رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب سید یاسر مهدی مهرآور
ارتباطات سید یاسر مهدی مهرآور
...

عنوان بلاگ : سرمایه گذاری دربورس با هدف کسب سود نقدی وایجاد دارایی مولد: (گروه دارویی سبحان)


خلاصه پس از بررسی برخی شرکتهای دارویی به بررسی یک دیگر از شرکتهای دارویی با ماهیت سرمایه گذاری می‌پردازیم. شرکتی که اگر با این استراتژی آن را مورد ارزیابی قرار دهیم، خواهیم دید که دردوران مختلف توانسته است، بازدهی مناسبی برای سهامداران خود به ارمغان آورد.

از مهمترین شرکتهای زیر مجموعه این سرمایه گذاری می توان به البرز دارو و سبحان انکولوژی اشاره نمود.

دارو از جمله صنایعی است که افزایش نرخ فروش محصولات آن بر اساس مجوز سازمان غذا ودارو و وزارت بهداشت انجام می گیرد و سرمایه گذاران در دورانهای مختلف باید به این موضوع توجه داشته باشند .

با این اوصاف روش سرمایه گذاری فوق، به صنعت برتر توجه کرده و سود تقسیمی شرکتها و پایدار بودن آنها در شرایط مختلف اقتصادی را ملاک قرار می دهد و سعی می نماید تا حداکثر ظرف مدت ۵ سال، اصل مبلغ سرمایه گذاری شده را از محل دریافت سود نقدی، بازگرداند.

بررسی ۵ سال گذشته شرکت از نظر سود تقسیمی:

حال به بررسی این مورد می پردازیم که اگر یک سرمایه گذار طرح سرمایه گذاری خود را، ۵ساله و با فرض دریافت سود نقدی و شرکت در افزایش سرمایه وخارج از نوسانات بازار تدوین می کرده است، آیا این طرح سرمایه گذاری منجر به بازگشت پول اولیه در طی مدت ۵ سال شده است ودر نهایت سرمایه گذار توانسته است نوعی ازدارایی را برای خود ایجاد نماید که تا آخر عمر فعالیت شرکت، سودنقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه سهام خود را بفروشد)؟

با توجه به نمودار بالا، فرض کنید شخصی در ۵ سال پیش در این موقع (۱۳۹۰.۵.۱۸) معادل ۱ سهم به قیمت ۴۷۰ تومان خریداری کرده است. در طی این سالها در۱۰مجمع شرکت نموده است (۵ مجمع سالیانه و ۵مجمع افزایش سرمایه از محل انباشته).

تاریخ مجمعنوع مجمعسود تقسیمی هرسهم ودرآمد کل سرمایه گذار
۹۰.۶.۲۷فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۲۵ درصد و از آورده می باشد. لذا سرمایه گذار باید مبالغ ۲۵ تومان بابت شرکت در افزایش سرمایه بپردازد وبا احتساب ۱ سهم ،مالک ۱.۲۵ سهم می گردد.
۹۱.۳.۱۷عادی سالیانه۵۲ تومان به ازای هرسهم وبا احتساب ۱.۲۵ سهم درآمد ما می شود۶۵ تومان.
فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۲۱ درصد و از آورده می باشد. لذا سرمایه گذار با احتساب ۱.۲۵ سهم، باید مبلغ ۲۶.۲ تومان بابت شرکت در افزایش سرمایه بپردازد ومالک ۱.۵۱سهم می گردد.
۹۲.۲.۳۰عادی سالیانه۷۲ تومان به ازای هرسهم و با احتساب ۱.۵۱ سهم درآمد ما می شود۱۰۸.۷تومان.
۹۲.۱۲.۲۶فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۲۷ درصد و از آورده می باشد. لذا سرمایه گذار با احتساب ۱.۵۱ سهم، باید مبلغ ۴۰ تومان بابت شرکت در افزایش سرمایه بپردازد ومالک ۱.۹۱سهم می گردد.
۹۳.۲.۲۸عادی سالیانه۱۲۰ تومان به ازای هرسهم وبا توجه به مالکیت ۱.۹۱ سهم درکل ۲۳۰ تومان سود نقدی دریافت می نماید.
۹۳.۷.۲۰فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۲۴ درصد و از آورده می باشد. لذا سرمایه گذار با احتساب ۱.۹۱ سهم، باید مبلغ ۴۵ تومان بابت شرکت در افزایش سرمایه بپردازد ومالک ۲.۳۶سهم می گردد.
۹۴.۲.۲۸عادی سالیانه۱۲۸ تومان به ازای هرسهم و با توجه به مالکیت ۲.۳۶ سهم درکل ۳۰۲ تومان سود نقدی دریافت می نماید.
۹۴.۹.۲۳فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۴۴ درصد و از آورده می باشد. لذا سرمایه گذار با احتساب ۲.۳۶ سهم، باید مبلغ ۱۰۳.۸ تومان بابت شرکت در افزایش سرمایه بپردازد ومالک ۳.۳۹سهم می گردد.
۹۵.۳.۳عادی سالیانه۱۱۰ تومان به ازای هرسهم و با توجه به مالکیت ۳.۳۹ سهم درکل ۳۷۲.۹ تومان سود نقدی دریافت می نماید.
مجموع سود تقسیمی دریافتی۱۰۷۸.۶ تومان
مجموع پول تزریق شده۲۴۰ تومان
دارایی در انتهای دوره۳.۳۹سهم

