رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
حبیب صنوبر
@habib_531
53

عنوان بلاگ : در بورس آینه عقب همیشه تمیز تر از آینه جلو هست .
دسته : آموزشی


خلاصه وارن بافت دریافته که در بیشتر موارد بنیه و ساز و کار اقتصادی هر کسب وکار تغییر نمی کند، .کسب و کار برجسته دستاوردهای عالی دارد، صرف نظر از این که چه کسی زمام امور آن را در دست دارد و کسب و کار ضعیف نتایج ضعیف دارد، حتی اگر بهترین مدیر مسئول آن باشد. از اینروی سرمایه گذاری بر روی صنعت شاید در دراز مدت بهتر از سرمایه گذاری بر روی سهام با اتکای صرف به بنیه مدیران شرکتها باشد.
وارن بافت دریافته که در بیشتر موارد بنیه و ساز و کار اقتصادی هر کسب وکار تغییر نمی کند، .کسب و کار برجسته دستاوردهای عالی دارد، صرف نظر از این که چه کسی زمام امور آن را در دست دارد و کسب و کار ضعیف نتایج ضعیف دارد، حتی اگر بهترین مدیر مسئول آن باشد. از اینروی سرمایه گذاری بر روی صنعت شاید در دراز مدت بهتر از سرمایه گذاری بر روی سهام با اتکای صرف به بنیه مدیران شرکتها باشد. ارزیابی و تحلیل پیش از خریدن سهام می باید صورت گیرد ؛ حال آنکه در میان سرمایه گذاران این مهم پس از خریدها صورت می پذیرد. در قمار خریدن سهام بی وجهه، اگر توان کند وکاو در بنیه اقتصادی کسب وکار مربوطه را نداشته باشی، این خطر هست که درگیر کسب و کاری مخاطره انگیز شوی.وقتی می فهمی پولی که بابت خریدن سهام آن داده ای بیش از اندازه بوده که دیگر دیر شده است. شناسایی و درک شرکتی که می خواهی در آن سرمایه گذاری کنی تنها راه خطرزدایی است. وارن می گوید:« هرگز چیزی را نمی خرم مگر بتوانم بر تکه ای کاغذ دلایلم را بنویسم. احتمال هست که اشتباه کنم، اما پاسخ این پرسش را می دانم: امروز ۳۲ میلیارد دلار برای خریدن کوکاکولا می پردازم زیرا…» اگر نتوانی به این پرسش پاسخ دهی، نباید آن را بخری. اگر بتوانی و دو سه بار این کار را تکرار کنی از این معامله درآمدی هنگفت خواهی داشت. این پرسش ها ما را به فکر کردن وا می دارد، اما از پاسخ ها می توان فهمید که تکلیف چیست. شگرد خرید های موفق یافتن سرمایه گذاری های درست نیست بلکه دادن پاسخ درست به سوال درست و مناسب است. در واقق خاستگاه خطر و ریسک ندانم کاری است. خظا کردن ابزار یادگیری در بورس است .از سیمور کری، طراح برجسته ابررایانه کری پرسیدند تفاوت تو با مهندسان دیگر در چیست، گفت«استقبال از خطا چنان که آن را بخشی فرایند تجربی می دانم» و توضیح می دهد مهندسان پس از سه بار سعی دست از کار می کشند اما او آن قدر ادامه می دهد تا کار درست شود، حتی اگر مستلزم صد بار خطا کردن باشد. راهی که به موفقیت های بزرگ ختم می شود معمولا با مصالح لغزش و خطا، فرش شده است. اگر اشتباه نکنی تصمیم هم نمی توانی بگیری.

عاقل وقتی می خرد که اصول به نفع اوست، به این ترتیب حاشیه امنی دارد که معلوم می کند قیمت تا چه حد می تواند پایین برود. زمان هم یار اصول است زیرا سرانجام قیمت ها خود را طوری تعدیل می کنند که بازتاب ارزش اقتصادی پایه و بلند مدت کسب و کار مورد نظر شوند. وقتی سوداگری پا به عرصه می گذارد اصول به گوشه ای پرتاب می شوند و قیمت فزاینده مشوق خرید فزاینده می شود. سرمایه گذار زیرک می داند که در برهه ای از زمان تنها تقاضای واقعی تقاضای مبتنی بر اصول است، و وقتی تقاضای سوداگرانه ته بکشد- که می کشد- قیمت ها سقوط می کنند تا بازتاب تقاضای مبتنی بر اصول شوند، که گاه با بلندپروازی های سوداگرانه فاصله زیادی دارد.اقتصاد عامل نابودی سرمایه گذاران نیست، سرمایه گذار خود مقصر است.

