رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب مهدی کارنامه حقیقی
ارتباطات مهدی کارنامه حقیقی
...

عنوان بلاگ : قیمت نفت در بودجه کشورهای تولید کننده


خلاصه به گزارش خبرنگارشانا، کارشناسان اقتصادی معتقدند: به موازات افزایش قیمت نفت، برخی از کشورهای تولیدکننده نفت، هزینه های بودجه ای خود را افزایش داده‌اند، بنابراین نیازمند قیمت بالای نفت جهت برقراری تعادل در تراز بودجه خود هستند. قابل توجه است که نیاز کشورهای عضو اوپک به قیمت مناسب نفت برای برقراری تعادل در بودجه، بسیار متفاوت بوده و این مسئله اوپک را برای تجدیدنظر در سیاستهای تولید و عرضه نفت با مشکل روبرو کرده است .

قیمت سربه سر (break- even Price) عبارت است از قیمت مورد نیاز کشورهای صادرکننده نفت از فروش یک بشکه نفت خام برای ایجاد تعادل کامل در بودجه، بطوری که در تراز مالی کسری بودجه ای وجود نداشته باشد. برای دستیابی به قیمت سر به سر در کشورهای عضو اوپک باید در بخش درآمدها و هزینه ها عوامل مختلفی را بررسی کرد که در بخش درآمدها می توان به درآمدهای نفتی و غیر نفتی اشاره کرد.

در بخش درآمدهای نفتی باید عواملی همچون میزان تولید، حجم صادرات، مالیات بر فروش، قیمت نفت خام، حق مالکان را مورد توجه قرار داد. طی سالهای اخیر با وجود افزایش قیمت نفت اما شاهد روند صعودی هزینه ها در کشورهای عضو اوپک بویژه کشورهای خاورمیانه بوده ایم، بنابراین این کشورها نیازمند کسب درآمد بالاتری از فروش نفت خام هستند.

با توجه به افزایش هزینه های اجتماعی و اقتصادی کشورهای عضو اوپک، میانگین قیمت سر به سر نفت برای کشورهای عضو اوپک که در سال٢٠١٢ معادل ٩٨,٦٩ دلار در هر بشکه بود در سال ٢٠١٣ با هفت درصد افزایش به ١٠٥.٤١ دلار در هر بشکه رسید.

در سال ٢٠١٣، کمترین قیمت سر به سر نفت متعلق به کشور قطر به میزان ٥٨ دلار در هر بشکه و بیشترین قیمت متعلق به ایران با ١٤٤ دلار در هر بشکه بوده است. قابل توجه است که قیمت سر به سر نفت خام عربستان سعودی در سالهای ٢٠١٢ و٢٠١٣ به ترتیب معادل ٩٥ و ٩٨ دلار در هر بشکه بوده است که نزدیک ترین رقمها به میانگین قیمت سر به سر نفت کشورهای عضو اوپک طی دو سال گذشته است.

به گزارش مدیریت کل اوپک و روابط با مجامع انرژی، با توجه به قیمت سبد نفت اوپک در سال ٢٠١٣ که معادل ١٠٥,٨٩ دلار در هر بشکه بوده، اقتصاد کشورهای ایران، ونزوئلا، اکوادور، عراق، نیجریه و الجزایر با کسری تراز مالی روبرو بوده اند، در حالیکه کشورهای قطر، کویت، آنگولا، امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز دارای مازاد تراز مالی هستند.

