رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب مهدی کارنامه حقیقی
ارتباطات مهدی کارنامه حقیقی
...

عنوان بلاگ : تیپ های شخصیتی سرمایه گذار
دسته : آموزشی


خلاصه برخی اوقات روند بازار بر اساس رفتارهای خاصی از سرمایه گذاران شکل می گیرد. این که شخصیت سرمایه گذاران به چه صورت است می تواند زمینه ساز نوع خاصی از رفتارها شود. در این بلاگ با استفاده از مطالب کتاب "دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی" نوشته میشل پمپین و ترجمه دکتر احد بدری تلاش می شود به صورت مختصر انواع شخصیت ها در بین سرمایه گذاران توضیح داده شود.

سه تیپ شخصیتی را می توان برای سرمایه گذاران در نظر گرفت:

۱) آرمانگرا (Idealist) در مقابل عملگرا (Pragmatic)

افراد آرمانگرا در مورد توانایی های خود در عرصه سرمایه گذاری مبالغه می کنند، به بازار سرمایه بسیار خوشبین هستند و به اطلاعاتی که با نظر آن ها در تضاد است توجه نمی کنند. آن ها امیدوارانه الگوها و روندهایی را شناسایی می کنند که واقعا وجود خارجی ندارد و معتقدند که تیزهوشی و فراست بالاتر از حد متوسط آن ها در بازار، کنترل و تسلط بر نتایج سرمایه گذاری را برای آن ها به ارمغان می آورد. این افراد اغلب تمایلی به انجام تحقبقات کامل ندارند و از این رو می توانند طعمه گرایش های عمومی نامطمئن در بازار شوند.

عمل گرایان درک و تصویر واقع بینانه ای از مهارت ها و محدودیت های خود به عنوان سرمایه گذار دارند. آن ها به بازار سرمایه خیلی مطمئن نبوده و به توانایی های خود در امر سرمایه گذاری با شک و تردید منطقی می نگرند. آن ها می دانند که سرمایه گذاری با احتمالات عجین است و برای تأیید عقاید خود، دست به تحقیق می زنند.

تیپ های شخصیتی سرمایه گذار

۲) شکل گرا (Framer) در مقابل آمیزگر (Integrator)

شکل گرایان تمایل دارند که سرمایه گذاری های خود را با وسواس و دقت زیاد و جزء به جزء ارزیابی کنند و به نحوه جاگیری و سرمایه گذاری در طرح کلی پرتفوی توجهی ندارند. آن ها در تجزیه و تحلیل ذهنی مشکلات، بسیار خشک و غیرمنعطف بوده و در مورد عوامل برونزا و خارجی ژرف اندیشی نمی کنند. به نظر می رسد که پرتفوی این افراد به جای ترکیبی از سرمایه گذاری های به هم پیوسته و مکمل، شامل مبالغ زیادی وجوه نقد است. شکل گرایان همچنین بطور ناخودآگاه برآوردهای خود از بازار یا سطوح قیمت اوراق بهادار را تثبیت می کنند.

آمیزگران توانایی آن را دارند که در مورد عوامل بیرونی و شرایط، به گونه وسیع تری ژرف اندیشی کنند. آن ها پرتفوی های خود را سیستم هایی در نظر می گیرند که اجزای آن ها با هم در تعامل بوده و یکدیگر را پوشش می دهند. این افراد همبستگی هایی را که بین عملکرد ابزارهای مختلف مالی وجود دارد، درک کرده و پرتفوی های خود را بر اساس آن تنظیم می کنند. آن ها ردر نحوه نگرش خود به بازار و سطوح قیمت اوراق بهادار منعطف هستند.

تیپ های شخصیتی سرمایه گذار

۳) برون فکن (Reflector) در مثابل واقع بین (Realist)

برون فکنان به سختی با پیامدهای تصمیمات خود کنار آمده و آن ها را می پذیرند و در اقدام برای اصلاح رفتارهای خود مشکل دارند. آن ها تصمیمات اشتباه خود را توجیه کرده و در اعتراف به پذیرش مسئولیت تصمیماتی که نتیجه مطلوبی نداشته، مقاومت می کنند. آن ها همچنین در تصمیم گیری کند عمل می کنند، زیرا از احساس تاسف و ندامت به دلیل تصمیم نادرست واهمه دارند.

واقع بینان با پیامدهای انتخاب خود راحت تر کنار می آیند. آن ها تایلی به تلاش برای بهانه تراشی به منظور توجیه تصمیم اشتباه خود ندارند و مسئولیت اشتباهات خود را به گردن می گیرند. افراد واقع بین هنگام تصمیم گیری تحت فشار، نسبت به برون فکنان آسایش بیشتری دارند زیرا به اندازه آن ها احساس تاسف و ندامت نمی کنند و از این رو پیشاپیش به خود ترس راه نمی دهند.

