رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب هادی پورحامدی
ارتباطات هادی پورحامدی
...
161

عنوان بلاگ : نگاهی به روند حرکتی شاخص گروه خودرو و ساخت قطعات
دسته : بورس اوراق بهادار


خلاصه در این بلاگ روند کلی شاخص گروه خودرو و ساخت قطعات، با هدف کسب چشم انداز روشن از روند معاملات، مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

تحلیل شاخص گروه خودرو و ساخت قطعات از زوایای مختلف به شرح ذیل تقدیم می گردد.

  • بررسی و استخراج روند هارمونیک موجود در نمودار
  • تحلیل زمانی و کشف ارتباطات زمانی تکرار شونده در نقاط اکسترمم مطلق (ماژورها)
  • تحلیل رفتاری بازار و پیش بینی رفتاری روند قیمتی در آینده
  • نتیجه گیری

۱) بررسی و استخراج روند هارمونیک موجود در نمودار

از نظر روند هارمونیک دو ریتم برای نمودار قابل استخراج می باشد که ضریب خطای ریتم نشان داده شده در نمودار شکل ۱ پایینتر است. با توجه به شکل ۱ شاخص گروه روی سطح ۱۸۵۰۰ تا ۲۰۰۰۰ دارای حمایت هارمونیک است و به نظر می رسد از این سطح حمایت شود. همچنین نکته ی قابل توجه در شکل ۱ امکان شکست سقف قبلی و رسیدن به بالاترین ترندلاین در نمودار است که در قسمت تحلیل زمانی در این خصوص بیشتر بحث خواهد شد.

شکل ۱نگاهی به روند حرکتی شاخص گروه خودرو و ساخت قطعات

۲) تحلیل زمانی و کشف ارتباطات زمانی تکرار شونده در نقاط اکسترمم مطلق (ماژورها)

بررسی تناسب های زمانی در امواج مهمترین بخش بررسی در شاخص ها محسوب می شود که می تواند خط راهنمای قابل اتکایی برای قدرت بخشیدن به احتمالات باشد. در نمودار شکل ۲ مدت زمان تکمیل امواج اصلی محاسبه و نمایش داده شده است. بررسی زمان تکمیل امواج در نمودار مربوطه نتایج زیر را به همراه داشته است:

۱- موج اول (جنبشی) در نمودار که در مورخه ۸۸/۰۱/۰۹ آغاز و در مورخه ۹۰/۰۱/۲۱ خاتمه یافته است، ۱۰۶ هفته به طول انجامیده است.

۲- موج دوم (اصلاحی) در نمودار که در مورخه ۹۰/۰۱/۲۱ آغاز و در مورخه ۹۲/۰۲/۰۱ خاتمه یافته است، ۱۰۵ هفته به طول انجامیده است.

۳- موج سوم (صعودی) در نمودار که در مورخه ۹۲/۰۲/۰۱ آغاز و در مورخه ۹۲/۱۰/۲۲ خاتمه یافته است، ۳۸ هفته به طول انجامیده است.

۴- موج چهارم (اصلاحی) در نمودار که در مورخه ۹۲/۱۰/۲۲ آغاز و در مورخه ۹۴/۱۰/۰۶ خاتمه یافته است، ۱۰۲ هفته به طول انجامیده است.

از پایش موارد فوق نکات زیر منتج می شود:

الف) طول زمانی موجهای اول، دوم و سوم با اختلاف قابل صرف نظر، با یکدیگر برابر هستند. به عبارت دیگر امواج موصوف دارای نسبت برابر زمانی با یکدیگر هستند که جای تامل و شگفتی دارد.

ب) طول زمانی موج سوم ۳۶.۵ درصد موجهای اول، دوم و چهارم است که می توان با تقریب قابل صرف نظر، به یکی از نسبتهای مهم فیبوناچی یعنی ۳۸.۲ رسید.

