رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب مصطفی پازوکی
...
183

عنوان بلاگ : تبدیل قیمت اونس طلای جهانی به طلای داخلی
دسته : آموزشی


خلاصه تبدیل قیمت یک اونس طلا به سکه، ضرایب مرسومی دارد که شاید علت شکل گیری آنها موشکافانه مورد بررسی قرار نگرفته است. موضوعی که در این نوشتار سعی بر واکاوی آن را داریم.

شاید یکی از سوال های همیشگی معامله گران داخلی، چگونگی و میزان تأثیرات قیمت اونس طلای جهانی، بر قیمت طلای داخلی است. سوالی که پاسخ آن شاید حتی در خریدهای مصرفی طلا نیز، برای مشتریان خرد اهمیت ویژه ای داشته باشد. در این نوشتار سعی بر ساده سازی و رسیدن به پاسخ این سوال است. در ابتدا لازم است که موارد زیر را مورد توجه قرار دهیم:

  1. یک اونس طلا، معادل 31.103431 گرم طلای 24 عیار می باشد.
  2. آنچه به عنوان مظنه طلا در ایران موسوم است، 4.608 گرم طلای 17 عیار می باشد (عیار 705).
  3. سکه تمام بهار آزادی طرح امام (قدیم)، وزنی معادل 8.133 گرم و متشکل از طلا به عیار 21.6 موسوم به عیار 22 است (عیار 900).
  4. وزن سکه نیم بهار آزادی 4.0665 گرم و وزن سکه ربع بهار آزادی 2.03225 گرم و از همان عیار سکه تمام بهار است.

تبدیل اونس به طلای داخلی

با توجه به تعاریف فوق، محاسبات قیمت سکه و یا مظنه، بر اساس قیمت اونس طلا، به سادگی امکان پذیر است. فرض بفرمایید که می خواهیم قیمت یک سکه تمام بهار آزادی را بر اساس قیمت اونس، محاسبه نماییم. در قدم اول باید قیمت اونس را در قیمت روز دلار به ریال ضرب نماییم تا به قیمت یک اونس طلا بر حسب ریال برسیم. این عدد را چنانچه بر وزن یک اونس یعنی بر ۳۱.۱۰۳۴۳۱ تقسیم نماییم، قیمت یک گرم طلای ۲۴ عیار بر حسب ریال حاصل می شود. در مرحله بعد باید تبدیل عیار نماییم. برای تبدیل عیار باید، قیمت حاصله را بر ۲۴ تقسیم نموده و در عیار مورد نظر، مه اینجا ۲۱.۶ یا به عبارت ساده تر، ۲۲ می باشد، ضرب نماییم. در این مقطع، به قیمت یک گرم طلای ۲۲ عیار بر حسب ریال رسیده ایم و چنانچه این مقدار را در وزن سکه یعنی ۸.۱۳۳ ضرب نماییم، به قیمت یک سکه تمام بهار آزادی بر حسب ریال می رسیم. این عدد، قیمت طلای سکه است و گاهاً به عنوان ارزش ذاتی سکه نیز از آن یاد می شود. چیزی که مهم است این است که به قیمت فوق باید حق ضرب و مالیات بر ارزش افزوده سال مورد نظر نیز افزوده شود تا به قیمت معاملاتی سکه در طلا فروشی ها برسیم. قابل ذکر است که در معاملات کاغذی سکه، این موضوع عموماً در نظر گرفته نمی شود.

برای روشن تر شدن موضوع، با مفروضات زیر اقدام به محاسبه قیمت سکه می نماییم:

قیمت یک اونس طلا = ۱۱۴۲.۵ $

قیمت دلار به ریال = ۳۵۱۰۰ ریال

ابتدا قیمت اونس را در قیمت دلار به ریال ضرب می نماییم تا قیمت یک اونس به ریال محاسبه شود: ۴۰۱۰۱۷۵۰=۳۵۱۰۰*۱۱۴۲.۵ . سپس این رقم را بر وزن یک اونس تقسیم می نماییم تا قیمت یک گرم طلای ۲۴ عیار به دست آید: ۱۲۸۹۳۰۳.۱۰ = ۳۱.۱۰۳۴۳۱ : ۴۰۱۰۱۷۵۰. این قیمت را با ضرب کردن در ۲۲ و تقسیم کردن بر ۲۴، به قیمت یک گرم طلای ۲۲ عیار تبدیل می کنیم که می شود: ۱۱۸۱۸۶۱.۱۷ ریال. با ضرب کردن در وزن سکه داریم: ۹۶۱۲۰۷۶ ریال.

به عبارتی قیمت طلای یک سکه، ۹۶۱۲۰۰ تومان است. این قیمت، بدون در نظر گرفتن حق ضرب و مالیات بر ارزش افزوده است.

