رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب هادی پورحامدی
ارتباطات هادی پورحامدی
...
89

عنوان بلاگ : تحلیل تکنیکال روند قیمتی سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان كرمان (كرمان)
دسته : بورس اوراق بهادار


خلاصه در این بلاگ روند قیمتی سهام نماد کرمان در دو بعد قیمت و زمان مورد تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری قرار می گیرد.

تاریخ: 95/06/22

"سهمی با ارزش جایگزینی بسیار قابل توجه"

این سهم یکی از سهام دارای صعودهای شارپ و اصلاح های فرسایشی است که در صورت خرید در روندهای صعودی در زمانهای کم سودهای بسیار شیرینی را در پی دارد.

در ادامه به بررسی روند حرکتی این سهم می پردازیم.

در شکل ۱ تحلیل هارمونیک قیمت و در شکل ۲ تحلیل نظم زمانی نمودار سهام شرکت آورده شده است.

شکل 1
تحلیل تکنیکال روند قیمتی سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)

همانگونه که از شکل ۱ قابل مشاهده می باشد می توان حرکت قیمتی را در قالب یک کانال هارمونیک سه بخشی قالب بندی نمود که هم اکنون قیمت در بخش میانی این کانال در حال طی طریق بوده و دارای حمایت قوی در محدوده قیمتی ۷۷۰ تومان می باشد.

با بررسی روند و ریتم سهم به نظر می رسد سقفی که در قیمت ۱۳۰۰ تومان به ثبت رسیده است خاصیت ماژوری داشته و حمله مجدد به آن نیاز به انرژی و اصلاح زمانی بیشتری دارد.

با توجه به اینکه در اصلاح های پیشین کف کانال اصلی قیمتی دارای جاذبه قدرتمندی بوده است تصور اینکه مجدداً قیمت به کف کانال مذکور جهت ثبت کف ماژور کشیده شود زیاد است. با این حال باید عکس العمل قیمت به صورت دوره ای بررسی و تحت نظر باشد.

شکل 2
تحلیل تکنیکال روند قیمتی سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)

در شکل ۲ در بعد زمان، تحلیل در بالاترین درجه زمانی صورت گرفته است.

نتایج نشان می دهند، نظم خوبی میان نقاط اکسترمم مطلق در نمودار قیمتی این سهم حاکم می باشد. به طوری که:

۱- زمان کف اول مشخص شده در شکل تا سقف دوم ۶۸ هفته می باشد که این مدت مساوی است با زمان طی شده از سقف دوم تا سقف سوم.

۲- طول زمان سقف اول تا سقف دوم برابر است با ۴۳ هفته که اگر این عدد در نسبت طلایی (۱.۶) ضرب شود طول زمان طی شده از سقف دوم تا سقف سوم که برابر با ۶۸ هفته بوده است، به دست می آید.

۳- طول زمانی کف اول تا کف دوم ۶۱ هفته بوده است که دقیقا کف سوم هم با فاصله ی زمانی ۶۱ هفته ای از کف دوم ساخته شده است.

مطابق شکل دوم برای پیش بینی زمانی تشکیل اکسترمم های آتی، همین نظم زمانی را که دارای ضریب صحت قابل قبولی می باشد، به آینده انتقال داده ایم.

مطابق تحلیل مذکور می توان گفت:

۱- اگر به هر دلیلی نمودار صعودی شود اولین مقاومت زمانی برای تشکیل سقف فاصله ۴۳ هفته ای از سقف آخر خواهد بود که این زمان از نسبت طلایی استخراج گردیده است. از زمان حاضر تا زمان موعود ۱۹ هفته فاصله وجود دارد.

۲- چیزی که نمودار و استنباط ما نشان می دهد سهم تا فاصله زمانی ۶۱ هفته ای از کف قبلی دارای روند نزولی خواهد بود و به احتمال زیاد در آن موقعیت زمانی شاهد چرخش روند از نزولی به صعودی خواهیم بود. از زمان حاضر تا زمان موعود ۲۴ هفته فاصله وجود دارد.

۳- سومین نظم مربوط به فاصله ۶۸ هفته ای از آخرین سقف می باشد که انتظار داریم در صورت عدم توانایی حمایت ۶۱ هفته در صعودی کردن قیمت این فاصله به عنوان حمایت زمانی آخر عمل نماید. با این حال در حال حاضر نظم ۶۸ هفته ای برای سقف آینده متصور است. از زمان حاضر تا زمان موعود ۴۵ هفته فاصله وجود دارد.

