رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب الهام کاظمی
...
الهام کاظمی
@e.kazemi2011
255

عنوان بلاگ : اثر بی قاعدگی های غیر تقویمی بر بورس اوراق بهادار
دسته : بورس اوراق بهادار


خلاصه مديريت مالي جديد با بررسي تئوري بازار كارا، وجود بيقاعدگي هاي تقويمي را از جمله اثر روزهاي معاملاتي هفته، اثر ماه هاي خاص سال و نيز بيقاعدگي هاي غير تقويمي؛ مانند اثر انتشار اوليه سهام و اثر سهام از قلم افتاده را مورد تأكيد قرار داده است و از آنها به عنوان بيقاعدگي هاي تئوري بازار كارا ياد مي كند. شناسايي و آزمون وجود يا عدم وجود اينگونه بيقاعدگي ها، مبحثي جديد در حوزة سرمايه گذاري در سال هاي اخير بوده است و به وفور در بازارهاي توسعه يافته و نوظهور مالي ديده می شود.

بازار کارآ را بازاری اطلاق می کنند که در آن قیمت اوراق بهاداری همچون سهام عادی، منعکس کنندة تمام اطلاعات موجود بازار باشد. وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع اطلاعات در قیمت اوراق بهادار، ارتباط تنگاتنگی با کارآیی بازار دارد. بازار کارآ باید نسبت به اطلاعات جدید حساس باشد، به نحوی که اگر اطلاعات جدیدی در مورد شرکتی به اطلاع عموم برسد قیمت سهام شرکت متناسب با جهت اطلاعات یاد شده تغییر کند.

بی قاعدگی که در تئوری بازار کارآ بیان شده را می توان شامل دو دسته .۱ : بیقاعدگی های تقویمی و ۲- بیقاعدگی های غیر تقویمی دانست. شاید بد نباشد که اطلاعات مختصری در مورد این قاعده ها به صورت مختصر داشته باشیم.

بیقاعدگی ها غیرتقویمی

در بیقاعدگی های غیرتقویمی عامل زمان برهم زنندة فرضیه بازارکارآ نیست؛ بلکه عوامل محتوایی بازار اینگونه پدیده های ناهماهنگ را شکل می دهد. از جمله این بیقاعدگی ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- اثر تجزیه سهم: به طور منطقی تجزیه سهام یک شرکت نباید اثری بر ارزش شرکت فوق بگذارد. لیکن شواهد و مطالعات فراوانی حاکی از آن است که تجزیه سهام یک بنگاه سبب افزایش قیمت سهام هم قبل و هم بعد از انتشار اعلامیه تجزیه سهام می شود.

۲- اثر بازده نقدی: این اثر بیانگر آن است که سهامی با سود نقدی بالا دارای اثر بازده نقدی عملکردی بالاتر و مناسب تر از میانگین بازار می باشد. این اثر در شرکت های کوچک به دلیل اینکه چنین شرکت هایی سود نقدی بالاتری برای جبران ریسک اندازه خود پرداخت می نمایند، یشتر به چشم می خورد. و آنها اغلب عملکرد بهتری نسبت به شرکت های بزرگتر از خود نشان می دهند.

۳- اثر سهام قیمت پایین: سهامی که دارای قیمتی پایین است بهتر از سهام با قیمت بالا عمل می کند و دلیل اصلی آن را چنین است؛ اگر با کاهش مقدار فروش یک شرکت سود نیز به همان میزان کاهش یابد، واقعه بسیار ناگواری روی نداده است؛ ولی اگر به همراه کاهش فروش، قیمت سهام نیز کاهش یابد سرمایه گذار باید از آن سهام پرهیز کنند؛ زیرا مدیریت نمی تواند مشکل سودآوری را با قیمت سهام جبران کند. لذا سهامی که دارای قیمت پایین تری است حرکت نزولی کمتری نسبت به کاهش فروش از خود نشان می دهد.

۴- اثر معاملات محرمانه : افرادی که دارای اطلاعات محرمانه هستند اغلب با توجه بازده، به این اثر های بالاتری کسب میکنند و میتوانند حتی تغیرات قیمت سهام را نیز پیشبینی کنند.

