رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
ناصر صنوبر
@nsanoubar
26

عنوان بلاگ : ترور ، تحریم و بورس - بخش دوم
دسته : آموزشی


خلاصه حملات تروریستی و تحریم های نظام یافته به شکل‌ها و ابعاد گوناگون آن، مفاهیم موجود در زمینه اخلاق و رفتار را تغییر داده و مفهوم «عدم قطعیت» را به نحو ملموس وارد ادبیات مدیریت مالی کرده است. گام اول در تعریف پژوهش در این حوزه ارایه تعریف مفهومی و عملیاتی است و در این شماره تلاش می شود تعاریفی برای ترور ، اقدام سازمان یافته ضد امنیتی و امنیت و ناامنی ارایه شود.

معمولاً حوادث مقیاس بزرگ از یک رویداد کم احتمال در حوزه قدرت شروع و به شکل تبعات گسترده نمایان می شود. ماهیت ترور به نوعی است که ذاتاً محدود بوده و احتمال آن نزدیک به صفر تخمین زده می شود ولی پس از وقوع دارای آثار قابل توجه بوده و از حالت احتمال صفر به یک واقعیت و ممکن تبدیل می شود. به عنوان مثال احتمال حمله تروریستی به یک دانشمند هسته ای از نظر آماری و شکلی نزدیک به صفر است ولی وقتی انجام می شود دارای تبعات قابل توجه بوده و منجر به تغییرات گسترده در متغیرهای مختلف از جمله مالی می شود.این پدیده حتی با وجود اطلاعات کافی دارای ماهیت ناشناخته است و احتمال آن قابل سنجش نیست ولی به تدریج در سطح هشدار، ناامنی و تخریب امنیت ظاهر می شود.

براک (۲۰۰۶) ناامنی را به صورت «مجموع فرم غیرکمی خطر» تعریف می کند. اگر احتمال وقوع حالت های مختلف یک پدیده قابل محاسبه باشد آن را ریسک می گویند که با شاخص های ساده ای همچون انحراف معیار قابل سنجش است. امنیت به معنای عدم وجود ریسک است و یا حالتی است که ریسک آن صفر است و یا احتمال وقوع رخداد صفر است. اولین بار شوالیه در اوایل ۱۹۲۱ تفاوت بین ریسک و عدم اطمینان را بیان نمود. ریسک یک نهاد شناخته شده است که احتمال آن قابل تخمین است. به عنوان مثال براساس متغیرهای خاص تاریخی و یا از طریق تحقیق درجه ریسک قابل تخمین است. ولی عدم اطمینان به معنای عدم امکان تعیین احتمال یک رویداد است. بلایای طبیعی تا حدی قابل پیش بینی است. ولی تروریست ها به عمد تلاش می کنند از حالت قابلیت پیش بینی فرار کنند و عدم قطعیت تولید می کنند و یا یک محیط «ناامن پویا» ایجاد می کنند.

تروریسم تنها منبع ناامنی نیست بلکه یکی از مهم ترین آنها در میان سایر موارد مشابه همچون جرم و جنایت سازماندهی شده، بی ثباتی سیاسی، شوک های اقتصادی، بلایای طبیعی یا حوادث صنعتی است. در نتیجه خطر تروریسم نه تنها به وسیله احتمال مطلق خود، بلکه توسط احتمال وقوع سایر رخدادها تعریف می شود.

واژه " تهدیدهای سازمان یافته ضد امنیتی"[1] اول بار توسط ویشل[2] (1990 ) در ادبیات مدیریت استراتژیک مطرح شد. ویشل در تشریح این مفهوم و ضرورت طرح واژه جدید در مقابل واژه متعارف تروریسم به این مجادله ها اشاره می کند که به نظر می رسد واژه اخیر اولا به صورت هدف دار در جهت طرح مفاهیم خاصی مصادره شده است و دوم اینکه این واژه اغلب با اقدام نظامی همراه است . در حالیکه امروزه مجموعه ای از اقدامات فراتر و گاه موثرتر از ابزار نظامی برای برهم زدن ثبات محیطی استفاده می شود.

