رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
ناصر صنوبر
@nsanoubar
87

عنوان بلاگ : آیا شاخص سهام را دستکاری می کنند؟


خلاصه هر چند در یکی دو روز اخیر شاهد جان گرفتن مختصر شاخص هستیم و این تغییر با همه تحلیها جور در می آید ، ولی این مطلب را برای تنویر بیشتر آرا لازم دیدم. در پاسخ به اینکه آیا شاخص را دستکاری می کنند یا نه باید گفت بله! چهار نوع دستکاری وجود دارد. اول تغییر مستقیم عدد شاخص یا با تغییر فرمول محاسبه یا پاک کردن یک عدد و جایگزین کردن عدد دلخواه. دوم .....

از زمانیکه شاخص سهام به عنوان نبض بازار ، پیشانی اوضاع اقتصادی ، نماد عملکرد مدیران و پیشاهنگ بسیاری از متغیرهای اقتصادی خودش را تحمیل کرده، شایعات مربوط به دستکاری سیاسی و یا سوء استفاده اقتصادی از این نماگر مهم نیز بر سر زبانها افتاد. در سال ۲۰۱۲ شرکت معظم مشاوره مدیریت TrimTabs طی گزارش جامعی تلاش کرد سر از راز و رمز این نوع شایعات در آورد. بر اساس این گزارش چهار نوع دستکاری تجربه شده است:

  • دستکاری مستقیم رقم شاخص: در این حالت یا رقم شاخص را با پاک کن پاک کرده و رقم دیگر به جای آن می نویسند! و یا اینکه حسب ضرورت نحوه و ضرایب محاسبه را دستکاری می کنند. TrimTabs حداقل ۲۴ مورد از این دست کاری های زننده افشا شده را از بورس های نیجریه ، هند ، پاکستان و نظایر آن معرفی کرده است. کشور ما در لیست این دسته گزارش نشده است.

  • دستکاری غیر مستقیم از طریق اخبار القایی و تهییج افکار عمومی : برابر گزارش موسسه مزبور این نوع دستکاری به وفور در بورسهای مختلف جهان استفاده می شود. عده ای آن را اعلام سیاست و نه دستکاری قلمداد می کنند ولی در مقابل عده ای معتقدند اگر این نوع اعلان سیاست با اقدام عملی در حوزه اقتصاد همراه نباشد اسمش اعلام سیاست نیست و دستکاری عمدی است و سیستم نظارتی بورس باید هشدار لازم را بدهد. در صورتی که بورس به این نوع القائات پاسخ دهد نشانه ناکارایی است و فرصت های زیادی برای سفته بازی بدست می دهد. در گزارش TrimTabs در مقابل نام بورس ما عبارت " اطلاعات در دسترس نیست " درج شده است.

  • دستکاری غیر مستقیم از طریق تزریق منابع دولتی: در این حالت دولتها منابع قابل توجه و مقتضی را برای خرید و فروش اوراق بهادار اختصاص می دهند تا روند معاملات و قیمتها را به سمت و سوی مورد نظر هدایت کنند. در گزارش TrimTabsبه اقدام سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ دولت اوباما به عنوان مصادیق این دستکاری اشاره شده است. نهاد بازرسی بازار بعدها این دخالت را دستکاری تشخیص داد چرا که مستندات محکمی از همراهی سایر اقدامات اقتصادی در بخش واقعی ارایه نشد و حتی منجر به تشکیل پرونده بر علیه دولت فدرال گردید و الان هم مفتوح است.در مورد این نوع دستکاری شکل عمل هم مهم است. اگر ورود دولت با هدف نجات به صورت اعلان علنی و به موقع باشد اثبات سوء نیت دشوار است ولی اگر با شیوه های موذیانه نظیر جابجایی های بلوکی باشد اثبات آن نیازمند شواهد مستدل است والا به طرح پروند هایی نظیر تهمت و اعاده حیثیت برای طراح شایعه می انجامد. در تحقیق TrimTabs به بیش از ۷۰۰ مورد دخالت اعلام شده توسط دولتها در اقصی نقاط جهان اشاره شده ولی در مورد شکل دوم اظهار نظر رسمی نکرده است.

  • دخالت مدیران میانی : این نوع دخالت معمولا بدون اطلاع دولت و از طریق مدیران اجرایی بورس برای ارسال منویات خود و یا به عنوان ابزاری برای اعلام موضع و تلاش برای تحت فشار قرار دادن تصمیم گیران و نهادهای قدرت استفاده می شود و به نوعی گروکشی محسوب می شود. TrimTabs رواج این پدیده را با درجه شیوع و احتمال بالا رد نمی کند ولی در مورد ارائه مصداق مسکوت است.

نکته مهم اینست که ارزش این نوع شایعات برای ما تابعی از استراتژی سرمایه گذاری ماست و البته من هم مثل خیلی از شماها نمی دانم بالاخره در شاخص بورس ما دستکاری شده است ، می شود یا خواهد شد؟ مهم آنست که تحرکات اخیر بازار مبناهای مستدلی هم در تحلیل بنیادی دارد و هم در تحلیل های تکنیکی. هر چه باشد ظرف ده روز آتی خیلی چیزها مشخص خواهد شد.

