رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب هادی پورحامدی
ارتباطات هادی پورحامدی
...
91

عنوان بلاگ : تحلیل تکنیکال روند قیمتی شرکت فرآورده های نسوز آذر (کاذر)
دسته : بورس اوراق بهادار


خلاصه روند قیمتی نماد کاذر به عنوان یکی از مهمترین شرکتهای گروه کانی های غیرفلزی با توجه به تشکیل پیوت مینیموم و شروع روند صعودی، در این بلاگ به صورت کامل و از چند بعد مورد بررسی و پایش قرار می گیرد.

موارد مورد بررسی

۱) تحلیل نمودار قیمتی
۲) تحلیل نمودار در بعد زمان
۳) بررسی موجی (موج شماری)
۴) تحلیل حجم معاملات
5) نتیجه گیری

تاریخ: ۹۵/۰۵/۳۱

تحلیل نمودار قیمتی

نمودار قیمتی کاذر در شکل ۱ نمایش داده شده است. بررسی بر روی نمودار قیمتی به روش Harmonic Trend Analysis نشان می دهد اصلاح سهم در قیمت ۱۱۳ تومان همزمان با برخورد به حمایت هارمونیک خاتمه یافته و روندی صعودی از قیمت مذکور تاکنون شکل گرفته است. در حال حاضر قیمت بعد از برخورد به مقاومت هارمونیک خود، در سطح ۲۵۰ تومان متوقف شده که با بررسی بیشتر نمودار در ابعاد دیگر (در ادامه)، پیش بینی می شود قیمت پس از شکست مقاومت هارمونیک در محدوده قیمتی ۲۵۰ تومان بتواند تا مقاومت هارمونیک بعدی در محدوده قیمتی ۴۶۰ تومان که برابر با قیمت سقف قبلی سهم نیز می باشد در قالب روند حاضر، صعود قیمتی را تجربه نماید. شتاب رشد تعیین کننده اتمام یا عدم اتمام روند در قیمت مذکور خواهد بود. به این ترتیب که در صورت عدم پر شدن ظرف زمانی مورد بررسی در ادامه بلاگ روند صعودی می تواند تا مقاومت های هارمونیک بعدی ادامه پیدا کند. همچنین در صورت عدم رسیدن قیمت به تارگت ۴۶۰ تومانی در زمان مقرر باید برای سیو سود در قیمتهای پایین تر آماده شد.

شکل ۱
تحلیل تکنیکال روند قیمتی شرکت فرآورده های نسوز آذر (کاذر)

تحلیل نمودار در بعد زمان

با بررسی های دقیق روی مدت زمان های شکل گیری و تکمیل روندهای صعودی و نزولی در نمودار کاذر (شکل ۲) مشخص شده است:

۱) مدت زمان روندهای نزولی اخیر 88 هفته بوده است.
۲) مدت زمان روند صعودی اخیر 52 هفته بوده است.
۳) مدت زمان تشکیل دو سقف قبلی 139 هفته بوده است.

فرضیات: فرض می شود با توجه به برابر بودن زمان دو روند نزولی پیشین در نمودار، زمان روند صعودی کنونی نیز با زمان روند صعودی قبلی برابر باشد.

بنابراین با فرض فوق، انتظار می رود روند صعودی حاضر پس از ۱۵ هفته ظرف زمانی خود را پر کند که در صورت همزمان شدن با مقاومت های قیمتی، برای تشکیل پیوت بسیار مستعد خواهد بود.

شکل ۲
تحلیل تکنیکال روند قیمتی شرکت فرآورده های نسوز آذر (کاذر)

با اینکه مطابق مباحث فوق انتظار می رود روند صعودی پس از ۱۵ هفته به اتمام برسد ولی باید توجه داشت که این تارگت زمانی یکی از نظم های موجود در نمودار است و در صورت شکست آن می توان ریتم های بعدی را با کمک ابزارهایی همانند فیبوناچی کشف کرد. پس در حال حاضر محتمل ترین تارگت زمانی از دیدگاه نگارنده به شرح فوق خواهد بود.

بررسی موجی (موج شماری)

مطابق موج شماری که در شکل ۳ آورده شده است سهم پس از تکمیل ۴ موج در بلند مدت هم اکنون در حال ساختن موج ۵ ایمپالس خود می باشد که پیش تر در قسمت بررسی قیمتی به تارگت قیمتی این موج اشاره شده است. شمارش موج های سهم در شکل ۳ به تفکیک نشان داده شده اند.

