رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
زرین حیدری
@zarinheydari
47

عنوان بلاگ : سیستم همزیستی؛ ارتباط وفاداری مشتری با وفاداری کارمند ( قسمت دوم )
دسته : آموزشی


خلاصه وفاداری سیستمی از طرح هاست که برای موفقیت با هم مرتبط و به یکدیگر وابسته‌اند. به طور جداگانه، برنامه ها می‌توانند اجرا شده و موفق هم باشند، اما تنها زمانی که شما با دید یک سیستم همزیستی به برنامه‌های خود نگاه کنید، می توانید تاثیر هر برنامه را در دیگری ضرب کنید تا نتایجی کسب کنید که از نتایج مجزای هر برنامه بیشتر است.

وفاداری_5

این یک سیستم همزیستی است، نه یک برنامه

وفاداری سیستمی از طرح هاست که برای موفقیت با هم مرتبط و به یکدیگر وابسته اند. به طور جداگانه، برنامه ها می توانند اجرا شده و موفق هم باشند، اما تنها زمانی که شما با دید یک سیستم همزیستی به برنامه های خود نگاه کنید، می توانید تاثیر هر برنامه را در دیگری ضرب کنید تا نتایجی کسب کنید که از نتایج مجزای هر برنامه بیشتر است.

با توجه به تعریف، سیستم های همزیستی هر ارتباط وابسته و سودآوری بین دو شخص، گروه و غیره می باشد. استراتژی وفاداری صحیح یک سیستم همزیستی است. اگر شما درباره وفاداری مشتریانتان جدی هستید، آنگاه باید درباره وفاداری کارکنان و اعضای توزیع نیز جدی باشید. یکی بدون دیگری ناکامل و کم اثر است.

استراتژی وفاداری بیش از این که یک زنجیره باشد، شبکه ای است که بین تمام مخاطبان تعامل ایجاد می کند. استراتژی های وفاداری باید از این حقیقت سود برند که کارکنان نه تنها با مشتریان در ارتباطند، بلکه با اعضای توزیع نیز مرتبط هستند، و برعکس. به علاوه، برنامه های وفاداری مربوط به مشتریان، باید در نظر بگیرند که برای اکثر کسب و کارها، مشتریان احتمالا بیش از خود شرکت، با کانال توزیع در تعاملند.

این فضای خالی است

اطلاعات زیادی وجود دارد و شرکت های فراوانی هستند که برای طراحی برنامه وفاداری خود از آنالیز داده ها و هوش کسب و کار بهره می برند.

رابطه وفاداری مشتری و وفاداری کارمند

"یک استراتژی صحیح وفاداری، استراتژی همزیستی می باشد."

همچنین شرکت های فراوانی وجود دارند که می توانند برای افزایش مشارکت کارکنان، یک برنامه بزرگ شناخت طراحی کنند. برنامه های مشوق توزیع خیلی رایجند و به راحتی اجرا می شوند. هریک از این اجزای گسسته، می توانند بدون وقفه و بصورتی کارا طراحی و اجرا شوند. اما این موضوع (برنامه ریزی و اجرای موثر) درباره فضای خالی بین این اجزا کمتر رخ می دهد. لطفی به خودتان کنید و به دنبال راه هایی برای ارتباط فضای خالی بین برنامه های خود باشید؛ از طبیعت همزیستی وفاداری استفاده کنید و از بازخورد بزرگتر برنامه خود لذت برید.

سوالاتی که باید در نظر گرفته شوند:

 • چه چیزی برنامه (وفاداری) مشتری را به برنامه (وفاداری) کارمند مرتبط می سازد؟
 • آیا مشتریان راهی برای تعامل و دریافت پاداش خدمات مشتری دارند؟ آیا برنامه شناسایی (وفاداری) کارمند شما شامل داده های مشتریان می باشد؟
 • آیا مشتریان روشی برای تعامل با یکدیگر دارند؟ آیا یک مشتری می تواند رفتار مشتری دیگر را تحت تاثیر قرار دهد؟ شما در زمینه شبکه اجتماعی در اقتصاد و بازار جدید تا چه حد پیشرفت کرده اید؟
 • آیا کارکنانی که با مشتریان رو به رو نمی شوند، برنامه وفاداری را درک می کنند؟ آیا آن ها می دانند چه نقشی می توانند در ایجاد وفاداری داشته باشند؟
 • آیا کانال توزیع راهی برای ارتباط با کارکنان شرکت در اختیار دارد؟
 • آیا درباره چگونگی طراحی و اجرای برنامه وفاداری مشتری، با اعضای کانال توزیع مشورت می شود؟
 • آیا اعضای کانال توزیع راهی برای بهینه سازی برنامه وفاداری مشتری در بخش مربوط به مخاطبین خود دارند؟ (در قلمرو و استراتژی برنامه اصلی)
 • این برنامه اعضای کانال توزیع را چگونه تحت تاثیر قرار می دهد و آنان را مجاب می کند که از برنامه وفاداری مشتری حمایت کنند؟

منابع:
 • مجله کسب و کار هاروارد

خلاصه وفاداری سیستمی از طرح هاست که برای موفقیت با هم مرتبط و به یکدیگر وابسته‌اند. به طور جداگانه، برنامه ها می‌توانند اجرا شده و موفق هم باشند، اما تنها زمانی که شما با دید یک سیستم همزیستی به برنامه‌های خود نگاه کنید، می توانید تاثیر هر برنامه را در دیگری ضرب کنید تا نتایجی کسب کنید که از نتایج مجزای هر برنامه بیشتر است.

