رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
رباب وفائی
@r.vafaei1395
270

عنوان بلاگ : یه سوال مدیریتی و جوابی از نگاه بورسی...
دسته : آموزشی


خلاصه گاه تغییر دیدگاه یا نگاه به عمق مسائل میتواندراهگشای خوبی باشد...

گروهی از بچه ها(4نفر) در نزدیکی دو ریل راه آهن، مشغول به بازی بودند، یکی از این دو ریل قابل استفاده و دیگری غیر قابل استفاده بود! یکی از بچه ها روی ریل خراب(غیرقابل استفاده) شروع به بازی کرد، و پس از مدتی روی همان ریل خوابش برد،3بچه دیگر هم پس از کمی بازی روی ریل سالم(قابل استفاده)خوابشان برد !
قطاردرحال آمدن بود و سوزن بان میبایست تصمیم بگیرد. او می تواند مسیر قطار را تغییر داده و آن را به سمت ریل غیرقابل استفاده هدایت کند و جان3 کودک را نجات دهد و1کودک را قربانی این تصمیم گیری نمایدو یا میتواند مسیر قطار را تغییر نداده و اجازه دهد که قطار به راه خود ادامه دهد.
سوال : اگر شما به جای سوزن بان بودید در این زمان کوتاه و حساس چه نوع تصمیمی می گرفتید ؟
.
.
.
و اما جواب سئوال مدیریتی؛
بیشتر مردم ممکن است منحرف کردن مسیر قطار را برای نجات 3 کودک انتخاب کنند و 1 کودک را قربانی ماجرا بدانند که البته از نظر اخلاقی و عاطفی شاید تصمیم صحیح به نظر برسد اما از دیدگاه مدیریتی چطور؟
در این تصمیم، آن 1 کودک عاقل به خاطر دوستان نادان خود (3 کودک دیگر) که تصمیم گرفته بودند در آن مسیر اشتباه و خطرناک بازی کنند، قربانی می شود. مشابه این معضل هر روز در اطراف ما، در شرکت، اداره، دانشگاه و ... اتفاق می افتد، متاسفانه هر روز اقلیتی عاقل قربانی اکثریتی احمق و نادان میشوند.
با یک تصمیم عجولانه نه تنها کودک بیگناه وعاقل جانش را از دست میدهد، بلکه زندگی همه مسافران را نیز به خطر می افتد، زیرا ریل از کار افتاده منجر به واژگون شدن قطار و در نتیجه قربانی شدن مسافران خواهد شد، منتها کودکان احمق نجات پیدا میکنند!
حال اگر نقشهای این داستان را اینگونه متصور شویم که ؛
١- قطار :
که در اینجا همان بازار سرمایه است .
٢- مسافران :
اکثریت سرمایه گذارانی را توصیف می کند که بدون علم وارد بازار سرمایه شده اند.
٣- راننده قطار یا لوکوموتیوران :
همان سیاستمداران و دولتمردان می باشند که راهبری بازار سرمایه را در دست دارند .
٤- ریل های راه آهن :
قوانین دولتی ، تحریم ها و نرخ ارز و شرایط مملکتی و نوسانات بازار داخلی و خارجی هستند .
٥- کودکان بازیگوش :
همان سوءاستفادگران بازار سرمایه اقلیتی هستند که بیشترین بهره را بر اساس قانون پارتو می برند .
٦- کودک عاقل :
کودک عاقل همان شخصی است که با مطالعه دقیق و حساب شده وارد بازار بورس گردیده و معامله می کند .
٧- سوزن بان :
همان دلال مابین سیاستمردان و سودجویان است، که با استفاده از شناخت ، حرکت نرخ ارز و قوانین دولتی و شرایط مملکتی می تواند تصمیم گیرنده نهایی باشد،
که معهذا اغلب تصمیمات ایشان همراهی با سودجویان است و پیامدش ویرانی بازاری بزرگ است ، و واژگونی سرمایه گذارانی نادان را در پی دارد و همچنین تضرر و نابودی سرمایه گذاران فهیم را !!!
از این مثال نتیجه می گیریم؛
بازار سرمایه ایران ، فارق از نجات سرمایه اکثریت برای سودجویی عده ایی خاص توسط اهالی سیاست و دلالان بازار به ریل نابودی می رود و در این بین اقلیتی با ذکاوت که سرمایه ایی نه چندان عظیم دارند ، هر روز مرددتر به بازار می نگرند و این بازی مرگ را به تماشا نشسته اند..
و حال چاره چیست ؛
١- در مسیر ویرانی قرار نگیرید .
٢- آنقدر طولانی از ریل های نوسان فاصله بگیرید که اگر قطار واژگون شد ، شما را آسیبی نزند و دیدی بلند داشته باشید.
٤- هر لحظه هوشیار باشید.
٣- یا با سوزن بان رفیق گردید .
٤-یا با کودکان بازیگوش هم پیاله گردید و در کنارشان باشید.
٥-یا مملکتی را گزینید که سیاستمدارانش راه درست را پیشه کردند و از مصلحت روی بر نگردند .
٦- و یا اگر مدام دلهره دارید، بی خیال ریل و بازی قطار شوید.
.