مطابق شکل در حال حاضر سهم در ریز موج ۴ از ۳ از ۵ در حال پیشرفت می باشد.

شکل 3
تحلیل تکنیکال روند قیمتی شرکت فرآورده های نسوز آذر (کاذر)

تحلیل حجم معاملات

با بررسی سوابق معاملات مشخص می شود حجم معاملات سهم در موج کنونی به صورت محسوسی افزایش یافته به طوری که در اوایل روند تا ۲۰ میلیون سهم در روز هم رسیده است و با توجه به افزایش همزمان قیمت می توان این افزایش حجم را به جمع آوری شناور سهم توسط گروهی از سهامداران عمده تعبیر کرد که شواهد نشان می دهند تاکنون اقدام به نقد کردن معاملات خود نکرده اند. لازم به ذکر است که خالی کردن سهم نیز به صورت نامحسوس و پله ای اتفاق خواهد افتاد، بنابراین باید حجم های سهم را با حساسیت بیشتر و در بازه های زمانی طولانی تر، مورد رصد و تجزیه و تحلیل قرار داد.

نتیجه گیری

۱) سهم در روند صعودی بلند مدت خود قرار دارد و از نظر قیمتی پس از شکست محدوده 250 تومان می تواند تا محدوده 460 تومان با توجه به مقاومت زمانی خود کشیده شود، رسیدن قیمت به مقاومت مذکور قبل از پر شدن ظرف زمان، پتانسیل لازم را برای قیمت های بالاتر فراهم خواهد کرد و در مقابل عدم توانایی قیمت در رسیدن به مقاومت بیان شده در مهلت مقرر، احتمال کوتاه شدگی را تقویت خواهد کرد.
۲) از نظر زمانی سهم 15 هفته ی دیگر تا مقاومت زمانی خود که از ریتم زمانی گذشته استخراج شده، فاصله دارد.
۳) روند صعودی کنونی به عنوان موج 5 بلند مدت شناسایی شده که در حال حاضر قیمت در ریز موج 4 از 3 از 5 در حال پیشرفت است.
۴) بررسی حجم معاملات از ابتدای روند نشان از جمع آوری شناوری دارد که تاکنون سیگنالی مبنی بر خالی شدن سهم دریافت نشده است.

منابع:
  • دیدگاه شخصی نگارنده بلاگ

خلاصه روند قیمتی نماد کاذر به عنوان یکی از مهمترین شرکتهای گروه کانی های غیرفلزی با توجه به تشکیل پیوت مینیموم و شروع روند صعودی، در این بلاگ به صورت کامل و از چند بعد مورد بررسی و پایش قرار می گیرد.

موارد مورد بررسی

۱) تحلیل نمودار قیمتی
۲) تحلیل نمودار در بعد زمان
۳) بررسی موجی (موج شماری)
۴) تحلیل حجم معاملات
5) نتیجه گیری

تاریخ: ۹۵/۰۵/۳۱

تحلیل نمودار قیمتی

نمودار قیمتی کاذر در شکل ۱ نمایش داده شده است. بررسی بر روی نمودار قیمتی به روش Harmonic Trend Analysis نشان می دهد اصلاح سهم در قیمت ۱۱۳ تومان همزمان با برخورد به حمایت هارمونیک خاتمه یافته و روندی صعودی از قیمت مذکور تاکنون شکل گرفته است. در حال حاضر قیمت بعد از برخورد به مقاومت هارمونیک خود، در سطح ۲۵۰ تومان متوقف شده که با بررسی بیشتر نمودار در ابعاد دیگر (در ادامه)، پیش بینی می شود قیمت پس از شکست مقاومت هارمونیک در محدوده قیمتی ۲۵۰ تومان بتواند تا مقاومت هارمونیک بعدی در محدوده قیمتی ۴۶۰ تومان که برابر با قیمت سقف قبلی سهم نیز می باشد در قالب روند حاضر، صعود قیمتی را تجربه نماید. شتاب رشد تعیین کننده اتمام یا عدم اتمام روند در قیمت مذکور خواهد بود. به این ترتیب که در صورت عدم پر شدن ظرف زمانی مورد بررسی در ادامه بلاگ روند صعودی می تواند تا مقاومت های هارمونیک بعدی ادامه پیدا کند. همچنین در صورت عدم رسیدن قیمت به تارگت ۴۶۰ تومانی در زمان مقرر باید برای سیو سود در قیمتهای پایین تر آماده شد.

