رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب سید یاسر مهدی مهرآور
ارتباطات سید یاسر مهدی مهرآور
...

عنوان بلاگ : سرمایه گذاری دربورس با هدف کسب سود نقدی وایجاد دارایی مولد: (دارو رازک)


خلاصه پس از بررسی گزینه هایی از شرکتهای منتخب صنعت پتروشیمی در راستای سلسله مقالات سرمایه گذاری راحت در بورس، به بررسی این استراتژی در صنعت مواد دارویی می رسیم. صنعتی که اگر با این استراتژی آن را مورد ارزیابی قرار دهیم، خواهیم دید که دردوران مختلف توانسته است، بازدهی مناسبی برای سهامداران خود به ارمغان آورد.

در این گزارش به بررسی شرکت دارویی رازک می پردازیم. از تولیدات این شرکت می توان به گروهای شربت، قرص وکپسول انسانی و مکملهای دامی اشاره نمود .

دارو از جمله صنایعی است که افزایش نرخ فروش محصولات آن بر اساس مجوز سازمان غذا ودارو و وزارت بهداشت انجام می گیرد و سرمایه گذاران در دورانهای مختلف باید به این موضوع توجه داشته باشند .

اما از مهمترین تغییرات کلانی که دراین صنعت در حال رخ دادن است، کاهش هزینه مالی این شرکتها به علت کاهش نرخ تسهیلات و کاهش تحریمها می باشد که شرکتها می توانند با هزینه کمتری مواد اولیه خود را وارد کنند. این موضوع می تواند در سالهای آتی باعث نرخ رشد سودآوری این شرکتها شود.

با این اوصاف روش سرمایه گذاری فوق، به صنعت برتر توجه کرده و سود تقسیمی شرکتها و پایدار بودن آنها در شرایط مختلف اقتصادی را ملاک قرار می دهد و سعی می نماید تا حداکثر ظرف مدت ۵ سال، اصل مبلغ سرمایه گذاری شده را از محل دریافت سود نقدی، بازگرداند.

بررسی ۵ سال گذشته شرکت از نظر سود تقسیمی:

سرمایه گذاری دربورس با هدف کسب سود نقدی وایجاد دارایی مولد: (دارو رازک)

حال به بررسی این مورد می پردازیم که اگر یک سرمایه گذار طرح سرمایه گذاری خود را، ۵ساله و با فرض دریافت سود نقدی و شرکت در افزایش سرمایه وخارج از نوسانات بازار تدوین می کرده است، آیا این طرح سرمایه گذاری منجر به بازگشت پول اولیه در طی مدت ۵ سال شده است ودر نهایت سرمایه گذار توانسته است نوعی ازدارایی را برای خود ایجاد نماید که تا آخر عمر فعالیت شرکت، سودنقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه سهام خود را بفروشد)؟

با توجه به نمودار بالا، فرض کنید شخصی در ۵ سال پیش در این موقع (۱۳۹۰.۴.۱۳) معادل ۱ سهم به قیمت ۱۱۷۰ تومان خریداری کرده است. در طی این سالها در۷ مجمع شرکت نموده است (۵ مجمع سالیانه و ۲مجمع افزایش سرمایه از محل انباشته).

تاریخ مجمعنوع مجمعسود تقسیمی هرسهم ودرآمد کل سرمایه گذار
۹۱.۳.۷عادی سالیانه۱۷۰ تومان
۹۲.۲.۹عادی سالیانه۲۲۰ تومان
۹۲.۴.۲۰فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۱۰۰ درصد و از انباشته می باشد. لذا سرمایه گذار مبلغی پرداخت نکرده و مالک ۲ سهم می گردد.
۹۳.۳.۴عادی سالیانه۲۰۰ تومان به ازای هرسهم وبا توجه به مالکیت ۲ سهم درکل ۴۰۰ تومان سود نقدی دریافت می نماید.
۹۴.۳.۵عادی سالیانه۳۰۰ تومان به ازای هرسهم و با توجه به مالکیت ۲ سهم درکل ۶۰۰ تومان سود نقدی دریافت می نماید.
۹۵.۳.۵عادی سالیانه۲۶۵ تومان به ازای هرسهم و با توجه به مالکیت ۲ سهم درکل ۵۳۰ تومان سود نقدی دریافت می نماید.
۹۵.۳.۱۲فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۱۰۰ درصد و از انباشته می باشد. لذا سرمایه گذار مبلغی پرداخت نکرده و با احتساب ۲ سهم قبلی مالک ۴ سهم می گردد.
مجموع سود تقسیمی دریافتی۱۹۲۰ تومان
دارایی در انتهای دوره۴سهم