الکساندر و همکارانش[3] (1974) تروریسم را تهدید یا استفاده از نیرو یا خشونت برای بدست آوردن یک هدف سیاسی تعریف کردند. کرن شاو [4](2001) تروریسم را تمایل به انتقال یک پیام سیاسی با ابزار نظامی تعریف می کند. سازمان ملل در سال 1999 تروریسم را اعمال تبهکارانه و جنایی به قصد ایجاد وضعیت ترور و وحشت تعریف کرده اند. همچنین از تروریسم به عنوان گرایش به تسخیر و اشغال شهرها و خاک کشورها یاد شده است ( دولت فدرال آمریکا ، 2002).

سیژنکتا و همکارانش[5](2005) تروریسم را تهدید یا استفاده واقعی از نیرو یا خشونت برای بدست آوردن یک هدف سیاسی تعریف می کنند.

ویشل با مروری بر تعاریف فوق و استدلال های مربوط به عوامل موٍثر بر کسب و کار به این نتیجه می رسد که چون این واژه با اقدام نظامی همراه است و همچنین از این واژه با هدف های خاص استفاده می شود ، لذا ظرفیت کافی برای توصیف مجموعه ای از اقدامات مخرب در حوزه ضد امنیتی با تاکید بر کسب و کار ندارد. چه بسا اقداماتی نظیر ارعاب ، انحراف اذهان عمومی ، تهدید های لفظی ، تحریم ها به ظاهر در چارچوب های قانونی و موارد مشابه نیز تاثیر همانندی بر فعالیت های اقتصادی بر جای می گذارد لذا اقدامات سازمان یافته ضد امنیتی را " مجموعه ای از تهدید های سیستماتیک با استفاده از ابزار خشونت ، تحریم ، ارعاب ، تحریف ، جعل و هر نوع حرکت ایضایی دیگر برای نیل به یک هدف سیاسی یا انتقال یک پیام سیاسی به واسطه ترس و بر هم زدن مکانیزم کسب و کار " تعریف می کند.

[1] Organized anti-security treats

[2] Witschel

[3] Alexander et al

[4] Crenshaw

[5] Ciznokta et al

منابع:
  • صنوبر ، ناصر ، 1392 ، دینامیسم تاثیر اقدامات سامان یافته ضد امنیتی بر فعالیت های اقتصادی ، کنقرانس امنیت و سرمایه گذاری

خلاصه حملات تروریستی و تحریم های نظام یافته به شکل‌ها و ابعاد گوناگون آن، مفاهیم موجود در زمینه اخلاق و رفتار را تغییر داده و مفهوم «عدم قطعیت» را به نحو ملموس وارد ادبیات مدیریت مالی کرده است. گام اول در تعریف پژوهش در این حوزه ارایه تعریف مفهومی و عملیاتی است و در این شماره تلاش می شود تعاریفی برای ترور ، اقدام سازمان یافته ضد امنیتی و امنیت و ناامنی ارایه شود.

معمولاً حوادث مقیاس بزرگ از یک رویداد کم احتمال در حوزه قدرت شروع و به شکل تبعات گسترده نمایان می شود. ماهیت ترور به نوعی است که ذاتاً محدود بوده و احتمال آن نزدیک به صفر تخمین زده می شود ولی پس از وقوع دارای آثار قابل توجه بوده و از حالت احتمال صفر به یک واقعیت و ممکن تبدیل می شود. به عنوان مثال احتمال حمله تروریستی به یک دانشمند هسته ای از نظر آماری و شکلی نزدیک به صفر است ولی وقتی انجام می شود دارای تبعات قابل توجه بوده و منجر به تغییرات گسترده در متغیرهای مختلف از جمله مالی می شود.این پدیده حتی با وجود اطلاعات کافی دارای ماهیت ناشناخته است و احتمال آن قابل سنجش نیست ولی به تدریج در سطح هشدار، ناامنی و تخریب امنیت ظاهر می شود.