جدول شماره ١ - قیمت سر به سر نفت کشورهای خاورمیانه عضو اوپک در سال ٢٠١٤

کشورمیانگینقطرکویتامارات متحدهعربستان سعودیعراقایران
$bbl٨٨٤٦٥٨٦٧٨٨٩٣١٤٣

جدول شماره یک بیانگر پیش بینی قیمت سر به سر نفت کشورهای خاورمیانه عضو اوپک در سال ٢٠١٤ است که کمترین میزان همچنان متعلق به قطر با ٤٦ دلار و بیشترین میزان متعلق به ایران با ١٤٣ دلاراست. مهمترین دلیل افزایش قیمت سر به سر نفت ایران طی سالهای اخیر، کاهش شدید صادرات بویژه صادرات نفت و فرآورده های نفتی بوده است. انتظار می رود قیمت سر به سر نفت عربستان سعودی از ٩٨ دلار در هر بشکه در سال ٢٠١٣ به ٨٨ دلار در هر بشکه در سال ٢٠١٤ کاهش یابد که این رقم بالاتر از قیمت نفت در بودجه سال جاری آن کشور است.

قیمت نفت مصوب در بودجه کشورهای تولید کننده نفت

درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، برای کشورهای تولیدکننده نفت بویژه کشورهای عضو اوپک از اهمیت خاصی برخوردار است. کشورها در بودجه بندی خود تلاش می کنند قیمت نفت خام را بگونه ای تعیین کنند که در صورت ایجاد نوسانات در قیمت نفت خام، دچار کسری بودجه و یا بحران مالی نشوند. از سوی دیگر قیمتهای مصوب بودجه کشورها خود یک شاخص خوبی از پیش بینی حداقلی قیمت نفت برای سال مورد نظر است .

جدول شماره ٢ در بردارنده آخرین تغییرات قیمت نفت در بودجه کشورهای تولید کننده نفت خام است. بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت، قیمت نفت مصوب در بودجه کشورهای خود را با توجه به افزایش قیمت جهانی نفت، افزایش داده اند. قیمت نفت مصوب در بودجه کشورهای صادرکننده نفت در سال ٢٠١٢ بین ٣٧ تا ٩٥,٣٩ دلار برای هر بشکه بود، اما بیشتر کشورها بین ٦٥ الی ٨٥ دلار برای هر بشکه در نظر گرفته بودند، در حالیکه قیمت نفت مصوب در کشورهای صادرکننده نفت در سال ٢٠١٣ بین ٣٧ الی ١١١,٨ دلار برای هر بشکه در نظر گرفته شده بود، لکن بیشتر کشورها قیمت بین ٦٥ تا ٩٠ دلار را برای بودجه خود پیش بینی کردند. کمترین قیمت نفت مصوب در بودجه کشور الجزایر با ٣٧ دلار برای هر بشکه و بیشترین قیمت نفت مصوب در بودجه کشور نروژ با ١١١,٨ دلار برای هر بشکه در نظر گرفته شده بود.

جدول شماره ٢ - قیمت نفت مصوب در بودجه کشورهای تولیدکننده نفت (دلار / بشکه)

کشورها٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤
الجزایر١٩١٩١٩٣٧٣٧٣٧٣٧٣٧٩٠
ایران٣٤,٥٣٣,٧٣٩,٧٣٧,٥٦٠٨٢,٥٨٥٩٠١٠٠
عراق٤٦,٦٥٠٥٧٥٠٦٢,٥٧٢,٥٨٥٩٠
لیبی٦٤٤٥٥٠١٠٠
کویت٣٦٣٦٥٠٣٥٤٣٦٠٦٥٦٥٧٠
مکزیک٣٦,٥٤٢,٨٤٩٧٠٥٩٦٥,٤٨٤,٩٨٦٨١
نیجریه٣٣٤٠٥٩٤٥٥٧٦٥٧٠٧٩٧٧,٥
نروژ٧٠٦٠٩١,٦٠٩٦,٦٥٨٩٩٧,٥٥٩٥,٣٩١١١,٨٩٨,٤
عمان٣٢٤٠٤٥٤٥٥٠٥٨٧٥٨٥٨٥
قطر٣٦٤٠٥٥٤٠٥٥٥٥٦٥٦٥٦٥
روسیه٤٠٦١٧٤٤١٥٨٧٥٩٣٩٧٩٥
عربستان٣٨٤٢,٥٤٨٤٠٤٣-٥٠٥٠-٥٨٦٤-٦٩٦٦-٦٨٨١
ونزوئلا٢٦٢٩٣٥٤٠٤٠٤٠٥٠٥٥٦٠