جنون سوداگری و سفته بازی هنگامی پدید می آید که عوام دیوانه وار برای خرید سهام یا فروش آن هجوم آورند. مردم می بینند که قیمت سهام درحال افزایش است پس می خواهند از فرصت استفاده کنند و پول آسان به دست آورند. چنین پیش آمدی دیربه دیر اتفاق می افتد، شاید هر سی سال یک بار، و معمولا هم زمان با پدید آمدن فناوری نو. در صد سال گذشته جنون سوداگری هم زمان با پیدایش رادیو، هواپیما، خودرو، رایانه، بیوتک، و اینترنت دیده شده است. در این مواقع قیمت سهام بازتاب تمایل شدید به قمار کردن است نه ارزش های زیرساختی شرکت ها. در این فرآیند قیمت ها ابتدا متاثر از اصولند و سپس متاثر از سوداگری، در هر حال حکایت همان حکایت قدیمی است: کاری را که آدم عاقل اول می کند احمق آخر می کند.

بازی بازار سهام “بازی بزن بزن” نیست. سرمایه گذار مجبور نیست به هر فرصتی واکنش نشان دهد. می توان منتظر ماند و به فرصت بهتر واکنش نشان داد. اگر سرمایه گذار مدیر صندوق یا تعاونی سرمایه گذاری باشد مشکلش این است که ذینفعان مرتبا فریاد می زنند مفت خور! کاری بکن! باهوش ترین سرمایه گذار اگر وارد جنگ قیمت شود می بازد.

مدیران پول اساسا برده ی آمار و ارقام فصلی و سالانه اند. اگر فعالیت فصلی آن ها ناجور باشد کارفرمای خود را از دست می دهند، و اگر وضع سالانه آن ها ناجور باشد انبوه کارفرمایان را از دست می دهند. بنابراین مدیران صندوق ها برده آرزوهای مشتریان خود می شوند که سود کوتاه مدت می طلبند. پس ناچار با هر فرصتی که پیش آید قمار می کنند. اگر نکنند کارفرمایان عذرشان را می خواهند و به جایشان کسی را می آورند که آن کار را بکند. مدیران صندوق ها را استخدام می کنند تا بر سر سهامی که احتمالا در سه تا شش ماه آینده رشد می کند قمار کنند و کاری ندارند که بنیه اقتصادی آن کسب و کار در بلند مدت چگونه است، همین که قیمت سهام نوسان می کند برای آن ها کافی است.

افراد در بازار سهام یک اشتباه را بارها تکرار می کنند- برای خریدن سهام بهایی مسرفانه می پردازند به آن امید که از نوسان های کوتاه مدت قیمت سهام پول درآورند. این اشتباه رایج بازار را به حرکتی درمی آورد و این حرکت را مدیون صندوق های سرمایه گذاری، که در خدمت توده نزدیک بین هستند، همیشه تکرار می کنند. آنچه از تاریخ می آموزیم این است که آدم ها از تاریخ نمی آموزند.


خلاصه وارن بافت دریافته که در بیشتر موارد بنیه و ساز و کار اقتصادی هر کسب وکار تغییر نمی کند، .کسب و کار برجسته دستاوردهای عالی دارد، صرف نظر از این که چه کسی زمام امور آن را در دست دارد و کسب و کار ضعیف نتایج ضعیف دارد، حتی اگر بهترین مدیر مسئول آن باشد. از اینروی سرمایه گذاری بر روی صنعت شاید در دراز مدت بهتر از سرمایه گذاری بر روی سهام با اتکای صرف به بنیه مدیران شرکتها باشد.
وارن بافت دریافته که در بیشتر موارد بنیه و ساز و کار اقتصادی هر کسب وکار تغییر نمی کند، .کسب و کار برجسته دستاوردهای عالی دارد، صرف نظر از این که چه کسی زمام امور آن را در دست دارد و کسب و کار ضعیف نتایج ضعیف دارد، حتی اگر بهترین مدیر مسئول آن باشد. از اینروی سرمایه گذاری بر روی صنعت شاید در دراز مدت بهتر از سرمایه گذاری بر روی سهام با اتکای صرف به بنیه مدیران شرکتها باشد. ارزیابی و تحلیل پیش از خریدن سهام می باید صورت گیرد ؛ حال آنکه در میان سرمایه گذاران این مهم پس از خریدها صورت می پذیرد. در قمار خریدن سهام بی وجهه، اگر توان کند وکاو در بنیه اقتصادی کسب وکار مربوطه را نداشته باشی، این خطر هست که درگیر کسب و کاری مخاطره انگیز شوی.وقتی می فهمی پولی که بابت خریدن سهام آن داده ای بیش از اندازه بوده که دیگر دیر شده است. شناسایی و درک شرکتی که می خواهی در آن سرمایه گذاری کنی تنها راه خطرزدایی است. وارن می گوید:« هرگز چیزی را نمی خرم مگر بتوانم بر تکه ای کاغذ دلایلم را بنویسم. احتمال هست که اشتباه کنم، اما پاسخ این پرسش را می دانم: امروز ۳۲ میلیارد دلار برای خریدن کوکاکولا می پردازم زیرا…» اگر نتوانی به این پرسش پاسخ دهی، نباید آن را بخری. اگر بتوانی و دو سه بار این کار را تکرار کنی از این معامله درآمدی هنگفت خواهی داشت. این پرسش ها ما را به فکر کردن وا می دارد، اما از پاسخ ها می توان فهمید که تکلیف چیست. شگرد خرید های موفق یافتن سرمایه گذاری های درست نیست بلکه دادن پاسخ درست به سوال درست و مناسب است. در واقق خاستگاه خطر و ریسک ندانم کاری است. خظا کردن ابزار یادگیری در بورس است .از سیمور کری، طراح برجسته ابررایانه کری پرسیدند تفاوت تو با مهندسان دیگر در چیست، گفت«استقبال از خطا چنان که آن را بخشی فرایند تجربی می دانم» و توضیح می دهد مهندسان پس از سه بار سعی دست از کار می کشند اما او آن قدر ادامه می دهد تا کار درست شود، حتی اگر مستلزم صد بار خطا کردن باشد. راهی که به موفقیت های بزرگ ختم می شود معمولا با مصالح لغزش و خطا، فرش شده است. اگر اشتباه نکنی تصمیم هم نمی توانی بگیری.

