رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
کیان طاهری
@taherime92
252

عنوان بلاگ : اطلاعاتی اجمالی در خصوص شرکت صنعتی بهپاک
دسته : بورس اوراق بهادار


خلاصه این شرکت در سال 1392 در فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفت و نماد این شرکت از تاریخ 25/01/1393 در بازار توافقی فرابورس باز و قابل معامله می باشد. محصولات تولیدی شرکت شامل دانه روغنی سویا، دانه روغنی کلزا، خدمات کارمزدی دانه سویا، خدمات کارمزدی دانه کلزا و دانه جو می باشد. سهامداران عمده شرکت عبارتند از شرکت توسعه صنایع بهشهر ( % 74/7)، سرمایه گذاری سپه ( % 6/6 ) و سرمایه گذاری ملی ایران ( % 2/9 )

معرفی شرکت :

گروه شامل شرکت صنعتی بهپاک ( سهامی عام شرکت اصلی ) و شرکت های مدیریت کارخانجات روغنکشی بهپاک و مدیریت کارخانجات پروتئین سویای بهپاک می باشد. شرکت صنعتی بهپاک ( سهامی عام ) در سال ۱۳۴۷ به صورت شرکت سهامی خاص در شهرستان بهشهر به ثبت رسید. شرکت در سال ۱۳۷۳ به شرکت سهامی عام تغییر و در سال ۱۳۷۴ سهام شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.

در سال ۱۳۸۸ به دلیل عدم احراز معیارهای حضور که عمدتا به دلیل زیان دهی شرکت در سنوات گذشته بوده است، سهام شرکت از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار حذف گردیده است.

اما مجددا در سال ۱۳۹۲ در فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفت و نماد این شرکت از تاریخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۳ در بازار توافقی فرابورس باز و قابل معامله می باشد.

در حال حاضر شرکت صنعتی بهپاک ( سهامی عام ) جز واحدهای فرعی شرکت توسعه صنایع بهشهر ( سهامی عام ) بوده و شرکت اصلی متعلق به شرکت توسعه صنایع بهشهر ( سهامی عام ) می باشد.

مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه در استان مازندران، شهرستان بهشهر واقع شده است.

محصولات تولیدی:

دانه روغنی سویا، دانه روغنی کلزا، خدمات کارمزدی دانه سویا، خدمات کارمزدی دانه کلزا، دانه جو.

سهامداران عمده شرکت

جدول مبلغ فروش

نسبت های مالی براساس گزارشات ۶ماهه واقعی

شرح۱۳۹۱۱۳۹۲۱۳۹۳۱۳۹۴
نسبت جاری۰.۹۷۰.۹۸۰.۹۹۰.۹۷
نسبت آنی۰.۳۶۰.۲۰.۳۷۰.۴۱
نسبت وجه نقد۰.۰۲۰.۱۰.۱1۰.۰۳
بدهی ( درصد )۸۱.۶۲۸۶.۶۵۸۴.۵۹۷۷.۴۸
بدهی به حقوق صاحبان سهام۴.۴۴۶.۴۹۵.۴۹۳.۴۴
گردش دارایی۰.۵۳۰.۳۸۰.۶۷۱.۲۵
دوره گردش حساب های دریافتنی ( روز )۷۸.۴۳۶.۳۱۱۱.۱۳.۰۵
دوره گردش موجودی کالا ( روز )۱۶۱.۴۳۲۹۷.۰۳۲۷۷.۱۲۸۴.۹۶
دوره گردش حساب پرداختنی ( روز )۲۶۵.۱۶۱۷۴.۴۹۷۶.۹۶۳۷.۵۴
حاشیه سود خالص ( روز ) ۲۶.۸۷۱۹.۲۱۱.۵۸۷.۵۳
حاشیه سود ناخالص ( روز )۱۹.۲۴۲۷.۷۱۱۰.۴۵۹.۰۲
سود عملیاتی به سود ناخالص ( درصد )۹۴.۶۳۹۲.۹۶۹۵.۹۲۹۲.۹۴
هزینه بهره به سود عملیاتی ( درصد )۴۴.۷۳۷.۲۹۹۳.۸۶۷.۷
بازده دارایی ( درصد - ROA )۱۴.۲۱۷.۲۴۱.۰۵۹.۳۹
بازده حقوق صاحبان سهام ( درصد - ROE )۷۷.۲۷۵۴.۲۸۶.۸۴۴۱.۷۱

نکات مهم :

۱- نسبت جاری و آنی شرکت نسبت به دوره های مشابه در سال های گذشته رو به بهبود می باشد.

