رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب سید یاسر مهدی مهرآور
ارتباطات سید یاسر مهدی مهرآور
...

عنوان بلاگ : بررسی سرمایه گذاری دربورس و دریافت سود نقدی وایجاد دارایی مولد: (کارت اعتباری ایران کیش)


خلاصه در این نوشتار پس از بررسی شرکت رتاپ ورانفور یکی دیگر از شرکت‌های موجود در صنعت رایانه با نام کارت اعتباری ایران کیش را انتخاب نمودیم تا با این استراتژی میزان بازدهی آنان را مورد ارزیابی قرار دهیم.

صنعت انفورماتیک از صنایع مهم این دوران بشمار می آید. با توجه به افزایش ضریب استفاده از خدمات الکترونیک و خدمات پرداخت با استفاده از کارت خوانها و روند رو به رشد مصرف این خدمات توسط جامعه ایران، اینطور می توان گفت که شرکت هایی که این خدمات را ارائه می دهند در اول راه رشد بوده و درآینده در این صنعت شاهد رشد بیشتری خواهیم بود.

با این اوصاف روش سرمایه گذاری فوق، به صنعت برتر توجه کرده و سود تقسیمی شرکتها و پایدار بودن آنها در شرایط مختلف اقتصادی را ملاک قرار می دهد و سعی می نماید تا حداکثر ظرف مدت ۵ سال، اصل مبلغ سرمایه گذاری شده را از محل دریافت سود نقدی، بازگرداند.

بررسی ۵ سال گذشته شرکت از نظر سود تقسیمی(نموداربدون تعدیل):

بررسی سرمایه گذاری دربورس و دریافت سود نقدی وایجاد دارایی مولد: (کارت اعتباری ایران کیش)

حال به بررسی این مورد می پردازیم که اگر یک سرمایه گذار طرح سرمایه گذاری خود را، ۵ساله و با فرض دریافت سود نقدی و شرکت در افزایش سرمایه وخارج از نوسانات بازار تدوین می کرده است، آیا این طرح سرمایه گذاری منجر به بازگشت پول اولیه در طی مدت ۵ سال شده است ودر نهایت سرمایه گذار توانسته است نوعی ازدارایی را برای خود خلق نماید که تا آخر عمر فعالیت شرکت، سود نقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه سهام خود را بفروشد)؟

با توجه به نمودار بالا، فرض کنید شخصی در حدود۵ سال پیش در این موقع (۱۳۹۰.۱.۱۵) معادل ۱ سهم به قیمت ۱۲۴۰ تومان خریداری کرده است. در طی این سالها در۷مجمع شرکت نموده است (۵ مجمع سالیانه و ۲مجمع افزایش سرمایه از محل آورده).

تاریخ مجمعنوع مجمعسود تقسیمی هرسهم ودرآمد کل سرمایه گذار
۹۱.۴.۲۸عادی سالیانه۷۳ تومان
۹۲.۳.۲عادی سالیانه۱۰۰ تومان
۹۲.۸.۲۶فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۱۱۸ درصد و از آورده می باشد. سرمایه گذار باید برای شرکت در افزایش سرمایه به ازای هرسهم ۱۰۰ تومان واریز نماید. لذا مبلغ ۱۱۸ تومان بابت افزایش سرمایه پرداخت شده و سرمایه گذار مالک ۲.۱۸ سهم می گردد.
۹۳.۳.۱۷عادی سالیانه۴۰ تومان به ازای هرسهم و با توجه به مالکیت ۲.۱۸ سهم درکل ۸۷.۲ تومان سود نقدی دریافت می نماید.
۹۴.۳.۲عادی سالیانه۳۰ تومان به ازای هرسهم و با توجه به مالکیت ۲.۱۸سهم درکل ۶۵.۴تومان سود نقدی دریافت می نماید.
۹۴.۹.۹فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۱۰۰ درصد و از آورده می باشد. سرمایه گذار باید برای شرکت در افزایش سرمایه به ازای هرسهم ۱۰۰ تومان واریز نماید. لذا با احتساب ۲.۱۸ سهم به عنوان دارایی ،باید مبلغ ۲۱۸ تومان بابت افزایش سرمایه پرداخت نموده و سرمایه گذار مالک ۴.۳۶ سهم می گردد.
۹۵.۳.۲۹عادی سالیانه۳۵ تومان به ازای هرسهم و با توجه به مالکیت ۴.۳۶سهم درکل ۱۵۲.۶تومان سود نقدی دریافت می نماید.
مجموع سود تقسیمی دریافتی۴۱۲.۸تومان
دارایی در انتهای دوره۴.۳۶سهم