منابع:
  • دیدگاه شخصی نگارنده بلاگ

خلاصه در این بلاگ روند قیمتی سهام نماد کرمان در دو بعد قیمت و زمان مورد تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری قرار می گیرد.

تاریخ: 95/06/22

"سهمی با ارزش جایگزینی بسیار قابل توجه"

این سهم یکی از سهام دارای صعودهای شارپ و اصلاح های فرسایشی است که در صورت خرید در روندهای صعودی در زمانهای کم سودهای بسیار شیرینی را در پی دارد.

در ادامه به بررسی روند حرکتی این سهم می پردازیم.

در شکل ۱ تحلیل هارمونیک قیمت و در شکل ۲ تحلیل نظم زمانی نمودار سهام شرکت آورده شده است.

شکل 1
تحلیل تکنیکال روند قیمتی سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)

همانگونه که از شکل ۱ قابل مشاهده می باشد می توان حرکت قیمتی را در قالب یک کانال هارمونیک سه بخشی قالب بندی نمود که هم اکنون قیمت در بخش میانی این کانال در حال طی طریق بوده و دارای حمایت قوی در محدوده قیمتی ۷۷۰ تومان می باشد.

با بررسی روند و ریتم سهم به نظر می رسد سقفی که در قیمت ۱۳۰۰ تومان به ثبت رسیده است خاصیت ماژوری داشته و حمله مجدد به آن نیاز به انرژی و اصلاح زمانی بیشتری دارد.

با توجه به اینکه در اصلاح های پیشین کف کانال اصلی قیمتی دارای جاذبه قدرتمندی بوده است تصور اینکه مجدداً قیمت به کف کانال مذکور جهت ثبت کف ماژور کشیده شود زیاد است. با این حال باید عکس العمل قیمت به صورت دوره ای بررسی و تحت نظر باشد.

شکل 2
تحلیل تکنیکال روند قیمتی سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)

در شکل ۲ در بعد زمان، تحلیل در بالاترین درجه زمانی صورت گرفته است.

نتایج نشان می دهند، نظم خوبی میان نقاط اکسترمم مطلق در نمودار قیمتی این سهم حاکم می باشد. به طوری که:

۱- زمان کف اول مشخص شده در شکل تا سقف دوم ۶۸ هفته می باشد که این مدت مساوی است با زمان طی شده از سقف دوم تا سقف سوم.

۲- طول زمان سقف اول تا سقف دوم برابر است با ۴۳ هفته که اگر این عدد در نسبت طلایی (۱.۶) ضرب شود طول زمان طی شده از سقف دوم تا سقف سوم که برابر با ۶۸ هفته بوده است، به دست می آید.

۳- طول زمانی کف اول تا کف دوم ۶۱ هفته بوده است که دقیقا کف سوم هم با فاصله ی زمانی ۶۱ هفته ای از کف دوم ساخته شده است.

مطابق شکل دوم برای پیش بینی زمانی تشکیل اکسترمم های آتی، همین نظم زمانی را که دارای ضریب صحت قابل قبولی می باشد، به آینده انتقال داده ایم.

مطابق تحلیل مذکور می توان گفت:

۱- اگر به هر دلیلی نمودار صعودی شود اولین مقاومت زمانی برای تشکیل سقف فاصله ۴۳ هفته ای از سقف آخر خواهد بود که این زمان از نسبت طلایی استخراج گردیده است. از زمان حاضر تا زمان موعود ۱۹ هفته فاصله وجود دارد.

۲- چیزی که نمودار و استنباط ما نشان می دهد سهم تا فاصله زمانی ۶۱ هفته ای از کف قبلی دارای روند نزولی خواهد بود و به احتمال زیاد در آن موقعیت زمانی شاهد چرخش روند از نزولی به صعودی خواهیم بود. از زمان حاضر تا زمان موعود ۲۴ هفته فاصله وجود دارد.

۳- سومین نظم مربوط به فاصله ۶۸ هفته ای از آخرین سقف می باشد که انتظار داریم در صورت عدم توانایی حمایت ۶۱ هفته در صعودی کردن قیمت این فاصله به عنوان حمایت زمانی آخر عمل نماید. با این حال در حال حاضر نظم ۶۸ هفته ای برای سقف آینده متصور است. از زمان حاضر تا زمان موعود ۴۵ هفته فاصله وجود دارد.

منابع:
  • دیدگاه شخصی نگارنده بلاگ
1395/06/23 از نهایت‌نگر
0
/
6
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333