۲- جریان نقد عملیاتی شرکت در حدود ۸۱۰۰۰ م.ر و سود ناخالص ۲۰۱۹۴۰ م.ر می باشد. این مسئله می تواند نشان دهنده درصد بالای فروش تعهدی نسبت به فروش کل شرکت می باشد.

۳- براساس اخبار رسیده شرکت رویه فعالیت خود را تغییر داده و در حال حاضر بیشتر فعالیت شرکت جنبه واسطه گری دارد.

۴- موجودی مواد و کالا با %۱۲۱ افزایش نسبت به سال مالی گذشته به رقم ۷۲۶۸۵۴ م.ر رسیده است که البته براساس گزارشات مالی ۶ ماهه ، رقم کل موجودی مواد و کالا فروخته شده است.

۵- نسبت بدهی شرکت با % ۱۱/۷ کاهش به رقم % ۴۸/۷۷ رسیده است که این موضوع نیز از نکات مثبت سهم می باشد. اما باید به این مسئله نیز توجه شود که شرکت کماکان بدهی محور می باشد.

۶- افزایش بدهی جاری شرکت از مبلغ ۱۲۲۶۰۳۷ م.ر به مبلغ ۱۳۱۵۱۶۶ م.ر ناشی از افزایش حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری به میزان % ۳۶ و سود سهام پرداختنی به میزان % ۱۰۸ می باشد. شایان ذکر است میزان تسهیلات مالی دریافتنی شرکت افزایش نیافته است.

۷- همانطور که در جداول نسبت های مالی مشاهده می شود، حاشیه سود ناخالص شرکت نسبت به سه سال گذشته کماکان روند کاهشی داشته اما حاشیه سود ناخالص شرکت نسبت به سال گذشته از رقم ۵۸/۱ به ۵۳/۷ رسیده است که این موضوع به دلیل شناسایی سود حاصل از فروش زمین واقع در شهر نکا می باشد.

۸- مبلغ فروش شرکت به دلیل افزایش حجم تولید و فروش افزایش یافته است، اما یکی از ابهامات مهم این است که آیا شرکت در سال های آتی خواهد توانست به رویه موجود ادامه دهد یا خیر ؟

۹- با مقایسه سودهای محقق شده در دوره های ۶ ماهه سال های گذشته متوجه می شویم که شرکت در سال گذشته به طور جدی دچار مشکل بوده است اما در سال های ۹۱ و ۹۲ به ترتیب ۲۱۰۰ و ۱۶۸۰ ریال در ۶ ماهه سود شناسایی کرده است. باتوجه به گزارش ۶ماهه امسال می توان تا حدودی نتیجه گرفت شرایط شرکت رو به بهبود می باشد.

۱۰- شرکت در ۶ ماهه ابتدایی امسال ۸۴۳ ریال سود محقق کرده که ۳۰۳ ریال ( % ۳۶ ) عملیاتی و ۵۴۰ ریال ( % ۶۴ ) غیر عملیاتی می باشد. بدیهی است در پیش بینی سود پایان سال مالی جاری و همچنین سال مالی بعد حتما باید به این نکته توجه ویژه کرد.

نتیجه گیری

سناریوی اول :

اگر شرکت در ۶ ماهه دوم سال مالی جاری بتواند همانند ۶ ماهه ابتدایی فروش داشته باشد می توان انتظار محقق کردن EPS در محدوده ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ ریال را داشت.

شایان ذکر است مبلغ EPS مذکور باتوجه به سرمایه فعلی شرکت ( ۲۰۰۰۰۰ م.ر ) می باشد.

سناریوی دوم :

اگرشرکت فعالیت عملیاتی همانند ۶ ماهه ابتدایی داشته باشد و افزایش سرمایه شرکت قبل از مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۹۴ ثبت گردد ، می توان انتظار محقق شدن EPS در محدوده ۱۰۵۰ ریال را داشت.

سناریوی سوم :

اگر شرکت در ۶ ماهه دوم نتواند همانند ۶ ماهه ابتدایی سال اقدام به فروش محصولات نماید با توجه به افزایش ظرفیت تولید و در پی آن افزایش موجودی کالا و همچنین وضعیت نامناسب موجودی نقد و سرمایه در گردش خالص، شرایط نامطلوبی برای شرکت رقم خواهد خورد.