منبع : http://www.opednews.com/articles/US-Government-manipulation-by-Ted-Newcomen-۱۰۰۱۲۴-۲۷۱.html

منابع:
  • www.opednews.com

خلاصه هر چند در یکی دو روز اخیر شاهد جان گرفتن مختصر شاخص هستیم و این تغییر با همه تحلیها جور در می آید ، ولی این مطلب را برای تنویر بیشتر آرا لازم دیدم. در پاسخ به اینکه آیا شاخص را دستکاری می کنند یا نه باید گفت بله! چهار نوع دستکاری وجود دارد. اول تغییر مستقیم عدد شاخص یا با تغییر فرمول محاسبه یا پاک کردن یک عدد و جایگزین کردن عدد دلخواه. دوم .....

از زمانیکه شاخص سهام به عنوان نبض بازار ، پیشانی اوضاع اقتصادی ، نماد عملکرد مدیران و پیشاهنگ بسیاری از متغیرهای اقتصادی خودش را تحمیل کرده، شایعات مربوط به دستکاری سیاسی و یا سوء استفاده اقتصادی از این نماگر مهم نیز بر سر زبانها افتاد. در سال ۲۰۱۲ شرکت معظم مشاوره مدیریت TrimTabs طی گزارش جامعی تلاش کرد سر از راز و رمز این نوع شایعات در آورد. بر اساس این گزارش چهار نوع دستکاری تجربه شده است:

  • دستکاری مستقیم رقم شاخص: در این حالت یا رقم شاخص را با پاک کن پاک کرده و رقم دیگر به جای آن می نویسند! و یا اینکه حسب ضرورت نحوه و ضرایب محاسبه را دستکاری می کنند. TrimTabs حداقل ۲۴ مورد از این دست کاری های زننده افشا شده را از بورس های نیجریه ، هند ، پاکستان و نظایر آن معرفی کرده است. کشور ما در لیست این دسته گزارش نشده است.

  • دستکاری غیر مستقیم از طریق اخبار القایی و تهییج افکار عمومی : برابر گزارش موسسه مزبور این نوع دستکاری به وفور در بورسهای مختلف جهان استفاده می شود. عده ای آن را اعلام سیاست و نه دستکاری قلمداد می کنند ولی در مقابل عده ای معتقدند اگر این نوع اعلان سیاست با اقدام عملی در حوزه اقتصاد همراه نباشد اسمش اعلام سیاست نیست و دستکاری عمدی است و سیستم نظارتی بورس باید هشدار لازم را بدهد. در صورتی که بورس به این نوع القائات پاسخ دهد نشانه ناکارایی است و فرصت های زیادی برای سفته بازی بدست می دهد. در گزارش TrimTabs در مقابل نام بورس ما عبارت " اطلاعات در دسترس نیست " درج شده است.

  • دستکاری غیر مستقیم از طریق تزریق منابع دولتی: در این حالت دولتها منابع قابل توجه و مقتضی را برای خرید و فروش اوراق بهادار اختصاص می دهند تا روند معاملات و قیمتها را به سمت و سوی مورد نظر هدایت کنند. در گزارش TrimTabsبه اقدام سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ دولت اوباما به عنوان مصادیق این دستکاری اشاره شده است. نهاد بازرسی بازار بعدها این دخالت را دستکاری تشخیص داد چرا که مستندات محکمی از همراهی سایر اقدامات اقتصادی در بخش واقعی ارایه نشد و حتی منجر به تشکیل پرونده بر علیه دولت فدرال گردید و الان هم مفتوح است.در مورد این نوع دستکاری شکل عمل هم مهم است. اگر ورود دولت با هدف نجات به صورت اعلان علنی و به موقع باشد اثبات سوء نیت دشوار است ولی اگر با شیوه های موذیانه نظیر جابجایی های بلوکی باشد اثبات آن نیازمند شواهد مستدل است والا به طرح پروند هایی نظیر تهمت و اعاده حیثیت برای طراح شایعه می انجامد. در تحقیق TrimTabs به بیش از ۷۰۰ مورد دخالت اعلام شده توسط دولتها در اقصی نقاط جهان اشاره شده ولی در مورد شکل دوم اظهار نظر رسمی نکرده است.

  • دخالت مدیران میانی : این نوع دخالت معمولا بدون اطلاع دولت و از طریق مدیران اجرایی بورس برای ارسال منویات خود و یا به عنوان ابزاری برای اعلام موضع و تلاش برای تحت فشار قرار دادن تصمیم گیران و نهادهای قدرت استفاده می شود و به نوعی گروکشی محسوب می شود. TrimTabs رواج این پدیده را با درجه شیوع و احتمال بالا رد نمی کند ولی در مورد ارائه مصداق مسکوت است.

نکته مهم اینست که ارزش این نوع شایعات برای ما تابعی از استراتژی سرمایه گذاری ماست و البته من هم مثل خیلی از شماها نمی دانم بالاخره در شاخص بورس ما دستکاری شده است ، می شود یا خواهد شد؟ مهم آنست که تحرکات اخیر بازار مبناهای مستدلی هم در تحلیل بنیادی دارد و هم در تحلیل های تکنیکی. هر چه باشد ظرف ده روز آتی خیلی چیزها مشخص خواهد شد.

منبع : http://www.opednews.com/articles/US-Government-manipulation-by-Ted-Newcomen-۱۰۰۱۲۴-۲۷۱.html

منابع:
  • www.opednews.com
1393/11/15 از نهایت‌نگر
0
/
13
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333