درحال حاضر در تاریخ ۹۵.۵.۱۸ قیمت سهم ۷۷۵.۳تومان بوده و p/e سهم معادل ۶.۶۴می باشد.

با توجه به موارد بالا به این جمع بندی می رسیم که:

 1. کل مبلغ سرمایه گذاری با احتساب قیمت اول دوره وتزریق نقدینگی معادل 710 تومان شده است.
 2. مجموع سود تقسیمی دریافتی معادل 1078.6تومان گردیده است.
 3. ارزش روز دارایی ما به ازای 39سهم * 775.3 تومان، معادل 2628.2 تومان شده است.

با مطالعه موارد بالا درمی یابیم که سرمایه گذار در مدت ۴ سال سرمایه گذاری خود، توانسته است از محل سود تقسیمی اصل سرمایه خود را بازگرداند.

اما نکته حائز اهمیت در این نوع سرمایه گذاری که هدف اصلی ما می باشد، خلق یک دارایی مولد مجانی است. در حال حاضر سرمایه گذار 3.39 سهم مجانی دارد و مادامیکه شرکت در حال فعالیت می باشد، می تواند سالیانه سود نقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه دارایی مولد خود را که همان گاو شیرده می باشد، بفروشد).

از مهمترین شرکتهای زیر مجموعه این سرمایه گذاری می توان به البرز دارو و سبحان انکولوژی اشاره نمود.

دارو از جمله صنایعی است که افزایش نرخ فروش محصولات آن بر اساس مجوز سازمان غذا ودارو و وزارت بهداشت انجام می گیرد و سرمایه گذاران در دورانهای مختلف باید به این موضوع توجه داشته باشند .

با این اوصاف روش سرمایه گذاری فوق، به صنعت برتر توجه کرده و سود تقسیمی شرکتها و پایدار بودن آنها در شرایط مختلف اقتصادی را ملاک قرار می دهد و سعی می نماید تا حداکثر ظرف مدت ۵ سال، اصل مبلغ سرمایه گذاری شده را از محل دریافت سود نقدی، بازگرداند.

بررسی ۵ سال گذشته شرکت از نظر سود تقسیمی:

سرمایه گذاری دربورس با هدف کسب سود نقدی وایجاد دارایی مولد: (گروه دارویی سبحان)

حال به بررسی این مورد می پردازیم که اگر یک سرمایه گذار طرح سرمایه گذاری خود را، ۵ساله و با فرض دریافت سود نقدی و شرکت در افزایش سرمایه وخارج از نوسانات بازار تدوین می کرده است، آیا این طرح سرمایه گذاری منجر به بازگشت پول اولیه در طی مدت ۵ سال شده است ودر نهایت سرمایه گذار توانسته است نوعی ازدارایی را برای خود ایجاد نماید که تا آخر عمر فعالیت شرکت، سودنقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه سهام خود را بفروشد)؟

با توجه به نمودار بالا، فرض کنید شخصی در ۵ سال پیش در این موقع (۱۳۹۰.۵.۱۸) معادل ۱ سهم به قیمت ۴۷۰ تومان خریداری کرده است. در طی این سالها در۱۰مجمع شرکت نموده است (۵ مجمع سالیانه و ۵مجمع افزایش سرمایه از محل انباشته).

