رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب واحد آموزش نهایت‌نگر
ارتباطات واحد آموزش نهایت‌نگر
...

عنوان بلاگ : دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله سهام - بخش چهارم
دسته : آموزشی


خلاصه در این بلاگ، در ادامه مطالب مربوط به قراردادهای اختیار معامله، موارد مربوط به انواع «وجه تضمین» تشریح می‌گردد.

اختیار معامله سهام – بخش چهارم

فایل بخش نخست را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

فایل بخش دوم را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

فایل بخش سوم را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

فایل بخش چهارم را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

انواع وجه تضمین

در قراردادهای اختیار معامله، وجه تضمین وجهی است که از فروشنده اختیار (خرید یا فروش) دریافت می شود تا تضمینی باشد برای ایفای تعهدات از جانب او. چند واژه گوناگون در رابطه با وجه تضمین به کار می رود. نخست باید این واژه ها جداگانه تشریح گردند:

وجه تضمین اولیه

زمانی که فردی می خواهد موقعیت فروش جدیدی بگیرد، بر اساس ضوابط، وجه تضمینی از او دریافت می شود که به عنوان «وجه تضمین اولیه» شناخته می شود. در «مشخصات قرارداد» که در بخش سوم توضیح داده شد، «وجه تضمین اولیه» توسط بورس اعلام می شود.

وجه تضمین لازم

به علت تغییرات روزانه قیمت ها، در پایان هر روز معاملاتی، توسط بورس و بر اساس ضوابطی، مبلغ «وجه تضمین لازم» محاسبه و اعلام می گردد. این ضوابط «ضوابط وجه تضمین قرارداد اختیار معامله» نام دارد.

حداقل وجه تضمین

اگر موجودی حساب کارگزار یا مشتری از مقدار خاصی تحت عنوان «حداقل وجه تضمین» کمتر شود، اخطاریه ای برای افزایش موجودی صادر می شود. «حداقل وجه تضمین» معمولاً درصدی از «وجه تضمین لازم» است.

وجه تضمین جبرانی

مقداری است که پس از دریافت اخطاریه، باید به ودیعه سپرده شود.

وجه تضمین اضافی

گاهی نوسانات قیمتی بسیار زیاد است و باعث می شود که ریسکی به یکی از طرفین معامله تحمیل شود. برای پوشش این ریسک، بورس میزان «وجه تضمین لازم» را افزایش می دهد. به میزان افزایشی که بدین منظور تعیین می شود، «وجه تضمین اضافی» گویند.

guarantee

مثال:

نکته

قراردادهای اختیار معامله تا این تاریخ هنوز در بورس تهران به طور کامل راه اندازی نشده است. فرایند واقعی کار ممکن است با مثال زیر تفاوت هایی داشته باشد. اما برای تشریح بیشتر حساب های تضمین، این مثال با برداشت از مواد قانونی ارائه می گردد.

نکته

برای سادگی، همه کارمزدها نادیده گرفته شده اند.

فرض کنید اطلاعات زیر در رابطه با اختیار معامله سهام گروه مپنا وجود دارد:

 • اندازه قرارداد: 8000 سهم
 • قیمت توافقی: 6300 ریال
 • قیمت اختیار: 320 ریال
 • وجه تضمین اولیه: 11,000,000 ریال
 • سبک قرارداد: امریکایی

روز نخست:

خریدار اختیار (خرید یا فروش) برای ورود به این معامله تنها لازم است قیمت اختیار را بپردازد:

۲,۵۶۰,۰۰۰ = ۸۰۰۰ × ۳۲۰

فروشنده اختیار (خرید یا فروش) در هنگام قرارداد باید حداقل به میزان وجه تضمین اولیه (۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال) در حساب عملیاتی خود نزد کارگزار پول به ودیعه بگذارد.

