رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب هادی پورحامدی
ارتباطات هادی پورحامدی
...
290

عنوان بلاگ : نظم شگفت انگیز در سیکل های زمانی- تحلیل نمودار شاخص کل
دسته : بورس اوراق بهادار


خلاصه نظم و ریتم شاخص کل محل اختلاف نظرهای زیادی برای تحلیلگران و فعالان بازار می باشد. عده ای شاخص را قلابی و غیر قابل تحلیل و عده ای دیگر مخالف این نظر را دارند. در این بلاگ سعی در به تصویر کشیدن نظم دقیق نمودار شاخص کل در بعد زمان را داریم.

تاریخ 95/05/15

نظم و ریتم شاخص کل محل اختلاف نظرهای زیادی برای تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه می باشد. عده ای شاخص را قلابی و غیر قابل تحلیل و عده ای دیگر آن را قابل تحلیل می دانند. در این بلاگ سعی در به تصویر کشیدن نظم دقیق نمودار شاخص کل را داریم.

همان گونه که در نمودار شکل ۱ نشان داده شده است، در صورتی که از فروردین ماه سال 88 تا بهمن ماه سال 94 روند حرکتی شاخص کل را به چهار موج مجزا تقسیم بندی کنیم مشخص می شود:

 1. موج اول: موج صعودی از مورخه 88/01/09 تا 90/01/28 در ۱۰۶ هفته تشکیل شده است.
 2. موج دوم: موج اصلاحی از مورخه 90/01/28 تا 91/05/28 در ۷۰ هفته تشکیل شده است.
 3. موج سوم: موج صعودی از مورخه 91/05/28 تا 92/10/15 در ۷۱ هفته تشکیل شده است.
 4. موج چهارم: موج اصلاحی از مورخه 92/10/15 تا 94/10/13 در ۱۰۴ هفته تشکیل شده است.

شکل ۱

نظم شگفت انگیز در سیکل های زمانی- تحلیل نمودار شاخص کل

با بررسی نمودار شکل ۱ نکات زیر جلب توجه می نمایند:

 • نکته اول: مدت زمان موج اول با موج چهارم برابر بوده (اختلاف دو کندل و قابل صرف نظر) یا به عبارت دیگر موج چهارم ۱۰۰ درصد موج اول است.
 • نکته دوم: مدت زمان موج دوم با موج سوم برابر بوده یا به عبارت دیگر موج سوم ۱۰۰ درصد موج دوم است.
 • نکته سوم: مجموع زمان موج اول و موج دوم با مجموع زمان موج سوم و چهارم برابر است.
 • نکته چهارم: موجهای دوم و سوم از نظر نسبت زمانی 66 درصد موجهای اول و چهارم هستند که بسیار نزدیک به نسبت طلایی فیبوناچی یعنی نسبت ۶۲ درصد می باشد که جای تامل زیادی برای شاخص پر حرف و حدیث بورس تهران دارد.

در حال حاضر همانگونه که در نمودار شکل ۲ نمایان است، با توجه به توضیحات ارائه شده و با فرض اتمام موج چهارم در بهمن ماه سال 94، تا اولین مقاومت زمانی ماژور(70 کندل هفتگی)، ۳۹ هفته و در صورت شکست تا دومین مقاومت زمانی ماژور(105 کندل هفتگی) ۷۴ هفته زمان مورد نیاز است.

شکل ۲
نظم شگفت انگیز در سیکل های زمانی- تحلیل نمودار شاخص کل

در توضیح شکل ۲ از بعد قیمتی خط روند بلند مدت (خط قرمز رنگ) به سمت پایین شکسته شده که در حمله دوم نیز قیمت موفق به شکست آن نشده است. در روند کوتاه مدت که در نمودار شکل ۳ نمایش داده شده است، با شکست سقف کانال ترسیمی، ادامه پیشروی قیمت مطابق مباحث مطرح شده فوق در خصوص بعد زمان تایید شده و احتمال تشکیل سقف جدید شاخص کل بعد از 39 یا ۷۴ هفته دیگر با منطق فوق به شدت قوت می گیرد که در این صورت روند غالب در بازار تا موعد مورد نظر صعودی خواهد بود و قیمت نیز به صورت منظم با مبنای ترند قرمز رنگ، برای تشکیل پیوتها حرکت خواهد کرد.

پیش تر در دست نوشته ای با عنوان نگاهی به روند شاخص کل با عینک الیوت در آدرس http://www.ershan.ir/post/84355 به بررسی روند قیمتی شاخص کل با روش موج شماری و منطق الیوت پرداخته شده است که با شکست کانل ترسیمی در شکل ۳ و متعاقباً شکست سطح ۷۸.۶ درصد ریتریسمت در تراز ۷۹۵۰۰ واحد که آخرین فرصت برای اتمام موج 2 از 1 از Y مفروضی است، سناریو مذکور رد و فاقد اعتبار خواهد بود.

شکل ۳

نظم شگفت انگیز در سیکل های زمانی- تحلیل نمودار شاخص کل


نتیجه گیری:

۱- نمودار شاخص کل دارای نظم مخصوص خود در بعد زمان و قیمت است.

2- از نظر بعد زمان شاخص روند جدیدی پیش گرفته که تا اتمام آن 39 یا ۷۴ هفته دیگر زمان لازم است.

3- با شکست کانل ترسیمی در شکل ۳ و متعاقباً شکست سطح ۷۸.۶ درصد ریتریسمت در تراز ۷۹۵۰۰ واحد روند صعودی شاخص در بلند مدت تایید خواهد شد.

۴- روند صعودی بلند مدت در صورت شکست روندهای کوتاه مدت در سهام بزرگ همزمان با افزایش نقدینگی در بازار شکل خواهد گرفت.