قیمت نفت مصوب در بودجه کشورهای صادرکننده نفت در سال ٢٠١٤ بین ٦٠ الی ١٠٠ دلار در هر بشکه تعیین شده لکن اکثر کشورها قیمت بین٧٠ الی ٩٠ دلار در هر بشکه را برای بودجه خود پیش بینی کرده اند. کمترین قیمت نفت مصوب متعلق به ونزوئلا با ٦٠ دلار برای هر بشکه و بالاترین قیمت یعنی ١٠٠ دلار در هر بشکه به کشور ایران تعلق دارد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند: به موازات افزایش قیمت نفت، برخی از کشورهای تولیدکننده نفت، هزینه های بودجه ای خود را افزایش داده اند، بنابراین نیازمند قیمت بالای نفت جهت برقراری تعادل در تراز بودجه خود هستند. قابل توجه است که نیاز کشورهای عضو اوپک به قیمت مناسب نفت برای برقراری تعادل در بودجه، بسیار متفاوت بوده و این مسئله اوپک را برای تجدیدنظر در سیاستهای تولید و عرضه نفت با مشکل روبرو کرده است .

عربستان سعودی

عربستان سعودی بودجه سال (۲۰۱۳-۲۰۱۴) خود را بر اساس قیمت نفت ٦٦ تا ٦٧ دلار در هر بشکه تعیین کرده بود ولی میانگین قیمت نفت عربستان سعودی در سال ٢٠١٣ معادل ١٠٩ دلار در هر بشکه تعیین شد. با توجه به افزایش قیمت نفت، عربستان سعودی در سال ٢٠١٣ با مازاد بودجه به میزان ٢٠٦ میلیارد ریال سعودی مواجه شد.

جدول شماره ٣، بودجه عربستان سعودی (میلیارد ریال سعودی)

سال٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤
بودجه واقعیبودجه واقعیبودجه واقعیبودجه واقعی
درآمد٥٤٠ ١١١٠٧٠٢ ١٢٣٩٨٢٩ ١١٣١٨٥٥
هزینه٥٨٠ ٨٠٤٦٩٠ ٨٥٣٨٢٠ ٩٢٥٨٥٥
مازاد بودجه٤- ٣٠٦١٢ ٣٨٦٩ ٢٠٦٠

رشد اقتصادی عربستان سعودی در سال ٢٠١٣ معادل ٣,٨ درصد افزایش یافت که سهم رشد بخش غیرنفتی بیشتر از بخش نفت بوده است. صادرات غیرنفتی عربستان سعودی در سال ٢٠١٣ با ٣.٩ درصد افزایش نسبت به سال ٢٠١٢ به ٥٢ میلیارد دلار بالغ شد. قابل توجه است که خالص دارایی خارجی عربستان سعودی نیز در نوامبر سال ٢٠١٣ به رکورد جدید ٧١٤ میلیارد دلار رسید. بانک مرکزی عربستان سعودی اعلام کرد، تراز تجاری آن کشور در سال ٢٠١٣ شاهد مازاد ٢١٤ میلیارد دلار بوده که ١٣,٣درصد نسبت به سال ٢٠١٢ کاهش یافته است.

دولت عربستان سعودی قصد دارد در سال ٢٠١٤ ، سیاستهای انبساطی خود را برای ایجاد اشتغال بیشتر و بالا بردن رفاه اجتماعی بویژه در بخش آموزش، سلامت و امنیت اجتماعی افزایش دهد. وزیر اقتصاد عربستان سعودی معتقد است، هزینه های دولت در امور زیربنایی می تواند تغییرات اساسی در اقتصاد آن کشور ایجاد کند که در این صورت بخش خصوصی فرصت فعالیتهای بیشتری را خواهد یافت.