تیپ های شخصیتی سرمایه گذار

منابع:
  • کتاب دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی

خلاصه برخی اوقات روند بازار بر اساس رفتارهای خاصی از سرمایه گذاران شکل می گیرد. این که شخصیت سرمایه گذاران به چه صورت است می تواند زمینه ساز نوع خاصی از رفتارها شود. در این بلاگ با استفاده از مطالب کتاب "دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی" نوشته میشل پمپین و ترجمه دکتر احد بدری تلاش می شود به صورت مختصر انواع شخصیت ها در بین سرمایه گذاران توضیح داده شود.

سه تیپ شخصیتی را می توان برای سرمایه گذاران در نظر گرفت:

۱) آرمانگرا (Idealist) در مقابل عملگرا (Pragmatic)

افراد آرمانگرا در مورد توانایی های خود در عرصه سرمایه گذاری مبالغه می کنند، به بازار سرمایه بسیار خوشبین هستند و به اطلاعاتی که با نظر آن ها در تضاد است توجه نمی کنند. آن ها امیدوارانه الگوها و روندهایی را شناسایی می کنند که واقعا وجود خارجی ندارد و معتقدند که تیزهوشی و فراست بالاتر از حد متوسط آن ها در بازار، کنترل و تسلط بر نتایج سرمایه گذاری را برای آن ها به ارمغان می آورد. این افراد اغلب تمایلی به انجام تحقبقات کامل ندارند و از این رو می توانند طعمه گرایش های عمومی نامطمئن در بازار شوند.

عمل گرایان درک و تصویر واقع بینانه ای از مهارت ها و محدودیت های خود به عنوان سرمایه گذار دارند. آن ها به بازار سرمایه خیلی مطمئن نبوده و به توانایی های خود در امر سرمایه گذاری با شک و تردید منطقی می نگرند. آن ها می دانند که سرمایه گذاری با احتمالات عجین است و برای تأیید عقاید خود، دست به تحقیق می زنند.

تیپ های شخصیتی سرمایه گذار

۲) شکل گرا (Framer) در مقابل آمیزگر (Integrator)

شکل گرایان تمایل دارند که سرمایه گذاری های خود را با وسواس و دقت زیاد و جزء به جزء ارزیابی کنند و به نحوه جاگیری و سرمایه گذاری در طرح کلی پرتفوی توجهی ندارند. آن ها در تجزیه و تحلیل ذهنی مشکلات، بسیار خشک و غیرمنعطف بوده و در مورد عوامل برونزا و خارجی ژرف اندیشی نمی کنند. به نظر می رسد که پرتفوی این افراد به جای ترکیبی از سرمایه گذاری های به هم پیوسته و مکمل، شامل مبالغ زیادی وجوه نقد است. شکل گرایان همچنین بطور ناخودآگاه برآوردهای خود از بازار یا سطوح قیمت اوراق بهادار را تثبیت می کنند.

آمیزگران توانایی آن را دارند که در مورد عوامل بیرونی و شرایط، به گونه وسیع تری ژرف اندیشی کنند. آن ها پرتفوی های خود را سیستم هایی در نظر می گیرند که اجزای آن ها با هم در تعامل بوده و یکدیگر را پوشش می دهند. این افراد همبستگی هایی را که بین عملکرد ابزارهای مختلف مالی وجود دارد، درک کرده و پرتفوی های خود را بر اساس آن تنظیم می کنند. آن ها ردر نحوه نگرش خود به بازار و سطوح قیمت اوراق بهادار منعطف هستند.

تیپ های شخصیتی سرمایه گذار

۳) برون فکن (Reflector) در مثابل واقع بین (Realist)

برون فکنان به سختی با پیامدهای تصمیمات خود کنار آمده و آن ها را می پذیرند و در اقدام برای اصلاح رفتارهای خود مشکل دارند. آن ها تصمیمات اشتباه خود را توجیه کرده و در اعتراف به پذیرش مسئولیت تصمیماتی که نتیجه مطلوبی نداشته، مقاومت می کنند. آن ها همچنین در تصمیم گیری کند عمل می کنند، زیرا از احساس تاسف و ندامت به دلیل تصمیم نادرست واهمه دارند.

واقع بینان با پیامدهای انتخاب خود راحت تر کنار می آیند. آن ها تایلی به تلاش برای بهانه تراشی به منظور توجیه تصمیم اشتباه خود ندارند و مسئولیت اشتباهات خود را به گردن می گیرند. افراد واقع بین هنگام تصمیم گیری تحت فشار، نسبت به برون فکنان آسایش بیشتری دارند زیرا به اندازه آن ها احساس تاسف و ندامت نمی کنند و از این رو پیشاپیش به خود ترس راه نمی دهند.

تیپ های شخصیتی سرمایه گذار

منابع:
  • کتاب دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی
1395/01/30 از نهایت‌نگر
0
/
33
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333