براک (۲۰۰۶) ناامنی را به صورت «مجموع فرم غیرکمی خطر» تعریف می کند. اگر احتمال وقوع حالت های مختلف یک پدیده قابل محاسبه باشد آن را ریسک می گویند که با شاخص های ساده ای همچون انحراف معیار قابل سنجش است. امنیت به معنای عدم وجود ریسک است و یا حالتی است که ریسک آن صفر است و یا احتمال وقوع رخداد صفر است. اولین بار شوالیه در اوایل ۱۹۲۱ تفاوت بین ریسک و عدم اطمینان را بیان نمود. ریسک یک نهاد شناخته شده است که احتمال آن قابل تخمین است. به عنوان مثال براساس متغیرهای خاص تاریخی و یا از طریق تحقیق درجه ریسک قابل تخمین است. ولی عدم اطمینان به معنای عدم امکان تعیین احتمال یک رویداد است. بلایای طبیعی تا حدی قابل پیش بینی است. ولی تروریست ها به عمد تلاش می کنند از حالت قابلیت پیش بینی فرار کنند و عدم قطعیت تولید می کنند و یا یک محیط «ناامن پویا» ایجاد می کنند.

تروریسم تنها منبع ناامنی نیست بلکه یکی از مهم ترین آنها در میان سایر موارد مشابه همچون جرم و جنایت سازماندهی شده، بی ثباتی سیاسی، شوک های اقتصادی، بلایای طبیعی یا حوادث صنعتی است. در نتیجه خطر تروریسم نه تنها به وسیله احتمال مطلق خود، بلکه توسط احتمال وقوع سایر رخدادها تعریف می شود.

واژه " تهدیدهای سازمان یافته ضد امنیتی"[1] اول بار توسط ویشل[2] (1990 ) در ادبیات مدیریت استراتژیک مطرح شد. ویشل در تشریح این مفهوم و ضرورت طرح واژه جدید در مقابل واژه متعارف تروریسم به این مجادله ها اشاره می کند که به نظر می رسد واژه اخیر اولا به صورت هدف دار در جهت طرح مفاهیم خاصی مصادره شده است و دوم اینکه این واژه اغلب با اقدام نظامی همراه است . در حالیکه امروزه مجموعه ای از اقدامات فراتر و گاه موثرتر از ابزار نظامی برای برهم زدن ثبات محیطی استفاده می شود.

الکساندر و همکارانش[3] (1974) تروریسم را تهدید یا استفاده از نیرو یا خشونت برای بدست آوردن یک هدف سیاسی تعریف کردند. کرن شاو [4](2001) تروریسم را تمایل به انتقال یک پیام سیاسی با ابزار نظامی تعریف می کند. سازمان ملل در سال 1999 تروریسم را اعمال تبهکارانه و جنایی به قصد ایجاد وضعیت ترور و وحشت تعریف کرده اند. همچنین از تروریسم به عنوان گرایش به تسخیر و اشغال شهرها و خاک کشورها یاد شده است ( دولت فدرال آمریکا ، 2002).

سیژنکتا و همکارانش[5](2005) تروریسم را تهدید یا استفاده واقعی از نیرو یا خشونت برای بدست آوردن یک هدف سیاسی تعریف می کنند.

ویشل با مروری بر تعاریف فوق و استدلال های مربوط به عوامل موٍثر بر کسب و کار به این نتیجه می رسد که چون این واژه با اقدام نظامی همراه است و همچنین از این واژه با هدف های خاص استفاده می شود ، لذا ظرفیت کافی برای توصیف مجموعه ای از اقدامات مخرب در حوزه ضد امنیتی با تاکید بر کسب و کار ندارد. چه بسا اقداماتی نظیر ارعاب ، انحراف اذهان عمومی ، تهدید های لفظی ، تحریم ها به ظاهر در چارچوب های قانونی و موارد مشابه نیز تاثیر همانندی بر فعالیت های اقتصادی بر جای می گذارد لذا اقدامات سازمان یافته ضد امنیتی را " مجموعه ای از تهدید های سیستماتیک با استفاده از ابزار خشونت ، تحریم ، ارعاب ، تحریف ، جعل و هر نوع حرکت ایضایی دیگر برای نیل به یک هدف سیاسی یا انتقال یک پیام سیاسی به واسطه ترس و بر هم زدن مکانیزم کسب و کار " تعریف می کند.

[1] Organized anti-security treats

[2] Witschel

[3] Alexander et al

[4] Crenshaw

[5] Ciznokta et al

منابع:
  • صنوبر ، ناصر ، 1392 ، دینامیسم تاثیر اقدامات سامان یافته ضد امنیتی بر فعالیت های اقتصادی ، کنقرانس امنیت و سرمایه گذاری
1393/07/30 از نهایت‌نگر
0
/
3
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333