روز دوم:

 • وجه تضمین لازم: بر اساس ضوابط و توسط بورس، برابر 12,000,000 ریال محاسبه و اعلام می شود.
 • حداقل وجه تضمین: 8,400,000 ریال (از جانب بورس برابر %70 از وجه تضمین لازم معین می شود.)
 • قیمت سهم: 6600 ریال
 • زیان فروشنده به ازای هر سهم: 300 ریال
 • کل زیان فروشنده: 2,400,000 ریال ( 2,400,000 = 8000 × 300)
 • مانده حساب عملیاتی فروشنده: 8,600,000 ریال(8,600,000=2,400,000 –11,000,000)
 • آیا برای فروشنده اخطاریه صادر می شود؟ خیر. زیرا مانده حساب عملیاتی او از حداقل وجه تضمین بیشتر است.

روز سوم:

 • وجه تضمین لازم: 12,000,000 ریال
 • حداقل وجه تضمین: 8,400,000ریال
 • قیمت سهم: 6850 ریال
 • زیان فروشنده به ازای هر سهم: 250 ریال (نسبت به روز دوم)
 • کل زیان فروشنده: 2,000,000 ریال (2,000,000 = 8000 × 250 )
 • مانده حساب عملیاتی: 6,600,000 ریال ( 6,600,000 = 2,000,000 – 8,600,000 )
 • آیا برای فروشنده اخطاریه صادر می شود؟ بله. زیرا مانده حساب عملیاتی او کمتر از حداقل وجه تضمین است.
 • فروشنده چقدر باید به حساب عملیاتی خود واریز کند؟ 5,400,000 ریال. یعنی او باید مانده حساب عملیاتی خود را حداقل به اندازه وجه تضمین لازم (12,000,000 ریال) برساند:

۵,۴۰۰,۰۰۰ = ۶,۶۰۰,۰۰۰ – ۱۲,۰۰۰,۰۰۰

 • در این حالت وجه تضمین جبرانی چقدر است؟ 5,400,000 ریال. یعنی همان مبلغی که فروشنده باید واریز کند.

پایان بخش چهارم ■


خلاصه در این بلاگ، در ادامه مطالب مربوط به قراردادهای اختیار معامله، موارد مربوط به انواع «وجه تضمین» تشریح می‌گردد.

اختیار معامله سهام – بخش چهارم

فایل بخش نخست را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

فایل بخش دوم را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

فایل بخش سوم را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

فایل بخش چهارم را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

انواع وجه تضمین

در قراردادهای اختیار معامله، وجه تضمین وجهی است که از فروشنده اختیار (خرید یا فروش) دریافت می شود تا تضمینی باشد برای ایفای تعهدات از جانب او. چند واژه گوناگون در رابطه با وجه تضمین به کار می رود. نخست باید این واژه ها جداگانه تشریح گردند:

وجه تضمین اولیه

زمانی که فردی می خواهد موقعیت فروش جدیدی بگیرد، بر اساس ضوابط، وجه تضمینی از او دریافت می شود که به عنوان «وجه تضمین اولیه» شناخته می شود. در «مشخصات قرارداد» که در بخش سوم توضیح داده شد، «وجه تضمین اولیه» توسط بورس اعلام می شود.

وجه تضمین لازم

به علت تغییرات روزانه قیمت ها، در پایان هر روز معاملاتی، توسط بورس و بر اساس ضوابطی، مبلغ «وجه تضمین لازم» محاسبه و اعلام می گردد. این ضوابط «ضوابط وجه تضمین قرارداد اختیار معامله» نام دارد.

حداقل وجه تضمین

اگر موجودی حساب کارگزار یا مشتری از مقدار خاصی تحت عنوان «حداقل وجه تضمین» کمتر شود، اخطاریه ای برای افزایش موجودی صادر می شود. «حداقل وجه تضمین» معمولاً درصدی از «وجه تضمین لازم» است.

وجه تضمین جبرانی

مقداری است که پس از دریافت اخطاریه، باید به ودیعه سپرده شود.

