رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب واحد آموزش نهایت‌نگر
ارتباطات واحد آموزش نهایت‌نگر
...

عنوان بلاگ : دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله سهام - بخش دوم
دسته : آموزشی


خلاصه در این بلاگ، مسائل مربوط به معاملات اختیار خرید و فروش سهام عنوان می‌گردد. تمرکز این بخش بر معاملات مربوط به «اختیار فروش» است.

قرارداد اختیار معامله سهام – بخش دوم

فایل بخش نخست را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

فایل بخش دوم را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

مقدمه

مثال هایی که در بخش نخست توضیح داده شد مربوط به «اختیار خرید سهام» بودند. در این بخش، مثال هایی در مورد «اختیار فروش سهام» ارائه خواهند شد.

تعریف

قرارداد اختیار معامله سهام (خرید یا فروش)، قراردادی است که در آن، دارنده اختیار (خرید یا فروش)، حق خرید یا فروش

12

پیدا میکند.

مثال

فرض کنید هم اکنون خرداد است، قیمت فعلی هر سهم صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) ۱۰۵۳۰ ریال است و قرارداد اختیار معامله «فارس» با شرایط زیر فراهم است:

10

فرض کنید شخصی یک قرارداد «اختیار فروش» (Put Option) می خرد. در این حالت این خریدار با پرداخت ۵۸۰ ریال (قیمت اختیار خرید) به ازای هر سهم، و در کل 3,480,000 ریال (۶۰۰۰ × ۵۸۰ ریال = 3,480,000 ریال) این اختیار را پیدا می کند که ۶۰۰۰ سهم فارس را در سررسید (آبان) به فروشنده «اختیار فروش» به قیمت هر سهم ۱۱۶۰۰ ریال بفروشد. در صورتی که در سررسید، خریدار «اختیار فروش» خواهان اعمال (Strike) اختیار خود مبنی بر فروش سهم باشد، فروشنده «اختیار فروش» موظف است به تعهد خود عمل کند و سهم را به قیمت توافقی بخرد.

نکته: «قراردادهای اختیار فروش سهام» به مانند «قراردادهای اختیار خرید سهام» دو طرف دارد: خریدار و فروشنده. این نکته کمی نیاز به دقت دارد. یک طرف معامله، خریدار است که «اختیار فروش» را می خرد و دیگری فروشنده ی «اختیار فروش» است که اختیار را می فروشد.

خریدار «اختیار فروش»، این اختیار را دارد که در سررسید، سهام را به قیمت توافقی بفروشد. فروشنده ی «اختیار فروش» در صورت اعمال خریدار، مجبور است که سهام را به قیمت توافقی از او بخرد.

در این بخشهر جا عبارت خریدار و فروشنده به کار رفت، منظور خریدار و فروشنده «اختیار فروش» است.

پرسش و پاسخ

پرسش: اگر قیمت هر سهم فارس در سررسید (آبان) ۹۶۰۰ ریال بشود، آیا خریدار «اختیار فروش»، اختیار خود را اعمال می کند؟ در این حالت سود دو طرف معامله چگونه است؟

پاسخ: بله. چون قیمت سهم پایین آمده است، به نفع خریدار «اختیار فروش» است که اختیار خود را اعمال کند و هر سهم خود را به قیمت توافقی (۱۱۶۰۰ ریال) به فروشنده «اختیار فروش» بفرشد. فروشنده «اختیار فروش» مکلف است که سهم را به این قیمت بخرد.

اگر کارمزدهای خریدار و فروشنده را نادیده بگیریم، میزان سود خریدار به این قرار است:

او در سررسید (آبان) اختیار خود را اعمال می کند و هر سهم را به فروشنده به مبلغ ۱۱۶۰۰ ریال (به جای آنکه در بازار به مبلغ 9600 ریال بفروشد) می فروشد. لذا سود او از محل فروش سهم 12,000,000 ریال می شود:

01

اما او بابت این اختیار به ازای هر سهم ۵۸۰ ریال و در کل معادل 3,480,000 ریال هزینه کرده است:

02

در نتیجه سود نهایی خریدار برابر 8,520,000ریال می شود.