بنابر پیش نویس بودجه، عربستان سعودی قصد دارد هزینه های خود را در سال ٢٠١٤ نسبت به سال ٢٠١٣ با افزایش ٤ درصدی به ٨٥٥ میلیارد ریال سعودی برساند، درحالی که انتظار می رود درآمد عربستان با٣,١ درصد افزایش به ٨٥٥ میلیارد ریال سعودی بالغ شود که در این صورت بودجه عربستان سعودی برای نخستین بار طی سالهای اخیر شاهد مازاد بودجه نخواهد شد. قابل توجه است که طی سالهای اخیر هرگز ارقام پیش بینی شده در بودجه با ارقام واقعی قابل مقایسه نبوده و ارقام واقعی درآمدها و هزینه ها بسیار بیشتر از بودجه است.

دولت عربستان سعودی جزئیات بیشتری از نحوه بدست آوردن درآمدهای بودجه خود اعلام نکرده است ولی انتظار می رود همچون سالهای گذشته حدود ٨٥ الی ٩٠ درصد کل درآمدهای آن کشور از طریق فروش نفت حاصل شود. از طرف دیگر دولت عربستان سعودی، رقم مشخصی برای هر بشکه نفت در بودجه خود بیان نکرده است، لکن اقتصاددانان عربستان سعودی در ابتدای سال جاری با توجه به میانگین تولید ٩,٤ میلیون بشکه در روز و ارقام درآمدی پیش بینی شده در بودجه سال جاری آن کشور، پیش بینی کردند قیمت نفت در بودجه سال ٢٠١٤ عربستان سعودی حدود ٨١ دلار در هر بشکه خواهد بود، درحالیکه کارشناسان بانک جدوه عربستان سعودی در گزارش اخیر خود پیش بینی کرده اند که میانگین روزانه تولید نفت عربستان سعودی در سال ٢٠١٤ به ٩.٧ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. با توجه به افزایش تولید نفت عربستان سعودی در سال جاری انتظار می رود قیمت نفت در بودجه عربستان سعودی کمتر از ٨٠ دلار در هر بشکه باشد.

منابع:
  • www.shana.ir

خلاصه به گزارش خبرنگارشانا، کارشناسان اقتصادی معتقدند: به موازات افزایش قیمت نفت، برخی از کشورهای تولیدکننده نفت، هزینه های بودجه ای خود را افزایش داده‌اند، بنابراین نیازمند قیمت بالای نفت جهت برقراری تعادل در تراز بودجه خود هستند. قابل توجه است که نیاز کشورهای عضو اوپک به قیمت مناسب نفت برای برقراری تعادل در بودجه، بسیار متفاوت بوده و این مسئله اوپک را برای تجدیدنظر در سیاستهای تولید و عرضه نفت با مشکل روبرو کرده است .

قیمت سربه سر (break- even Price) عبارت است از قیمت مورد نیاز کشورهای صادرکننده نفت از فروش یک بشکه نفت خام برای ایجاد تعادل کامل در بودجه، بطوری که در تراز مالی کسری بودجه ای وجود نداشته باشد. برای دستیابی به قیمت سر به سر در کشورهای عضو اوپک باید در بخش درآمدها و هزینه ها عوامل مختلفی را بررسی کرد که در بخش درآمدها می توان به درآمدهای نفتی و غیر نفتی اشاره کرد.

در بخش درآمدهای نفتی باید عواملی همچون میزان تولید، حجم صادرات، مالیات بر فروش، قیمت نفت خام، حق مالکان را مورد توجه قرار داد. طی سالهای اخیر با وجود افزایش قیمت نفت اما شاهد روند صعودی هزینه ها در کشورهای عضو اوپک بویژه کشورهای خاورمیانه بوده ایم، بنابراین این کشورها نیازمند کسب درآمد بالاتری از فروش نفت خام هستند.

با توجه به افزایش هزینه های اجتماعی و اقتصادی کشورهای عضو اوپک، میانگین قیمت سر به سر نفت برای کشورهای عضو اوپک که در سال٢٠١٢ معادل ٩٨,٦٩ دلار در هر بشکه بود در سال ٢٠١٣ با هفت درصد افزایش به ١٠٥.٤١ دلار در هر بشکه رسید.