تاریخ مجمعنوع مجمعسود تقسیمی هرسهم ودرآمد کل سرمایه گذار
۹۰.۶.۲۷فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۲۵ درصد و از آورده می باشد. لذا سرمایه گذار باید مبالغ ۲۵ تومان بابت شرکت در افزایش سرمایه بپردازد وبا احتساب ۱ سهم ،مالک ۱.۲۵ سهم می گردد.
۹۱.۳.۱۷عادی سالیانه۵۲ تومان به ازای هرسهم وبا احتساب ۱.۲۵ سهم درآمد ما می شود۶۵ تومان.
فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۲۱ درصد و از آورده می باشد. لذا سرمایه گذار با احتساب ۱.۲۵ سهم، باید مبلغ ۲۶.۲ تومان بابت شرکت در افزایش سرمایه بپردازد ومالک ۱.۵۱سهم می گردد.
۹۲.۲.۳۰عادی سالیانه۷۲ تومان به ازای هرسهم و با احتساب ۱.۵۱ سهم درآمد ما می شود۱۰۸.۷تومان.
۹۲.۱۲.۲۶فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۲۷ درصد و از آورده می باشد. لذا سرمایه گذار با احتساب ۱.۵۱ سهم، باید مبلغ ۴۰ تومان بابت شرکت در افزایش سرمایه بپردازد ومالک ۱.۹۱سهم می گردد.
۹۳.۲.۲۸عادی سالیانه۱۲۰ تومان به ازای هرسهم وبا توجه به مالکیت ۱.۹۱ سهم درکل ۲۳۰ تومان سود نقدی دریافت می نماید.
۹۳.۷.۲۰فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۲۴ درصد و از آورده می باشد. لذا سرمایه گذار با احتساب ۱.۹۱ سهم، باید مبلغ ۴۵ تومان بابت شرکت در افزایش سرمایه بپردازد ومالک ۲.۳۶سهم می گردد.
۹۴.۲.۲۸عادی سالیانه۱۲۸ تومان به ازای هرسهم و با توجه به مالکیت ۲.۳۶ سهم درکل ۳۰۲ تومان سود نقدی دریافت می نماید.
۹۴.۹.۲۳فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۴۴ درصد و از آورده می باشد. لذا سرمایه گذار با احتساب ۲.۳۶ سهم، باید مبلغ ۱۰۳.۸ تومان بابت شرکت در افزایش سرمایه بپردازد ومالک ۳.۳۹سهم می گردد.
۹۵.۳.۳عادی سالیانه۱۱۰ تومان به ازای هرسهم و با توجه به مالکیت ۳.۳۹ سهم درکل ۳۷۲.۹ تومان سود نقدی دریافت می نماید.
مجموع سود تقسیمی دریافتی۱۰۷۸.۶ تومان
مجموع پول تزریق شده۲۴۰ تومان
دارایی در انتهای دوره۳.۳۹سهم

درحال حاضر در تاریخ ۹۵.۵.۱۸ قیمت سهم ۷۷۵.۳تومان بوده و p/e سهم معادل ۶.۶۴می باشد.

با توجه به موارد بالا به این جمع بندی می رسیم که:

 1. کل مبلغ سرمایه گذاری با احتساب قیمت اول دوره وتزریق نقدینگی معادل 710 تومان شده است.
 2. مجموع سود تقسیمی دریافتی معادل 1078.6تومان گردیده است.
 3. ارزش روز دارایی ما به ازای 39سهم * 775.3 تومان، معادل 2628.2 تومان شده است.

با مطالعه موارد بالا درمی یابیم که سرمایه گذار در مدت ۴ سال سرمایه گذاری خود، توانسته است از محل سود تقسیمی اصل سرمایه خود را بازگرداند.

اما نکته حائز اهمیت در این نوع سرمایه گذاری که هدف اصلی ما می باشد، خلق یک دارایی مولد مجانی است. در حال حاضر سرمایه گذار 3.39 سهم مجانی دارد و مادامیکه شرکت در حال فعالیت می باشد، می تواند سالیانه سود نقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه دارایی مولد خود را که همان گاو شیرده می باشد، بفروشد).

