رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب مهدی کارنامه حقیقی
ارتباطات مهدی کارنامه حقیقی
...

عنوان بلاگ : 15 تفاوت قانون بودجه 95 با لایحه بودجه 95


خلاصه همه ساله با بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان تغییراتی را در آن اعمال می کنند و برای تایید به شورای نگهبان می فرستند تا قانون بودجه جهت استفاده دولت آماده شود. نکته مهم در این پروسه تغییراتی است که در لایحه پیشنهادی دولت ایجاد می شود. در این بلاگ تغییرات 15 گانه و مهم لایحه و قانون بودجه سال 95 ارائه می شود تا بهتر بتوان تکالیف قانونی و آثار بودجه ای دولت را زیر نظر داشت.

موارد زیر از جمله تغییرات لایحه پیشنهادی دولت در مجلس بود تا در نهایت لایحه بودجه به قانون تبدیل شود.

۱) افزایش بودجه کل کشور از حدود ۹۵۳ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به ۹۷۸ هزار میلیارد تومان (رشد بودجه کل کشور به میزان ۲.۷ درصد و رشد بودجه عمومی دولت حدود ۹ درصد)

15 تفاوت قانون بودجه 95 با لایحه بودجه 95

۲) عدم تغییر رقم مالیات بر ارزش افزوده پیشنهادی دولت،

۳) جابجایی رقم ۶۰ هزار میلیارد ریال از بخش درآمدهای متفرقه و انتقال آن به منابع بخش نفت،

۴) در نظر گرفتن مبلغ ۱۲۵ هزار میلیارد ریال برای اوراق تسویه دیون،

۵) استفاده از اوراق تعهدزا (مانند اوراق مشارکت) فقط برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای،

۶) سهم صندوق توسعه ملی همان ۲۰ درصد پیشنهادی دولت باقی ماند. ظرفیت استفاده از صندوق توسعه ملی برای مسکن حذف شد. همچنین از مصارف دولتی از سهم صندوق توسعه ملی، ۵۰۰ میلیون دلار برای آبیاری تحت فشار و ۲۰۰ میلیون دلار برای صندوق شکوفایی و نوآوری تصویب شد.

۷) در موضوع هدفمند کردن یارانه ها، منابع پیشنهادی دولت (۴۸۰ هزار میلیارد ریال) به تصویب رسید اما در بخش مصارف آن مقرر شد که یارانه سه دهک درآمدی بالا حذف شود، خانوارهایی که سرپرست آنها بالای ۳۵۰ میلیون ریال در سال درآمد دارند، حذف شوند و مقرر شد که بخشی از منابع آزاد شده به اشتغال و حمایت از تولید و نوسازی صنایع اختصاص داده شود.

۸) دولت در لایحه بودجه پیشبینی کرده بود که امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه بانک ها وجود داشته باشد که در مجلس حذف شد.

۹) دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ ، پیش بینی کرده بود که حداکثر معادل ۵۰۰ هزار میلیارد ریال از محل ارزیابی خالص دارایی های خارجی منابع برای تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک های دولتی و مطالبات قطعی بانک ها از دولت منظور شود که در مجلس به تصویب نرسید.

۱۰) اجازه انتشار اوراق مشارکت مالی برای دستگاه ها و شرکت های دولتی در تبصره ۵ بند الف لایحه بودجه در نظر گرفته شده بود که در مجلس هم به تصویب رسید.

۱۱) اجازه انتشار اوراق مشارکت و صکوک اسلامی (تبصره ۵ بند د) توسط شهرداریها در لایحه بودجه درخواست شده بود که در مجلس به تصویب رسید.

۱۲) در لایحه بودجه (تبصره ۱۸ بند د) صدور اوراق بهادار ارزی و ریالی توسط بانک مسکن تا سقف ۵ میلیارد دلار بهصورت مستقل یا با مشارکت صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده بود که در مجلس به تصویب نرسید.

۱۳) در لایحه بودجه (تبصره ۲۰) پیش بینی شده بود که دولت از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی، بخشی از بدهی های خود را تسویه کند که در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسید.

۱۴) در لایحه بودجه امکان استفاده از تسهیلات مالی خارجی در سقف معادل ریالی ۵۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود که به تصویب رسید.

۱۵) سقف معافیت مالیات بر حقوق و دستمزد در لایحه بودجه ۱۳ میلیون ریال در ماه در نظر گرفته شده بود که به تصویب مجلس رسید.

