رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
کیان طاهری
@taherime92
29

عنوان بلاگ : مساله نقدینگی


خلاصه برخی از رسانه‌ها با مقایسه حجم نقدینگی در دولت فعلی با دولت قبل برآنند تا نشان دهند، دولت روحانی در این زمینه همانند دولت قبل که بدتر از آن عمل کرده است. اگرچه برای متخصصان فن، این ادعا خالی از واقعیت است، اما بیان آماری که به‌کار گرفته می‌شود، به شکلی است که می‌تواند بر مخاطبان اثرگذار باشد. در اینجا بر آن نیستیم که عملکرد فعلی را در زمینه رشد نقدینگی بستاییم که همچنان آمار و ارقام از سطح مطلوب بسیار فاصله دارد؛ اما می‌خواهیم نشان دهیم که بانک مرکزی در دوره فعلی اثری معنادار بر این متغیر گذارده است .

برخی از رسانه ها با مقایسه حجم نقدینگی در دولت فعلی با دولت قبل برآنند تا نشان دهند، دولت روحانی در این زمینه همانند دولت قبل که بدتر از آن عمل کرده است. اگرچه برای متخصصان فن، این ادعا خالی از واقعیت است، اما بیان آماری که به کار گرفته می شود، به شکلی است که می تواند بر مخاطبان اثرگذار باشد. در اینجا بر آن نیستیم که عملکرد فعلی را در زمینه رشد نقدینگی بستاییم که همچنان آمار و ارقام از سطح مطلوب بسیار فاصله دارد؛ اما می خواهیم نشان دهیم که بانک مرکزی در دوره فعلی اثری معنادار و رو به بهبود را بر این متغیر گذارده است.

ممکن است کسی مدعی باشد که از شهریور ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۲؛ یعنی در طول چهار سال از دولت قبلی نقدینگی از ۲۱۲ هزار میلیارد تومان به ۵۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده و این یعنی ۲۹۴ هزار میلیارد تومان، در حالی که نقدینگی در اردیبهشت امسال به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده؛ یعنی در یک سال و هشت ماه، دقیقا اندازه چهار سال دولت قبلی نقدینگی به وجود آمده است. تعجب نکنید؛ زیرا به همین شکل و سیاق استدلال می کنند. دولت روحانی در عرض یک سال و هشت ماه به میزان چهار سال احمدی نژاد نقدینگی ایجاد کرده است!

به جای آنکه بپرسند این میزان برابر یعنی چند درصد رشد نقدینگی، بر حجم آن تاکید می کنند. درواقع برای ارزیابی عملکرد باید پرسیده شود که پیش از این رشد نقدینگی چه روندی داشته و در دوره فعلی این روند به چه حالتی درآمده است. شهریور سال ۱۳۸۸، رشد نقدینگی ۷/ ۲۶ درصد بود – این در حالی است که اثر ریاست طهماسب مظاهری تا چند ماه قبل از این تاریخ خود را نشان می دهد، مثلا در اردیبهشت همان سال رشد نقدینگی ۹/ ۱۷ درصد بوده است- این رشد در طول چهار سال دولت پیشین به ظاهر تفاوت محسوسی نداشته است، آن گونه که در شهریور ۱۳۹۲، نرخ رشد به ۹/ ۲۵ درصد می رسد. البته این تنها به ظاهر است؛ زیرا آماری که در این چند سال منتشر می شد، ارقام موسسات تازه تاسیس را در خود نداشت. به عبارت دیگر رقم رشد نقدینگی فراتر از آنی بود که منتشر می شد و رشد نقدینگی در شهریور سال ۱۳۹۲ بدون تردید از سال ۱۳۸۸ بیشتر بود.

در عین حال که ارقام همین موسسات باز خود را در رقم ۲۹۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی دوره اخیر نشان می دهد و قریب ۸۱ هزار میلیارد تومان آن به عنوان پوشش آماری است. به این مفهوم که قبلا هم این نقدینگی وجود داشته، اما حساب نمی شده است. حال که دولت این رقم را برای شفافیت بیشتر حساب کرده است، آن را به پای وی نوشته اند!