منابع:
  • مهدی طاهری

خلاصه این شرکت در سال 1392 در فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفت و نماد این شرکت از تاریخ 25/01/1393 در بازار توافقی فرابورس باز و قابل معامله می باشد. محصولات تولیدی شرکت شامل دانه روغنی سویا، دانه روغنی کلزا، خدمات کارمزدی دانه سویا، خدمات کارمزدی دانه کلزا و دانه جو می باشد. سهامداران عمده شرکت عبارتند از شرکت توسعه صنایع بهشهر ( % 74/7)، سرمایه گذاری سپه ( % 6/6 ) و سرمایه گذاری ملی ایران ( % 2/9 )

معرفی شرکت :

گروه شامل شرکت صنعتی بهپاک ( سهامی عام شرکت اصلی ) و شرکت های مدیریت کارخانجات روغنکشی بهپاک و مدیریت کارخانجات پروتئین سویای بهپاک می باشد. شرکت صنعتی بهپاک ( سهامی عام ) در سال ۱۳۴۷ به صورت شرکت سهامی خاص در شهرستان بهشهر به ثبت رسید. شرکت در سال ۱۳۷۳ به شرکت سهامی عام تغییر و در سال ۱۳۷۴ سهام شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.

در سال ۱۳۸۸ به دلیل عدم احراز معیارهای حضور که عمدتا به دلیل زیان دهی شرکت در سنوات گذشته بوده است، سهام شرکت از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار حذف گردیده است.

اما مجددا در سال ۱۳۹۲ در فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفت و نماد این شرکت از تاریخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۳ در بازار توافقی فرابورس باز و قابل معامله می باشد.

در حال حاضر شرکت صنعتی بهپاک ( سهامی عام ) جز واحدهای فرعی شرکت توسعه صنایع بهشهر ( سهامی عام ) بوده و شرکت اصلی متعلق به شرکت توسعه صنایع بهشهر ( سهامی عام ) می باشد.

مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه در استان مازندران، شهرستان بهشهر واقع شده است.

محصولات تولیدی:

دانه روغنی سویا، دانه روغنی کلزا، خدمات کارمزدی دانه سویا، خدمات کارمزدی دانه کلزا، دانه جو.

سهامداران عمده شرکت

جدول مبلغ فروش

نسبت های مالی براساس گزارشات ۶ماهه واقعی

شرح۱۳۹۱۱۳۹۲۱۳۹۳۱۳۹۴
نسبت جاری۰.۹۷۰.۹۸۰.۹۹۰.۹۷
نسبت آنی۰.۳۶۰.۲۰.۳۷۰.۴۱
نسبت وجه نقد۰.۰۲۰.۱۰.۱1۰.۰۳
بدهی ( درصد )۸۱.۶۲۸۶.۶۵۸۴.۵۹۷۷.۴۸
بدهی به حقوق صاحبان سهام۴.۴۴۶.۴۹۵.۴۹۳.۴۴
گردش دارایی۰.۵۳۰.۳۸۰.۶۷۱.۲۵
دوره گردش حساب های دریافتنی ( روز )۷۸.۴۳۶.۳۱۱۱.۱۳.۰۵
دوره گردش موجودی کالا ( روز )۱۶۱.۴۳۲۹۷.۰۳۲۷۷.۱۲۸۴.۹۶
دوره گردش حساب پرداختنی ( روز )۲۶۵.۱۶۱۷۴.۴۹۷۶.۹۶۳۷.۵۴
حاشیه سود خالص ( روز ) ۲۶.۸۷۱۹.۲۱۱.۵۸۷.۵۳
حاشیه سود ناخالص ( روز )۱۹.۲۴۲۷.۷۱۱۰.۴۵۹.۰۲
سود عملیاتی به سود ناخالص ( درصد )۹۴.۶۳۹۲.۹۶۹۵.۹۲۹۲.۹۴
هزینه بهره به سود عملیاتی ( درصد )۴۴.۷۳۷.۲۹۹۳.۸۶۷.۷
بازده دارایی ( درصد - ROA )۱۴.۲۱۷.۲۴۱.۰۵۹.۳۹
بازده حقوق صاحبان سهام ( درصد - ROE )۷۷.۲۷۵۴.۲۸۶.۸۴۴۱.۷۱

نکات مهم :

۱- نسبت جاری و آنی شرکت نسبت به دوره های مشابه در سال های گذشته رو به بهبود می باشد.