منابع:
  • مرکز پژوهش های مجلس

خلاصه همه ساله با بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان تغییراتی را در آن اعمال می کنند و برای تایید به شورای نگهبان می فرستند تا قانون بودجه جهت استفاده دولت آماده شود. نکته مهم در این پروسه تغییراتی است که در لایحه پیشنهادی دولت ایجاد می شود. در این بلاگ تغییرات 15 گانه و مهم لایحه و قانون بودجه سال 95 ارائه می شود تا بهتر بتوان تکالیف قانونی و آثار بودجه ای دولت را زیر نظر داشت.

موارد زیر از جمله تغییرات لایحه پیشنهادی دولت در مجلس بود تا در نهایت لایحه بودجه به قانون تبدیل شود.

۱) افزایش بودجه کل کشور از حدود ۹۵۳ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به ۹۷۸ هزار میلیارد تومان (رشد بودجه کل کشور به میزان ۲.۷ درصد و رشد بودجه عمومی دولت حدود ۹ درصد)

15 تفاوت قانون بودجه 95 با لایحه بودجه 95

۲) عدم تغییر رقم مالیات بر ارزش افزوده پیشنهادی دولت،

۳) جابجایی رقم ۶۰ هزار میلیارد ریال از بخش درآمدهای متفرقه و انتقال آن به منابع بخش نفت،

۴) در نظر گرفتن مبلغ ۱۲۵ هزار میلیارد ریال برای اوراق تسویه دیون،

۵) استفاده از اوراق تعهدزا (مانند اوراق مشارکت) فقط برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای،

۶) سهم صندوق توسعه ملی همان ۲۰ درصد پیشنهادی دولت باقی ماند. ظرفیت استفاده از صندوق توسعه ملی برای مسکن حذف شد. همچنین از مصارف دولتی از سهم صندوق توسعه ملی، ۵۰۰ میلیون دلار برای آبیاری تحت فشار و ۲۰۰ میلیون دلار برای صندوق شکوفایی و نوآوری تصویب شد.

۷) در موضوع هدفمند کردن یارانه ها، منابع پیشنهادی دولت (۴۸۰ هزار میلیارد ریال) به تصویب رسید اما در بخش مصارف آن مقرر شد که یارانه سه دهک درآمدی بالا حذف شود، خانوارهایی که سرپرست آنها بالای ۳۵۰ میلیون ریال در سال درآمد دارند، حذف شوند و مقرر شد که بخشی از منابع آزاد شده به اشتغال و حمایت از تولید و نوسازی صنایع اختصاص داده شود.

۸) دولت در لایحه بودجه پیشبینی کرده بود که امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه بانک ها وجود داشته باشد که در مجلس حذف شد.

۹) دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ ، پیش بینی کرده بود که حداکثر معادل ۵۰۰ هزار میلیارد ریال از محل ارزیابی خالص دارایی های خارجی منابع برای تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک های دولتی و مطالبات قطعی بانک ها از دولت منظور شود که در مجلس به تصویب نرسید.

۱۰) اجازه انتشار اوراق مشارکت مالی برای دستگاه ها و شرکت های دولتی در تبصره ۵ بند الف لایحه بودجه در نظر گرفته شده بود که در مجلس هم به تصویب رسید.

۱۱) اجازه انتشار اوراق مشارکت و صکوک اسلامی (تبصره ۵ بند د) توسط شهرداریها در لایحه بودجه درخواست شده بود که در مجلس به تصویب رسید.

۱۲) در لایحه بودجه (تبصره ۱۸ بند د) صدور اوراق بهادار ارزی و ریالی توسط بانک مسکن تا سقف ۵ میلیارد دلار بهصورت مستقل یا با مشارکت صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده بود که در مجلس به تصویب نرسید.

۱۳) در لایحه بودجه (تبصره ۲۰) پیش بینی شده بود که دولت از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی، بخشی از بدهی های خود را تسویه کند که در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسید.

۱۴) در لایحه بودجه امکان استفاده از تسهیلات مالی خارجی در سقف معادل ریالی ۵۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود که به تصویب رسید.

۱۵) سقف معافیت مالیات بر حقوق و دستمزد در لایحه بودجه ۱۳ میلیون ریال در ماه در نظر گرفته شده بود که به تصویب مجلس رسید.

منابع:
  • مرکز پژوهش های مجلس
1395/03/12 از نهایت‌نگر
0
/
3
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333