03

اما میزان زیان فروشنده «اختیار فروش» از محل خرید سهام، برابر با میزان سود خریدار «اختیار فروش» و همان مبلغ 8,520,000 ریال است. به این صورت که او بابت خرید اوراق به قیمت هر سهم ۱۱۶۰۰ (به جای آن که از بازار به قیمت هر سهم 9600 بخرد)، مبلغ 12,000,000 ریال زیان کرده است.

04

اما او بابت فروش این اختیار مبلغ 3,480,000 ریال از خریدار اختیار دریافت کرده است:

05

پس میزان زیان نهایی او برابر ۸,۵۲۰,۰۰۰ ریال می شود:

06

پرسش: اگر در مثال بالا قیمت هر سهم در آبان به ۱۳۷۰۰ ریال برسد، آیا خریدار، اختیار خود را اعمال می کند؟ در این حالت سود و زیان هر طرف معامله چقدر است؟

پاسخ: خیر. چون قیمت هر سهم در بازار از قیمت توافقی بیشتر است، خریدار «اختیار فروش» تمایلی به اعمال اختیار خود ندارد. یعنی به جای این که هر سهم را به قیمت توافقی ۱۱۶۰۰ ریال بفروشد، ترجیح می دهد هر سهم را در بازار به قیمت 13700 ریال بفروشد.

در این صورت میزان زیان خریدار همان مبلغ 3,480,000 ریال است که بابت خرید اختیار پرداخت کرده است. همچنین میزان سود فروشنده نیز همان 3,480,000 ریال است:

07

(دقت فرمایید که خریدار بابت فروش سهم در بازار سود می کند، اما خرید «اختیار معامله» تنها برای او زیان داشته است. در اینجا سخن از سود یا زیان ناشی از معامله اختیار سهام است، نه خود سهام.)

profit-loss-icon-8224620

پرسش: اگر قیمت هر سهم در سررسید برابر ۹۹۹,۹۹۹ ریال شود، آیا خریدار، اختیار خود را اعمال می کند؟ در این حالت سود و زیان هر طرف معامله چقدر است؟

پاسخ: در این حالت خریدار ترجیح می دهد که سهم خود را در بازار به قیمت 999,999 بفروشد. لذا او اختیار خود را اعمال نمی کند و بابت خرید «اختیار فروش» به ازای هر سهم ۵۸۰ ریال زیان می کند. در اینجا هم سخن از سود یا زیان ناشی از معامله اختیار سهام است، نه خود سهام.

از طرف دیگر فروشنده به ازای هر سهم ۵۸۰ ریال سود می کند. زیرا خریدار این مبلغ را به فروشنده پرداخت کرده و دیگر در سررسید، اختیار خود را اعمال نکرده است.

پرسش: اگر قیمت هر سهم در سررسید برابر صفر ریال شود، آیا خریدار، اختیار خود را اعمال می کند؟ در این حالت سود و زیان هر طرف معامله چقدر است؟

پاسخ: بله. خریدار به جای آن که هر سهم خود را در بازار صفر ریال بفروشد، هر سهم خود را به طرف دیگر معامله ۱۱۶۰۰ ریال می فروشد. در نتیجه او به ازای هر سهم ۱۱۶۰۰ ریال سود می کند. اما چون بابت خرید قرارداد اختیار به ازای هر سهم ۵۸۰ ریال به فروشنده پرداخت کرده است، میزان سود خالص او به ازای هر سهم 11020 ریال (یعنی ۱۱۶۰۰ منهای ۵۸۰ ریال) می شود.

از طرف دیگر فروشنده چون مجبور به خرید این سهام است، به جای آن که هر سهم را صفر ریال بخرد، مجبور است ۱۱۶۰۰ ریال بخرد. لذا میزان زیان او ۱۱۶۰۰ ریال به ازای هر سهم است. اما از طرف دیگر او بابت اختیار فروش هر سهم ۵۸۰ ریال دریافت کرده است. لذا در کل به ازای هر سهم 11020 ریال (یعنی ۱۱۶۰۰ منهای ۵۸۰ ریال) زیان می کند.