عاقل وقتی می خرد که اصول به نفع اوست، به این ترتیب حاشیه امنی دارد که معلوم می کند قیمت تا چه حد می تواند پایین برود. زمان هم یار اصول است زیرا سرانجام قیمت ها خود را طوری تعدیل می کنند که بازتاب ارزش اقتصادی پایه و بلند مدت کسب و کار مورد نظر شوند. وقتی سوداگری پا به عرصه می گذارد اصول به گوشه ای پرتاب می شوند و قیمت فزاینده مشوق خرید فزاینده می شود. سرمایه گذار زیرک می داند که در برهه ای از زمان تنها تقاضای واقعی تقاضای مبتنی بر اصول است، و وقتی تقاضای سوداگرانه ته بکشد- که می کشد- قیمت ها سقوط می کنند تا بازتاب تقاضای مبتنی بر اصول شوند، که گاه با بلندپروازی های سوداگرانه فاصله زیادی دارد.اقتصاد عامل نابودی سرمایه گذاران نیست، سرمایه گذار خود مقصر است.

جنون سوداگری و سفته بازی هنگامی پدید می آید که عوام دیوانه وار برای خرید سهام یا فروش آن هجوم آورند. مردم می بینند که قیمت سهام درحال افزایش است پس می خواهند از فرصت استفاده کنند و پول آسان به دست آورند. چنین پیش آمدی دیربه دیر اتفاق می افتد، شاید هر سی سال یک بار، و معمولا هم زمان با پدید آمدن فناوری نو. در صد سال گذشته جنون سوداگری هم زمان با پیدایش رادیو، هواپیما، خودرو، رایانه، بیوتک، و اینترنت دیده شده است. در این مواقع قیمت سهام بازتاب تمایل شدید به قمار کردن است نه ارزش های زیرساختی شرکت ها. در این فرآیند قیمت ها ابتدا متاثر از اصولند و سپس متاثر از سوداگری، در هر حال حکایت همان حکایت قدیمی است: کاری را که آدم عاقل اول می کند احمق آخر می کند.

بازی بازار سهام “بازی بزن بزن” نیست. سرمایه گذار مجبور نیست به هر فرصتی واکنش نشان دهد. می توان منتظر ماند و به فرصت بهتر واکنش نشان داد. اگر سرمایه گذار مدیر صندوق یا تعاونی سرمایه گذاری باشد مشکلش این است که ذینفعان مرتبا فریاد می زنند مفت خور! کاری بکن! باهوش ترین سرمایه گذار اگر وارد جنگ قیمت شود می بازد.

مدیران پول اساسا برده ی آمار و ارقام فصلی و سالانه اند. اگر فعالیت فصلی آن ها ناجور باشد کارفرمای خود را از دست می دهند، و اگر وضع سالانه آن ها ناجور باشد انبوه کارفرمایان را از دست می دهند. بنابراین مدیران صندوق ها برده آرزوهای مشتریان خود می شوند که سود کوتاه مدت می طلبند. پس ناچار با هر فرصتی که پیش آید قمار می کنند. اگر نکنند کارفرمایان عذرشان را می خواهند و به جایشان کسی را می آورند که آن کار را بکند. مدیران صندوق ها را استخدام می کنند تا بر سر سهامی که احتمالا در سه تا شش ماه آینده رشد می کند قمار کنند و کاری ندارند که بنیه اقتصادی آن کسب و کار در بلند مدت چگونه است، همین که قیمت سهام نوسان می کند برای آن ها کافی است.

افراد در بازار سهام یک اشتباه را بارها تکرار می کنند- برای خریدن سهام بهایی مسرفانه می پردازند به آن امید که از نوسان های کوتاه مدت قیمت سهام پول درآورند. این اشتباه رایج بازار را به حرکتی درمی آورد و این حرکت را مدیون صندوق های سرمایه گذاری، که در خدمت توده نزدیک بین هستند، همیشه تکرار می کنند. آنچه از تاریخ می آموزیم این است که آدم ها از تاریخ نمی آموزند.

1393/09/24 از نهایت‌نگر
0
/
16
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333