درحال حاضر در تاریخ ۹۵.۷.۴ قیمت سهم ۳۷۱.۵تومان بوده و p/e سهم معادل ۷.۵می باشد.

با توجه به موارد بالا به این جمع بندی می رسیم که:

  1. کل مبلغ سرمایه گذاری با احتساب قیمت اول دوره، معادل 1576 تومان شده است.
  2. مجموع سود تقسیمی دریافتی معادل ۴۱۲.۸تومان گردیده است.
  3. ارزش روز دارایی ما به ازای 36سهم * 371.5 تومان، معادل 1619 تومان شده است.

با مطالعه موارد بالا درمی یابیم که سرمایه گذار در مدت۵ سال سرمایه گذاری خود، نتوانسته است کل مبلغ سرمایه گذاری خود را بازگرداند.

اما نکته حائز اهمیت در این نوع سرمایه گذاری که هدف اصلی ما می باشد، خلق یک دارایی مولد مجانی است. در حال حاضر سرمایه گذار ۴.۳۶ سهم به ارزش ۱۶۱۹تومان دارد که مادامیکه شرکت در حال تولید وفروش می باشد، می تواند سالیانه سود نقدی دریافت نماید اما کماکان سرمایه گذاری اولیه بازنگشته است.

منابع:
  • گزارشات مجامع و کدال
  • تحلیلهای سید یاسر مهرآور

خلاصه در این نوشتار پس از بررسی شرکت رتاپ ورانفور یکی دیگر از شرکت‌های موجود در صنعت رایانه با نام کارت اعتباری ایران کیش را انتخاب نمودیم تا با این استراتژی میزان بازدهی آنان را مورد ارزیابی قرار دهیم.

صنعت انفورماتیک از صنایع مهم این دوران بشمار می آید. با توجه به افزایش ضریب استفاده از خدمات الکترونیک و خدمات پرداخت با استفاده از کارت خوانها و روند رو به رشد مصرف این خدمات توسط جامعه ایران، اینطور می توان گفت که شرکت هایی که این خدمات را ارائه می دهند در اول راه رشد بوده و درآینده در این صنعت شاهد رشد بیشتری خواهیم بود.

با این اوصاف روش سرمایه گذاری فوق، به صنعت برتر توجه کرده و سود تقسیمی شرکتها و پایدار بودن آنها در شرایط مختلف اقتصادی را ملاک قرار می دهد و سعی می نماید تا حداکثر ظرف مدت ۵ سال، اصل مبلغ سرمایه گذاری شده را از محل دریافت سود نقدی، بازگرداند.

بررسی ۵ سال گذشته شرکت از نظر سود تقسیمی(نموداربدون تعدیل):

بررسی سرمایه گذاری دربورس و دریافت سود نقدی وایجاد دارایی مولد: (کارت اعتباری ایران کیش)

حال به بررسی این مورد می پردازیم که اگر یک سرمایه گذار طرح سرمایه گذاری خود را، ۵ساله و با فرض دریافت سود نقدی و شرکت در افزایش سرمایه وخارج از نوسانات بازار تدوین می کرده است، آیا این طرح سرمایه گذاری منجر به بازگشت پول اولیه در طی مدت ۵ سال شده است ودر نهایت سرمایه گذار توانسته است نوعی ازدارایی را برای خود خلق نماید که تا آخر عمر فعالیت شرکت، سود نقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه سهام خود را بفروشد)؟

با توجه به نمودار بالا، فرض کنید شخصی در حدود۵ سال پیش در این موقع (۱۳۹۰.۱.۱۵) معادل ۱ سهم به قیمت ۱۲۴۰ تومان خریداری کرده است. در طی این سالها در۷مجمع شرکت نموده است (۵ مجمع سالیانه و ۲مجمع افزایش سرمایه از محل آورده).