۵- اثر واکنش بیش از حد بازار : در بازار سهام، واکنش بیش از حد سهامداران به اخبار جدید از جمله اعلان سودهای آتی بسیار به چشم میخورد. معمولاً قیمت سهام پس از تجربه یک افزایش یا کاهش شدید، در جهت عکس حرکت می کند که این اثر را "اثر معکوس" نامیده اند.

۶- اثر واکنش کمتر از حد بازار: اثر آن را حالتی دانستند که در آن بازار و تحلیلگران عکس العمل کمتری نسبت به انتشار اعلامیه و اخبار مختلف مانند اعلامیه سود در خود نشان می دهند. آنان برخلاف اثر واکنش بیش از حد بازار ، این اثر را اثر مستقیم نامیدند.

۷- اثر انتشار اولیه اوراق: سهام جدیدالانتشار که با قیمت عرضه اولیه خریداری شدند، برای سرمایه گذاران خوش شانسی که فرصت خرید آنها را یافته اند بازده غیرمعمول به ارمغان می آورد. هرچند سرمایه گذارانی که اندک زمانی پس از عرضة اولیه مبادرت به خرید می نمایند، به دلیل تعدیل و سازگار شدن سریع قیمتها سهم به ارزش ذاتی خود نمی توانند به سودهای غیرمعمول دست یابند. اثر IPO اشاره دارد که طی یک دورة کوتاه پس از انتشار اولیه سهام، بازده سهام جدید غیرمعمول مثبت است. ولی طی دورة بلند مدت به عنوان مثال بعد از سه سال از انتشار اولیه سهام شرکت ها اغلب عملکرد ضعیف تری نسبت به بازار از خود نشان میدهند.

۸- اثر شرکت از قلم افتاده: شرکت هایی که توسط سرمایه گذاران نهادی و تحلیلگران خبره بازار، کمتر مورد توجه قرار می گیرد اغلب بازده های بالاتری نسبت به سایر شرکت ها دارند.

منابع:
  • http://www.ensani.ir/storage/Files/20120318131328-1001-35.pdf

خلاصه مديريت مالي جديد با بررسي تئوري بازار كارا، وجود بيقاعدگي هاي تقويمي را از جمله اثر روزهاي معاملاتي هفته، اثر ماه هاي خاص سال و نيز بيقاعدگي هاي غير تقويمي؛ مانند اثر انتشار اوليه سهام و اثر سهام از قلم افتاده را مورد تأكيد قرار داده است و از آنها به عنوان بيقاعدگي هاي تئوري بازار كارا ياد مي كند. شناسايي و آزمون وجود يا عدم وجود اينگونه بيقاعدگي ها، مبحثي جديد در حوزة سرمايه گذاري در سال هاي اخير بوده است و به وفور در بازارهاي توسعه يافته و نوظهور مالي ديده می شود.

بازار کارآ را بازاری اطلاق می کنند که در آن قیمت اوراق بهاداری همچون سهام عادی، منعکس کنندة تمام اطلاعات موجود بازار باشد. وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع اطلاعات در قیمت اوراق بهادار، ارتباط تنگاتنگی با کارآیی بازار دارد. بازار کارآ باید نسبت به اطلاعات جدید حساس باشد، به نحوی که اگر اطلاعات جدیدی در مورد شرکتی به اطلاع عموم برسد قیمت سهام شرکت متناسب با جهت اطلاعات یاد شده تغییر کند.

بی قاعدگی که در تئوری بازار کارآ بیان شده را می توان شامل دو دسته .۱ : بیقاعدگی های تقویمی و ۲- بیقاعدگی های غیر تقویمی دانست. شاید بد نباشد که اطلاعات مختصری در مورد این قاعده ها به صورت مختصر داشته باشیم.