شکل ۲نگاهی به روند حرکتی شاخص گروه خودرو و ساخت قطعات

بنابراین همانگونه که در نمودار شکل 3 نمایان است، با تعمیم این نظم به آینده نمودار می توان پیش بینی کرد برای موج پنجم که در مورخه 94/10/06 آغاز شده است تا رسیدن به مقاومت اول زمانی برای تشکیل سقف، 5 هفته و تا مقاومت دوم زمانی برای تشکیل سقف، حدود 71 هفته زمان باقی مانده است.

در صورت عدم تشکیل سقف جدید در ۵ هفته آینده برای موج مذکور، می توان به ۷۱ هفته آتی برای صعود نمودار و ایجاد سقف های جدید امیدوار بود.

شکل ۳نگاهی به روند حرکتی شاخص گروه خودرو و ساخت قطعات

۳) تحلیل روانی بازار و پیش بینی رفتاری روند قیمتی در آینده

به طور خلاصه، می توان گفت با توجه به افزایش امیدواری ها به بازار و شرایط حال حاضر و همچنین اصلاح قابل توجه نمادهای گروه مورد بررسی و در مقابل رشد سهام سایر گروه های پیشرو، می توان به افزایش تمایل بازار به این گروه در روزها و هفته های آتی خوش بین بود. به بیان دیگر با فرض روند صعودی برای کلیت بازار (تحلیل شاخص کل در بلاگ دیگری منتشر شده است)، گروه خودرو می تواند در ادامه رشد بازار سهم ویژه ای داشته باشد.

۴) نتیجه گیری

الف) شاخص گروه، روی حمایت بلندمدت محکمی واقع شده است که می تواند حرکت رو به رشدی را به ارمغان آورد.

ب) تحلیل زمانی شاخص گروه نشان می دهد، اگر در پنج هفته دیگر پیوت سقفی تشکیل نشود (برای تشکیل سقف بعد از ۵ هفته، شاخص گروه باید به مدت ۵ هفته از زمان حال رشد شارپی را تجربه کند)، موج بلندمدت حاضر می تواند ۷۴ هفته دیگر از زمان حال برای تشکیل سقف جدید تلاش کند.

ج) در صورت محیا بودن شرایط برای رشد بازار، گروه خودرو در ادامه رشد بازار نقش پر رنگی خواهد داشت.

منابع:
  • دیدگاه شخصی نگارنده بلاگ

خلاصه در این بلاگ روند کلی شاخص گروه خودرو و ساخت قطعات، با هدف کسب چشم انداز روشن از روند معاملات، مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

تحلیل شاخص گروه خودرو و ساخت قطعات از زوایای مختلف به شرح ذیل تقدیم می گردد.

  • بررسی و استخراج روند هارمونیک موجود در نمودار
  • تحلیل زمانی و کشف ارتباطات زمانی تکرار شونده در نقاط اکسترمم مطلق (ماژورها)
  • تحلیل رفتاری بازار و پیش بینی رفتاری روند قیمتی در آینده
  • نتیجه گیری

۱) بررسی و استخراج روند هارمونیک موجود در نمودار

از نظر روند هارمونیک دو ریتم برای نمودار قابل استخراج می باشد که ضریب خطای ریتم نشان داده شده در نمودار شکل ۱ پایینتر است. با توجه به شکل ۱ شاخص گروه روی سطح ۱۸۵۰۰ تا ۲۰۰۰۰ دارای حمایت هارمونیک است و به نظر می رسد از این سطح حمایت شود. همچنین نکته ی قابل توجه در شکل ۱ امکان شکست سقف قبلی و رسیدن به بالاترین ترندلاین در نمودار است که در قسمت تحلیل زمانی در این خصوص بیشتر بحث خواهد شد.

شکل ۱نگاهی به روند حرکتی شاخص گروه خودرو و ساخت قطعات

۲) تحلیل زمانی و کشف ارتباطات زمانی تکرار شونده در نقاط اکسترمم مطلق (ماژورها)

بررسی تناسب های زمانی در امواج مهمترین بخش بررسی در شاخص ها محسوب می شود که می تواند خط راهنمای قابل اتکایی برای قدرت بخشیدن به احتمالات باشد. در نمودار شکل ۲ مدت زمان تکمیل امواج اصلی محاسبه و نمایش داده شده است. بررسی زمان تکمیل امواج در نمودار مربوطه نتایج زیر را به همراه داشته است:

۱- موج اول (جنبشی) در نمودار که در مورخه ۸۸/۰۱/۰۹ آغاز و در مورخه ۹۰/۰۱/۲۱ خاتمه یافته است، ۱۰۶ هفته به طول انجامیده است.

