رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب سید یاسر مهدی مهرآور
ارتباطات سید یاسر مهدی مهرآور
...

عنوان بلاگ : سرمایه گذاری راحت دربورس با هدف کسب سود نقدی وایجاد دارایی مولد مجانی: (البرز دارو)


خلاصه در این گزارش به بررسی شرکت البرز دارو می پردازیم. از تولیدات این شرکت می توان به گروهای فرآورده های تزریقی، مایعات و جامدات شامل قرص ها اشاره نمود .

دارو از جمله صنایعی است که افزایش نرخ فروش محصولات آن بر اساس مجوز سازمان غذا ودارو و وزارت بهداشت انجام می گیرد و سرمایه گذاران در دورانهای مختلف باید به این موضوع توجه داشته باشند .

اما از مهمترین تغییرات کلانی که دراین صنعت در حال رخ دادن است، کاهش هزینه مالی این شرکتها به علت کاهش نرخ تسهیلات و کاهش تحریمها می باشد که شرکتها می توانند با هزینه کمتری مواد اولیه خود را وارد کنند. این موضوع می تواند در سالهای آتی باعث نرخ رشد سودآوری بیشتر این شرکتها شود.

با این اوصاف روش سرمایه گذاری فوق، به صنعت برتر توجه کرده و سود تقسیمی شرکتها و پایدار بودن آنها در شرایط مختلف اقتصادی را ملاک قرار می دهد و سعی می نماید تا حداکثر ظرف مدت ۵ سال، اصل مبلغ سرمایه گذاری شده را از محل دریافت سود نقدی، بازگرداند.

بررسی ۵ سال گذشته شرکت از نظر سود تقسیمی:

سرمایه گذاری راحت دربورس با هدف کسب سود نقدی وایجاد دارایی مولد مجانی: (البرز دارو)

حال به بررسی این مورد می پردازیم که اگر یک سرمایه گذار طرح سرمایه گذاری خود را، ۵ساله و با فرض دریافت سود نقدی و شرکت در افزایش سرمایه وخارج از نوسانات بازار تدوین می کرده است، آیا این طرح سرمایه گذاری منجر به بازگشت پول اولیه در طی مدت ۵ سال شده است ودر نهایت سرمایه گذار توانسته است نوعی ازدارایی را برای خود ایجاد نماید که تا آخر عمر فعالیت شرکت، سودنقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه سهام خود را بفروشد)؟

با توجه به نمودار بالا، فرض کنید شخصی در ۵ سال پیش درحدود این موقع (۱۳۹۰.۵.۳) معادل ۱ سهم به قیمت ۱۱۰۰ تومان خریداری کرده است. در طی این سالها در ۱۰ مجمع شرکت نموده است (۵ مجمع سالیانه و ۵مجمع افزایش سرمایه از محل آورده).

تاریخ مجمعنوع مجمعسود تقسیمی هرسهم ودرآمد کل سرمایه گذار
۹۱.۲.۵عادی سالیانه۱۲۵
۹۱.۵.۲فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۶۰ درصد و از آورده می باشد. لذا سرمایه گذار باید ۶۰ تومان به ازای هرسهم پرداخت نماید و با احتساب ۱ سهم قبلی مالک ۱.۶ سهم می گردد
۹۲.۲.۱۷عادی سالیانه۱۰۵ تومان وبا احتساب ۱.۶ سهم معادل ۱۶۸ تومان
۹۲.۶.۱۰میزانمیزان افزایش سرمایه ۲۵ درصد و از آورده می باشد. لذا سرمایه گذار باید ۲۵ تومان به ازای هرسهم پرداخت نماید و با احتساب۱.۶ سهم قبلی باید ۴۰ تومان پرداخته و مالک۲.۴سهم می گردد.
۹۳.۲.۱۷عادی سالیانه۱۹۰ تومان وبا احتساب ۲.۴ سهم معادل ۴۵۶ تومان
۹۳.۲.۱۷فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۲۰ درصد و از آورده می باشد. لذا سرمایه گذار باید ۲۰ تومان به ازای هرسهم پرداخت نماید و با احتساب۲.۴ سهم قبلی باید ۴۸ تومان پرداخته و مالک ۲.۸۸ سهم می گردد.
۹۴.۲.۱۶عادی سالیانه۲۰۰ تومان و با احتساب ۲.۸۸ سهم ۵۷۶ تومان
۹۴.۵.۲۴فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۵۰درصد و از آورده می باشد. لذا سرمایه گذار باید ۵۰ تومان به ازای هرسهم پرداخت نماید و با احتساب۲.۸۸ سهم قبلی باید ۱۴۴ تومان پرداخته و مالک ۴.۳۲ سهم می گردد.
۹۵.۲.۱۵عادی سالیانه۱۸۰ تومان و با احتساب ۴.۳۲ سهم ۷۷۷.۶ تومان
۹۵.۳.۴فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۵۱درصد و از آورده می باشد. لذا سرمایه گذار باید ۵۱ تومان به ازای هرسهم پرداخت نماید و با احتساب۴.۳۲ سهم قبلی باید ۲۲۰ تومان پرداخته و مالک ۶.۵۲سهم می گردد.
مجموع سود تقسیمی دریافتی۲۱۰۲.۶ تومان
دارایی در انتهای دوره۶.۵۲ سهم