در سال ٢٠١٣، کمترین قیمت سر به سر نفت متعلق به کشور قطر به میزان ٥٨ دلار در هر بشکه و بیشترین قیمت متعلق به ایران با ١٤٤ دلار در هر بشکه بوده است. قابل توجه است که قیمت سر به سر نفت خام عربستان سعودی در سالهای ٢٠١٢ و٢٠١٣ به ترتیب معادل ٩٥ و ٩٨ دلار در هر بشکه بوده است که نزدیک ترین رقمها به میانگین قیمت سر به سر نفت کشورهای عضو اوپک طی دو سال گذشته است.

به گزارش مدیریت کل اوپک و روابط با مجامع انرژی، با توجه به قیمت سبد نفت اوپک در سال ٢٠١٣ که معادل ١٠٥,٨٩ دلار در هر بشکه بوده، اقتصاد کشورهای ایران، ونزوئلا، اکوادور، عراق، نیجریه و الجزایر با کسری تراز مالی روبرو بوده اند، در حالیکه کشورهای قطر، کویت، آنگولا، امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز دارای مازاد تراز مالی هستند.

جدول شماره ١ - قیمت سر به سر نفت کشورهای خاورمیانه عضو اوپک در سال ٢٠١٤

کشورمیانگینقطرکویتامارات متحدهعربستان سعودیعراقایران
$bbl٨٨٤٦٥٨٦٧٨٨٩٣١٤٣

جدول شماره یک بیانگر پیش بینی قیمت سر به سر نفت کشورهای خاورمیانه عضو اوپک در سال ٢٠١٤ است که کمترین میزان همچنان متعلق به قطر با ٤٦ دلار و بیشترین میزان متعلق به ایران با ١٤٣ دلاراست. مهمترین دلیل افزایش قیمت سر به سر نفت ایران طی سالهای اخیر، کاهش شدید صادرات بویژه صادرات نفت و فرآورده های نفتی بوده است. انتظار می رود قیمت سر به سر نفت عربستان سعودی از ٩٨ دلار در هر بشکه در سال ٢٠١٣ به ٨٨ دلار در هر بشکه در سال ٢٠١٤ کاهش یابد که این رقم بالاتر از قیمت نفت در بودجه سال جاری آن کشور است.

قیمت نفت مصوب در بودجه کشورهای تولید کننده نفت

درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، برای کشورهای تولیدکننده نفت بویژه کشورهای عضو اوپک از اهمیت خاصی برخوردار است. کشورها در بودجه بندی خود تلاش می کنند قیمت نفت خام را بگونه ای تعیین کنند که در صورت ایجاد نوسانات در قیمت نفت خام، دچار کسری بودجه و یا بحران مالی نشوند. از سوی دیگر قیمتهای مصوب بودجه کشورها خود یک شاخص خوبی از پیش بینی حداقلی قیمت نفت برای سال مورد نظر است .

جدول شماره ٢ در بردارنده آخرین تغییرات قیمت نفت در بودجه کشورهای تولید کننده نفت خام است. بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت، قیمت نفت مصوب در بودجه کشورهای خود را با توجه به افزایش قیمت جهانی نفت، افزایش داده اند. قیمت نفت مصوب در بودجه کشورهای صادرکننده نفت در سال ٢٠١٢ بین ٣٧ تا ٩٥,٣٩ دلار برای هر بشکه بود، اما بیشتر کشورها بین ٦٥ الی ٨٥ دلار برای هر بشکه در نظر گرفته بودند، در حالیکه قیمت نفت مصوب در کشورهای صادرکننده نفت در سال ٢٠١٣ بین ٣٧ الی ١١١,٨ دلار برای هر بشکه در نظر گرفته شده بود، لکن بیشتر کشورها قیمت بین ٦٥ تا ٩٠ دلار را برای بودجه خود پیش بینی کردند. کمترین قیمت نفت مصوب در بودجه کشور الجزایر با ٣٧ دلار برای هر بشکه و بیشترین قیمت نفت مصوب در بودجه کشور نروژ با ١١١,٨ دلار برای هر بشکه در نظر گرفته شده بود.