درحال حاضر در تاریخ ۹۵.۴.۱۳ قیمت سهم ۱۹۹۸.۱ تومان بوده و p/e سهم معادل ۱۰.۱۷ می باشد.

با توجه به موارد بالا به این جمع بندی می رسیم که:

  1. کل مبلغ سرمایه گذاری با احتساب قیمت اول دوره معادل 1170 تومان شده است.
  2. مجموع سود تقسیمی دریافتی معادل 1920تومان گردیده است.
  3. ارزش روز دارایی ما به ازای ۴سهم * 1998.1 تومان، معادل 7992.4 تومان شده است.

با مطالعه موارد بالا درمی یابیم که سرمایه گذار در مدت ۵ سال سرمایه گذاری خود، توانسته است از محل سود تقسیمی اصل سرمایه خود را بازگرداند.

اما نکته حائز اهمیت در این نوع سرمایه گذاری که هدف اصلی ما می باشد، خلق یک دارایی مولد مجانی است. در حال حاضر سرمایه گذار 4 سهم مجانی دارد و مادامیکه شرکت در حال تولید وفروش می باشد، می تواند سالیانه سود نقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه دارایی مولد خود را که همان گاو شیرده می باشد، بفروشد).

این شرکت نیز با توجه به ساختار مناسب و همچنین محصولات استراتژیک می تواند از گزینه های مناسب برای مطالعه در راستای سرمایه گذاری راحت باشد.

منابع:
  • #گزارشات کذال
  • دستنوشته های سید یاسر مهرآور

خلاصه پس از بررسی گزینه هایی از شرکتهای منتخب صنعت پتروشیمی در راستای سلسله مقالات سرمایه گذاری راحت در بورس، به بررسی این استراتژی در صنعت مواد دارویی می رسیم. صنعتی که اگر با این استراتژی آن را مورد ارزیابی قرار دهیم، خواهیم دید که دردوران مختلف توانسته است، بازدهی مناسبی برای سهامداران خود به ارمغان آورد.

در این گزارش به بررسی شرکت دارویی رازک می پردازیم. از تولیدات این شرکت می توان به گروهای شربت، قرص وکپسول انسانی و مکملهای دامی اشاره نمود .

دارو از جمله صنایعی است که افزایش نرخ فروش محصولات آن بر اساس مجوز سازمان غذا ودارو و وزارت بهداشت انجام می گیرد و سرمایه گذاران در دورانهای مختلف باید به این موضوع توجه داشته باشند .

اما از مهمترین تغییرات کلانی که دراین صنعت در حال رخ دادن است، کاهش هزینه مالی این شرکتها به علت کاهش نرخ تسهیلات و کاهش تحریمها می باشد که شرکتها می توانند با هزینه کمتری مواد اولیه خود را وارد کنند. این موضوع می تواند در سالهای آتی باعث نرخ رشد سودآوری این شرکتها شود.

با این اوصاف روش سرمایه گذاری فوق، به صنعت برتر توجه کرده و سود تقسیمی شرکتها و پایدار بودن آنها در شرایط مختلف اقتصادی را ملاک قرار می دهد و سعی می نماید تا حداکثر ظرف مدت ۵ سال، اصل مبلغ سرمایه گذاری شده را از محل دریافت سود نقدی، بازگرداند.

