رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب سید یاسر مهدی مهرآور
ارتباطات سید یاسر مهدی مهرآور
...

عنوان بلاگ : سرمایه گذاری دربورس با هدف کسب سود نقدی وایجاد دارایی مولد: (تجارت الکترونیک پارسیان)


خلاصه پس از بررسی شرکت‌های شیمیایی و دارویی در این بررسی یکی از شرکت‌های موجود در صنعت رایانه را انتخاب نمودیم تا با این استراتژی میزان بازدهی آنان را مورد ارزیابی قرار دهیم.

سرمایه گذاری دربورس با هدف کسب سود نقدی وایجاد دارایی مولد: (تجارت الکترونیک پارسیان)

پس از بررسی شرکت های شیمیایی و دارویی در این بررسی یکی از شرکت های موجود در صنعت انفورماتیک را انتخاب نمودیم تا با این استراتژی میزان بازدهی آنان را مورد ارزیابی قرار دهیم.

صنعت انفورماتیک از صنایع مهم این دوران بشمار می آید. با توجه به افزایش ضریب استفاده از خدمات الکترونیک و خدمات پرداخت با استفاده از کارت خوانها و روند رو به رشد مصرف این خدمات توسط جامعه ایران، اینطور می توان گفت که شرکت هایی که این خدمات را ارائه می دهند در اول راه رشد بوده و درآینده در این صنعت شاهد رشد بیشتری خواهیم بود.

با این اوصاف روش سرمایه گذاری فوق، به صنعت برتر توجه کرده و سود تقسیمی شرکتها و پایدار بودن آنها در شرایط مختلف اقتصادی را ملاک قرار می دهد و سعی می نماید تا حداکثر ظرف مدت ۵ سال، اصل مبلغ سرمایه گذاری شده را از محل دریافت سود نقدی، بازگرداند.

بررسی ۵ سال گذشته شرکت از نظر سود تقسیمی:

سرمایه گذاری دربورس با هدف کسب سود نقدی وایجاد دارایی مولد: (تجارت الکترونیک پارسیان)

حال به بررسی این مورد می پردازیم که اگر یک سرمایه گذار طرح سرمایه گذاری خود را، ۵ساله و با فرض دریافت سود نقدی و شرکت در افزایش سرمایه وخارج از نوسانات بازار تدوین می کرده است، آیا این طرح سرمایه گذاری منجر به بازگشت پول اولیه در طی مدت ۵ سال شده است ودر نهایت سرمایه گذار توانسته است نوعی ازدارایی را برای خود ایجاد نماید که تا آخر عمر فعالیت شرکت، سودنقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه سهام خود را بفروشد)؟

با توجه به نمودار بالا، فرض کنید شخصی در حدود۵ سال پیش در این موقع (۱۳۹۰.۶.۸) معادل ۱ سهم به قیمت ۹۸۸ تومان خریداری کرده است. در طی این سالها در۷مجمع شرکت نموده است (۵ مجمع سالیانه و ۲مجمع افزایش سرمایه از محل آورده).

تاریخ مجمعنوع مجمعسود تقسیمی هرسهم ودرآمد کل سرمایه گذار
۹۱.۲.۱۰عادی سالیانه۱۰۰ تومان
۹۲.۲.۱۷عادی سالیانه۱۳۵ تومان
۹۲.۲.۱۷فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۸۰درصد و از آورده می باشد. لذا سرمایه گذار بابت هرسهم باید ۸۰ تومان پرداخت نماید ودرنهایت مالک ۱.۸ سهم می گردد.
۹۳.۲.۱۷عادی سالیانه۱۱۵ تومان وبه ازای ۱.۸ سهم می شود ۲۰۷ تومان
۹۳.۳.۴فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۱۰۰درصد و از آورده می باشد. لذا سرمایه گذار بابت هرسهم باید ۱۰۰ تومان پرداخت نماید، با احتساب ۱.۸ سهم باید ۱۸۰ تومان بپردازد ودرنهایت مالک ۳.۶ سهم می گردد.
۹۴.۴.۴عادی سالیانه۴۵ تومان به ازای هرسهم و با توجه به مالکیت ۳.۶ سهم درکل ۱۶۲ تومان سود نقدی دریافت می نماید.
۹۵.۲.۲۱عادی سالیانه۴۷ تومان به ازای هرسهم و با توجه به مالکیت ۳.۶ سهم درکل ۱۶۹.۲تومان سود نقدی دریافت می نماید.
مجموع سود تقسیمی دریافتی۷۷۳.۲تومان
دارایی در انتهای دوره۳.۶سهم

درحال حاضر در تاریخ ۹۵.۶.۲۱ قیمت سهم ۴۹۱.۵تومان بوده و p/e سهم معادل ۷.۷۶می باشد.

