رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب سید یاسر مهدی مهرآور
ارتباطات سید یاسر مهدی مهرآور
...

عنوان بلاگ : سرمایه گذاری دربورس با هدف کسب سود نقدی وایجاد دارایی مولد مجانی: (دارو زهراوی)


خلاصه در این گزارش پس از بررسی شرکت دارویی رازک به شرکت دارو زهراوی می پردازیم. از تولیدات این شرکت می توان به گروهای قرص، کپسول، آمپول وکپسول مایع اشاره نمود .

دارو از جمله صنایعی است که افزایش نرخ فروش محصولات آن بر اساس مجوز سازمان غذا ودارو و وزارت بهداشت انجام می گیرد و سرمایه گذاران در دورانهای مختلف باید به این موضوع توجه داشته باشند .

اما از مهمترین تغییرات کلانی که دراین صنعت در حال رخ دادن است، کاهش هزینه مالی این شرکتها به علت کاهش نرخ تسهیلات و کاهش تحریمها می باشد که شرکتها می توانند با هزینه کمتری مواد اولیه خود را وارد کنند. این موضوع می تواند در سالهای آتی باعث نرخ رشد سودآوری بیشتر این شرکتها شود.

با این اوصاف روش سرمایه گذاری فوق، به صنعت برتر توجه کرده و سود تقسیمی شرکتها و پایدار بودن آنها در شرایط مختلف اقتصادی را ملاک قرار می دهد و سعی می نماید تا حداکثر ظرف مدت ۵ سال، اصل مبلغ سرمایه گذاری شده را از محل دریافت سود نقدی، بازگرداند.

بررسی ۵ سال گذشته شرکت از نظر سود تقسیمی:

سرمایه گذاری دربورس با هدف کسب سود نقدی وایجاد دارایی مولد مجانی: (دارو زهراوی)

حال به بررسی این مورد می پردازیم که اگر یک سرمایه گذار طرح سرمایه گذاری خود را، ۵ساله و با فرض دریافت سود نقدی و شرکت در افزایش سرمایه وخارج از نوسانات بازار تدوین می کرده است، آیا این طرح سرمایه گذاری منجر به بازگشت پول اولیه در طی مدت ۵ سال شده است ودر نهایت سرمایه گذار توانسته است نوعی ازدارایی را برای خود ایجاد نماید که تا آخر عمر فعالیت شرکت، سودنقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه سهام خود را بفروشد)؟

با توجه به نمودار بالا، فرض کنید شخصی در ۵ سال پیش درحدود این موقع (۱۳۹۰.۴.۲۱) معادل ۱ سهم به قیمت ۱۴۰۳ تومان خریداری کرده است. در طی این سالها در۶ مجمع شرکت نموده است (۵ مجمع سالیانه و ۱مجمع افزایش سرمایه از محل انباشته).

تاریخ مجمعنوع مجمعسود تقسیمی هرسهم ودرآمد کل سرمایه گذار
۹۱.۳.۷عادی سالیانه۲۰۰ تومان
۹۲.۳.۶عادی سالیانه۲۳۰ تومان
۹۳.۲.۲۸عادی سالیانه۵۵۰ تومان
۹۴.۲.۲۸عادی سالیانه۶۰۰ تومان
۹۴.۱۱.۴فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۲۰۰ درصد و از انباشته می باشد. لذا سرمایه گذار مبلغی پرداخت نکرده و با احتساب ۱ سهم قبلی مالک ۳ سهم می گردد.
۹۵.۲.۲۷عادی سالیانه۲۱۰ تومان به ازای هرسهم و با احتساب ۳ سهم معادل ۶۳۰ تومان دریافتی داریم.
مجموع سود تقسیمی دریافتی۲۲۱۰ تومان
دارایی در انتهای دوره۳سهم

درحال حاضر در تاریخ ۹۵.۴.۲۸قیمت سهم ۲۴۴۴تومان بوده و p/e سهم معادل ۹.۱۸ می باشد.

با توجه به موارد بالا به این جمع بندی می رسیم که:

  1. کل مبلغ سرمایه گذاری با احتساب قیمت اول دوره معادل 1403 تومان شده است.
  2. مجموع سود تقسیمی دریافتی معادل 2210تومان گردیده است.
  3. ارزش روز دارایی ما به ازای ۳سهم * 2444 تومان، معادل 7332 تومان شده است.

با مطالعه موارد بالا درمی یابیم که سرمایه گذار در مدت ۴ سال سرمایه گذاری خود، توانسته است از محل سود تقسیمی اصل سرمایه خود را بازگرداند.

اما نکته حائز اهمیت در این نوع سرمایه گذاری که هدف اصلی ما می باشد، خلق یک دارایی مولد مجانی است. در حال حاضر سرمایه گذار 3 سهم مجانی دارد و مادامیکه شرکت در حال تولید وفروش می باشد، می تواند سالیانه سود نقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه دارایی مولد خود را که همان گاو شیرده می باشد، بفروشد).

این شرکت نیز با توجه به ساختار مناسب و همچنین محصولات استراتژیک می تواند از گزینه های مناسب برای مطالعه در راستای سرمایه گذاری راحت باشد.

ضمنا شرکت در گزارش ۳ ماهه ۹۵ خود توانسته است با ۲۱ درصد پوشش مبلغ فروش، معادل ۲۵ درصد سود خود را پوشش دهد که برای تحلیلگران محل ارزیابی می باشد.