اما اگر پیش از این روند نرخ رشد نقدینگی صعودی بوده حال این روند چگونه است؟ بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی را از سطح ۹/ ۲۵ درصد در شهریور ۱۳۹۲ به سطح ۲/ ۲۳ درصد در اردیبهشت امسال رسانده است و تقریبا روند این کاهش مداوم بوده است.

هر چند کاهش ۳ درصدی در این دوره نمی تواند آن چنان مطلوب قلمداد شود، اما شفافیت بیشتر از یک سو و تغییر روند این متغیر پولی از سوی دیگر، دستاوردی است که نمی توان آن را نادیده گرفت یا با بزک آماری آن را به گونه ای دیگر نشان داد. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که این میزان نقدینگی نیز بیشتر به واسطه کاهش درآمدهای دولت و بدهی به سیستم بانکی و انتقال آن به ترازنامه بانک مرکزی ایجاد شده امری که با توازن بیشتر در بودجه می تواند رفع شود.

اما شاید بتوان گفت لایحه ای که هم اکنون برای اصلاح ساختار شورای پول و اعتبار در دولت دنبال می شود، در صورتی که محقق شود، دستاوردی بزرگ تر برای دولت فعلی در زمینه مسائل پولی است. امری که می تواند به طور چشمگیری فشارها برای آنکه کلیه کمبودها در نهایت به ترازنامه بانک مرکزی منتقل شود را بگیرد. این استراتژی خود به خوبی تغییر نگاه و رویکرد پولی را در دوران فعلی به نمایش می گذارد، استراتژی که می تواند به عنوان یک اصلاح ساختاری تا دهه ها بعد به عنوان میراث این دولت قلمداد شود.

منابع:
  • سرمقاله دنیای اقتصاد ( دکتر پویا جبل عاملی )

خلاصه برخی از رسانه‌ها با مقایسه حجم نقدینگی در دولت فعلی با دولت قبل برآنند تا نشان دهند، دولت روحانی در این زمینه همانند دولت قبل که بدتر از آن عمل کرده است. اگرچه برای متخصصان فن، این ادعا خالی از واقعیت است، اما بیان آماری که به‌کار گرفته می‌شود، به شکلی است که می‌تواند بر مخاطبان اثرگذار باشد. در اینجا بر آن نیستیم که عملکرد فعلی را در زمینه رشد نقدینگی بستاییم که همچنان آمار و ارقام از سطح مطلوب بسیار فاصله دارد؛ اما می‌خواهیم نشان دهیم که بانک مرکزی در دوره فعلی اثری معنادار بر این متغیر گذارده است .

برخی از رسانه ها با مقایسه حجم نقدینگی در دولت فعلی با دولت قبل برآنند تا نشان دهند، دولت روحانی در این زمینه همانند دولت قبل که بدتر از آن عمل کرده است. اگرچه برای متخصصان فن، این ادعا خالی از واقعیت است، اما بیان آماری که به کار گرفته می شود، به شکلی است که می تواند بر مخاطبان اثرگذار باشد. در اینجا بر آن نیستیم که عملکرد فعلی را در زمینه رشد نقدینگی بستاییم که همچنان آمار و ارقام از سطح مطلوب بسیار فاصله دارد؛ اما می خواهیم نشان دهیم که بانک مرکزی در دوره فعلی اثری معنادار و رو به بهبود را بر این متغیر گذارده است.