با توجه به موارد بالا به این جمع بندی می رسیم که:

  1. کل مبلغ سرمایه گذاری با احتساب قیمت اول دوره وواریز افزایش سرمایه ها، معادل 1248 تومان شده است.
  2. مجموع سود تقسیمی دریافتی معادل ۷۷۳.۲تومان گردیده است.
  3. ارزش روز دارایی ما به ازای 6سهم * 491.5 تومان، معادل 1769 تومان شده است.

با مطالعه موارد بالا درمی یابیم که سرمایه گذار در مدت۵ سال سرمایه گذاری خود، توانسته است از محل سود تقسیمی حدود ۶۰ درصد اصل سرمایه خود را بازگرداند.

اما نکته حائز اهمیت در این نوع سرمایه گذاری که هدف اصلی ما می باشد، خلق یک دارایی مولد مجانی است. در حال حاضر سرمایه گذار 3.6 سهم دارد و مادامیکه شرکت در حال تولید وفروش می باشد، می تواند سالیانه سود نقدی دریافت نماید (بدون اینکه دارایی مولد خود را که همان گاو شیرده می باشد، بفروشد).

نکته مهم:

میزان سود انباشته شرکت مطابق با آخرین تصمیمات مجمع سال مالی ۹۴ مبلغ ۱.۸۶۲.۴۷۴ میلیون ریال می باشد که حدودا با سرمایه شرکت که معادل ۱.۸۲۱.۷۰۴ میلیون ریال است، برابری می کند. لذا این مورد احتمال افزایش سرمایه از محل انباشته را تقویت خواهد نمود.

منابع:
  • گزارشات مجامع کدال
  • تحلیلهای سید یاسر مهدی مهرآور

خلاصه پس از بررسی شرکت‌های شیمیایی و دارویی در این بررسی یکی از شرکت‌های موجود در صنعت رایانه را انتخاب نمودیم تا با این استراتژی میزان بازدهی آنان را مورد ارزیابی قرار دهیم.

سرمایه گذاری دربورس با هدف کسب سود نقدی وایجاد دارایی مولد: (تجارت الکترونیک پارسیان)

پس از بررسی شرکت های شیمیایی و دارویی در این بررسی یکی از شرکت های موجود در صنعت انفورماتیک را انتخاب نمودیم تا با این استراتژی میزان بازدهی آنان را مورد ارزیابی قرار دهیم.

صنعت انفورماتیک از صنایع مهم این دوران بشمار می آید. با توجه به افزایش ضریب استفاده از خدمات الکترونیک و خدمات پرداخت با استفاده از کارت خوانها و روند رو به رشد مصرف این خدمات توسط جامعه ایران، اینطور می توان گفت که شرکت هایی که این خدمات را ارائه می دهند در اول راه رشد بوده و درآینده در این صنعت شاهد رشد بیشتری خواهیم بود.

با این اوصاف روش سرمایه گذاری فوق، به صنعت برتر توجه کرده و سود تقسیمی شرکتها و پایدار بودن آنها در شرایط مختلف اقتصادی را ملاک قرار می دهد و سعی می نماید تا حداکثر ظرف مدت ۵ سال، اصل مبلغ سرمایه گذاری شده را از محل دریافت سود نقدی، بازگرداند.