پرسش: اگر قیمت هر سهم در سررسید برابر ۱۱۶۰۰ ریال شود، آیا خریدار «اختیار فروش»، اختیار خود را اعمال می کند؟ در این حالت سود و زیان هر طرف معامله چقدر است؟

پاسخ: در این حالت برای خریدار «اختیار فروش» تفاوتی ندارد که اختیار خود را با قیمت ۱۱۶۰۰ ریال اعمال کند و یا این سهم را با قیمت ۱۱۶۰۰ ریال در بازار بفروشد. در این حالت میزان زیان او به ازای هر سهم ۵۸۰ ریال و در کل مبلغ 3,480,000 ریال است که بابت خرید اختیار معامله پرداخت کرده است. فروشنده هم به همان میزان 3,480,000 ریال سود می کند. این نقطه را نقطه بی تفاوتی خریدار می گویند.

پرسش: در چه قیمتی خریدار نه سود می کند و نه زیان؟

پاسخ: اگر قیمت بازار در سررسید به 11020 ریال برسد (۱۱۶۰۰ منهای ۵۸۰ ریال)، خریدار «اختیار فروش» نه سود می کند و نه زیان. زیرا او در این قیمت، اختیار خود را اعمال می کند:

08

شایان ذکر است که در این قیمت، سود یا زیان فروشنده «اختیار فروش» هم برابر صفر است. این نقطه را نقطه سربه سر می گویند.

پرسش: بیشترین سود یا زیانی که خریدار «اختیار فروش» می کند چقدر است؟

بیشترین زیان: اگر قیمت سهام در بازار بیشتر از قیمت توافقی ۱۱۶۰۰ شود، خریدار «اختیار فروش» ترجیح می دهد که سهام خود را در بازار بفروشد و اختیار خود را اعمال نکند. لذا او به مقدار هزینه ای که بابت خرید اختیار معامله کرده است (۵۸۰ ریال به ازای هر سهم) زیان می کند. در نتیجه حداکثر زیان خریدار برابر ۵۸۰ ریال به ازای هر سهم است.

بیشترین سود: اگر قیمت سهام کمتر از قیمت توافقی ۱۱۶۰۰ ریال باشد، خریدار «اختیار فروش» سود می کند، زیرا می تواند سهم خود را با قیمت ۱۱۶۰۰ ریال بفروشد. حداکثر سود او زمانی است که قیمت سهام در بازار در تاریخ سررسید صفر ریال شود. در این حالت میزان سود او ناشی از معامله اختیار، همان طور که محاسبه شد، 11020 ریال به ازای هر سهم است.

پرسش: بیشترین میزان سود و زیانی که فروشنده می کند چقدر است؟

بیشترین سود: فروشنده «اختیار معامله» در صورت خواست خریدار «اختیار معامله» مجبور به خرید سهام است. بیشترین سود فروشنده زمانی است که خریدار، اختیار خود را اعمال نکند. این زمانی است که قیمت در بازار بیشتر از قیمت توافقی شود. در این حالت حداکثر سود فروشنده برابر است با قیمت اختیار خرید (۵۸۰ ریال) به ازای هر سهم.

بیشترین زیان: فروشنده زمانی زیان می کند که قیمت سهم در بازار از قیمت توافقی کمتر شود. در این حالت او مجبور است سهم طرف دیگر معامله را به قیمت توافقی و با قیمتی بیشتر از قیمت بازار بخرد. حداقل قیمتی که سهم می تواند داشته باشد صفر ریال است. در این حالت او مجبور است به جای صفر ریال، این سهم را ۱۱۶۰۰ ریال (به قیمت توافقی) از طرف دیگر معامله بخرد. در نتیجه او به ازای هر سهم ۱۱۶۰۰ ریال زیان می کند. اما از طرفی دیگر او بابت معامله اختیار، ۵۸۰ ریال به ازای هر سهم دریافت کرده است. لذا حداکثر زیان او برابر 11020 (۱۱۶۰۰ منهای ۵۸۰ ریال) به ازای هر سهم می شود.