۲- جریان نقد عملیاتی شرکت در حدود ۸۱۰۰۰ م.ر و سود ناخالص ۲۰۱۹۴۰ م.ر می باشد. این مسئله می تواند نشان دهنده درصد بالای فروش تعهدی نسبت به فروش کل شرکت می باشد.

۳- براساس اخبار رسیده شرکت رویه فعالیت خود را تغییر داده و در حال حاضر بیشتر فعالیت شرکت جنبه واسطه گری دارد.

۴- موجودی مواد و کالا با %۱۲۱ افزایش نسبت به سال مالی گذشته به رقم ۷۲۶۸۵۴ م.ر رسیده است که البته براساس گزارشات مالی ۶ ماهه ، رقم کل موجودی مواد و کالا فروخته شده است.

۵- نسبت بدهی شرکت با % ۱۱/۷ کاهش به رقم % ۴۸/۷۷ رسیده است که این موضوع نیز از نکات مثبت سهم می باشد. اما باید به این مسئله نیز توجه شود که شرکت کماکان بدهی محور می باشد.

۶- افزایش بدهی جاری شرکت از مبلغ ۱۲۲۶۰۳۷ م.ر به مبلغ ۱۳۱۵۱۶۶ م.ر ناشی از افزایش حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری به میزان % ۳۶ و سود سهام پرداختنی به میزان % ۱۰۸ می باشد. شایان ذکر است میزان تسهیلات مالی دریافتنی شرکت افزایش نیافته است.

۷- همانطور که در جداول نسبت های مالی مشاهده می شود، حاشیه سود ناخالص شرکت نسبت به سه سال گذشته کماکان روند کاهشی داشته اما حاشیه سود ناخالص شرکت نسبت به سال گذشته از رقم ۵۸/۱ به ۵۳/۷ رسیده است که این موضوع به دلیل شناسایی سود حاصل از فروش زمین واقع در شهر نکا می باشد.

۸- مبلغ فروش شرکت به دلیل افزایش حجم تولید و فروش افزایش یافته است، اما یکی از ابهامات مهم این است که آیا شرکت در سال های آتی خواهد توانست به رویه موجود ادامه دهد یا خیر ؟

۹- با مقایسه سودهای محقق شده در دوره های ۶ ماهه سال های گذشته متوجه می شویم که شرکت در سال گذشته به طور جدی دچار مشکل بوده است اما در سال های ۹۱ و ۹۲ به ترتیب ۲۱۰۰ و ۱۶۸۰ ریال در ۶ ماهه سود شناسایی کرده است. باتوجه به گزارش ۶ماهه امسال می توان تا حدودی نتیجه گرفت شرایط شرکت رو به بهبود می باشد.

۱۰- شرکت در ۶ ماهه ابتدایی امسال ۸۴۳ ریال سود محقق کرده که ۳۰۳ ریال ( % ۳۶ ) عملیاتی و ۵۴۰ ریال ( % ۶۴ ) غیر عملیاتی می باشد. بدیهی است در پیش بینی سود پایان سال مالی جاری و همچنین سال مالی بعد حتما باید به این نکته توجه ویژه کرد.

نتیجه گیری

سناریوی اول :

اگر شرکت در ۶ ماهه دوم سال مالی جاری بتواند همانند ۶ ماهه ابتدایی فروش داشته باشد می توان انتظار محقق کردن EPS در محدوده ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ ریال را داشت.

شایان ذکر است مبلغ EPS مذکور باتوجه به سرمایه فعلی شرکت ( ۲۰۰۰۰۰ م.ر ) می باشد.

سناریوی دوم :

اگرشرکت فعالیت عملیاتی همانند ۶ ماهه ابتدایی داشته باشد و افزایش سرمایه شرکت قبل از مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۹۴ ثبت گردد ، می توان انتظار محقق شدن EPS در محدوده ۱۰۵۰ ریال را داشت.

سناریوی سوم :

اگر شرکت در ۶ ماهه دوم نتواند همانند ۶ ماهه ابتدایی سال اقدام به فروش محصولات نماید با توجه به افزایش ظرفیت تولید و در پی آن افزایش موجودی کالا و همچنین وضعیت نامناسب موجودی نقد و سرمایه در گردش خالص، شرایط نامطلوبی برای شرکت رقم خواهد خورد.

منابع:
  • مهدی طاهری
1394/06/29 از نهایت‌نگر
0
/
7
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333