بیقاعدگی ها غیرتقویمی

در بیقاعدگی های غیرتقویمی عامل زمان برهم زنندة فرضیه بازارکارآ نیست؛ بلکه عوامل محتوایی بازار اینگونه پدیده های ناهماهنگ را شکل می دهد. از جمله این بیقاعدگی ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- اثر تجزیه سهم: به طور منطقی تجزیه سهام یک شرکت نباید اثری بر ارزش شرکت فوق بگذارد. لیکن شواهد و مطالعات فراوانی حاکی از آن است که تجزیه سهام یک بنگاه سبب افزایش قیمت سهام هم قبل و هم بعد از انتشار اعلامیه تجزیه سهام می شود.

۲- اثر بازده نقدی: این اثر بیانگر آن است که سهامی با سود نقدی بالا دارای اثر بازده نقدی عملکردی بالاتر و مناسب تر از میانگین بازار می باشد. این اثر در شرکت های کوچک به دلیل اینکه چنین شرکت هایی سود نقدی بالاتری برای جبران ریسک اندازه خود پرداخت می نمایند، یشتر به چشم می خورد. و آنها اغلب عملکرد بهتری نسبت به شرکت های بزرگتر از خود نشان می دهند.

۳- اثر سهام قیمت پایین: سهامی که دارای قیمتی پایین است بهتر از سهام با قیمت بالا عمل می کند و دلیل اصلی آن را چنین است؛ اگر با کاهش مقدار فروش یک شرکت سود نیز به همان میزان کاهش یابد، واقعه بسیار ناگواری روی نداده است؛ ولی اگر به همراه کاهش فروش، قیمت سهام نیز کاهش یابد سرمایه گذار باید از آن سهام پرهیز کنند؛ زیرا مدیریت نمی تواند مشکل سودآوری را با قیمت سهام جبران کند. لذا سهامی که دارای قیمت پایین تری است حرکت نزولی کمتری نسبت به کاهش فروش از خود نشان می دهد.

۴- اثر معاملات محرمانه : افرادی که دارای اطلاعات محرمانه هستند اغلب با توجه بازده، به این اثر های بالاتری کسب میکنند و میتوانند حتی تغیرات قیمت سهام را نیز پیشبینی کنند.

۵- اثر واکنش بیش از حد بازار : در بازار سهام، واکنش بیش از حد سهامداران به اخبار جدید از جمله اعلان سودهای آتی بسیار به چشم میخورد. معمولاً قیمت سهام پس از تجربه یک افزایش یا کاهش شدید، در جهت عکس حرکت می کند که این اثر را "اثر معکوس" نامیده اند.

۶- اثر واکنش کمتر از حد بازار: اثر آن را حالتی دانستند که در آن بازار و تحلیلگران عکس العمل کمتری نسبت به انتشار اعلامیه و اخبار مختلف مانند اعلامیه سود در خود نشان می دهند. آنان برخلاف اثر واکنش بیش از حد بازار ، این اثر را اثر مستقیم نامیدند.

۷- اثر انتشار اولیه اوراق: سهام جدیدالانتشار که با قیمت عرضه اولیه خریداری شدند، برای سرمایه گذاران خوش شانسی که فرصت خرید آنها را یافته اند بازده غیرمعمول به ارمغان می آورد. هرچند سرمایه گذارانی که اندک زمانی پس از عرضة اولیه مبادرت به خرید می نمایند، به دلیل تعدیل و سازگار شدن سریع قیمتها سهم به ارزش ذاتی خود نمی توانند به سودهای غیرمعمول دست یابند. اثر IPO اشاره دارد که طی یک دورة کوتاه پس از انتشار اولیه سهام، بازده سهام جدید غیرمعمول مثبت است. ولی طی دورة بلند مدت به عنوان مثال بعد از سه سال از انتشار اولیه سهام شرکت ها اغلب عملکرد ضعیف تری نسبت به بازار از خود نشان میدهند.

۸- اثر شرکت از قلم افتاده: شرکت هایی که توسط سرمایه گذاران نهادی و تحلیلگران خبره بازار، کمتر مورد توجه قرار می گیرد اغلب بازده های بالاتری نسبت به سایر شرکت ها دارند.

منابع:
  • http://www.ensani.ir/storage/Files/20120318131328-1001-35.pdf
1393/11/11 از نهایت‌نگر
0
/
7
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333