جدول شماره ٢ - قیمت نفت مصوب در بودجه کشورهای تولیدکننده نفت (دلار / بشکه)

کشورها٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤
الجزایر١٩١٩١٩٣٧٣٧٣٧٣٧٣٧٩٠
ایران٣٤,٥٣٣,٧٣٩,٧٣٧,٥٦٠٨٢,٥٨٥٩٠١٠٠
عراق٤٦,٦٥٠٥٧٥٠٦٢,٥٧٢,٥٨٥٩٠
لیبی٦٤٤٥٥٠١٠٠
کویت٣٦٣٦٥٠٣٥٤٣٦٠٦٥٦٥٧٠
مکزیک٣٦,٥٤٢,٨٤٩٧٠٥٩٦٥,٤٨٤,٩٨٦٨١
نیجریه٣٣٤٠٥٩٤٥٥٧٦٥٧٠٧٩٧٧,٥
نروژ٧٠٦٠٩١,٦٠٩٦,٦٥٨٩٩٧,٥٥٩٥,٣٩١١١,٨٩٨,٤
عمان٣٢٤٠٤٥٤٥٥٠٥٨٧٥٨٥٨٥
قطر٣٦٤٠٥٥٤٠٥٥٥٥٦٥٦٥٦٥
روسیه٤٠٦١٧٤٤١٥٨٧٥٩٣٩٧٩٥
عربستان٣٨٤٢,٥٤٨٤٠٤٣-٥٠٥٠-٥٨٦٤-٦٩٦٦-٦٨٨١
ونزوئلا٢٦٢٩٣٥٤٠٤٠٤٠٥٠٥٥٦٠

قیمت نفت مصوب در بودجه کشورهای صادرکننده نفت در سال ٢٠١٤ بین ٦٠ الی ١٠٠ دلار در هر بشکه تعیین شده لکن اکثر کشورها قیمت بین٧٠ الی ٩٠ دلار در هر بشکه را برای بودجه خود پیش بینی کرده اند. کمترین قیمت نفت مصوب متعلق به ونزوئلا با ٦٠ دلار برای هر بشکه و بالاترین قیمت یعنی ١٠٠ دلار در هر بشکه به کشور ایران تعلق دارد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند: به موازات افزایش قیمت نفت، برخی از کشورهای تولیدکننده نفت، هزینه های بودجه ای خود را افزایش داده اند، بنابراین نیازمند قیمت بالای نفت جهت برقراری تعادل در تراز بودجه خود هستند. قابل توجه است که نیاز کشورهای عضو اوپک به قیمت مناسب نفت برای برقراری تعادل در بودجه، بسیار متفاوت بوده و این مسئله اوپک را برای تجدیدنظر در سیاستهای تولید و عرضه نفت با مشکل روبرو کرده است .

عربستان سعودی

عربستان سعودی بودجه سال (۲۰۱۳-۲۰۱۴) خود را بر اساس قیمت نفت ٦٦ تا ٦٧ دلار در هر بشکه تعیین کرده بود ولی میانگین قیمت نفت عربستان سعودی در سال ٢٠١٣ معادل ١٠٩ دلار در هر بشکه تعیین شد. با توجه به افزایش قیمت نفت، عربستان سعودی در سال ٢٠١٣ با مازاد بودجه به میزان ٢٠٦ میلیارد ریال سعودی مواجه شد.