بررسی ۵ سال گذشته شرکت از نظر سود تقسیمی:

سرمایه گذاری دربورس با هدف کسب سود نقدی وایجاد دارایی مولد: (دارو رازک)

حال به بررسی این مورد می پردازیم که اگر یک سرمایه گذار طرح سرمایه گذاری خود را، ۵ساله و با فرض دریافت سود نقدی و شرکت در افزایش سرمایه وخارج از نوسانات بازار تدوین می کرده است، آیا این طرح سرمایه گذاری منجر به بازگشت پول اولیه در طی مدت ۵ سال شده است ودر نهایت سرمایه گذار توانسته است نوعی ازدارایی را برای خود ایجاد نماید که تا آخر عمر فعالیت شرکت، سودنقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه سهام خود را بفروشد)؟

با توجه به نمودار بالا، فرض کنید شخصی در ۵ سال پیش در این موقع (۱۳۹۰.۴.۱۳) معادل ۱ سهم به قیمت ۱۱۷۰ تومان خریداری کرده است. در طی این سالها در۷ مجمع شرکت نموده است (۵ مجمع سالیانه و ۲مجمع افزایش سرمایه از محل انباشته).

تاریخ مجمعنوع مجمعسود تقسیمی هرسهم ودرآمد کل سرمایه گذار
۹۱.۳.۷عادی سالیانه۱۷۰ تومان
۹۲.۲.۹عادی سالیانه۲۲۰ تومان
۹۲.۴.۲۰فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۱۰۰ درصد و از انباشته می باشد. لذا سرمایه گذار مبلغی پرداخت نکرده و مالک ۲ سهم می گردد.
۹۳.۳.۴عادی سالیانه۲۰۰ تومان به ازای هرسهم وبا توجه به مالکیت ۲ سهم درکل ۴۰۰ تومان سود نقدی دریافت می نماید.
۹۴.۳.۵عادی سالیانه۳۰۰ تومان به ازای هرسهم و با توجه به مالکیت ۲ سهم درکل ۶۰۰ تومان سود نقدی دریافت می نماید.
۹۵.۳.۵عادی سالیانه۲۶۵ تومان به ازای هرسهم و با توجه به مالکیت ۲ سهم درکل ۵۳۰ تومان سود نقدی دریافت می نماید.
۹۵.۳.۱۲فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۱۰۰ درصد و از انباشته می باشد. لذا سرمایه گذار مبلغی پرداخت نکرده و با احتساب ۲ سهم قبلی مالک ۴ سهم می گردد.
مجموع سود تقسیمی دریافتی۱۹۲۰ تومان
دارایی در انتهای دوره۴سهم

درحال حاضر در تاریخ ۹۵.۴.۱۳ قیمت سهم ۱۹۹۸.۱ تومان بوده و p/e سهم معادل ۱۰.۱۷ می باشد.

با توجه به موارد بالا به این جمع بندی می رسیم که:

  1. کل مبلغ سرمایه گذاری با احتساب قیمت اول دوره معادل 1170 تومان شده است.
  2. مجموع سود تقسیمی دریافتی معادل 1920تومان گردیده است.
  3. ارزش روز دارایی ما به ازای ۴سهم * 1998.1 تومان، معادل 7992.4 تومان شده است.

با مطالعه موارد بالا درمی یابیم که سرمایه گذار در مدت ۵ سال سرمایه گذاری خود، توانسته است از محل سود تقسیمی اصل سرمایه خود را بازگرداند.

اما نکته حائز اهمیت در این نوع سرمایه گذاری که هدف اصلی ما می باشد، خلق یک دارایی مولد مجانی است. در حال حاضر سرمایه گذار 4 سهم مجانی دارد و مادامیکه شرکت در حال تولید وفروش می باشد، می تواند سالیانه سود نقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه دارایی مولد خود را که همان گاو شیرده می باشد، بفروشد).

این شرکت نیز با توجه به ساختار مناسب و همچنین محصولات استراتژیک می تواند از گزینه های مناسب برای مطالعه در راستای سرمایه گذاری راحت باشد.

منابع:
  • #گزارشات کذال
  • دستنوشته های سید یاسر مهرآور
1395/04/14 از نهایت‌نگر
0
/
12
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333