رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب واحد آموزش نهایت‌نگر
ارتباطات واحد آموزش نهایت‌نگر
...

عنوان بلاگ : دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله سهام - بخش ششم
دسته : آموزشی


خلاصه در این بلاگ، در آخرین بخش مطالب مربوط به قراردادهای اختیار معامله، موارد مربوط به «انواع گروه‌بندی‌های قراردادها» و «اقدام شرکتی» تشریح می‌گردد.

قرارداد اختیار معامله سهام – بخش ششم

فایل بخش نخست را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

فایل بخش دوم را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

فایل بخش سوم را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

فایل بخش چهارم را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

فایل بخش پنجم را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

فایل بخش ششم را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

گروه بندی قراردادهای اختیار معامله

در متن «دستورالعمل قراردادهای اختیار معامله سهام»، واژه های متفاوتی برای گروه بندی قراردادها از جنبه های مختلف تعریف شده است. چهار دسته بندی در این دستورالعمل به کار رفته است:

گروه اختیار معامله

زیرگروه هم ماه

کلاس اختیار معامله

موقعیت های هم جهت

برای روشن شدن مطلب مثالی ارائه شده است.

مثال

قراردادهای زیر را در نظر بگیرید:

01

گروه اختیار معامله:

قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش است که مبتنی بر یک سهم پایه هستند. در مثال قراردادهای A، B، D، F با هم در یک گروه قرار دارند. همچنین قراردادهای C، E نیز در یک گروه قرار دارند.

زیرگروه هم ماه:

قراردادهایی که در یک «گروه اختیار معامله» هستند و زمان «سررسید» آنها یکسان است. در مثال بالا از گروه نخست، قراردادهای A و B زیرگروه هم ماه هستند.

کلاس اختیار معامله:

قراردادهای اختیار معامله که در یک «گروه اختیار معامله» می باشند و از یک نوع (خرید یا فروش) هستند. در مثال بالا از گروه نخست، قراردادهای A و B که هر دو «خرید» هستند در یک کلاس و قراردادهای D و F که هر دو «فروش» هستند در یک کلاس قرار دارند.

موقعیت های هم جهت:

قراردادهایی که در یک «زیرگروه هم ماه» هستند و از جهت خرید یا فروش کاملاً یکسان هستند. توضیح دوباره این که قراردادهای اختیار معامله چهار حالت کلی دارند: خرید اختیار خرید، خرید اختیار فروش، فروش اختیار خرید، فروش اختیار فروش. در مثال بالا A و B که زیرگروه هم ماه هستند، با هم حالت یکسان دارند (خرید اختیار خرید). در نتیجه آن ها دارای «موقعیت هم جهت» هستند.

Investment-Guide-102_IAAM

اقدام شرکتی

منظور، تغییر سرمایه شرکت و یا تقسیم سود توسط ناشر است.

قیمت اعمال و یا اندازه قرارداد پس از اقدام شرکتی ناشر دچار تعدیل می شود. به قیمت جدید، «قیمت اعمال تعدیل شده» و به اندازه قرارداد جدید، «اندازه قرارداد تعدیل شده» گفته می شود.

تغییر سرمایه

«قیمت اعمال تعدیل شده» و «اندازه قرارداد تعدیل شده» از فرمول های زیر محاسبه می شوند

02

03

مثال:

فرض کنید قیمت پایانی سهمی در آخرین روز قبل از موثر شدن اقدام شرکتی ۷۶۵۰ ریال، قیمت اعمال آن ۸۱۲۶ ریال و اندازه قرارداد اختیار معامله ۱۵۰۰۰ سهم است. این شرکت از محل سود انباشته به مقدار ۷۰% سرمایه خود را افزایش می دهد.

بر اساس فرمول ها، قیمت تئوریک سهم پس از افزایش سرمایه برابر می شود با ۴۵۰۰ ریال:

04


در نتیجه «قیمت اعمال تعدیل شده» برابر 4780 ریال می شود:

05


همچنین «اندازه قرارداد تعدیل شده» برابر 25500 سهم می شود:

06

تقسیم سود:

تصویب تقسیم سود توسط ناشر نیز منجر به تعدیل قیمت اعمال قراردادهای اختیار معامله می شود.

«قیمت اعمال تعدیل شده» از فرمول زیر محاسبه می شود:

07


مثال

اگر قیمت اعمال سهمی ۶۹۰۰ ریال باشد و این شرکت در مجمع خود سود تقسیمی را ۱۷۰ ریال مصوب نماید، قیمت اعمال تعدیل شده برابر ۶۷۳۰ ریال می شود:

08


سایر مواد قانونی

توقف و بازگشایی نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله به طور همزمان با توقف و بازگشایی سهم پایه در بازار نقدی و به یک روش انجام می شود.

پس از اقدام شرکتی و قبل از بازگشایی نماد معاملاتی قرارداد اختیار معامله، تغییرات از طریق سایت رسمی بورس به اطلاع عموم می رسد.