منابع:
  • گزارشات میاندوره ای کدال
  • دستنوشته های سید یاسر مهرآور

خلاصه در این گزارش پس از بررسی شرکت دارویی رازک به شرکت دارو زهراوی می پردازیم. از تولیدات این شرکت می توان به گروهای قرص، کپسول، آمپول وکپسول مایع اشاره نمود .

دارو از جمله صنایعی است که افزایش نرخ فروش محصولات آن بر اساس مجوز سازمان غذا ودارو و وزارت بهداشت انجام می گیرد و سرمایه گذاران در دورانهای مختلف باید به این موضوع توجه داشته باشند .

اما از مهمترین تغییرات کلانی که دراین صنعت در حال رخ دادن است، کاهش هزینه مالی این شرکتها به علت کاهش نرخ تسهیلات و کاهش تحریمها می باشد که شرکتها می توانند با هزینه کمتری مواد اولیه خود را وارد کنند. این موضوع می تواند در سالهای آتی باعث نرخ رشد سودآوری بیشتر این شرکتها شود.

با این اوصاف روش سرمایه گذاری فوق، به صنعت برتر توجه کرده و سود تقسیمی شرکتها و پایدار بودن آنها در شرایط مختلف اقتصادی را ملاک قرار می دهد و سعی می نماید تا حداکثر ظرف مدت ۵ سال، اصل مبلغ سرمایه گذاری شده را از محل دریافت سود نقدی، بازگرداند.

بررسی ۵ سال گذشته شرکت از نظر سود تقسیمی:

سرمایه گذاری دربورس با هدف کسب سود نقدی وایجاد دارایی مولد مجانی: (دارو زهراوی)

حال به بررسی این مورد می پردازیم که اگر یک سرمایه گذار طرح سرمایه گذاری خود را، ۵ساله و با فرض دریافت سود نقدی و شرکت در افزایش سرمایه وخارج از نوسانات بازار تدوین می کرده است، آیا این طرح سرمایه گذاری منجر به بازگشت پول اولیه در طی مدت ۵ سال شده است ودر نهایت سرمایه گذار توانسته است نوعی ازدارایی را برای خود ایجاد نماید که تا آخر عمر فعالیت شرکت، سودنقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه سهام خود را بفروشد)؟

با توجه به نمودار بالا، فرض کنید شخصی در ۵ سال پیش درحدود این موقع (۱۳۹۰.۴.۲۱) معادل ۱ سهم به قیمت ۱۴۰۳ تومان خریداری کرده است. در طی این سالها در۶ مجمع شرکت نموده است (۵ مجمع سالیانه و ۱مجمع افزایش سرمایه از محل انباشته).

تاریخ مجمعنوع مجمعسود تقسیمی هرسهم ودرآمد کل سرمایه گذار
۹۱.۳.۷عادی سالیانه۲۰۰ تومان
۹۲.۳.۶عادی سالیانه۲۳۰ تومان
۹۳.۲.۲۸عادی سالیانه۵۵۰ تومان
۹۴.۲.۲۸عادی سالیانه۶۰۰ تومان
۹۴.۱۱.۴فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۲۰۰ درصد و از انباشته می باشد. لذا سرمایه گذار مبلغی پرداخت نکرده و با احتساب ۱ سهم قبلی مالک ۳ سهم می گردد.
۹۵.۲.۲۷عادی سالیانه۲۱۰ تومان به ازای هرسهم و با احتساب ۳ سهم معادل ۶۳۰ تومان دریافتی داریم.
مجموع سود تقسیمی دریافتی۲۲۱۰ تومان
دارایی در انتهای دوره۳سهم

درحال حاضر در تاریخ ۹۵.۴.۲۸قیمت سهم ۲۴۴۴تومان بوده و p/e سهم معادل ۹.۱۸ می باشد.

با توجه به موارد بالا به این جمع بندی می رسیم که:

  1. کل مبلغ سرمایه گذاری با احتساب قیمت اول دوره معادل 1403 تومان شده است.
  2. مجموع سود تقسیمی دریافتی معادل 2210تومان گردیده است.
  3. ارزش روز دارایی ما به ازای ۳سهم * 2444 تومان، معادل 7332 تومان شده است.

با مطالعه موارد بالا درمی یابیم که سرمایه گذار در مدت ۴ سال سرمایه گذاری خود، توانسته است از محل سود تقسیمی اصل سرمایه خود را بازگرداند.

اما نکته حائز اهمیت در این نوع سرمایه گذاری که هدف اصلی ما می باشد، خلق یک دارایی مولد مجانی است. در حال حاضر سرمایه گذار 3 سهم مجانی دارد و مادامیکه شرکت در حال تولید وفروش می باشد، می تواند سالیانه سود نقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه دارایی مولد خود را که همان گاو شیرده می باشد، بفروشد).

این شرکت نیز با توجه به ساختار مناسب و همچنین محصولات استراتژیک می تواند از گزینه های مناسب برای مطالعه در راستای سرمایه گذاری راحت باشد.

ضمنا شرکت در گزارش ۳ ماهه ۹۵ خود توانسته است با ۲۱ درصد پوشش مبلغ فروش، معادل ۲۵ درصد سود خود را پوشش دهد که برای تحلیلگران محل ارزیابی می باشد.

منابع:
  • گزارشات میاندوره ای کدال
  • دستنوشته های سید یاسر مهرآور
1395/04/28 از نهایت‌نگر
0
/
16
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333