رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب واحد آموزش نهایت‌نگر
ارتباطات واحد آموزش نهایت‌نگر
...

عنوان بلاگ : آشنایی بیشتر با قراردادهای مشتقه
دسته : آموزشی


خلاصه در نخستین بخش از این سری و در تکمیل مباحث قبلی مرتبط با ابزارهای مشتقه، توضیحات بیشتری در مورد برخی از مفاهیم مرتبط با «قراردادهای اختیار معامله» ارائه شده است. این بخش، توضیحاتی در مورد «قیمت اختیار معامله» و «ارزش ذاتی اختیار معامله» دارد.

آشنایی بیشتر با قراردادهای مشتقه – بخش نخست

فایل پی دی اف این بخش را از اینجا می توانید دانلود نمایید.

مقدمه

قراردادهای مشتقه شامل «قراردادهای آتی»، «قراردادهای اختیار معامله»، و «قراردادهای تاخت» است. در بخش های پیشین توضیحات مفصلی در مورد قراردادهای آتی و قراردادهای اختیار معامله ارائه شد. این بخش شامل توضیحاتی تکمیلی تر در مورد قراردادهای اختیار معامله است.

محدوده قیمت اختیار معامله

قیمت اختیار معامله دارای کف و سقفی به شرح زیر است:

  • قیمت اختیار خرید:

سقف: سقف قیمت اختیار خرید برابر قیمت سهم است. در واقع بالاترین قیمتی که فرد حاضر است بابت خرید یک موقعیت باز اختیار خرید پرداخت کند برابر قیمت سهم است. مثلاً اگر قیمت بازار سهام پتروشیمی زاگرس 1580 تومان، و قیمت توافقی چهار ماه آینده 1600 تومان باشد، قیمت اختیار خرید نمی تواند از 1580 تومان بیشتر باشد (مثلاً نمی تواند 1630 تومان باشد)، زیرا فرد به جای آن که بابت خرید اختیار خرید 1630 تومان بپردازد و خود را در موقعیت ریسک قرار دهد، می تواند خود سهم را ارزان تر و به قیمت 1580 تومان بخرد.

کف: کف قیمت اختیار خرید از رابطه زیر به دست می آید:

01

S قیمت بازار سهم

K قیمت توافقی

e عدد نپر و حدوداً برابر ۷۱۸/۲ می باشد

i نرخ بازده بدون ریسک

t سررسید (بر واحد سال)

  • قیمت اختیار فروش:

سقف: سقف قیمت اختیار فروش برابر قیمت توافقی است. مثلاً اگر قیمت بازار سهام پتروشیمی زاگرس 1580 تومان، و قیمت توافقی چهار ماه آینده 1600 تومان باشد، قیمت اختیار فروش نمی تواند از 1600 تومان بیشتر (مثلاً 1630 تومان) باشد. همان طور که در بخش های پیشین گفته شد، حداکثر زیان فروشنده اختیار فروش به اندازه قیمت توافقی (1600 تومان) است و منطقی نیست او مبلغی بیش از آن (مثلاً 1630 تومان) برای خرید اختیار فروش پرداخت کند.

کف: کف قیمت اختیار فروش از رابطه زیر به دست می آید:

02

مثال

در حالت های زیر سقف و کف قیمت اختیار خرید و فروش را محاسبه نمایید:

الف. قیمت بازار سهم: ۲۹۰۰ تومان · قیمت توافقی: ۲۵۰۰ تومان · سررسید: ۶ ماه · نرخ بازده بدون ریسک: ۲۲%

قیمت اختیار خرید:

سقف: برابر قیمت بازار 2900 تومان

کف: از فرمول زیر و برابر ۶۶۰ تومان

03

قیمت اختیار فروش:

سقف: برابر قیمت توافقی سهم ۲۵۰۰ تومان

کف: از فرمول زیر که چون عددی منفی شده، کف قیمت برابر صفر تومان

04

ب. قیمت بازار سهم: ۲۹۰۰ تومان · قیمت توافقی: ۳۲۵۰ تومان · سررسید: ۴ ماه · نرخ بازده بدون ریسک: ۲۱%

قیمت اختیار خرید:

سقف: برابر قیمت بازار ۲۹۰۰ تومان

کف: از فرمول زیر که چون عددی منفی شده، کف قیمت برابر صفر تومان

05

قیمت اختیار فروش:

سقف: برابر قیمت توافقی سهم: ۳۲۵۰ تومان

کف: از فرمول زیر و برابر ۵۸۶ تومان

06

price-squeeze_1

ارزش ذاتی اختیار معامله

«ارزش ذاتی» اختیار معامله برابر با سود حاصل از اعمال اختیار معامله است.