بررسی ۵ سال گذشته شرکت از نظر سود تقسیمی:

سرمایه گذاری دربورس با هدف کسب سود نقدی وایجاد دارایی مولد: (تجارت الکترونیک پارسیان)

حال به بررسی این مورد می پردازیم که اگر یک سرمایه گذار طرح سرمایه گذاری خود را، ۵ساله و با فرض دریافت سود نقدی و شرکت در افزایش سرمایه وخارج از نوسانات بازار تدوین می کرده است، آیا این طرح سرمایه گذاری منجر به بازگشت پول اولیه در طی مدت ۵ سال شده است ودر نهایت سرمایه گذار توانسته است نوعی ازدارایی را برای خود ایجاد نماید که تا آخر عمر فعالیت شرکت، سودنقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه سهام خود را بفروشد)؟

با توجه به نمودار بالا، فرض کنید شخصی در حدود۵ سال پیش در این موقع (۱۳۹۰.۶.۸) معادل ۱ سهم به قیمت ۹۸۸ تومان خریداری کرده است. در طی این سالها در۷مجمع شرکت نموده است (۵ مجمع سالیانه و ۲مجمع افزایش سرمایه از محل آورده).

تاریخ مجمعنوع مجمعسود تقسیمی هرسهم ودرآمد کل سرمایه گذار
۹۱.۲.۱۰عادی سالیانه۱۰۰ تومان
۹۲.۲.۱۷عادی سالیانه۱۳۵ تومان
۹۲.۲.۱۷فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۸۰درصد و از آورده می باشد. لذا سرمایه گذار بابت هرسهم باید ۸۰ تومان پرداخت نماید ودرنهایت مالک ۱.۸ سهم می گردد.
۹۳.۲.۱۷عادی سالیانه۱۱۵ تومان وبه ازای ۱.۸ سهم می شود ۲۰۷ تومان
۹۳.۳.۴فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۱۰۰درصد و از آورده می باشد. لذا سرمایه گذار بابت هرسهم باید ۱۰۰ تومان پرداخت نماید، با احتساب ۱.۸ سهم باید ۱۸۰ تومان بپردازد ودرنهایت مالک ۳.۶ سهم می گردد.
۹۴.۴.۴عادی سالیانه۴۵ تومان به ازای هرسهم و با توجه به مالکیت ۳.۶ سهم درکل ۱۶۲ تومان سود نقدی دریافت می نماید.
۹۵.۲.۲۱عادی سالیانه۴۷ تومان به ازای هرسهم و با توجه به مالکیت ۳.۶ سهم درکل ۱۶۹.۲تومان سود نقدی دریافت می نماید.
مجموع سود تقسیمی دریافتی۷۷۳.۲تومان
دارایی در انتهای دوره۳.۶سهم

درحال حاضر در تاریخ ۹۵.۶.۲۱ قیمت سهم ۴۹۱.۵تومان بوده و p/e سهم معادل ۷.۷۶می باشد.

با توجه به موارد بالا به این جمع بندی می رسیم که:

  1. کل مبلغ سرمایه گذاری با احتساب قیمت اول دوره وواریز افزایش سرمایه ها، معادل 1248 تومان شده است.
  2. مجموع سود تقسیمی دریافتی معادل ۷۷۳.۲تومان گردیده است.
  3. ارزش روز دارایی ما به ازای 6سهم * 491.5 تومان، معادل 1769 تومان شده است.

با مطالعه موارد بالا درمی یابیم که سرمایه گذار در مدت۵ سال سرمایه گذاری خود، توانسته است از محل سود تقسیمی حدود ۶۰ درصد اصل سرمایه خود را بازگرداند.

اما نکته حائز اهمیت در این نوع سرمایه گذاری که هدف اصلی ما می باشد، خلق یک دارایی مولد مجانی است. در حال حاضر سرمایه گذار 3.6 سهم دارد و مادامیکه شرکت در حال تولید وفروش می باشد، می تواند سالیانه سود نقدی دریافت نماید (بدون اینکه دارایی مولد خود را که همان گاو شیرده می باشد، بفروشد).

نکته مهم:

میزان سود انباشته شرکت مطابق با آخرین تصمیمات مجمع سال مالی ۹۴ مبلغ ۱.۸۶۲.۴۷۴ میلیون ریال می باشد که حدودا با سرمایه شرکت که معادل ۱.۸۲۱.۷۰۴ میلیون ریال است، برابری می کند. لذا این مورد احتمال افزایش سرمایه از محل انباشته را تقویت خواهد نمود.

منابع:
  • گزارشات مجامع کدال
  • تحلیلهای سید یاسر مهدی مهرآور
1395/06/23 از نهایت‌نگر
0
/
15
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333