیاگونال را تجربه نماید.

در همین بعد نکته ای که قابل توجه و اهمیت است سقوط های شارپ نفت بعد از اتمام صعودها می باشد به نحوی که بعد از هر ریزموج یک سقوط مینور و بعد از ۳ سقوط مینور یک سقوط ماژور صورت می گیرد. بنابراین انتظار سقوط مینور، بعد از تکمیل ۷۰ هفته ای که از ژانویه ۲۰۱۴ آغاز شده انتظار بیهوده ای نخواهد بود.

شکل 3
تحلیل جامع روند قیمتی نفت در تایم فریم هفتگی

نتیجه گیری

  • پس از بررسی جامع صورت گرفته انتظار می رود روند قیمتی نفت در اشل بلندمدت تا ماه آگوست 2020 و در اشل کوتاه مدت تا ماه می 2017 صعودی باشد که در مورد اشل کوتاه مدت، صعودی با شیب ملایم مد نظر است.
منابع:
  • دیدگاه شخصی نگارنده بلاگ
1395/07/17 از نهایت‌نگر
0
/
16
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333