رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب سید یاسر مهدی مهرآور
ارتباطات سید یاسر مهدی مهرآور
...

عنوان بلاگ : سرمایه گذاری دربورس با هدف کسب سود نقدی وایجاد دارایی مولد: (سینا دارو)


خلاصه پس از بررسی شرکت دارویی سبحان در راستای سرمایه گذاری راحت در بورس به سینا دارو می رسیم. شرکتی که اگر با این استراتژی آن را مورد ارزیابی قرار دهیم، خواهیم دید که دردوران مختلف توانسته است، بازدهی مناسبی برای سهامداران خود به ارمغان آورد.

از تولیدات این شرکت می توان به گروهای انواع آمپول، پماد، قطره، و اسپری اشاره نمود .

دارو از جمله صنایعی است که افزایش نرخ فروش محصولات آن بر اساس مجوز سازمان غذا ودارو و وزارت بهداشت انجام می گیرد و سرمایه گذاران در دورانهای مختلف باید به این موضوع توجه داشته باشند .

اما از مهمترین تغییرات کلانی که دراین صنعت در حال رخ دادن است، کاهش هزینه مالی این شرکتها به علت کاهش نرخ تسهیلات و کاهش تحریمها می باشد که شرکتها می توانند با هزینه کمتری مواد اولیه خود را وارد کنند. این موضوع می تواند در سالهای آتی باعث نرخ رشد سودآوری این شرکتها شود.

با این اوصاف روش سرمایه گذاری فوق، به صنعت برتر توجه کرده و سود تقسیمی شرکتها و پایدار بودن آنها در شرایط مختلف اقتصادی را ملاک قرار می دهد و سعی می نماید تا حداکثر ظرف مدت ۵ سال، اصل مبلغ سرمایه گذاری شده را از محل دریافت سود نقدی، بازگرداند.

بررسی ۵ سال گذشته شرکت از نظر سود تقسیمی:

سرمایه گذاری دربورس با هدف کسب سود نقدی وایجاد دارایی مولد: (سینا دارو)

حال به بررسی این مورد می پردازیم که اگر یک سرمایه گذار طرح سرمایه گذاری خود را، ۵ساله و با فرض دریافت سود نقدی و شرکت در افزایش سرمایه وخارج از نوسانات بازار تدوین می کرده است، آیا این طرح سرمایه گذاری منجر به بازگشت پول اولیه در طی مدت ۵ سال شده است ودر نهایت سرمایه گذار توانسته است نوعی ازدارایی را برای خود ایجاد نماید که تا آخر عمر فعالیت شرکت، سودنقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه سهام خود را بفروشد)؟

با توجه به نمودار بالا، فرض کنید شخصی در ۵ سال پیش در این موقع (۱۳۹۰.۵.۲۵) معادل ۱ سهم به قیمت ۱۱۹۲.۸ تومان خریداری کرده است. در طی این سالها در۶ مجمع شرکت نموده است (۵ مجمع سالیانه و ۱مجمع افزایش سرمایه از محل آورده).

تاریخ مجمعنوع مجمعسود تقسیمی هرسهم ودرآمد کل سرمایه گذار
۹۱.۲.۳۱عادی سالیانه۱۶۰ تومان
۹۲.۲.۱۰فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۱۰۰درصد و از آورده می باشد. لذا سرمایه گذار بابت هرسهم باید ۱۰۰ تومان پرداخت نماید ودرنهایت مالک ۲ سهم می گردد.
۹۲.۲.۳۱عادی سالیانه۲۰۰ تومان(در این مجمع به حق تقدم سود تعلق نگرفت)
۹۳.۳.۴عادی سالیانه۲۱۰ تومان به ازای هرسهم وبا توجه به مالکیت ۲ سهم درکل ۴۲۰ تومان سود نقدی دریافت می نماید.
۹۴.۳.۴عادی سالیانه۲۱۰ تومان به ازای هرسهم و با توجه به مالکیت ۲ سهم درکل ۴۲۰ تومان سود نقدی دریافت می نماید.
۹۵.۳.۱۱عادی سالیانه۳۰۰ تومان به ازای هرسهم و با توجه به مالکیت ۲ سهم درکل ۶۰۰تومان سود نقدی دریافت می نماید.
مجموع سود تقسیمی دریافتی۱۸۰۰ تومان
دارایی در انتهای دوره۲سهم

درحال حاضر در تاریخ ۹۵.۵.۲۵ قیمت سهم ۲۵۴۰تومان بوده و p/e سهم معادل ۷.۵می باشد.

با توجه به موارد بالا به این جمع بندی می رسیم که:

  1. کل مبلغ سرمایه گذاری با احتساب قیمت اول دوره معادل 1292.8 تومان شده است.
  2. مجموع سود تقسیمی دریافتی معادل 1800تومان گردیده است.
  3. ارزش روز دارایی ما به ازای ۲سهم * 2540 تومان، معادل 5080 تومان شده است.

با مطالعه موارد بالا درمی یابیم که سرمایه گذار در مدت۴ سال سرمایه گذاری خود، توانسته است از محل سود تقسیمی اصل سرمایه خود را بازگرداند.

اما نکته حائز اهمیت در این نوع سرمایه گذاری که هدف اصلی ما می باشد، خلق یک دارایی مولد مجانی است. در حال حاضر سرمایه گذار 2 سهم مجانی دارد و مادامیکه شرکت در حال تولید وفروش می باشد، می تواند سالیانه سود نقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه دارایی مولد خود را که همان گاو شیرده می باشد، بفروشد).