منابع:
 • تحلیلهای سید یاسر مهرآور
 • گزارشات کدال

خلاصه پس از بررسی برخی شرکتهای دارویی به بررسی یک دیگر از شرکتهای دارویی با ماهیت سرمایه گذاری می‌پردازیم. شرکتی که اگر با این استراتژی آن را مورد ارزیابی قرار دهیم، خواهیم دید که دردوران مختلف توانسته است، بازدهی مناسبی برای سهامداران خود به ارمغان آورد.

از مهمترین شرکتهای زیر مجموعه این سرمایه گذاری می توان به البرز دارو و سبحان انکولوژی اشاره نمود.

دارو از جمله صنایعی است که افزایش نرخ فروش محصولات آن بر اساس مجوز سازمان غذا ودارو و وزارت بهداشت انجام می گیرد و سرمایه گذاران در دورانهای مختلف باید به این موضوع توجه داشته باشند .

با این اوصاف روش سرمایه گذاری فوق، به صنعت برتر توجه کرده و سود تقسیمی شرکتها و پایدار بودن آنها در شرایط مختلف اقتصادی را ملاک قرار می دهد و سعی می نماید تا حداکثر ظرف مدت ۵ سال، اصل مبلغ سرمایه گذاری شده را از محل دریافت سود نقدی، بازگرداند.

بررسی ۵ سال گذشته شرکت از نظر سود تقسیمی:

حال به بررسی این مورد می پردازیم که اگر یک سرمایه گذار طرح سرمایه گذاری خود را، ۵ساله و با فرض دریافت سود نقدی و شرکت در افزایش سرمایه وخارج از نوسانات بازار تدوین می کرده است، آیا این طرح سرمایه گذاری منجر به بازگشت پول اولیه در طی مدت ۵ سال شده است ودر نهایت سرمایه گذار توانسته است نوعی ازدارایی را برای خود ایجاد نماید که تا آخر عمر فعالیت شرکت، سودنقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه سهام خود را بفروشد)؟

با توجه به نمودار بالا، فرض کنید شخصی در ۵ سال پیش در این موقع (۱۳۹۰.۵.۱۸) معادل ۱ سهم به قیمت ۴۷۰ تومان خریداری کرده است. در طی این سالها در۱۰مجمع شرکت نموده است (۵ مجمع سالیانه و ۵مجمع افزایش سرمایه از محل انباشته).

تاریخ مجمعنوع مجمعسود تقسیمی هرسهم ودرآمد کل سرمایه گذار
۹۰.۶.۲۷فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۲۵ درصد و از آورده می باشد. لذا سرمایه گذار باید مبالغ ۲۵ تومان بابت شرکت در افزایش سرمایه بپردازد وبا احتساب ۱ سهم ،مالک ۱.۲۵ سهم می گردد.
۹۱.۳.۱۷عادی سالیانه۵۲ تومان به ازای هرسهم وبا احتساب ۱.۲۵ سهم درآمد ما می شود۶۵ تومان.
فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۲۱ درصد و از آورده می باشد. لذا سرمایه گذار با احتساب ۱.۲۵ سهم، باید مبلغ ۲۶.۲ تومان بابت شرکت در افزایش سرمایه بپردازد ومالک ۱.۵۱سهم می گردد.
۹۲.۲.۳۰عادی سالیانه۷۲ تومان به ازای هرسهم و با احتساب ۱.۵۱ سهم درآمد ما می شود۱۰۸.۷تومان.
۹۲.۱۲.۲۶فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۲۷ درصد و از آورده می باشد. لذا سرمایه گذار با احتساب ۱.۵۱ سهم، باید مبلغ ۴۰ تومان بابت شرکت در افزایش سرمایه بپردازد ومالک ۱.۹۱سهم می گردد.
۹۳.۲.۲۸عادی سالیانه۱۲۰ تومان به ازای هرسهم وبا توجه به مالکیت ۱.۹۱ سهم درکل ۲۳۰ تومان سود نقدی دریافت می نماید.
۹۳.۷.۲۰فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۲۴ درصد و از آورده می باشد. لذا سرمایه گذار با احتساب ۱.۹۱ سهم، باید مبلغ ۴۵ تومان بابت شرکت در افزایش سرمایه بپردازد ومالک ۲.۳۶سهم می گردد.
۹۴.۲.۲۸عادی سالیانه۱۲۸ تومان به ازای هرسهم و با توجه به مالکیت ۲.۳۶ سهم درکل ۳۰۲ تومان سود نقدی دریافت می نماید.
۹۴.۹.۲۳فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۴۴ درصد و از آورده می باشد. لذا سرمایه گذار با احتساب ۲.۳۶ سهم، باید مبلغ ۱۰۳.۸ تومان بابت شرکت در افزایش سرمایه بپردازد ومالک ۳.۳۹سهم می گردد.
۹۵.۳.۳عادی سالیانه۱۱۰ تومان به ازای هرسهم و با توجه به مالکیت ۳.۳۹ سهم درکل ۳۷۲.۹ تومان سود نقدی دریافت می نماید.
مجموع سود تقسیمی دریافتی۱۰۷۸.۶ تومان
مجموع پول تزریق شده۲۴۰ تومان
دارایی در انتهای دوره۳.۳۹سهم