منابع:
  • این نوشته حاصل مطالعات و تجربیات نگارنده بلاگ است.

خلاصه تبدیل قیمت یک اونس طلا به سکه، ضرایب مرسومی دارد که شاید علت شکل گیری آنها موشکافانه مورد بررسی قرار نگرفته است. موضوعی که در این نوشتار سعی بر واکاوی آن را داریم.

شاید یکی از سوال های همیشگی معامله گران داخلی، چگونگی و میزان تأثیرات قیمت اونس طلای جهانی، بر قیمت طلای داخلی است. سوالی که پاسخ آن شاید حتی در خریدهای مصرفی طلا نیز، برای مشتریان خرد اهمیت ویژه ای داشته باشد. در این نوشتار سعی بر ساده سازی و رسیدن به پاسخ این سوال است. در ابتدا لازم است که موارد زیر را مورد توجه قرار دهیم:

  1. یک اونس طلا، معادل 31.103431 گرم طلای 24 عیار می باشد.
  2. آنچه به عنوان مظنه طلا در ایران موسوم است، 4.608 گرم طلای 17 عیار می باشد (عیار 705).
  3. سکه تمام بهار آزادی طرح امام (قدیم)، وزنی معادل 8.133 گرم و متشکل از طلا به عیار 21.6 موسوم به عیار 22 است (عیار 900).
  4. وزن سکه نیم بهار آزادی 4.0665 گرم و وزن سکه ربع بهار آزادی 2.03225 گرم و از همان عیار سکه تمام بهار است.

تبدیل اونس به طلای داخلی

با توجه به تعاریف فوق، محاسبات قیمت سکه و یا مظنه، بر اساس قیمت اونس طلا، به سادگی امکان پذیر است. فرض بفرمایید که می خواهیم قیمت یک سکه تمام بهار آزادی را بر اساس قیمت اونس، محاسبه نماییم. در قدم اول باید قیمت اونس را در قیمت روز دلار به ریال ضرب نماییم تا به قیمت یک اونس طلا بر حسب ریال برسیم. این عدد را چنانچه بر وزن یک اونس یعنی بر ۳۱.۱۰۳۴۳۱ تقسیم نماییم، قیمت یک گرم طلای ۲۴ عیار بر حسب ریال حاصل می شود. در مرحله بعد باید تبدیل عیار نماییم. برای تبدیل عیار باید، قیمت حاصله را بر ۲۴ تقسیم نموده و در عیار مورد نظر، مه اینجا ۲۱.۶ یا به عبارت ساده تر، ۲۲ می باشد، ضرب نماییم. در این مقطع، به قیمت یک گرم طلای ۲۲ عیار بر حسب ریال رسیده ایم و چنانچه این مقدار را در وزن سکه یعنی ۸.۱۳۳ ضرب نماییم، به قیمت یک سکه تمام بهار آزادی بر حسب ریال می رسیم. این عدد، قیمت طلای سکه است و گاهاً به عنوان ارزش ذاتی سکه نیز از آن یاد می شود. چیزی که مهم است این است که به قیمت فوق باید حق ضرب و مالیات بر ارزش افزوده سال مورد نظر نیز افزوده شود تا به قیمت معاملاتی سکه در طلا فروشی ها برسیم. قابل ذکر است که در معاملات کاغذی سکه، این موضوع عموماً در نظر گرفته نمی شود.

برای روشن تر شدن موضوع، با مفروضات زیر اقدام به محاسبه قیمت سکه می نماییم:

قیمت یک اونس طلا = ۱۱۴۲.۵ $

قیمت دلار به ریال = ۳۵۱۰۰ ریال

ابتدا قیمت اونس را در قیمت دلار به ریال ضرب می نماییم تا قیمت یک اونس به ریال محاسبه شود: ۴۰۱۰۱۷۵۰=۳۵۱۰۰*۱۱۴۲.۵ . سپس این رقم را بر وزن یک اونس تقسیم می نماییم تا قیمت یک گرم طلای ۲۴ عیار به دست آید: ۱۲۸۹۳۰۳.۱۰ = ۳۱.۱۰۳۴۳۱ : ۴۰۱۰۱۷۵۰. این قیمت را با ضرب کردن در ۲۲ و تقسیم کردن بر ۲۴، به قیمت یک گرم طلای ۲۲ عیار تبدیل می کنیم که می شود: ۱۱۸۱۸۶۱.۱۷ ریال. با ضرب کردن در وزن سکه داریم: ۹۶۱۲۰۷۶ ریال.

به عبارتی قیمت طلای یک سکه، ۹۶۱۲۰۰ تومان است. این قیمت، بدون در نظر گرفتن حق ضرب و مالیات بر ارزش افزوده است.

منابع:
  • این نوشته حاصل مطالعات و تجربیات نگارنده بلاگ است.
1394/08/10 از نهایت‌نگر
0
/
17
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333