رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب فرزان سهرابی
...
فرزان سهرابی
@farzansohrabi2004
118

عنوان بلاگ : طلا و بازار سهام
دسته : آموزشی


خلاصه نقش مهم طلا در ارتباط بین بازارها

سلام

نقش مهم طلا در ارتباط بین بازارها

از آنجایی که بازار طلا رابطه قوی و معکوسی با دلار دارد جهت بازار طلا نقش مهمی در انتظارات تورمی بازی می کند.سقف دلار در ۱۹۸۵ با نقطه کف بازار طلا همزمان گردید.نقطه اوج بازار طلا در دسامبر ۱۹۸۷ با کف اصلی دلار یک زمان روی داد.سقف طلا در تابستان ۱۹۸۹ با کف اصلی بازار طلا همزمان شد.بازار طلا در زمان تغییر جهت شاخص قیمت کالا نقش رهبری دارد.شاخص قیمت کالا به نوبه خود رابطه معکوس نیرومندی با بازار اوراق قرضه دارد و البته گرایش بازار اوراق قرضه بروی بازار سهام موثر است.از آنجایی که طلا زودتر از آغاز روند افزایشی شاخص قیمت کالا گرایش به صعود دارد این امکان وجود دارد که بازار افزایشی طلا هم راستا با اوراق قرضه و سهام روی دهد.(دوره زمانی ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۷)

کف اصلی بازار طلا (که معمولا با نقطه اوج اصلی دلار همزمان روی میدهد)اغلب هشدارهایی مینی بر آغاز دوره تورم و احتمال افت قیمت اوراق قرضه و سهام میدهد.نقطه اوج بازار طلا(که به طور معمول )با کف دلار همراهی میکند )یک نماگر اولیه در بررسی فشارهای تورمی است که در زمان خود شرایط افزایشی برای سهام و اوراق قرضه به دنبال دارد .هر جند این امکان برای طلا وجود دارد که طی یک دوره زمانی هم راستا با اوراق قرضه و سهام افت کند.

نمودار یک.
نمودار طلا در برابر بازار سهام از 1968 تا کنون .طلا اغلب در محیط های تورمی و جو منفی بازار سهام کانون تمرکز قرار میگیرد .طلا نماگر راهبردی تورم است و به عنوان دارایی ایمن در زمان آشفتگی بازارها و شرایط بحرانی در نظر گرفته میشود.سرمایهگذاران بازار سهام اغلب در دوره ضعف بازار سرمایه سهام استخراج معادن را مورد توجه قرار میدهند.

مهم این است که نقش کلیدی طلا به عنوان یک نماگر تورمی را بشناسیم.اغلب در مراحل نخست بازار افزایشی طلا نمی توان مدارک و شواهد کافی در ارتباط با تورم پیدا کرد تا بدان وسیله روند افزایشی بازار را توجیه کنیم چرا که طلا برای افزایش قیمت نیاز به یک محیط تورمی دارد.به طور معکوس زمانی که بازار طلا بازگشتی را از تقطه اوج آغاز میکند نمیتوان شواهدی را مبنی بر پایان دوره صعودی تورم یافت و دلایل افت طلا از نقطه بالا چندان قابل پذیرش نیست.(مانند سال۲۰۱۱ )شاید در روزنامه ها یا پایگاه اینترنتی بخوانید که طلا نباید افت کند چرا که تورم پابرجاست.

به نظر میرسد نبایستی بوسیله این تفکرات گمراه شد.در واقع طلا نباید به تورم واکنش نشان بدهدو تغییرات آن به طور دقیق تحت تاثیر تورم باشد چرا که طلا نقش پیش بینی کننده دارد. بنابر این میبینیم که سقف طلا در سال ۱۹۸۰ در زمان تورم دو رقمی رخ داد و به درستی توانست کاهش قیمت کالاها و تورم را در آینده پیش بینی کندهمچنین زمانی که طلا در سال ۱۹۸۵ به کف رسید و دوره کاهش تورم را از اوایل ۱۹۸۰ برآورد نمود.این در حالی است که روند کاهش تورم از اوایل ۱۹۸۰ آغاز گردید.

در آینده زمانی که طلا به طور تند وتیزی دست به یک روند افزایشی زد و اقتصاد دانان اشاره بر این موضوع داشتند که هیچ نشانه ای از افق تورمی دیده نمیشود.ایده خوبی است که آرام آرام برای مقابله با تورم آماده شویم .هر گاه به نظر میرسید که بازار سهام در نقطه اوج قراردارد و بویژه دلار در حال افت است میتوان روند سهام شرکتهای استخراج معادن طلا را بررسی کرد.

سپاس از حسن توجه دوستان.