منابع:
 • دیدگاه شخصی نگارنده بلاگ

خلاصه نظم و ریتم شاخص کل محل اختلاف نظرهای زیادی برای تحلیلگران و فعالان بازار می باشد. عده ای شاخص را قلابی و غیر قابل تحلیل و عده ای دیگر مخالف این نظر را دارند. در این بلاگ سعی در به تصویر کشیدن نظم دقیق نمودار شاخص کل در بعد زمان را داریم.

تاریخ 95/05/15

نظم و ریتم شاخص کل محل اختلاف نظرهای زیادی برای تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه می باشد. عده ای شاخص را قلابی و غیر قابل تحلیل و عده ای دیگر آن را قابل تحلیل می دانند. در این بلاگ سعی در به تصویر کشیدن نظم دقیق نمودار شاخص کل را داریم.

همان گونه که در نمودار شکل ۱ نشان داده شده است، در صورتی که از فروردین ماه سال 88 تا بهمن ماه سال 94 روند حرکتی شاخص کل را به چهار موج مجزا تقسیم بندی کنیم مشخص می شود:

 1. موج اول: موج صعودی از مورخه 88/01/09 تا 90/01/28 در ۱۰۶ هفته تشکیل شده است.
 2. موج دوم: موج اصلاحی از مورخه 90/01/28 تا 91/05/28 در ۷۰ هفته تشکیل شده است.
 3. موج سوم: موج صعودی از مورخه 91/05/28 تا 92/10/15 در ۷۱ هفته تشکیل شده است.
 4. موج چهارم: موج اصلاحی از مورخه 92/10/15 تا 94/10/13 در ۱۰۴ هفته تشکیل شده است.

شکل ۱

نظم شگفت انگیز در سیکل های زمانی- تحلیل نمودار شاخص کل

با بررسی نمودار شکل ۱ نکات زیر جلب توجه می نمایند:

 • نکته اول: مدت زمان موج اول با موج چهارم برابر بوده (اختلاف دو کندل و قابل صرف نظر) یا به عبارت دیگر موج چهارم ۱۰۰ درصد موج اول است.
 • نکته دوم: مدت زمان موج دوم با موج سوم برابر بوده یا به عبارت دیگر موج سوم ۱۰۰ درصد موج دوم است.
 • نکته سوم: مجموع زمان موج اول و موج دوم با مجموع زمان موج سوم و چهارم برابر است.
 • نکته چهارم: موجهای دوم و سوم از نظر نسبت زمانی 66 درصد موجهای اول و چهارم هستند که بسیار نزدیک به نسبت طلایی فیبوناچی یعنی نسبت ۶۲ درصد می باشد که جای تامل زیادی برای شاخص پر حرف و حدیث بورس تهران دارد.

در حال حاضر همانگونه که در نمودار شکل ۲ نمایان است، با توجه به توضیحات ارائه شده و با فرض اتمام موج چهارم در بهمن ماه سال 94، تا اولین مقاومت زمانی ماژور(70 کندل هفتگی)، ۳۹ هفته و در صورت شکست تا دومین مقاومت زمانی ماژور(105 کندل هفتگی) ۷۴ هفته زمان مورد نیاز است.

شکل ۲
نظم شگفت انگیز در سیکل های زمانی- تحلیل نمودار شاخص کل

در توضیح شکل ۲ از بعد قیمتی خط روند بلند مدت (خط قرمز رنگ) به سمت پایین شکسته شده که در حمله دوم نیز قیمت موفق به شکست آن نشده است. در روند کوتاه مدت که در نمودار شکل ۳ نمایش داده شده است، با شکست سقف کانال ترسیمی، ادامه پیشروی قیمت مطابق مباحث مطرح شده فوق در خصوص بعد زمان تایید شده و احتمال تشکیل سقف جدید شاخص کل بعد از 39 یا ۷۴ هفته دیگر با منطق فوق به شدت قوت می گیرد که در این صورت روند غالب در بازار تا موعد مورد نظر صعودی خواهد بود و قیمت نیز به صورت منظم با مبنای ترند قرمز رنگ، برای تشکیل پیوتها حرکت خواهد کرد.

پیش تر در دست نوشته ای با عنوان نگاهی به روند شاخص کل با عینک الیوت در آدرس http://www.ershan.ir/post/84355 به بررسی روند قیمتی شاخص کل با روش موج شماری و منطق الیوت پرداخته شده است که با شکست کانل ترسیمی در شکل ۳ و متعاقباً شکست سطح ۷۸.۶ درصد ریتریسمت در تراز ۷۹۵۰۰ واحد که آخرین فرصت برای اتمام موج 2 از 1 از Y مفروضی است، سناریو مذکور رد و فاقد اعتبار خواهد بود.

شکل ۳

نظم شگفت انگیز در سیکل های زمانی- تحلیل نمودار شاخص کل


نتیجه گیری:

۱- نمودار شاخص کل دارای نظم مخصوص خود در بعد زمان و قیمت است.

2- از نظر بعد زمان شاخص روند جدیدی پیش گرفته که تا اتمام آن 39 یا ۷۴ هفته دیگر زمان لازم است.

3- با شکست کانل ترسیمی در شکل ۳ و متعاقباً شکست سطح ۷۸.۶ درصد ریتریسمت در تراز ۷۹۵۰۰ واحد روند صعودی شاخص در بلند مدت تایید خواهد شد.

۴- روند صعودی بلند مدت در صورت شکست روندهای کوتاه مدت در سهام بزرگ همزمان با افزایش نقدینگی در بازار شکل خواهد گرفت.

منابع:
 • دیدگاه شخصی نگارنده بلاگ
1395/05/16 از نهایت‌نگر
0
/
26
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333