جدول شماره ٣، بودجه عربستان سعودی (میلیارد ریال سعودی)

سال٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤
بودجه واقعیبودجه واقعیبودجه واقعیبودجه واقعی
درآمد٥٤٠ ١١١٠٧٠٢ ١٢٣٩٨٢٩ ١١٣١٨٥٥
هزینه٥٨٠ ٨٠٤٦٩٠ ٨٥٣٨٢٠ ٩٢٥٨٥٥
مازاد بودجه٤- ٣٠٦١٢ ٣٨٦٩ ٢٠٦٠

رشد اقتصادی عربستان سعودی در سال ٢٠١٣ معادل ٣,٨ درصد افزایش یافت که سهم رشد بخش غیرنفتی بیشتر از بخش نفت بوده است. صادرات غیرنفتی عربستان سعودی در سال ٢٠١٣ با ٣.٩ درصد افزایش نسبت به سال ٢٠١٢ به ٥٢ میلیارد دلار بالغ شد. قابل توجه است که خالص دارایی خارجی عربستان سعودی نیز در نوامبر سال ٢٠١٣ به رکورد جدید ٧١٤ میلیارد دلار رسید. بانک مرکزی عربستان سعودی اعلام کرد، تراز تجاری آن کشور در سال ٢٠١٣ شاهد مازاد ٢١٤ میلیارد دلار بوده که ١٣,٣درصد نسبت به سال ٢٠١٢ کاهش یافته است.

دولت عربستان سعودی قصد دارد در سال ٢٠١٤ ، سیاستهای انبساطی خود را برای ایجاد اشتغال بیشتر و بالا بردن رفاه اجتماعی بویژه در بخش آموزش، سلامت و امنیت اجتماعی افزایش دهد. وزیر اقتصاد عربستان سعودی معتقد است، هزینه های دولت در امور زیربنایی می تواند تغییرات اساسی در اقتصاد آن کشور ایجاد کند که در این صورت بخش خصوصی فرصت فعالیتهای بیشتری را خواهد یافت.

بنابر پیش نویس بودجه، عربستان سعودی قصد دارد هزینه های خود را در سال ٢٠١٤ نسبت به سال ٢٠١٣ با افزایش ٤ درصدی به ٨٥٥ میلیارد ریال سعودی برساند، درحالی که انتظار می رود درآمد عربستان با٣,١ درصد افزایش به ٨٥٥ میلیارد ریال سعودی بالغ شود که در این صورت بودجه عربستان سعودی برای نخستین بار طی سالهای اخیر شاهد مازاد بودجه نخواهد شد. قابل توجه است که طی سالهای اخیر هرگز ارقام پیش بینی شده در بودجه با ارقام واقعی قابل مقایسه نبوده و ارقام واقعی درآمدها و هزینه ها بسیار بیشتر از بودجه است.

دولت عربستان سعودی جزئیات بیشتری از نحوه بدست آوردن درآمدهای بودجه خود اعلام نکرده است ولی انتظار می رود همچون سالهای گذشته حدود ٨٥ الی ٩٠ درصد کل درآمدهای آن کشور از طریق فروش نفت حاصل شود. از طرف دیگر دولت عربستان سعودی، رقم مشخصی برای هر بشکه نفت در بودجه خود بیان نکرده است، لکن اقتصاددانان عربستان سعودی در ابتدای سال جاری با توجه به میانگین تولید ٩,٤ میلیون بشکه در روز و ارقام درآمدی پیش بینی شده در بودجه سال جاری آن کشور، پیش بینی کردند قیمت نفت در بودجه سال ٢٠١٤ عربستان سعودی حدود ٨١ دلار در هر بشکه خواهد بود، درحالیکه کارشناسان بانک جدوه عربستان سعودی در گزارش اخیر خود پیش بینی کرده اند که میانگین روزانه تولید نفت عربستان سعودی در سال ٢٠١٤ به ٩.٧ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. با توجه به افزایش تولید نفت عربستان سعودی در سال جاری انتظار می رود قیمت نفت در بودجه عربستان سعودی کمتر از ٨٠ دلار در هر بشکه باشد.

منابع:
  • www.shana.ir
1393/08/26 از نهایت‌نگر
0
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333