منابع:
  • تحلیلهای سید یاسر مهرآور
  • گزارشات مجامع کدال

خلاصه پس از بررسی شرکت دارویی سبحان در راستای سرمایه گذاری راحت در بورس به سینا دارو می رسیم. شرکتی که اگر با این استراتژی آن را مورد ارزیابی قرار دهیم، خواهیم دید که دردوران مختلف توانسته است، بازدهی مناسبی برای سهامداران خود به ارمغان آورد.

از تولیدات این شرکت می توان به گروهای انواع آمپول، پماد، قطره، و اسپری اشاره نمود .

دارو از جمله صنایعی است که افزایش نرخ فروش محصولات آن بر اساس مجوز سازمان غذا ودارو و وزارت بهداشت انجام می گیرد و سرمایه گذاران در دورانهای مختلف باید به این موضوع توجه داشته باشند .

اما از مهمترین تغییرات کلانی که دراین صنعت در حال رخ دادن است، کاهش هزینه مالی این شرکتها به علت کاهش نرخ تسهیلات و کاهش تحریمها می باشد که شرکتها می توانند با هزینه کمتری مواد اولیه خود را وارد کنند. این موضوع می تواند در سالهای آتی باعث نرخ رشد سودآوری این شرکتها شود.

با این اوصاف روش سرمایه گذاری فوق، به صنعت برتر توجه کرده و سود تقسیمی شرکتها و پایدار بودن آنها در شرایط مختلف اقتصادی را ملاک قرار می دهد و سعی می نماید تا حداکثر ظرف مدت ۵ سال، اصل مبلغ سرمایه گذاری شده را از محل دریافت سود نقدی، بازگرداند.

بررسی ۵ سال گذشته شرکت از نظر سود تقسیمی:

سرمایه گذاری دربورس با هدف کسب سود نقدی وایجاد دارایی مولد: (سینا دارو)

حال به بررسی این مورد می پردازیم که اگر یک سرمایه گذار طرح سرمایه گذاری خود را، ۵ساله و با فرض دریافت سود نقدی و شرکت در افزایش سرمایه وخارج از نوسانات بازار تدوین می کرده است، آیا این طرح سرمایه گذاری منجر به بازگشت پول اولیه در طی مدت ۵ سال شده است ودر نهایت سرمایه گذار توانسته است نوعی ازدارایی را برای خود ایجاد نماید که تا آخر عمر فعالیت شرکت، سودنقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه سهام خود را بفروشد)؟

با توجه به نمودار بالا، فرض کنید شخصی در ۵ سال پیش در این موقع (۱۳۹۰.۵.۲۵) معادل ۱ سهم به قیمت ۱۱۹۲.۸ تومان خریداری کرده است. در طی این سالها در۶ مجمع شرکت نموده است (۵ مجمع سالیانه و ۱مجمع افزایش سرمایه از محل آورده).

تاریخ مجمعنوع مجمعسود تقسیمی هرسهم ودرآمد کل سرمایه گذار
۹۱.۲.۳۱عادی سالیانه۱۶۰ تومان
۹۲.۲.۱۰فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۱۰۰درصد و از آورده می باشد. لذا سرمایه گذار بابت هرسهم باید ۱۰۰ تومان پرداخت نماید ودرنهایت مالک ۲ سهم می گردد.
۹۲.۲.۳۱عادی سالیانه۲۰۰ تومان(در این مجمع به حق تقدم سود تعلق نگرفت)
۹۳.۳.۴عادی سالیانه۲۱۰ تومان به ازای هرسهم وبا توجه به مالکیت ۲ سهم درکل ۴۲۰ تومان سود نقدی دریافت می نماید.
۹۴.۳.۴عادی سالیانه۲۱۰ تومان به ازای هرسهم و با توجه به مالکیت ۲ سهم درکل ۴۲۰ تومان سود نقدی دریافت می نماید.
۹۵.۳.۱۱عادی سالیانه۳۰۰ تومان به ازای هرسهم و با توجه به مالکیت ۲ سهم درکل ۶۰۰تومان سود نقدی دریافت می نماید.
مجموع سود تقسیمی دریافتی۱۸۰۰ تومان
دارایی در انتهای دوره۲سهم

درحال حاضر در تاریخ ۹۵.۵.۲۵ قیمت سهم ۲۵۴۰تومان بوده و p/e سهم معادل ۷.۵می باشد.

با توجه به موارد بالا به این جمع بندی می رسیم که:

  1. کل مبلغ سرمایه گذاری با احتساب قیمت اول دوره معادل 1292.8 تومان شده است.
  2. مجموع سود تقسیمی دریافتی معادل 1800تومان گردیده است.
  3. ارزش روز دارایی ما به ازای ۲سهم * 2540 تومان، معادل 5080 تومان شده است.

با مطالعه موارد بالا درمی یابیم که سرمایه گذار در مدت۴ سال سرمایه گذاری خود، توانسته است از محل سود تقسیمی اصل سرمایه خود را بازگرداند.

اما نکته حائز اهمیت در این نوع سرمایه گذاری که هدف اصلی ما می باشد، خلق یک دارایی مولد مجانی است. در حال حاضر سرمایه گذار 2 سهم مجانی دارد و مادامیکه شرکت در حال تولید وفروش می باشد، می تواند سالیانه سود نقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه دارایی مولد خود را که همان گاو شیرده می باشد، بفروشد).

منابع:
  • تحلیلهای سید یاسر مهرآور
  • گزارشات مجامع کدال
1395/05/25 از نهایت‌نگر
0
/
10
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333