شکل ۱
تحلیل تکنیکال روند قیمتی شرکت فرآورده های نسوز آذر (کاذر)

تحلیل نمودار در بعد زمان

با بررسی های دقیق روی مدت زمان های شکل گیری و تکمیل روندهای صعودی و نزولی در نمودار کاذر (شکل ۲) مشخص شده است:

۱) مدت زمان روندهای نزولی اخیر 88 هفته بوده است.
۲) مدت زمان روند صعودی اخیر 52 هفته بوده است.
۳) مدت زمان تشکیل دو سقف قبلی 139 هفته بوده است.

فرضیات: فرض می شود با توجه به برابر بودن زمان دو روند نزولی پیشین در نمودار، زمان روند صعودی کنونی نیز با زمان روند صعودی قبلی برابر باشد.

بنابراین با فرض فوق، انتظار می رود روند صعودی حاضر پس از ۱۵ هفته ظرف زمانی خود را پر کند که در صورت همزمان شدن با مقاومت های قیمتی، برای تشکیل پیوت بسیار مستعد خواهد بود.

شکل ۲
تحلیل تکنیکال روند قیمتی شرکت فرآورده های نسوز آذر (کاذر)

با اینکه مطابق مباحث فوق انتظار می رود روند صعودی پس از ۱۵ هفته به اتمام برسد ولی باید توجه داشت که این تارگت زمانی یکی از نظم های موجود در نمودار است و در صورت شکست آن می توان ریتم های بعدی را با کمک ابزارهایی همانند فیبوناچی کشف کرد. پس در حال حاضر محتمل ترین تارگت زمانی از دیدگاه نگارنده به شرح فوق خواهد بود.

بررسی موجی (موج شماری)

مطابق موج شماری که در شکل ۳ آورده شده است سهم پس از تکمیل ۴ موج در بلند مدت هم اکنون در حال ساختن موج ۵ ایمپالس خود می باشد که پیش تر در قسمت بررسی قیمتی به تارگت قیمتی این موج اشاره شده است. شمارش موج های سهم در شکل ۳ به تفکیک نشان داده شده اند.

مطابق شکل در حال حاضر سهم در ریز موج ۴ از ۳ از ۵ در حال پیشرفت می باشد.

شکل 3
تحلیل تکنیکال روند قیمتی شرکت فرآورده های نسوز آذر (کاذر)

تحلیل حجم معاملات

با بررسی سوابق معاملات مشخص می شود حجم معاملات سهم در موج کنونی به صورت محسوسی افزایش یافته به طوری که در اوایل روند تا ۲۰ میلیون سهم در روز هم رسیده است و با توجه به افزایش همزمان قیمت می توان این افزایش حجم را به جمع آوری شناور سهم توسط گروهی از سهامداران عمده تعبیر کرد که شواهد نشان می دهند تاکنون اقدام به نقد کردن معاملات خود نکرده اند. لازم به ذکر است که خالی کردن سهم نیز به صورت نامحسوس و پله ای اتفاق خواهد افتاد، بنابراین باید حجم های سهم را با حساسیت بیشتر و در بازه های زمانی طولانی تر، مورد رصد و تجزیه و تحلیل قرار داد.

نتیجه گیری

۱) سهم در روند صعودی بلند مدت خود قرار دارد و از نظر قیمتی پس از شکست محدوده 250 تومان می تواند تا محدوده 460 تومان با توجه به مقاومت زمانی خود کشیده شود، رسیدن قیمت به مقاومت مذکور قبل از پر شدن ظرف زمان، پتانسیل لازم را برای قیمت های بالاتر فراهم خواهد کرد و در مقابل عدم توانایی قیمت در رسیدن به مقاومت بیان شده در مهلت مقرر، احتمال کوتاه شدگی را تقویت خواهد کرد.
۲) از نظر زمانی سهم 15 هفته ی دیگر تا مقاومت زمانی خود که از ریتم زمانی گذشته استخراج شده، فاصله دارد.
۳) روند صعودی کنونی به عنوان موج 5 بلند مدت شناسایی شده که در حال حاضر قیمت در ریز موج 4 از 3 از 5 در حال پیشرفت است.
۴) بررسی حجم معاملات از ابتدای روند نشان از جمع آوری شناوری دارد که تاکنون سیگنالی مبنی بر خالی شدن سهم دریافت نشده است.

منابع:
  • دیدگاه شخصی نگارنده بلاگ
1395/06/01 از نهایت‌نگر
0
/
11
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333