درحال حاضر در تاریخ ۹۵.۵.۶قیمت سهم ۱۱۴۲تومان بوده و p/e سهم معادل ۸.۱۷ می باشد.

با توجه به موارد بالا به این جمع بندی می رسیم که:

  1. کل مبلغ سرمایه گذاری با احتساب قیمت اول دوره معادل 1612 تومان شده است.
  2. مجموع سود تقسیمی دریافتی معادل 2102.6تومان گردیده است.
  3. ارزش روز دارایی ما به ازای 6.52سهم * 1142 تومان، معادل 7445.8تومان شده است.

با مطالعه موارد بالا درمی یابیم که سرمایه گذار در مدت ۴ سال سرمایه گذاری خود، توانسته است از محل سود تقسیمی اصل سرمایه خود را بازگرداند.

اما نکته حائز اهمیت در این نوع سرمایه گذاری که هدف اصلی ما می باشد، خلق یک دارایی مولد مجانی است. در حال حاضر سرمایه گذار ۶.۵۲ سهم مجانی دارد و مادامیکه شرکت در حال تولید وفروش می باشد، می تواند سالیانه سود نقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه دارایی مولد خود را که همان گاو شیرده می باشد، بفروشد).

این شرکت نیز با توجه به ساختار مناسب و همچنین محصولات استراتژیک می تواند از گزینه های مناسب برای مطالعه در راستای سرمایه گذاری راحت باشد.

منابع:
  • تحلیل‌های سید یاسر مهرآور
  • گزارشات کذال

خلاصه در این گزارش به بررسی شرکت البرز دارو می پردازیم. از تولیدات این شرکت می توان به گروهای فرآورده های تزریقی، مایعات و جامدات شامل قرص ها اشاره نمود .

دارو از جمله صنایعی است که افزایش نرخ فروش محصولات آن بر اساس مجوز سازمان غذا ودارو و وزارت بهداشت انجام می گیرد و سرمایه گذاران در دورانهای مختلف باید به این موضوع توجه داشته باشند .

اما از مهمترین تغییرات کلانی که دراین صنعت در حال رخ دادن است، کاهش هزینه مالی این شرکتها به علت کاهش نرخ تسهیلات و کاهش تحریمها می باشد که شرکتها می توانند با هزینه کمتری مواد اولیه خود را وارد کنند. این موضوع می تواند در سالهای آتی باعث نرخ رشد سودآوری بیشتر این شرکتها شود.

با این اوصاف روش سرمایه گذاری فوق، به صنعت برتر توجه کرده و سود تقسیمی شرکتها و پایدار بودن آنها در شرایط مختلف اقتصادی را ملاک قرار می دهد و سعی می نماید تا حداکثر ظرف مدت ۵ سال، اصل مبلغ سرمایه گذاری شده را از محل دریافت سود نقدی، بازگرداند.

بررسی ۵ سال گذشته شرکت از نظر سود تقسیمی:

سرمایه گذاری راحت دربورس با هدف کسب سود نقدی وایجاد دارایی مولد مجانی: (البرز دارو)

حال به بررسی این مورد می پردازیم که اگر یک سرمایه گذار طرح سرمایه گذاری خود را، ۵ساله و با فرض دریافت سود نقدی و شرکت در افزایش سرمایه وخارج از نوسانات بازار تدوین می کرده است، آیا این طرح سرمایه گذاری منجر به بازگشت پول اولیه در طی مدت ۵ سال شده است ودر نهایت سرمایه گذار توانسته است نوعی ازدارایی را برای خود ایجاد نماید که تا آخر عمر فعالیت شرکت، سودنقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه سهام خود را بفروشد)؟

با توجه به نمودار بالا، فرض کنید شخصی در ۵ سال پیش درحدود این موقع (۱۳۹۰.۵.۳) معادل ۱ سهم به قیمت ۱۱۰۰ تومان خریداری کرده است. در طی این سالها در ۱۰ مجمع شرکت نموده است (۵ مجمع سالیانه و ۵مجمع افزایش سرمایه از محل آورده).