وجه تضمین اضافی

گاهی نوسانات قیمتی بسیار زیاد است و باعث می شود که ریسکی به یکی از طرفین معامله تحمیل شود. برای پوشش این ریسک، بورس میزان «وجه تضمین لازم» را افزایش می دهد. به میزان افزایشی که بدین منظور تعیین می شود، «وجه تضمین اضافی» گویند.

guarantee

مثال:

نکته

قراردادهای اختیار معامله تا این تاریخ هنوز در بورس تهران به طور کامل راه اندازی نشده است. فرایند واقعی کار ممکن است با مثال زیر تفاوت هایی داشته باشد. اما برای تشریح بیشتر حساب های تضمین، این مثال با برداشت از مواد قانونی ارائه می گردد.

نکته

برای سادگی، همه کارمزدها نادیده گرفته شده اند.

فرض کنید اطلاعات زیر در رابطه با اختیار معامله سهام گروه مپنا وجود دارد:

 • اندازه قرارداد: 8000 سهم
 • قیمت توافقی: 6300 ریال
 • قیمت اختیار: 320 ریال
 • وجه تضمین اولیه: 11,000,000 ریال
 • سبک قرارداد: امریکایی

روز نخست:

خریدار اختیار (خرید یا فروش) برای ورود به این معامله تنها لازم است قیمت اختیار را بپردازد:

۲,۵۶۰,۰۰۰ = ۸۰۰۰ × ۳۲۰

فروشنده اختیار (خرید یا فروش) در هنگام قرارداد باید حداقل به میزان وجه تضمین اولیه (۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال) در حساب عملیاتی خود نزد کارگزار پول به ودیعه بگذارد.

روز دوم:

 • وجه تضمین لازم: بر اساس ضوابط و توسط بورس، برابر 12,000,000 ریال محاسبه و اعلام می شود.
 • حداقل وجه تضمین: 8,400,000 ریال (از جانب بورس برابر %70 از وجه تضمین لازم معین می شود.)
 • قیمت سهم: 6600 ریال
 • زیان فروشنده به ازای هر سهم: 300 ریال
 • کل زیان فروشنده: 2,400,000 ریال ( 2,400,000 = 8000 × 300)
 • مانده حساب عملیاتی فروشنده: 8,600,000 ریال(8,600,000=2,400,000 –11,000,000)
 • آیا برای فروشنده اخطاریه صادر می شود؟ خیر. زیرا مانده حساب عملیاتی او از حداقل وجه تضمین بیشتر است.

روز سوم:

 • وجه تضمین لازم: 12,000,000 ریال
 • حداقل وجه تضمین: 8,400,000ریال
 • قیمت سهم: 6850 ریال
 • زیان فروشنده به ازای هر سهم: 250 ریال (نسبت به روز دوم)
 • کل زیان فروشنده: 2,000,000 ریال (2,000,000 = 8000 × 250 )
 • مانده حساب عملیاتی: 6,600,000 ریال ( 6,600,000 = 2,000,000 – 8,600,000 )
 • آیا برای فروشنده اخطاریه صادر می شود؟ بله. زیرا مانده حساب عملیاتی او کمتر از حداقل وجه تضمین است.
 • فروشنده چقدر باید به حساب عملیاتی خود واریز کند؟ 5,400,000 ریال. یعنی او باید مانده حساب عملیاتی خود را حداقل به اندازه وجه تضمین لازم (12,000,000 ریال) برساند:

۵,۴۰۰,۰۰۰ = ۶,۶۰۰,۰۰۰ – ۱۲,۰۰۰,۰۰۰

 • در این حالت وجه تضمین جبرانی چقدر است؟ 5,400,000 ریال. یعنی همان مبلغی که فروشنده باید واریز کند.

پایان بخش چهارم ■

1393/11/01 از نهایت‌نگر
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333