ممکن است کسی مدعی باشد که از شهریور ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۲؛ یعنی در طول چهار سال از دولت قبلی نقدینگی از ۲۱۲ هزار میلیارد تومان به ۵۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده و این یعنی ۲۹۴ هزار میلیارد تومان، در حالی که نقدینگی در اردیبهشت امسال به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده؛ یعنی در یک سال و هشت ماه، دقیقا اندازه چهار سال دولت قبلی نقدینگی به وجود آمده است. تعجب نکنید؛ زیرا به همین شکل و سیاق استدلال می کنند. دولت روحانی در عرض یک سال و هشت ماه به میزان چهار سال احمدی نژاد نقدینگی ایجاد کرده است!

به جای آنکه بپرسند این میزان برابر یعنی چند درصد رشد نقدینگی، بر حجم آن تاکید می کنند. درواقع برای ارزیابی عملکرد باید پرسیده شود که پیش از این رشد نقدینگی چه روندی داشته و در دوره فعلی این روند به چه حالتی درآمده است. شهریور سال ۱۳۸۸، رشد نقدینگی ۷/ ۲۶ درصد بود – این در حالی است که اثر ریاست طهماسب مظاهری تا چند ماه قبل از این تاریخ خود را نشان می دهد، مثلا در اردیبهشت همان سال رشد نقدینگی ۹/ ۱۷ درصد بوده است- این رشد در طول چهار سال دولت پیشین به ظاهر تفاوت محسوسی نداشته است، آن گونه که در شهریور ۱۳۹۲، نرخ رشد به ۹/ ۲۵ درصد می رسد. البته این تنها به ظاهر است؛ زیرا آماری که در این چند سال منتشر می شد، ارقام موسسات تازه تاسیس را در خود نداشت. به عبارت دیگر رقم رشد نقدینگی فراتر از آنی بود که منتشر می شد و رشد نقدینگی در شهریور سال ۱۳۹۲ بدون تردید از سال ۱۳۸۸ بیشتر بود.

در عین حال که ارقام همین موسسات باز خود را در رقم ۲۹۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی دوره اخیر نشان می دهد و قریب ۸۱ هزار میلیارد تومان آن به عنوان پوشش آماری است. به این مفهوم که قبلا هم این نقدینگی وجود داشته، اما حساب نمی شده است. حال که دولت این رقم را برای شفافیت بیشتر حساب کرده است، آن را به پای وی نوشته اند!

اما اگر پیش از این روند نرخ رشد نقدینگی صعودی بوده حال این روند چگونه است؟ بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی را از سطح ۹/ ۲۵ درصد در شهریور ۱۳۹۲ به سطح ۲/ ۲۳ درصد در اردیبهشت امسال رسانده است و تقریبا روند این کاهش مداوم بوده است.

هر چند کاهش ۳ درصدی در این دوره نمی تواند آن چنان مطلوب قلمداد شود، اما شفافیت بیشتر از یک سو و تغییر روند این متغیر پولی از سوی دیگر، دستاوردی است که نمی توان آن را نادیده گرفت یا با بزک آماری آن را به گونه ای دیگر نشان داد. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که این میزان نقدینگی نیز بیشتر به واسطه کاهش درآمدهای دولت و بدهی به سیستم بانکی و انتقال آن به ترازنامه بانک مرکزی ایجاد شده امری که با توازن بیشتر در بودجه می تواند رفع شود.

اما شاید بتوان گفت لایحه ای که هم اکنون برای اصلاح ساختار شورای پول و اعتبار در دولت دنبال می شود، در صورتی که محقق شود، دستاوردی بزرگ تر برای دولت فعلی در زمینه مسائل پولی است. امری که می تواند به طور چشمگیری فشارها برای آنکه کلیه کمبودها در نهایت به ترازنامه بانک مرکزی منتقل شود را بگیرد. این استراتژی خود به خوبی تغییر نگاه و رویکرد پولی را در دوران فعلی به نمایش می گذارد، استراتژی که می تواند به عنوان یک اصلاح ساختاری تا دهه ها بعد به عنوان میراث این دولت قلمداد شود.

منابع:
  • سرمقاله دنیای اقتصاد ( دکتر پویا جبل عاملی )
1394/05/03 از نهایت‌نگر
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333