رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
ناصر صنوبر
@nsanoubar
33

عنوان بلاگ : ترور ، تحریم و بورس - بخش پایانی
دسته : آموزشی


خلاصه بازارهای مالی یکی از قربانیان آنی شوک‌های بیرونی از جمله حوادث تروریستی است. اغلب محققین نشان دادند اثر حوادث تروریستی بر بازارهای مالی چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت منفی است. و این ادعا که برگشت تجمعی بلند مدت باعث بهبود بازده از دست رفته کوتاه مدت می‌شود، مردود است. در مقابل ....

اثرات ترور و تحریم بر بازارهای مالی

بازارهای مالی یکی از قربانیان آنی شوک های بیرونی از جمله حوادث تروریستی است. چن و سیمز ۲۰۰۴ نشان دادند اثر حوادث تروریستی بر بازارهای مالی چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت منفی است. و این ادعا که برگشت تجمعی بلند مدت باعث بهبود بازده از دست رفته کوتاه مدت می شود، مردود است. در مقابل اندرس و سندلر (۲۰۰۵)، اندرس و سندلر (۲۰۰۵)، براک (۲۰۰۶) معتقدند شوک های ناشی از حوادث تروریستی بر بازارهای مالی عمدتاً منجر به افزایش انعطاف پذیری بازارهای سرمایه می شود و بازار راهی برای کنار آمدن با اثرات این نوع حوادث پیدا می کند. آرین و همکاران (۲۰۰۸) با بررسی رفتار بازار سهام در بیش از ۳۰ کشور فرضیه فوق را مجدداً تأیید کردند.

پاره ای از پژوهش ها نشان می دهد استمرار و توالی بلند مدت وقایع تروریستی موجب تأثیر منفی و ماندگار بر بازار سهام می شود. انتظارات سرمایه گذاری تحت تأثیر قرار گرفته و تمایل و عادت به خرید به شدت تخریب می شود. (آرین و همکاران، ۲۰۰۸).

فروسمن و همکاران (۲۰۰۸)، نشان دادند نوسان ناشی از حوادث خشونت آمیز موجب کاهش قیمت دارایی ها می شود و در دوران صلح و آرامش، بهای دارایی ها افزایش می یابد. آبادی و گاردیزابل، (۲۰۰۳) یک رابطه منفی بین تروریسم و ارزش بازار سهام در اسپانیا گزارش کردند. آنها نشان دادند بازار سهام نه تنها به حملات انفرادی تروریستی، بلکه بر انتظارات تروریستی نیز واکنش نشان می دهد. وقتی در منطقه باسک آتش بس اعلام می شد، سهام باسک برترین بود و با پایان آتش بس، بدترین عملکرد منفی را نشان می داد.

بنابراین به نظر می رسد تأثیرپذیری بازار سهام از تروریسم به ماهیت و نوع تروریسم بستگی دارد ولی در خصوص اثر آنی آن اجماع وجود دارد.

یکی از جذاب ترین مطالعات در این حوزه توسط سیژنکتا و همکاران در چندین نوبت در سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ انجام شده است. آنها نشان دادند حوادث تروریستی باعث تغییر شکل ناگهانی چارتها در تحلیل های تکنیکال می شود، بدون اینکه کریدورهای میان مدت و بلند مدت تغییر کند! معنی ضمنی آن این است که در صورت عملکرد حساب شده در بازار سهام ، احتمال یافتن قیمت های غلط آنی بسیار زیاد است. آنها در پژوهشی نشان دادند در یک واقعه تروریستی مقیاس متوسط امکان کسب یک بازده ۲۰ درصدی با انحراف معیار ۸.۵ درصد وجود دارد. هر چند نمودارها دندانه هایی را تجربه می کنند ولی برگشت میان مدت محتمل است.

آبادی و گابریل ۲۰۱۱ نشان دادند وقتی زمان واقعه تروریستی در اوایل هفته کاری است ، اثر آن به مراتب بیشتر از زمانی است که وقوع حمله در روزهای پایانی هفته باشد.

در مورد تحریم نیز یافته های اخیر معارض است و نیاز به پژوهش های گسترده جدید را می ایجاب می کند. در حالی که اکثر مطالعات از تغییر ساختاری مزیت های رقابتی بنگاهها در نتیجه تحریم حاکی است ولی پاره ای از آنها معتقدند فرصت های سفته بازی گسترده را فراهم می کند.

همانگونه که مخاطبین محترم به ویژه دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی در رشته های مالی تشخیص دادند این حوزه نه تنها برای پژوهش بسیار مستعد است بلکه نتایج کار می تواند مورد استفاده دست اندر کاران و تحلیل گران و معامله گران قرار گیرد.