پرسش: نمودار میزان سود و زیان خریدار و فروشنده «اختیار فروش» در مثال های بالا چگونه است؟

پاسخ: این نمودار به قرار زیر است. دقت فرمایید که محور عمودی میزان سود/زیان هر یک سهم است:

09

پایان بخش دوم ■


خلاصه در این بلاگ، مسائل مربوط به معاملات اختیار خرید و فروش سهام عنوان می‌گردد. تمرکز این بخش بر معاملات مربوط به «اختیار فروش» است.

قرارداد اختیار معامله سهام – بخش دوم

فایل بخش نخست را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

فایل بخش دوم را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

مقدمه

مثال هایی که در بخش نخست توضیح داده شد مربوط به «اختیار خرید سهام» بودند. در این بخش، مثال هایی در مورد «اختیار فروش سهام» ارائه خواهند شد.

تعریف

قرارداد اختیار معامله سهام (خرید یا فروش)، قراردادی است که در آن، دارنده اختیار (خرید یا فروش)، حق خرید یا فروش

12

پیدا میکند.

مثال

فرض کنید هم اکنون خرداد است، قیمت فعلی هر سهم صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) ۱۰۵۳۰ ریال است و قرارداد اختیار معامله «فارس» با شرایط زیر فراهم است:

10

فرض کنید شخصی یک قرارداد «اختیار فروش» (Put Option) می خرد. در این حالت این خریدار با پرداخت ۵۸۰ ریال (قیمت اختیار خرید) به ازای هر سهم، و در کل 3,480,000 ریال (۶۰۰۰ × ۵۸۰ ریال = 3,480,000 ریال) این اختیار را پیدا می کند که ۶۰۰۰ سهم فارس را در سررسید (آبان) به فروشنده «اختیار فروش» به قیمت هر سهم ۱۱۶۰۰ ریال بفروشد. در صورتی که در سررسید، خریدار «اختیار فروش» خواهان اعمال (Strike) اختیار خود مبنی بر فروش سهم باشد، فروشنده «اختیار فروش» موظف است به تعهد خود عمل کند و سهم را به قیمت توافقی بخرد.

نکته: «قراردادهای اختیار فروش سهام» به مانند «قراردادهای اختیار خرید سهام» دو طرف دارد: خریدار و فروشنده. این نکته کمی نیاز به دقت دارد. یک طرف معامله، خریدار است که «اختیار فروش» را می خرد و دیگری فروشنده ی «اختیار فروش» است که اختیار را می فروشد.

خریدار «اختیار فروش»، این اختیار را دارد که در سررسید، سهام را به قیمت توافقی بفروشد. فروشنده ی «اختیار فروش» در صورت اعمال خریدار، مجبور است که سهام را به قیمت توافقی از او بخرد.

در این بخشهر جا عبارت خریدار و فروشنده به کار رفت، منظور خریدار و فروشنده «اختیار فروش» است.

پرسش و پاسخ

پرسش: اگر قیمت هر سهم فارس در سررسید (آبان) ۹۶۰۰ ریال بشود، آیا خریدار «اختیار فروش»، اختیار خود را اعمال می کند؟ در این حالت سود دو طرف معامله چگونه است؟

پاسخ: بله. چون قیمت سهم پایین آمده است، به نفع خریدار «اختیار فروش» است که اختیار خود را اعمال کند و هر سهم خود را به قیمت توافقی (۱۱۶۰۰ ریال) به فروشنده «اختیار فروش» بفرشد. فروشنده «اختیار فروش» مکلف است که سهم را به این قیمت بخرد.

اگر کارمزدهای خریدار و فروشنده را نادیده بگیریم، میزان سود خریدار به این قرار است:

او در سررسید (آبان) اختیار خود را اعمال می کند و هر سهم را به فروشنده به مبلغ ۱۱۶۰۰ ریال (به جای آنکه در بازار به مبلغ 9600 ریال بفروشد) می فروشد. لذا سود او از محل فروش سهم 12,000,000 ریال می شود:

01

اما او بابت این اختیار به ازای هر سهم ۵۸۰ ریال و در کل معادل 3,480,000 ریال هزینه کرده است:

02

در نتیجه سود نهایی خریدار برابر 8,520,000ریال می شود.