تاریخ مجمعنوع مجمعسود تقسیمی هرسهم ودرآمد کل سرمایه گذار
۹۱.۴.۲۸عادی سالیانه۷۳ تومان
۹۲.۳.۲عادی سالیانه۱۰۰ تومان
۹۲.۸.۲۶فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۱۱۸ درصد و از آورده می باشد. سرمایه گذار باید برای شرکت در افزایش سرمایه به ازای هرسهم ۱۰۰ تومان واریز نماید. لذا مبلغ ۱۱۸ تومان بابت افزایش سرمایه پرداخت شده و سرمایه گذار مالک ۲.۱۸ سهم می گردد.
۹۳.۳.۱۷عادی سالیانه۴۰ تومان به ازای هرسهم و با توجه به مالکیت ۲.۱۸ سهم درکل ۸۷.۲ تومان سود نقدی دریافت می نماید.
۹۴.۳.۲عادی سالیانه۳۰ تومان به ازای هرسهم و با توجه به مالکیت ۲.۱۸سهم درکل ۶۵.۴تومان سود نقدی دریافت می نماید.
۹۴.۹.۹فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۱۰۰ درصد و از آورده می باشد. سرمایه گذار باید برای شرکت در افزایش سرمایه به ازای هرسهم ۱۰۰ تومان واریز نماید. لذا با احتساب ۲.۱۸ سهم به عنوان دارایی ،باید مبلغ ۲۱۸ تومان بابت افزایش سرمایه پرداخت نموده و سرمایه گذار مالک ۴.۳۶ سهم می گردد.
۹۵.۳.۲۹عادی سالیانه۳۵ تومان به ازای هرسهم و با توجه به مالکیت ۴.۳۶سهم درکل ۱۵۲.۶تومان سود نقدی دریافت می نماید.
مجموع سود تقسیمی دریافتی۴۱۲.۸تومان
دارایی در انتهای دوره۴.۳۶سهم

درحال حاضر در تاریخ ۹۵.۷.۴ قیمت سهم ۳۷۱.۵تومان بوده و p/e سهم معادل ۷.۵می باشد.

با توجه به موارد بالا به این جمع بندی می رسیم که:

  1. کل مبلغ سرمایه گذاری با احتساب قیمت اول دوره، معادل 1576 تومان شده است.
  2. مجموع سود تقسیمی دریافتی معادل ۴۱۲.۸تومان گردیده است.
  3. ارزش روز دارایی ما به ازای 36سهم * 371.5 تومان، معادل 1619 تومان شده است.

با مطالعه موارد بالا درمی یابیم که سرمایه گذار در مدت۵ سال سرمایه گذاری خود، نتوانسته است کل مبلغ سرمایه گذاری خود را بازگرداند.

اما نکته حائز اهمیت در این نوع سرمایه گذاری که هدف اصلی ما می باشد، خلق یک دارایی مولد مجانی است. در حال حاضر سرمایه گذار ۴.۳۶ سهم به ارزش ۱۶۱۹تومان دارد که مادامیکه شرکت در حال تولید وفروش می باشد، می تواند سالیانه سود نقدی دریافت نماید اما کماکان سرمایه گذاری اولیه بازنگشته است.

منابع:
  • گزارشات مجامع و کدال
  • تحلیلهای سید یاسر مهرآور
1395/07/05 از نهایت‌نگر
0
/
6
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333