مثال: قیمت بازار سهمی 700 تومان و قیمت اعمال با سررسید 4 ماه آینده برابر 580 تومان است.

ارزش ذاتی اختیار خرید برابر سود اعمال اختیار خرید و برابر ۱۲۰ تومان است: ۱۲۰ = ۵۸۰ – ۷۰۰

ارزش ذاتی اختیار فروش برابر سود اعمال اختیار فروش و برابر صفر است، زیرا در این حالت، اعمال اختیار فروش، سودی برای فرد ندارد.

مثال: قیمت بازار سهمی 700 تومان و قیمت اعمال با سررسید 4 ماه آینده برابر 860 تومان است.

ارزش ذاتی اختیار خرید برابر سود اعمال اختیار خرید و برابر صفر است، زیرا در این حالت، اعمال اختیار خرید، سودی برای فرد ندارد.

ارزش ذاتی اختیار فروش برابر سود اعمال اختیار فروش و برابر ۱۶۰ تومان است: ۱۶۰ = ۷۰۰ - ۸۶۰

به طور خلاصه:

07

که S برابر قیمت بازار سهم و K برابر قیمت توافقی است.

High-Value-Activities

ارزش بازار اختیار معامله

«ارزش بازار» اختیار معامله برابر است بـا: ارزش ذاتی اختیـار معامله + ارزش زمانـی

  • هر قدر به سررسید نزدیک شویم از «ارزش زمانی» کم می شود و در نهایت در تاریخ سررسید، ارزش زمانی برابر صفر خواهد بود.
  • در قراردادهای اروپایی که تنها در سررسید امکان اعمال وجود دارد، ارزش زمانی برابر صفر است.

پایان بخش نخست ■


خلاصه در نخستین بخش از این سری و در تکمیل مباحث قبلی مرتبط با ابزارهای مشتقه، توضیحات بیشتری در مورد برخی از مفاهیم مرتبط با «قراردادهای اختیار معامله» ارائه شده است. این بخش، توضیحاتی در مورد «قیمت اختیار معامله» و «ارزش ذاتی اختیار معامله» دارد.

آشنایی بیشتر با قراردادهای مشتقه – بخش نخست

فایل پی دی اف این بخش را از اینجا می توانید دانلود نمایید.

مقدمه

قراردادهای مشتقه شامل «قراردادهای آتی»، «قراردادهای اختیار معامله»، و «قراردادهای تاخت» است. در بخش های پیشین توضیحات مفصلی در مورد قراردادهای آتی و قراردادهای اختیار معامله ارائه شد. این بخش شامل توضیحاتی تکمیلی تر در مورد قراردادهای اختیار معامله است.

محدوده قیمت اختیار معامله

قیمت اختیار معامله دارای کف و سقفی به شرح زیر است:

  • قیمت اختیار خرید:

سقف: سقف قیمت اختیار خرید برابر قیمت سهم است. در واقع بالاترین قیمتی که فرد حاضر است بابت خرید یک موقعیت باز اختیار خرید پرداخت کند برابر قیمت سهم است. مثلاً اگر قیمت بازار سهام پتروشیمی زاگرس 1580 تومان، و قیمت توافقی چهار ماه آینده 1600 تومان باشد، قیمت اختیار خرید نمی تواند از 1580 تومان بیشتر باشد (مثلاً نمی تواند 1630 تومان باشد)، زیرا فرد به جای آن که بابت خرید اختیار خرید 1630 تومان بپردازد و خود را در موقعیت ریسک قرار دهد، می تواند خود سهم را ارزان تر و به قیمت 1580 تومان بخرد.