۲- موج دوم (اصلاحی) در نمودار که در مورخه ۹۰/۰۱/۲۱ آغاز و در مورخه ۹۲/۰۲/۰۱ خاتمه یافته است، ۱۰۵ هفته به طول انجامیده است.

۳- موج سوم (صعودی) در نمودار که در مورخه ۹۲/۰۲/۰۱ آغاز و در مورخه ۹۲/۱۰/۲۲ خاتمه یافته است، ۳۸ هفته به طول انجامیده است.

۴- موج چهارم (اصلاحی) در نمودار که در مورخه ۹۲/۱۰/۲۲ آغاز و در مورخه ۹۴/۱۰/۰۶ خاتمه یافته است، ۱۰۲ هفته به طول انجامیده است.

از پایش موارد فوق نکات زیر منتج می شود:

الف) طول زمانی موجهای اول، دوم و سوم با اختلاف قابل صرف نظر، با یکدیگر برابر هستند. به عبارت دیگر امواج موصوف دارای نسبت برابر زمانی با یکدیگر هستند که جای تامل و شگفتی دارد.

ب) طول زمانی موج سوم ۳۶.۵ درصد موجهای اول، دوم و چهارم است که می توان با تقریب قابل صرف نظر، به یکی از نسبتهای مهم فیبوناچی یعنی ۳۸.۲ رسید.

شکل ۲نگاهی به روند حرکتی شاخص گروه خودرو و ساخت قطعات

بنابراین همانگونه که در نمودار شکل 3 نمایان است، با تعمیم این نظم به آینده نمودار می توان پیش بینی کرد برای موج پنجم که در مورخه 94/10/06 آغاز شده است تا رسیدن به مقاومت اول زمانی برای تشکیل سقف، 5 هفته و تا مقاومت دوم زمانی برای تشکیل سقف، حدود 71 هفته زمان باقی مانده است.

در صورت عدم تشکیل سقف جدید در ۵ هفته آینده برای موج مذکور، می توان به ۷۱ هفته آتی برای صعود نمودار و ایجاد سقف های جدید امیدوار بود.

شکل ۳نگاهی به روند حرکتی شاخص گروه خودرو و ساخت قطعات

۳) تحلیل روانی بازار و پیش بینی رفتاری روند قیمتی در آینده

به طور خلاصه، می توان گفت با توجه به افزایش امیدواری ها به بازار و شرایط حال حاضر و همچنین اصلاح قابل توجه نمادهای گروه مورد بررسی و در مقابل رشد سهام سایر گروه های پیشرو، می توان به افزایش تمایل بازار به این گروه در روزها و هفته های آتی خوش بین بود. به بیان دیگر با فرض روند صعودی برای کلیت بازار (تحلیل شاخص کل در بلاگ دیگری منتشر شده است)، گروه خودرو می تواند در ادامه رشد بازار سهم ویژه ای داشته باشد.

۴) نتیجه گیری

الف) شاخص گروه، روی حمایت بلندمدت محکمی واقع شده است که می تواند حرکت رو به رشدی را به ارمغان آورد.

ب) تحلیل زمانی شاخص گروه نشان می دهد، اگر در پنج هفته دیگر پیوت سقفی تشکیل نشود (برای تشکیل سقف بعد از ۵ هفته، شاخص گروه باید به مدت ۵ هفته از زمان حال رشد شارپی را تجربه کند)، موج بلندمدت حاضر می تواند ۷۴ هفته دیگر از زمان حال برای تشکیل سقف جدید تلاش کند.

ج) در صورت محیا بودن شرایط برای رشد بازار، گروه خودرو در ادامه رشد بازار نقش پر رنگی خواهد داشت.

منابع:
  • دیدگاه شخصی نگارنده بلاگ
1395/05/18 از نهایت‌نگر
0
/
15
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333