درحال حاضر در تاریخ ۹۵.۵.۱۸ قیمت سهم ۷۷۵.۳تومان بوده و p/e سهم معادل ۶.۶۴می باشد.

با توجه به موارد بالا به این جمع بندی می رسیم که:

 1. کل مبلغ سرمایه گذاری با احتساب قیمت اول دوره وتزریق نقدینگی معادل 710 تومان شده است.
 2. مجموع سود تقسیمی دریافتی معادل 1078.6تومان گردیده است.
 3. ارزش روز دارایی ما به ازای 39سهم * 775.3 تومان، معادل 2628.2 تومان شده است.

با مطالعه موارد بالا درمی یابیم که سرمایه گذار در مدت ۴ سال سرمایه گذاری خود، توانسته است از محل سود تقسیمی اصل سرمایه خود را بازگرداند.

اما نکته حائز اهمیت در این نوع سرمایه گذاری که هدف اصلی ما می باشد، خلق یک دارایی مولد مجانی است. در حال حاضر سرمایه گذار 3.39 سهم مجانی دارد و مادامیکه شرکت در حال فعالیت می باشد، می تواند سالیانه سود نقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه دارایی مولد خود را که همان گاو شیرده می باشد، بفروشد).

از مهمترین شرکتهای زیر مجموعه این سرمایه گذاری می توان به البرز دارو و سبحان انکولوژی اشاره نمود.

دارو از جمله صنایعی است که افزایش نرخ فروش محصولات آن بر اساس مجوز سازمان غذا ودارو و وزارت بهداشت انجام می گیرد و سرمایه گذاران در دورانهای مختلف باید به این موضوع توجه داشته باشند .

با این اوصاف روش سرمایه گذاری فوق، به صنعت برتر توجه کرده و سود تقسیمی شرکتها و پایدار بودن آنها در شرایط مختلف اقتصادی را ملاک قرار می دهد و سعی می نماید تا حداکثر ظرف مدت ۵ سال، اصل مبلغ سرمایه گذاری شده را از محل دریافت سود نقدی، بازگرداند.

بررسی ۵ سال گذشته شرکت از نظر سود تقسیمی:

سرمایه گذاری دربورس با هدف کسب سود نقدی وایجاد دارایی مولد: (گروه دارویی سبحان)

حال به بررسی این مورد می پردازیم که اگر یک سرمایه گذار طرح سرمایه گذاری خود را، ۵ساله و با فرض دریافت سود نقدی و شرکت در افزایش سرمایه وخارج از نوسانات بازار تدوین می کرده است، آیا این طرح سرمایه گذاری منجر به بازگشت پول اولیه در طی مدت ۵ سال شده است ودر نهایت سرمایه گذار توانسته است نوعی ازدارایی را برای خود ایجاد نماید که تا آخر عمر فعالیت شرکت، سودنقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه سهام خود را بفروشد)؟

با توجه به نمودار بالا، فرض کنید شخصی در ۵ سال پیش در این موقع (۱۳۹۰.۵.۱۸) معادل ۱ سهم به قیمت ۴۷۰ تومان خریداری کرده است. در طی این سالها در۱۰مجمع شرکت نموده است (۵ مجمع سالیانه و ۵مجمع افزایش سرمایه از محل انباشته).