کف: کف قیمت اختیار خرید از رابطه زیر به دست می آید:

01

S قیمت بازار سهم

K قیمت توافقی

e عدد نپر و حدوداً برابر ۷۱۸/۲ می باشد

i نرخ بازده بدون ریسک

t سررسید (بر واحد سال)

  • قیمت اختیار فروش:

سقف: سقف قیمت اختیار فروش برابر قیمت توافقی است. مثلاً اگر قیمت بازار سهام پتروشیمی زاگرس 1580 تومان، و قیمت توافقی چهار ماه آینده 1600 تومان باشد، قیمت اختیار فروش نمی تواند از 1600 تومان بیشتر (مثلاً 1630 تومان) باشد. همان طور که در بخش های پیشین گفته شد، حداکثر زیان فروشنده اختیار فروش به اندازه قیمت توافقی (1600 تومان) است و منطقی نیست او مبلغی بیش از آن (مثلاً 1630 تومان) برای خرید اختیار فروش پرداخت کند.

کف: کف قیمت اختیار فروش از رابطه زیر به دست می آید:

02

مثال

در حالت های زیر سقف و کف قیمت اختیار خرید و فروش را محاسبه نمایید:

الف. قیمت بازار سهم: ۲۹۰۰ تومان · قیمت توافقی: ۲۵۰۰ تومان · سررسید: ۶ ماه · نرخ بازده بدون ریسک: ۲۲%

قیمت اختیار خرید:

سقف: برابر قیمت بازار 2900 تومان

کف: از فرمول زیر و برابر ۶۶۰ تومان

03

قیمت اختیار فروش:

سقف: برابر قیمت توافقی سهم ۲۵۰۰ تومان

کف: از فرمول زیر که چون عددی منفی شده، کف قیمت برابر صفر تومان

04

ب. قیمت بازار سهم: ۲۹۰۰ تومان · قیمت توافقی: ۳۲۵۰ تومان · سررسید: ۴ ماه · نرخ بازده بدون ریسک: ۲۱%

قیمت اختیار خرید:

سقف: برابر قیمت بازار ۲۹۰۰ تومان

کف: از فرمول زیر که چون عددی منفی شده، کف قیمت برابر صفر تومان

05

قیمت اختیار فروش:

سقف: برابر قیمت توافقی سهم: ۳۲۵۰ تومان

کف: از فرمول زیر و برابر ۵۸۶ تومان

06

price-squeeze_1

ارزش ذاتی اختیار معامله

«ارزش ذاتی» اختیار معامله برابر با سود حاصل از اعمال اختیار معامله است.

مثال: قیمت بازار سهمی 700 تومان و قیمت اعمال با سررسید 4 ماه آینده برابر 580 تومان است.

ارزش ذاتی اختیار خرید برابر سود اعمال اختیار خرید و برابر ۱۲۰ تومان است: ۱۲۰ = ۵۸۰ – ۷۰۰

ارزش ذاتی اختیار فروش برابر سود اعمال اختیار فروش و برابر صفر است، زیرا در این حالت، اعمال اختیار فروش، سودی برای فرد ندارد.

مثال: قیمت بازار سهمی 700 تومان و قیمت اعمال با سررسید 4 ماه آینده برابر 860 تومان است.

ارزش ذاتی اختیار خرید برابر سود اعمال اختیار خرید و برابر صفر است، زیرا در این حالت، اعمال اختیار خرید، سودی برای فرد ندارد.

ارزش ذاتی اختیار فروش برابر سود اعمال اختیار فروش و برابر ۱۶۰ تومان است: ۱۶۰ = ۷۰۰ - ۸۶۰

به طور خلاصه:

07

که S برابر قیمت بازار سهم و K برابر قیمت توافقی است.

High-Value-Activities

ارزش بازار اختیار معامله

«ارزش بازار» اختیار معامله برابر است بـا: ارزش ذاتی اختیـار معامله + ارزش زمانـی

  • هر قدر به سررسید نزدیک شویم از «ارزش زمانی» کم می شود و در نهایت در تاریخ سررسید، ارزش زمانی برابر صفر خواهد بود.
  • در قراردادهای اروپایی که تنها در سررسید امکان اعمال وجود دارد، ارزش زمانی برابر صفر است.

پایان بخش نخست ■

1393/11/21 از نهایت‌نگر
0
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333