وفاداری_5

این یک سیستم همزیستی است، نه یک برنامه

وفاداری سیستمی از طرح هاست که برای موفقیت با هم مرتبط و به یکدیگر وابسته اند. به طور جداگانه، برنامه ها می توانند اجرا شده و موفق هم باشند، اما تنها زمانی که شما با دید یک سیستم همزیستی به برنامه های خود نگاه کنید، می توانید تاثیر هر برنامه را در دیگری ضرب کنید تا نتایجی کسب کنید که از نتایج مجزای هر برنامه بیشتر است.

با توجه به تعریف، سیستم های همزیستی هر ارتباط وابسته و سودآوری بین دو شخص، گروه و غیره می باشد. استراتژی وفاداری صحیح یک سیستم همزیستی است. اگر شما درباره وفاداری مشتریانتان جدی هستید، آنگاه باید درباره وفاداری کارکنان و اعضای توزیع نیز جدی باشید. یکی بدون دیگری ناکامل و کم اثر است.

استراتژی وفاداری بیش از این که یک زنجیره باشد، شبکه ای است که بین تمام مخاطبان تعامل ایجاد می کند. استراتژی های وفاداری باید از این حقیقت سود برند که کارکنان نه تنها با مشتریان در ارتباطند، بلکه با اعضای توزیع نیز مرتبط هستند، و برعکس. به علاوه، برنامه های وفاداری مربوط به مشتریان، باید در نظر بگیرند که برای اکثر کسب و کارها، مشتریان احتمالا بیش از خود شرکت، با کانال توزیع در تعاملند.

این فضای خالی است

اطلاعات زیادی وجود دارد و شرکت های فراوانی هستند که برای طراحی برنامه وفاداری خود از آنالیز داده ها و هوش کسب و کار بهره می برند.

رابطه وفاداری مشتری و وفاداری کارمند

"یک استراتژی صحیح وفاداری، استراتژی همزیستی می باشد."

همچنین شرکت های فراوانی وجود دارند که می توانند برای افزایش مشارکت کارکنان، یک برنامه بزرگ شناخت طراحی کنند. برنامه های مشوق توزیع خیلی رایجند و به راحتی اجرا می شوند. هریک از این اجزای گسسته، می توانند بدون وقفه و بصورتی کارا طراحی و اجرا شوند. اما این موضوع (برنامه ریزی و اجرای موثر) درباره فضای خالی بین این اجزا کمتر رخ می دهد. لطفی به خودتان کنید و به دنبال راه هایی برای ارتباط فضای خالی بین برنامه های خود باشید؛ از طبیعت همزیستی وفاداری استفاده کنید و از بازخورد بزرگتر برنامه خود لذت برید.

سوالاتی که باید در نظر گرفته شوند:

 • چه چیزی برنامه (وفاداری) مشتری را به برنامه (وفاداری) کارمند مرتبط می سازد؟
 • آیا مشتریان راهی برای تعامل و دریافت پاداش خدمات مشتری دارند؟ آیا برنامه شناسایی (وفاداری) کارمند شما شامل داده های مشتریان می باشد؟
 • آیا مشتریان روشی برای تعامل با یکدیگر دارند؟ آیا یک مشتری می تواند رفتار مشتری دیگر را تحت تاثیر قرار دهد؟ شما در زمینه شبکه اجتماعی در اقتصاد و بازار جدید تا چه حد پیشرفت کرده اید؟
 • آیا کارکنانی که با مشتریان رو به رو نمی شوند، برنامه وفاداری را درک می کنند؟ آیا آن ها می دانند چه نقشی می توانند در ایجاد وفاداری داشته باشند؟
 • آیا کانال توزیع راهی برای ارتباط با کارکنان شرکت در اختیار دارد؟
 • آیا درباره چگونگی طراحی و اجرای برنامه وفاداری مشتری، با اعضای کانال توزیع مشورت می شود؟
 • آیا اعضای کانال توزیع راهی برای بهینه سازی برنامه وفاداری مشتری در بخش مربوط به مخاطبین خود دارند؟ (در قلمرو و استراتژی برنامه اصلی)
 • این برنامه اعضای کانال توزیع را چگونه تحت تاثیر قرار می دهد و آنان را مجاب می کند که از برنامه وفاداری مشتری حمایت کنند؟

منابع:
 • مجله کسب و کار هاروارد
1394/06/28 از نهایت‌نگر
0
/
11
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333