پایان بخش ششم ■


خلاصه در این بلاگ، در آخرین بخش مطالب مربوط به قراردادهای اختیار معامله، موارد مربوط به «انواع گروه‌بندی‌های قراردادها» و «اقدام شرکتی» تشریح می‌گردد.

قرارداد اختیار معامله سهام – بخش ششم

فایل بخش نخست را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

فایل بخش دوم را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

فایل بخش سوم را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

فایل بخش چهارم را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

فایل بخش پنجم را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

فایل بخش ششم را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

گروه بندی قراردادهای اختیار معامله

در متن «دستورالعمل قراردادهای اختیار معامله سهام»، واژه های متفاوتی برای گروه بندی قراردادها از جنبه های مختلف تعریف شده است. چهار دسته بندی در این دستورالعمل به کار رفته است:

گروه اختیار معامله

زیرگروه هم ماه

کلاس اختیار معامله

موقعیت های هم جهت

برای روشن شدن مطلب مثالی ارائه شده است.

مثال

قراردادهای زیر را در نظر بگیرید:

01

گروه اختیار معامله:

قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش است که مبتنی بر یک سهم پایه هستند. در مثال قراردادهای A، B، D، F با هم در یک گروه قرار دارند. همچنین قراردادهای C، E نیز در یک گروه قرار دارند.

زیرگروه هم ماه:

قراردادهایی که در یک «گروه اختیار معامله» هستند و زمان «سررسید» آنها یکسان است. در مثال بالا از گروه نخست، قراردادهای A و B زیرگروه هم ماه هستند.

کلاس اختیار معامله:

قراردادهای اختیار معامله که در یک «گروه اختیار معامله» می باشند و از یک نوع (خرید یا فروش) هستند. در مثال بالا از گروه نخست، قراردادهای A و B که هر دو «خرید» هستند در یک کلاس و قراردادهای D و F که هر دو «فروش» هستند در یک کلاس قرار دارند.

موقعیت های هم جهت:

قراردادهایی که در یک «زیرگروه هم ماه» هستند و از جهت خرید یا فروش کاملاً یکسان هستند. توضیح دوباره این که قراردادهای اختیار معامله چهار حالت کلی دارند: خرید اختیار خرید، خرید اختیار فروش، فروش اختیار خرید، فروش اختیار فروش. در مثال بالا A و B که زیرگروه هم ماه هستند، با هم حالت یکسان دارند (خرید اختیار خرید). در نتیجه آن ها دارای «موقعیت هم جهت» هستند.

Investment-Guide-102_IAAM

اقدام شرکتی

منظور، تغییر سرمایه شرکت و یا تقسیم سود توسط ناشر است.

قیمت اعمال و یا اندازه قرارداد پس از اقدام شرکتی ناشر دچار تعدیل می شود. به قیمت جدید، «قیمت اعمال تعدیل شده» و به اندازه قرارداد جدید، «اندازه قرارداد تعدیل شده» گفته می شود.

تغییر سرمایه

«قیمت اعمال تعدیل شده» و «اندازه قرارداد تعدیل شده» از فرمول های زیر محاسبه می شوند

02

03

مثال:

فرض کنید قیمت پایانی سهمی در آخرین روز قبل از موثر شدن اقدام شرکتی ۷۶۵۰ ریال، قیمت اعمال آن ۸۱۲۶ ریال و اندازه قرارداد اختیار معامله ۱۵۰۰۰ سهم است. این شرکت از محل سود انباشته به مقدار ۷۰% سرمایه خود را افزایش می دهد.

بر اساس فرمول ها، قیمت تئوریک سهم پس از افزایش سرمایه برابر می شود با ۴۵۰۰ ریال:

04


در نتیجه «قیمت اعمال تعدیل شده» برابر 4780 ریال می شود:

05


همچنین «اندازه قرارداد تعدیل شده» برابر 25500 سهم می شود:

06

تقسیم سود:

تصویب تقسیم سود توسط ناشر نیز منجر به تعدیل قیمت اعمال قراردادهای اختیار معامله می شود.

«قیمت اعمال تعدیل شده» از فرمول زیر محاسبه می شود:

07


مثال

اگر قیمت اعمال سهمی ۶۹۰۰ ریال باشد و این شرکت در مجمع خود سود تقسیمی را ۱۷۰ ریال مصوب نماید، قیمت اعمال تعدیل شده برابر ۶۷۳۰ ریال می شود:

08


سایر مواد قانونی

توقف و بازگشایی نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله به طور همزمان با توقف و بازگشایی سهم پایه در بازار نقدی و به یک روش انجام می شود.

پس از اقدام شرکتی و قبل از بازگشایی نماد معاملاتی قرارداد اختیار معامله، تغییرات از طریق سایت رسمی بورس به اطلاع عموم می رسد.

پایان بخش ششم ■

1393/11/13 از نهایت‌نگر
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333