.

علیرضا عدل


خلاصه گاه تغییر دیدگاه یا نگاه به عمق مسائل میتواندراهگشای خوبی باشد...

گروهی از بچه ها(4نفر) در نزدیکی دو ریل راه آهن، مشغول به بازی بودند، یکی از این دو ریل قابل استفاده و دیگری غیر قابل استفاده بود! یکی از بچه ها روی ریل خراب(غیرقابل استفاده) شروع به بازی کرد، و پس از مدتی روی همان ریل خوابش برد،3بچه دیگر هم پس از کمی بازی روی ریل سالم(قابل استفاده)خوابشان برد !
قطاردرحال آمدن بود و سوزن بان میبایست تصمیم بگیرد. او می تواند مسیر قطار را تغییر داده و آن را به سمت ریل غیرقابل استفاده هدایت کند و جان3 کودک را نجات دهد و1کودک را قربانی این تصمیم گیری نمایدو یا میتواند مسیر قطار را تغییر نداده و اجازه دهد که قطار به راه خود ادامه دهد.
سوال : اگر شما به جای سوزن بان بودید در این زمان کوتاه و حساس چه نوع تصمیمی می گرفتید ؟
.
.
.
و اما جواب سئوال مدیریتی؛
بیشتر مردم ممکن است منحرف کردن مسیر قطار را برای نجات 3 کودک انتخاب کنند و 1 کودک را قربانی ماجرا بدانند که البته از نظر اخلاقی و عاطفی شاید تصمیم صحیح به نظر برسد اما از دیدگاه مدیریتی چطور؟
در این تصمیم، آن 1 کودک عاقل به خاطر دوستان نادان خود (3 کودک دیگر) که تصمیم گرفته بودند در آن مسیر اشتباه و خطرناک بازی کنند، قربانی می شود. مشابه این معضل هر روز در اطراف ما، در شرکت، اداره، دانشگاه و ... اتفاق می افتد، متاسفانه هر روز اقلیتی عاقل قربانی اکثریتی احمق و نادان میشوند.
با یک تصمیم عجولانه نه تنها کودک بیگناه وعاقل جانش را از دست میدهد، بلکه زندگی همه مسافران را نیز به خطر می افتد، زیرا ریل از کار افتاده منجر به واژگون شدن قطار و در نتیجه قربانی شدن مسافران خواهد شد، منتها کودکان احمق نجات پیدا میکنند!
حال اگر نقشهای این داستان را اینگونه متصور شویم که ؛
١- قطار :
که در اینجا همان بازار سرمایه است .
٢- مسافران :
اکثریت سرمایه گذارانی را توصیف می کند که بدون علم وارد بازار سرمایه شده اند.
٣- راننده قطار یا لوکوموتیوران :
همان سیاستمداران و دولتمردان می باشند که راهبری بازار سرمایه را در دست دارند .
٤- ریل های راه آهن :
قوانین دولتی ، تحریم ها و نرخ ارز و شرایط مملکتی و نوسانات بازار داخلی و خارجی هستند .
٥- کودکان بازیگوش :
همان سوءاستفادگران بازار سرمایه اقلیتی هستند که بیشترین بهره را بر اساس قانون پارتو می برند .
٦- کودک عاقل :
کودک عاقل همان شخصی است که با مطالعه دقیق و حساب شده وارد بازار بورس گردیده و معامله می کند .
٧- سوزن بان :
همان دلال مابین سیاستمردان و سودجویان است، که با استفاده از شناخت ، حرکت نرخ ارز و قوانین دولتی و شرایط مملکتی می تواند تصمیم گیرنده نهایی باشد،
که معهذا اغلب تصمیمات ایشان همراهی با سودجویان است و پیامدش ویرانی بازاری بزرگ است ، و واژگونی سرمایه گذارانی نادان را در پی دارد و همچنین تضرر و نابودی سرمایه گذاران فهیم را !!!
از این مثال نتیجه می گیریم؛
بازار سرمایه ایران ، فارق از نجات سرمایه اکثریت برای سودجویی عده ایی خاص توسط اهالی سیاست و دلالان بازار به ریل نابودی می رود و در این بین اقلیتی با ذکاوت که سرمایه ایی نه چندان عظیم دارند ، هر روز مرددتر به بازار می نگرند و این بازی مرگ را به تماشا نشسته اند..
و حال چاره چیست ؛
١- در مسیر ویرانی قرار نگیرید .
٢- آنقدر طولانی از ریل های نوسان فاصله بگیرید که اگر قطار واژگون شد ، شما را آسیبی نزند و دیدی بلند داشته باشید.
٤- هر لحظه هوشیار باشید.
٣- یا با سوزن بان رفیق گردید .
٤-یا با کودکان بازیگوش هم پیاله گردید و در کنارشان باشید.
٥-یا مملکتی را گزینید که سیاستمدارانش راه درست را پیشه کردند و از مصلحت روی بر نگردند .
٦- و یا اگر مدام دلهره دارید، بی خیال ریل و بازی قطار شوید.
.

.

علیرضا عدل

1393/10/01 از نهایت‌نگر
0
/
8
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333