منابع:
  • صنوبر ، ناصر ، (1392) ، ديناميسم تاثير تهديدهاي سازمان يافته ضد امنيتي بر فضاي کسب وکار ، همايش ملي سرمايه گذاري و امنيت ملي

خلاصه بازارهای مالی یکی از قربانیان آنی شوک‌های بیرونی از جمله حوادث تروریستی است. اغلب محققین نشان دادند اثر حوادث تروریستی بر بازارهای مالی چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت منفی است. و این ادعا که برگشت تجمعی بلند مدت باعث بهبود بازده از دست رفته کوتاه مدت می‌شود، مردود است. در مقابل ....

اثرات ترور و تحریم بر بازارهای مالی

بازارهای مالی یکی از قربانیان آنی شوک های بیرونی از جمله حوادث تروریستی است. چن و سیمز ۲۰۰۴ نشان دادند اثر حوادث تروریستی بر بازارهای مالی چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت منفی است. و این ادعا که برگشت تجمعی بلند مدت باعث بهبود بازده از دست رفته کوتاه مدت می شود، مردود است. در مقابل اندرس و سندلر (۲۰۰۵)، اندرس و سندلر (۲۰۰۵)، براک (۲۰۰۶) معتقدند شوک های ناشی از حوادث تروریستی بر بازارهای مالی عمدتاً منجر به افزایش انعطاف پذیری بازارهای سرمایه می شود و بازار راهی برای کنار آمدن با اثرات این نوع حوادث پیدا می کند. آرین و همکاران (۲۰۰۸) با بررسی رفتار بازار سهام در بیش از ۳۰ کشور فرضیه فوق را مجدداً تأیید کردند.

پاره ای از پژوهش ها نشان می دهد استمرار و توالی بلند مدت وقایع تروریستی موجب تأثیر منفی و ماندگار بر بازار سهام می شود. انتظارات سرمایه گذاری تحت تأثیر قرار گرفته و تمایل و عادت به خرید به شدت تخریب می شود. (آرین و همکاران، ۲۰۰۸).

فروسمن و همکاران (۲۰۰۸)، نشان دادند نوسان ناشی از حوادث خشونت آمیز موجب کاهش قیمت دارایی ها می شود و در دوران صلح و آرامش، بهای دارایی ها افزایش می یابد. آبادی و گاردیزابل، (۲۰۰۳) یک رابطه منفی بین تروریسم و ارزش بازار سهام در اسپانیا گزارش کردند. آنها نشان دادند بازار سهام نه تنها به حملات انفرادی تروریستی، بلکه بر انتظارات تروریستی نیز واکنش نشان می دهد. وقتی در منطقه باسک آتش بس اعلام می شد، سهام باسک برترین بود و با پایان آتش بس، بدترین عملکرد منفی را نشان می داد.

بنابراین به نظر می رسد تأثیرپذیری بازار سهام از تروریسم به ماهیت و نوع تروریسم بستگی دارد ولی در خصوص اثر آنی آن اجماع وجود دارد.

یکی از جذاب ترین مطالعات در این حوزه توسط سیژنکتا و همکاران در چندین نوبت در سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ انجام شده است. آنها نشان دادند حوادث تروریستی باعث تغییر شکل ناگهانی چارتها در تحلیل های تکنیکال می شود، بدون اینکه کریدورهای میان مدت و بلند مدت تغییر کند! معنی ضمنی آن این است که در صورت عملکرد حساب شده در بازار سهام ، احتمال یافتن قیمت های غلط آنی بسیار زیاد است. آنها در پژوهشی نشان دادند در یک واقعه تروریستی مقیاس متوسط امکان کسب یک بازده ۲۰ درصدی با انحراف معیار ۸.۵ درصد وجود دارد. هر چند نمودارها دندانه هایی را تجربه می کنند ولی برگشت میان مدت محتمل است.

آبادی و گابریل ۲۰۱۱ نشان دادند وقتی زمان واقعه تروریستی در اوایل هفته کاری است ، اثر آن به مراتب بیشتر از زمانی است که وقوع حمله در روزهای پایانی هفته باشد.

در مورد تحریم نیز یافته های اخیر معارض است و نیاز به پژوهش های گسترده جدید را می ایجاب می کند. در حالی که اکثر مطالعات از تغییر ساختاری مزیت های رقابتی بنگاهها در نتیجه تحریم حاکی است ولی پاره ای از آنها معتقدند فرصت های سفته بازی گسترده را فراهم می کند.

همانگونه که مخاطبین محترم به ویژه دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی در رشته های مالی تشخیص دادند این حوزه نه تنها برای پژوهش بسیار مستعد است بلکه نتایج کار می تواند مورد استفاده دست اندر کاران و تحلیل گران و معامله گران قرار گیرد.

منابع:
  • صنوبر ، ناصر ، (1392) ، ديناميسم تاثير تهديدهاي سازمان يافته ضد امنيتي بر فضاي کسب وکار ، همايش ملي سرمايه گذاري و امنيت ملي
1393/08/04 از نهایت‌نگر
0
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333