تاریخ مجمعنوع مجمعسود تقسیمی هرسهم ودرآمد کل سرمایه گذار
۹۰.۶.۲۷فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۲۵ درصد و از آورده می باشد. لذا سرمایه گذار باید مبالغ ۲۵ تومان بابت شرکت در افزایش سرمایه بپردازد وبا احتساب ۱ سهم ،مالک ۱.۲۵ سهم می گردد.
۹۱.۳.۱۷عادی سالیانه۵۲ تومان به ازای هرسهم وبا احتساب ۱.۲۵ سهم درآمد ما می شود۶۵ تومان.
فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۲۱ درصد و از آورده می باشد. لذا سرمایه گذار با احتساب ۱.۲۵ سهم، باید مبلغ ۲۶.۲ تومان بابت شرکت در افزایش سرمایه بپردازد ومالک ۱.۵۱سهم می گردد.
۹۲.۲.۳۰عادی سالیانه۷۲ تومان به ازای هرسهم و با احتساب ۱.۵۱ سهم درآمد ما می شود۱۰۸.۷تومان.
۹۲.۱۲.۲۶فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۲۷ درصد و از آورده می باشد. لذا سرمایه گذار با احتساب ۱.۵۱ سهم، باید مبلغ ۴۰ تومان بابت شرکت در افزایش سرمایه بپردازد ومالک ۱.۹۱سهم می گردد.
۹۳.۲.۲۸عادی سالیانه۱۲۰ تومان به ازای هرسهم وبا توجه به مالکیت ۱.۹۱ سهم درکل ۲۳۰ تومان سود نقدی دریافت می نماید.
۹۳.۷.۲۰فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۲۴ درصد و از آورده می باشد. لذا سرمایه گذار با احتساب ۱.۹۱ سهم، باید مبلغ ۴۵ تومان بابت شرکت در افزایش سرمایه بپردازد ومالک ۲.۳۶سهم می گردد.
۹۴.۲.۲۸عادی سالیانه۱۲۸ تومان به ازای هرسهم و با توجه به مالکیت ۲.۳۶ سهم درکل ۳۰۲ تومان سود نقدی دریافت می نماید.
۹۴.۹.۲۳فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۴۴ درصد و از آورده می باشد. لذا سرمایه گذار با احتساب ۲.۳۶ سهم، باید مبلغ ۱۰۳.۸ تومان بابت شرکت در افزایش سرمایه بپردازد ومالک ۳.۳۹سهم می گردد.
۹۵.۳.۳عادی سالیانه۱۱۰ تومان به ازای هرسهم و با توجه به مالکیت ۳.۳۹ سهم درکل ۳۷۲.۹ تومان سود نقدی دریافت می نماید.
مجموع سود تقسیمی دریافتی۱۰۷۸.۶ تومان
مجموع پول تزریق شده۲۴۰ تومان
دارایی در انتهای دوره۳.۳۹سهم

درحال حاضر در تاریخ ۹۵.۵.۱۸ قیمت سهم ۷۷۵.۳تومان بوده و p/e سهم معادل ۶.۶۴می باشد.

با توجه به موارد بالا به این جمع بندی می رسیم که:

 1. کل مبلغ سرمایه گذاری با احتساب قیمت اول دوره وتزریق نقدینگی معادل 710 تومان شده است.
 2. مجموع سود تقسیمی دریافتی معادل 1078.6تومان گردیده است.
 3. ارزش روز دارایی ما به ازای 39سهم * 775.3 تومان، معادل 2628.2 تومان شده است.

با مطالعه موارد بالا درمی یابیم که سرمایه گذار در مدت ۴ سال سرمایه گذاری خود، توانسته است از محل سود تقسیمی اصل سرمایه خود را بازگرداند.

اما نکته حائز اهمیت در این نوع سرمایه گذاری که هدف اصلی ما می باشد، خلق یک دارایی مولد مجانی است. در حال حاضر سرمایه گذار 3.39 سهم مجانی دارد و مادامیکه شرکت در حال فعالیت می باشد، می تواند سالیانه سود نقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه دارایی مولد خود را که همان گاو شیرده می باشد، بفروشد).

منابع:
 • تحلیلهای سید یاسر مهرآور
 • گزارشات کدال
1395/05/18 از نهایت‌نگر
0
/
14
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333