03

اما میزان زیان فروشنده «اختیار فروش» از محل خرید سهام، برابر با میزان سود خریدار «اختیار فروش» و همان مبلغ 8,520,000 ریال است. به این صورت که او بابت خرید اوراق به قیمت هر سهم ۱۱۶۰۰ (به جای آن که از بازار به قیمت هر سهم 9600 بخرد)، مبلغ 12,000,000 ریال زیان کرده است.

04

اما او بابت فروش این اختیار مبلغ 3,480,000 ریال از خریدار اختیار دریافت کرده است:

05

پس میزان زیان نهایی او برابر ۸,۵۲۰,۰۰۰ ریال می شود:

06

پرسش: اگر در مثال بالا قیمت هر سهم در آبان به ۱۳۷۰۰ ریال برسد، آیا خریدار، اختیار خود را اعمال می کند؟ در این حالت سود و زیان هر طرف معامله چقدر است؟

پاسخ: خیر. چون قیمت هر سهم در بازار از قیمت توافقی بیشتر است، خریدار «اختیار فروش» تمایلی به اعمال اختیار خود ندارد. یعنی به جای این که هر سهم را به قیمت توافقی ۱۱۶۰۰ ریال بفروشد، ترجیح می دهد هر سهم را در بازار به قیمت 13700 ریال بفروشد.

در این صورت میزان زیان خریدار همان مبلغ 3,480,000 ریال است که بابت خرید اختیار پرداخت کرده است. همچنین میزان سود فروشنده نیز همان 3,480,000 ریال است:

07

(دقت فرمایید که خریدار بابت فروش سهم در بازار سود می کند، اما خرید «اختیار معامله» تنها برای او زیان داشته است. در اینجا سخن از سود یا زیان ناشی از معامله اختیار سهام است، نه خود سهام.)

profit-loss-icon-8224620

پرسش: اگر قیمت هر سهم در سررسید برابر ۹۹۹,۹۹۹ ریال شود، آیا خریدار، اختیار خود را اعمال می کند؟ در این حالت سود و زیان هر طرف معامله چقدر است؟

پاسخ: در این حالت خریدار ترجیح می دهد که سهم خود را در بازار به قیمت 999,999 بفروشد. لذا او اختیار خود را اعمال نمی کند و بابت خرید «اختیار فروش» به ازای هر سهم ۵۸۰ ریال زیان می کند. در اینجا هم سخن از سود یا زیان ناشی از معامله اختیار سهام است، نه خود سهام.

از طرف دیگر فروشنده به ازای هر سهم ۵۸۰ ریال سود می کند. زیرا خریدار این مبلغ را به فروشنده پرداخت کرده و دیگر در سررسید، اختیار خود را اعمال نکرده است.

پرسش: اگر قیمت هر سهم در سررسید برابر صفر ریال شود، آیا خریدار، اختیار خود را اعمال می کند؟ در این حالت سود و زیان هر طرف معامله چقدر است؟

پاسخ: بله. خریدار به جای آن که هر سهم خود را در بازار صفر ریال بفروشد، هر سهم خود را به طرف دیگر معامله ۱۱۶۰۰ ریال می فروشد. در نتیجه او به ازای هر سهم ۱۱۶۰۰ ریال سود می کند. اما چون بابت خرید قرارداد اختیار به ازای هر سهم ۵۸۰ ریال به فروشنده پرداخت کرده است، میزان سود خالص او به ازای هر سهم 11020 ریال (یعنی ۱۱۶۰۰ منهای ۵۸۰ ریال) می شود.

از طرف دیگر فروشنده چون مجبور به خرید این سهام است، به جای آن که هر سهم را صفر ریال بخرد، مجبور است ۱۱۶۰۰ ریال بخرد. لذا میزان زیان او ۱۱۶۰۰ ریال به ازای هر سهم است. اما از طرف دیگر او بابت اختیار فروش هر سهم ۵۸۰ ریال دریافت کرده است. لذا در کل به ازای هر سهم 11020 ریال (یعنی ۱۱۶۰۰ منهای ۵۸۰ ریال) زیان می کند.