تاریخ مجمعنوع مجمعسود تقسیمی هرسهم ودرآمد کل سرمایه گذار
۹۱.۲.۵عادی سالیانه۱۲۵
۹۱.۵.۲فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۶۰ درصد و از آورده می باشد. لذا سرمایه گذار باید ۶۰ تومان به ازای هرسهم پرداخت نماید و با احتساب ۱ سهم قبلی مالک ۱.۶ سهم می گردد
۹۲.۲.۱۷عادی سالیانه۱۰۵ تومان وبا احتساب ۱.۶ سهم معادل ۱۶۸ تومان
۹۲.۶.۱۰میزانمیزان افزایش سرمایه ۲۵ درصد و از آورده می باشد. لذا سرمایه گذار باید ۲۵ تومان به ازای هرسهم پرداخت نماید و با احتساب۱.۶ سهم قبلی باید ۴۰ تومان پرداخته و مالک۲.۴سهم می گردد.
۹۳.۲.۱۷عادی سالیانه۱۹۰ تومان وبا احتساب ۲.۴ سهم معادل ۴۵۶ تومان
۹۳.۲.۱۷فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۲۰ درصد و از آورده می باشد. لذا سرمایه گذار باید ۲۰ تومان به ازای هرسهم پرداخت نماید و با احتساب۲.۴ سهم قبلی باید ۴۸ تومان پرداخته و مالک ۲.۸۸ سهم می گردد.
۹۴.۲.۱۶عادی سالیانه۲۰۰ تومان و با احتساب ۲.۸۸ سهم ۵۷۶ تومان
۹۴.۵.۲۴فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۵۰درصد و از آورده می باشد. لذا سرمایه گذار باید ۵۰ تومان به ازای هرسهم پرداخت نماید و با احتساب۲.۸۸ سهم قبلی باید ۱۴۴ تومان پرداخته و مالک ۴.۳۲ سهم می گردد.
۹۵.۲.۱۵عادی سالیانه۱۸۰ تومان و با احتساب ۴.۳۲ سهم ۷۷۷.۶ تومان
۹۵.۳.۴فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۵۱درصد و از آورده می باشد. لذا سرمایه گذار باید ۵۱ تومان به ازای هرسهم پرداخت نماید و با احتساب۴.۳۲ سهم قبلی باید ۲۲۰ تومان پرداخته و مالک ۶.۵۲سهم می گردد.
مجموع سود تقسیمی دریافتی۲۱۰۲.۶ تومان
دارایی در انتهای دوره۶.۵۲ سهم

درحال حاضر در تاریخ ۹۵.۵.۶قیمت سهم ۱۱۴۲تومان بوده و p/e سهم معادل ۸.۱۷ می باشد.

با توجه به موارد بالا به این جمع بندی می رسیم که:

  1. کل مبلغ سرمایه گذاری با احتساب قیمت اول دوره معادل 1612 تومان شده است.
  2. مجموع سود تقسیمی دریافتی معادل 2102.6تومان گردیده است.
  3. ارزش روز دارایی ما به ازای 6.52سهم * 1142 تومان، معادل 7445.8تومان شده است.

با مطالعه موارد بالا درمی یابیم که سرمایه گذار در مدت ۴ سال سرمایه گذاری خود، توانسته است از محل سود تقسیمی اصل سرمایه خود را بازگرداند.

اما نکته حائز اهمیت در این نوع سرمایه گذاری که هدف اصلی ما می باشد، خلق یک دارایی مولد مجانی است. در حال حاضر سرمایه گذار ۶.۵۲ سهم مجانی دارد و مادامیکه شرکت در حال تولید وفروش می باشد، می تواند سالیانه سود نقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه دارایی مولد خود را که همان گاو شیرده می باشد، بفروشد).

این شرکت نیز با توجه به ساختار مناسب و همچنین محصولات استراتژیک می تواند از گزینه های مناسب برای مطالعه در راستای سرمایه گذاری راحت باشد.

منابع:
  • تحلیل‌های سید یاسر مهرآور
  • گزارشات کذال
1395/05/06 از نهایت‌نگر
0
/
11
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333