منبع :کتاب تحلیل بین بازارها جان جی مورفی


خلاصه نقش مهم طلا در ارتباط بین بازارها

سلام

نقش مهم طلا در ارتباط بین بازارها

از آنجایی که بازار طلا رابطه قوی و معکوسی با دلار دارد جهت بازار طلا نقش مهمی در انتظارات تورمی بازی می کند.سقف دلار در ۱۹۸۵ با نقطه کف بازار طلا همزمان گردید.نقطه اوج بازار طلا در دسامبر ۱۹۸۷ با کف اصلی دلار یک زمان روی داد.سقف طلا در تابستان ۱۹۸۹ با کف اصلی بازار طلا همزمان شد.بازار طلا در زمان تغییر جهت شاخص قیمت کالا نقش رهبری دارد.شاخص قیمت کالا به نوبه خود رابطه معکوس نیرومندی با بازار اوراق قرضه دارد و البته گرایش بازار اوراق قرضه بروی بازار سهام موثر است.از آنجایی که طلا زودتر از آغاز روند افزایشی شاخص قیمت کالا گرایش به صعود دارد این امکان وجود دارد که بازار افزایشی طلا هم راستا با اوراق قرضه و سهام روی دهد.(دوره زمانی ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۷)

کف اصلی بازار طلا (که معمولا با نقطه اوج اصلی دلار همزمان روی میدهد)اغلب هشدارهایی مینی بر آغاز دوره تورم و احتمال افت قیمت اوراق قرضه و سهام میدهد.نقطه اوج بازار طلا(که به طور معمول )با کف دلار همراهی میکند )یک نماگر اولیه در بررسی فشارهای تورمی است که در زمان خود شرایط افزایشی برای سهام و اوراق قرضه به دنبال دارد .هر جند این امکان برای طلا وجود دارد که طی یک دوره زمانی هم راستا با اوراق قرضه و سهام افت کند.

نمودار یک.
نمودار طلا در برابر بازار سهام از 1968 تا کنون .طلا اغلب در محیط های تورمی و جو منفی بازار سهام کانون تمرکز قرار میگیرد .طلا نماگر راهبردی تورم است و به عنوان دارایی ایمن در زمان آشفتگی بازارها و شرایط بحرانی در نظر گرفته میشود.سرمایهگذاران بازار سهام اغلب در دوره ضعف بازار سرمایه سهام استخراج معادن را مورد توجه قرار میدهند.

مهم این است که نقش کلیدی طلا به عنوان یک نماگر تورمی را بشناسیم.اغلب در مراحل نخست بازار افزایشی طلا نمی توان مدارک و شواهد کافی در ارتباط با تورم پیدا کرد تا بدان وسیله روند افزایشی بازار را توجیه کنیم چرا که طلا برای افزایش قیمت نیاز به یک محیط تورمی دارد.به طور معکوس زمانی که بازار طلا بازگشتی را از تقطه اوج آغاز میکند نمیتوان شواهدی را مبنی بر پایان دوره صعودی تورم یافت و دلایل افت طلا از نقطه بالا چندان قابل پذیرش نیست.(مانند سال۲۰۱۱ )شاید در روزنامه ها یا پایگاه اینترنتی بخوانید که طلا نباید افت کند چرا که تورم پابرجاست.

به نظر میرسد نبایستی بوسیله این تفکرات گمراه شد.در واقع طلا نباید به تورم واکنش نشان بدهدو تغییرات آن به طور دقیق تحت تاثیر تورم باشد چرا که طلا نقش پیش بینی کننده دارد. بنابر این میبینیم که سقف طلا در سال ۱۹۸۰ در زمان تورم دو رقمی رخ داد و به درستی توانست کاهش قیمت کالاها و تورم را در آینده پیش بینی کندهمچنین زمانی که طلا در سال ۱۹۸۵ به کف رسید و دوره کاهش تورم را از اوایل ۱۹۸۰ برآورد نمود.این در حالی است که روند کاهش تورم از اوایل ۱۹۸۰ آغاز گردید.

در آینده زمانی که طلا به طور تند وتیزی دست به یک روند افزایشی زد و اقتصاد دانان اشاره بر این موضوع داشتند که هیچ نشانه ای از افق تورمی دیده نمیشود.ایده خوبی است که آرام آرام برای مقابله با تورم آماده شویم .هر گاه به نظر میرسید که بازار سهام در نقطه اوج قراردارد و بویژه دلار در حال افت است میتوان روند سهام شرکتهای استخراج معادن طلا را بررسی کرد.

سپاس از حسن توجه دوستان.

منبع :کتاب تحلیل بین بازارها جان جی مورفی

1394/05/14 از تهران
0
/
5
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333