پرسش: اگر قیمت هر سهم در سررسید برابر ۱۱۶۰۰ ریال شود، آیا خریدار «اختیار فروش»، اختیار خود را اعمال می کند؟ در این حالت سود و زیان هر طرف معامله چقدر است؟

پاسخ: در این حالت برای خریدار «اختیار فروش» تفاوتی ندارد که اختیار خود را با قیمت ۱۱۶۰۰ ریال اعمال کند و یا این سهم را با قیمت ۱۱۶۰۰ ریال در بازار بفروشد. در این حالت میزان زیان او به ازای هر سهم ۵۸۰ ریال و در کل مبلغ 3,480,000 ریال است که بابت خرید اختیار معامله پرداخت کرده است. فروشنده هم به همان میزان 3,480,000 ریال سود می کند. این نقطه را نقطه بی تفاوتی خریدار می گویند.

پرسش: در چه قیمتی خریدار نه سود می کند و نه زیان؟

پاسخ: اگر قیمت بازار در سررسید به 11020 ریال برسد (۱۱۶۰۰ منهای ۵۸۰ ریال)، خریدار «اختیار فروش» نه سود می کند و نه زیان. زیرا او در این قیمت، اختیار خود را اعمال می کند:

08

شایان ذکر است که در این قیمت، سود یا زیان فروشنده «اختیار فروش» هم برابر صفر است. این نقطه را نقطه سربه سر می گویند.

پرسش: بیشترین سود یا زیانی که خریدار «اختیار فروش» می کند چقدر است؟

بیشترین زیان: اگر قیمت سهام در بازار بیشتر از قیمت توافقی ۱۱۶۰۰ شود، خریدار «اختیار فروش» ترجیح می دهد که سهام خود را در بازار بفروشد و اختیار خود را اعمال نکند. لذا او به مقدار هزینه ای که بابت خرید اختیار معامله کرده است (۵۸۰ ریال به ازای هر سهم) زیان می کند. در نتیجه حداکثر زیان خریدار برابر ۵۸۰ ریال به ازای هر سهم است.

بیشترین سود: اگر قیمت سهام کمتر از قیمت توافقی ۱۱۶۰۰ ریال باشد، خریدار «اختیار فروش» سود می کند، زیرا می تواند سهم خود را با قیمت ۱۱۶۰۰ ریال بفروشد. حداکثر سود او زمانی است که قیمت سهام در بازار در تاریخ سررسید صفر ریال شود. در این حالت میزان سود او ناشی از معامله اختیار، همان طور که محاسبه شد، 11020 ریال به ازای هر سهم است.

پرسش: بیشترین میزان سود و زیانی که فروشنده می کند چقدر است؟

بیشترین سود: فروشنده «اختیار معامله» در صورت خواست خریدار «اختیار معامله» مجبور به خرید سهام است. بیشترین سود فروشنده زمانی است که خریدار، اختیار خود را اعمال نکند. این زمانی است که قیمت در بازار بیشتر از قیمت توافقی شود. در این حالت حداکثر سود فروشنده برابر است با قیمت اختیار خرید (۵۸۰ ریال) به ازای هر سهم.

بیشترین زیان: فروشنده زمانی زیان می کند که قیمت سهم در بازار از قیمت توافقی کمتر شود. در این حالت او مجبور است سهم طرف دیگر معامله را به قیمت توافقی و با قیمتی بیشتر از قیمت بازار بخرد. حداقل قیمتی که سهم می تواند داشته باشد صفر ریال است. در این حالت او مجبور است به جای صفر ریال، این سهم را ۱۱۶۰۰ ریال (به قیمت توافقی) از طرف دیگر معامله بخرد. در نتیجه او به ازای هر سهم ۱۱۶۰۰ ریال زیان می کند. اما از طرفی دیگر او بابت معامله اختیار، ۵۸۰ ریال به ازای هر سهم دریافت کرده است. لذا حداکثر زیان او برابر 11020 (۱۱۶۰۰ منهای ۵۸۰ ریال) به ازای هر سهم می شود.

پرسش: نمودار میزان سود و زیان خریدار و فروشنده «اختیار فروش» در مثال های بالا چگونه است؟

پاسخ: این نمودار به قرار زیر است. دقت فرمایید که محور عمودی میزان سود/زیان هر یک سهم است:

09

پایان بخش دوم ■

1393/10/17 از نهایت‌نگر
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333